Домой

Очна виступити з доповіддю до 5 хв
Скачать 68.09 Kb.
НазваниеОчна виступити з доповіддю до 5 хв
Дата08.05.2013
Размер68.09 Kb.
ТипДокументы
Содержание
ПІБ отримувача
Довідкова інформація
Організаційний комітет
Ваняркін В.М.
Бурлакова О.М.
Коваленко Г.М.
Мудренко Г.А.
Рєзнік М.А.
Редакційна колегія
Пономарьова Л.Ф.
Технічний секретар
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни
Очима молодих вчених»
Робочі мови конференції

ЗАЯВКА учасника

МІЖНАРОДНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

ОЧИМА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ»

ПІБ учасника
ПІБ, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника
ПІБ, науковий ступінь, вчене звання викладача іноземної мови
Координати учасника:

Навчальний заклад
Факультет, спеціальність, курс
Контактна адреса

у такому форматі:


^ ПІБ отримувача

вулиця, № дома, № квартири

Місто

Індекс
________________

________________

________________

________________

Контактний телефон
e-mail
Назва доповіді
Обрана секція (№ та назва)
Форма участі

__очна (виступити з доповіддю до 5 хв.) __дистанційна (тільки публікація тез)

Кількість оплачених додаткових збірників (до вар­тості публікації включено лише один авторський примірник)


^ ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Готелі м. Дніпропетровська, що є зручними для

учасників конференції:

«Рассвет» тел. (0562) 377-43-08

«Днепропетровск» тел. (056) 745-53-27

«Жовтнева» тел. (056) 745-52-20

^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету

Смирнов С.О., д.ф.-м.н., проф., декан економічного факультету

Співголова організаційного комітету

Борковські Станіслав, д.е.н., проф., директор інституту інженерії виробництва, Ченстоховський політехнічний університет, Польща;

^ Ваняркін В.М., к.ф.н., доц., зав. кафедри іноземних мов для економічних спеціальностей.

Члени оргкомітету:

Атанова М.Ю., викладач кафедри іноземних мов для економічних спеціальностей;

^ Бурлакова О.М., ст. викладач кафедри іноземних мов для економічних спеціальностей;

Гончарова Ю.С., викладач кафедри іноземних мов для економічних спеціальностей;

^ Коваленко Г.М., викладач кафедри іноземних мов для економічних спеціальностей;

Костів В.К., викладач кафедри іноземних мов для економічних спеціальностей;

^ Мудренко Г.А., викладач кафедри іноземних мов для економічних спеціальностей;

Реуцькова О.М., ст. викладач кафедри іноземних мов для економічних спеціальностей;

^ Рєзнік М.А., викладач кафедри іноземних мов для економічних спеціальностей;

Чорноморець О.В., викладач кафедри іноземних мов для економічних спеціальностей.

^ Редакційна колегія:

Давиденко Ю.Є., канд.пед.наук, зав.кафедри романо-германських мов Дніпропетровського університету ім. А.Нобеля;

Панченко О.І., д.ф.н., проф. кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців;

^ Пономарьова Л.Ф., к.ф.н., доц., зав.кафедри іноземних мов ф-ту міжнародної економіки;

Потураєва Л.В., к.ф.н., доц. кафедри іноземних мов ф-ту міжнародної економіки.

^ Технічний секретар

Черкасова К.І., старший лаборант кафедри.

Сподіваємося на Вашу зацікавленість та бажаємо успіхів!

З повагою, Оргкомітет

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Економічний факультет

Кафедра іноземних мов для економічних спеціальностей

Ченстоховський політехнічний університет, Польща

Міжнародна студентська

науково-практична конференція


«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

^ ОЧИМА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ»


Дніпропетровськ

5-6 квітня 2012 року

Шановні колеги!


Відповідно до Плану конференцій на 2012 рік Міністерства освіти і науки, молоді та спор­ту України (№ 1/9-27 від 18.01.2001 р.) на базі Дніп­ро­пет­ровського націо­нального уні­вер­ситету імені Олеся Гончара 5-6 квітня 2012 року про­во­дить­ся Міжнародна студентська науково-прак­­тична конфе­­рен­ція «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ОЧИМА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ».

До участі у конференції запрошуються сту­денти, магістри та аспіранти соціально-гумані­тар­них та технічних факультетів, які добре володіють іноземною мовою.

^ Робочі мови конференції – англійська, фран­цузька, німецька.

Напрямки роботи конференції (секції):

  1. Сучасні дослідження в сфері соціально-гуманітарних наук.

  2. Актуальні питання економіки.

  3. Сучасний розвиток технологій.

  4. Новітні інформаційні технології.

Конференція відбудеться за адресою: м. Дні­про­петровськ, пр. К. Маркса, 35 (5 корпус ДНУ), 4 поверх, ауд. 85. Конференція розпочне свою роботу 5 квітня 2012 року о 10.00, реєстрація учасників поч­неться о 9.00.

До початку роботи конференції будуть опублі­ковані тези доповідей. Збірник з матеріалами учас­ники отримають на конференції.

Дистан­ційним учасникам авторський екземп­ляр буде надісланий поштою до 30 травня 2012р.

ВИМОГИ до оформлення тез доповідей


Тези будуть опубліковані окремою збіркою з при­своєнням ISBN, УДК та ББК до початку роботи конференції та видані або надіслані замовленим листом учасникам конференції. На одну ро­боту (незалежно від кількості авторів) висилається один ав­торський екземпляр збірника тез. Додаткові збір­ники треба замовляти заздалегідь. Вартість 1 до­даткового примірника 25 грн.

Приймаються до друку тези доповіді обсягом від 3 сторінок, набраних у редакторі MS Word. Шрифт - Times New Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля (верне, нижнє, ліве, праве) – 20 мм, абзац – 10 мм.

УВАГА! Тези повинні бути у співавторстві з науковим керівником та викладачем іноземної мови або містити 2 рецензії (від наукового керівника та викладача іноземної мови) з підписами рецензентів та печаткою факультету.

Оформлення заголовку тез:

  1. Прізвища авторів друкувати через кому по цент­ру сторінки жирним шрифтом. За наявності – вка­зати науко­вий ступінь автора (наприклад, «PhD Ivanov O.V.»).

  2. Нижче вказати місце роботи автора курсивом по центру.

  3. Назву тез друкувати під місцем роботи по центру жирним шрифтом прописними літерами.

Малюнки і таблиці друкувати шрифтом Times New Roman 12, міжрядковий інтервал – 1. Малюн­ки, діаграми, таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускається. Усі малюнки і таблиці повинні бути названі. Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках, наприклад (2).

Список літератури повинен містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлений згід­­но діючим стандартам. Приклади оформлення літера­тури можна подивитись на сайті www.confcontact.com. Посилання в тексті на літе­ратуру робити в прямих дужках, наприклад [5].


До тез має додаватись заявка учасника, складена у окремому файлі за поданим зразком та копія кви­танції про оплату. Надіслати вищеперераховані доку­менти необ­хідно не пізніше 28 березня 2012 року на e-mail: conf@confcontact.com (вкла­де­ними файла­ми). У темі листа необхідно вказати номер обраного напрямку і прізвище першого автора (наприклад, «Секція 2, Іванов К.П.»). У назві файлу слід вказати прізвище автора тез та номер обраної секції (2_Іванов_тези, заявка_Іванов).

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, офор­м­­­­лені відповідно до вимог і подані у зазна­че­ний термін.

Увага! Відділ обробки інформації надсилає пові­домлення про отримання Вашого листа протягом двох днів. Якщо Ви не отримали повідомлення, від­правте роботу повторно або з’ясуйте питання про отримання Вашого листа редакцією по телефону (067) 972-90-71 (у робочі дні з 9.00 до 17.00) Біла Катерина Олексіївна (відділ обробки інформації).


Вартість друку тез

та реквізити для оплати

Вартість публікації тез становить 25 грн. за 1 сто­рінку формату А4. Суму складають: публіка­ція доповіді у збірнику матеріалів конференції та пош­­то­ві видатки на доставку авторського примір­ника тез по території України замовленим листом.

Витрати на проїзд, прожи­вання та харчування покриваються за рахунок учас­ни­ків. Здійснювати оплату необхідно на р/р 26009060004523 в КБ «Приватбанк», МФО 305299, м. Дніпропет­ровськ, код ЗКПО 2904010382, отримувач ПП Біла К.О. Призначення платежу: за полігра­фічні послуги_______________(вказати прізвище першого автора докладу). Поштовим переказом оплату не здійснювати!

Скачать 68.09 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты