Домой

Тема національна економіка: загальне та особливе
НазваниеТема національна економіка: загальне та особливе
Количество страниц11
Дата19.03.2013
Размер2.33 Mb.
ТипЗакон
Содержание
Єдина мета 
Структура національної економіки - 
Організаційно-функціональна взаємозалежність між елементами системи 
Наявність механізмів самозбереження та саморозвитку.
Зворотні зв'язки між елементами системи 
Блок інформаційно-аналітичних економічних наук досліджує загальні принципи управління
1.Принцип системності 
Принцип збалансованості 
1.2. Особливості формування та розвитку національної економіки України
1. Реформування відносин власності та формування умов для підприємницької діяльності. 
2. Грошово-кредитна та фінансова політика в перехідний період в економіці України. 
3. Становлення ринку капіталів в Україні. 
4. Зміна ролі держави в господарській системі України. 
Боротьба з тіньовою економікою та корупцією.  
6. Міжнародна економічна парадигма розвитку України. 
1.3. Типи національних економік: їх сутність та характеристики
Натуральне виробництво
Ознаки національного суверенітету
Ресурсо-виробничі ознаки
Господарсько-організуючі ознаки 
Товарообмінні ознаки  
Національний рівень регулювання
Міжнаціональний рівень регулювання.
1) Міжнародні організації. 
2) Міжнародні економічні організації - 
1.4.Основні економічні показники національної економіки
Пропорції суспільного виробництва 
Пропорції загальноекономічні 
Суспільний продукт 
Сукупний суспільний продукт - 
Валовий суспільний продукт 
Кінцевий суспільний продукт 
Система національних рахунків 
За виробничим методом 
За видатками 
За доходами ВВП 
А) + непрямі податки (НП
ВНП = КСП + нематеріальне виробництво                            (1.5) ВНП 
Рівень безробіття (и) 
Коефіцієнт участі у робочій силі (К) 
Рівень зайнятості (РЗ) 
РЗ = (ЗН/РС) х 100%                                                         (1.10) РЗ
Темпи інфляції
Торговельний баланс - 
Національне багатство - 
Матеріальне багатство 
Природне багатство
Чистий продукт (ЧП) - 
ЧП = вартості необхідного продукту (НП) +                               (1.14) + вартість додаткового продукту (ДП) ЧП 
Особистий дохід 
Число зайнятих у суспільному виробництві 
Продуктивність суспільної праці 
Пп = внп/ч = ввп/ч
Тема 2. економічні теорії та базисні інститути національної економіки
Класична політична економія 
Англійська політична економія 
Неокласичний напрям 
Теорія вільного підприємництва 
Теорія маржиналізму
Теорія "економічної людини".
Теорія економічної рівноваги.
Теорія неолібералізму
Теорія інститутів 
Політика "воєнного комунізму"
Нова економічна політика.
2.2. Теорія дії триєдиних економічних законів
Закон господарської (економічної) збалансованості. 
Закон товарообміну
Попит — платоспроможна потреба, яку споживачі можуть задовольнити, придбавши певну кількість товарів і послуг. Пропозиція 
Закон товаровиробництва
2.3. Базисні відносини та інститути національної економіки
Національно-громадянські відносини
Державно-політичні відносини
Соціально-економічні відносини
Права людини 
Економічний порядок 
Економічна свобода 
Економічна свобода економічних суб'єктів 
Економічна свобода у межах домашнього господарства 
Економічна свобода найманих працівників 
Економічна свобода виробника 
Економічна свобода споживачів 
Економічна свобода підприємств 
2.4. Господарська збалансованість і стабільність як завдання державних інститутів національної економіки
Міжгалузевий баланс
Платіжний баланс
Тема 3. теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки
3.2. Національний продукт як виробнича база добробуту
3.3. Ринковий механізм регулювання національної економіки
Сучасні науковці визначають ринковий механізм як
Межі дії ринкового механізму - 
Всезагальні закони економічного розвитку - 
Особливі економічні закони - 
Специфічні економічні закони - 
Закон синергії 
Закон упорядкованост і 
Закон самозбереження 
Ціновий механізм 
Стимулюючу (стримуючу) ~ 
Попит на фактори виробництва - 
Реалізований попит 
Платіжездатний попит 
Реальний дохід 
Сукупна пропозиція 
Повна макроекономічна рівновага 
Часткова макроекономічна рівновага 
Вибір методу ціноутворення 
1. За суб’єктами конкурентної боротьби
2. За галузевими ознаками
3. За умовами формування та впливом на загальну ринкову ситуацію розрізняють
4. За рівнем дотримання правил конкурентної боротьби
Рівноважна ціна - 
Тема 4. характеристика економічного потенціалу
Суспільним виробництвом 
Національне багатство 
Нефінансові активи 
Нефінансовими невиробленими активами 
Людський капітал 
4.2. Природно-ресурсний та екологічний потенціали
Природні умови 
2)  поверхні Землі, 
3)  земних глибин 
Земельні ресурси. 
Мінерально-сировинні ресурси. 
Лісові ресурси
Природно-рекреаційні ресурси 
Фауністичними ресурсами
4.3. Демографічний та трудовий потенціал
4.4. Науково-технічний та інформаційний потенціали
Науковий потенціал - 
4.5. Виробничий  та інвестиційний потенціали
4.6. Зовнішньоекономічний потенціал
Тема 5. інституціональні чинники розвитку національної економіки
Закони, що регулюють відносини у сфері виробничого потенціалу.
Закони, що регулюють відносини у сфері ринкових послуг.
Закони, що регулюють відносини у соціальній сфері.
Закони, що регулюють відносини приватизації.
5.2. Власність в умовах ринку
5.3. Суб'єкти власності в ринкових умовах
Тема 6. функціонування інфраструктури національного ринку
Тіньова економіка
6.2. Сутність і функціонування ринкової інфраструктури
Ринкова інфраструктура
Загальна біржа 
Торговий дім
Роздрібна торгівля
Аудиторська фірма
Страхова фірма
Грошова система
Державний бюджет
Кредитна система
6.3. Вплив ринкової інфраструктури на формування конкурентного середовища
Тема 7. державність та державне управління економікою
Об'єктами ДРЕ 
Суб'єктами ДРЕ 
Цільова (стратегічна) функція 
Функція нормотврення (нормативна, законодавча) - 
Стимулююча (стримуюча) функція 
Коригуюча (координуюча) функція 
Соціально-екологічна функція - 
Контролююча функція 
Функція прогнозування - 
Функція безпосереднього управління державним сектором економіки 
Захист конкуренції 
Стабілізаційна функція 
Методи ДРЕ 
Правові методи ДРЕ 
Адміністративні методи ДРЕ 
Організаційні методи ДРЕ - 
Соціально-психологічні методи ДРЕ 
Економічна мотивація і стимулювання - 
Донорські методи 
Протекціоністські методи 
7.2. Бюджетне та податкове (фіскальне) регулювання економіки
1. Щорічне збалансування бюджету 
2. Збалансування бюджету протягом певного економічного циклу - 
3. Підхід з позицій функціональної ролі фінансів 
Суб'єкт оподаткування 
Об'єкт оподаткування 
Пільгові режими оподаткування
Вбудовані стабілізатори 
7.3. Фінансово-кредитне регулювання національної економіки
Кейнсіанський підхід - 
Політика дорогих грошей 
Політика дешевих грошей 
7.4. Принципи і проблеми соціального захисту
Тема 8. демократія, економічна свобода та економічний порядок
Політичні критерії
Соціальні критерії
Організаційні критерії
Моральні критерії
Економічні критерії
Ринок несумісний із консервативним традиціоналізмом.
Не треба побоюватися, що, здійснюючи ринкові реформи, Україна потрапить у залежне становище від інших держав.
Необхідні рішучість і високий темп реформування економіки.
Ринкова трансформація потребує фінансової допомоги розвинутих країн. 
Стратегія ринкових трансформацій передбачає
8.2. Економічна свобода і її основи
Етап поляризації капіталу.
Етап становлення механізму саморегулювання.
Етап деполяризації капіталу.
Етап свободи руху праці, капіталу, товару.
8.3. Економічний порядок як система узгоджених інтересів
Національна самоорганізація суспільства
Тема 9. структурна перебудова національної економіки
3. з 1999 року і до тепер
Стратегія структурних перетворень
9.2. Роль малого підприємництва  в національній економіці
Бізнес - будь-яка діяльність, яка ведеться переважно традиційними методами з метою отримання прибутку. Підприємництво 
Фактори, що впливають на нестійкість малого бізнесу
Розвиток бізнесу, в тому числі і малого, в Україні стримується внаслідок
9.3. Реструктуризація базових галузей промисловості
9.4. Реструктуризація банківської системи
Тема 10. програмування та прогнозування національної економіки
Економічна програма 
За характером дії програми поділяються на
За рівнем порушуваних проблем розрізняють такі програми
За змістом комплексні цільові програми поділяються на
За структурою цільова комплексна програма має такі головні елементи (блоки)
За періодами реалізації 
Цільові комплексні науково-технічні програми 
Програма економічного й соціального розвитку - 
Програма ТАСІС- 
10.2. Прогноз та прогнозування національної економіки
Процес формування прогнозу охоплює наступні етапи
Державний прогноз економічного і соціального розвитку національної економіки 
Довгостроковий державний прогноз економічного і соціального розвитку України 
Середньостроковий прогноз розробляють 
Короткостроковий прогноз економічного і соціального розвитку 
Науковий аналіз економічних, соціальних, науково-технічних процесів і тенденцій національної економіки - 
Оцінка об'єкта прогнозування на основі обраних альтернатив
Підготовка рекомендацій для прийняття адекватних управлінських рішень - 
Оцінка можливих наслідків прийнятих рішень 
Принцип наукової обґрунтованості 
Принцип системності 
Принцип адекватності - 
Принцип багатоваріантності (альтернативності) 
Принцип цілеспрямованості 
Принцип ефективності (рентабельності) 
10.3. Методи та моделі прогнозування національної економіки
Методи прогнозування 
Методи експертної оцінки (інтуїтивні) - 
Анкетний метод 
Метод інтерв'ю 
Метод написання сценарію 
Прогнозування цілі розвитку об'єкта (побудова «дерева цілей») 
Методи колективної експертної оцінки 
Метод «комісій» 
Метод «Дельфі» — 
Формалізовані методи прогнозування 
Методи прогнозної екстраполяції - 
Метод екстраполяції - 
Метод плинних середніх 
Метод регресійного аналізу 
Метод кореляційного аналізу 
Економіко-математичне моделювання 
Система економіко-математичних моделей 
Факторні моделі 
Структурні моделі 
Класифікація економіко-математичних моделей економічного і соціального прогнозування
Статичні моделі 
Динамічні моделі 
Тема 11. політика економічного зростання в національній економіці
11.2. Фактори, що впливають на економічне зростання
Фактори пропозиції 
Природні ресурси 
Трудові ресурси 
11.3. Національна стратегія і політика економічного зростання
11.4. Підходи та моделювання економічного зростання
Загальна характеристика моделей економічного зростання.
Кейнсіанські моделі.
Неокласичні моделі.
Тема 12. інституціональні форми інтеграції у світове господарство
Світове господарство - 
Тенденції глобалізації економіки
Класифікація країн, що входять до світового господарства
Міжнародний поділ праці - 
Міжнародна кооперація передбачає
12.2. Форми і механізми інтеграції національної економіки у світове господарство
Перший шлях- 
1. За територіальними ознаками
12.3. Вільні економічні зони та їх особливості


База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты