Домой

1. Суть, завдання та організація бухгалтерського обліку
Скачать 63.26 Kb.
Название1. Суть, завдання та організація бухгалтерського обліку
Дата08.05.2013
Размер63.26 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Завдання дисципліни
Тема 1. Суть, завдання та організація бухгалтерського обліку
Як форма аудиту.
Тема 3. Основні полОження та побудова плану рахунків бухгалтерського обліку
Тема 4. облік і контроль розрахункових операцій
Тема 5. Облік касових операцій комерційних банків
Тема 6. Облік коштів на кореспондентських рахунках та облік міжбанківських операцій
Тема 7. Облік операцій з цінними паперами
Облік і документальне оформлення внутрішньобанківських операцій
Облік і документальне оформлення операцій по довго і короткостроковому кредитуванню
Тема 10. Облік депозитних операцій комерційних банків
Звітність комерційного банку
Тема 12 облік валютних операцій
Список рекомендованої літератури
Подобные работы:

MIHICTEPCTBO OCBITИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ПВНЗ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

КАФЕДРА економіки, оБЛІКУ ТА АУДИТУуніверситету
проф. I. Тимошенко
2012 р.П р о г р а м а

фахового вступного випробування для освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»


Галузь знань: 0305 Економіка та підприємництво

Напрям підготовки: 6.030509 Облік і аудит


Київ – 2012

ВСТУПДисципліна Облік та аудит є однією з ключових для підготовки майбутніх фахівців фінансової системи взагалі, і банківської системи, зокрема. Її вивчення базується на знаннях бухгалтерського обліку, правил ведення банківських операцій та діючого законодавства.

^ Завдання дисципліни: Зв’язок з іншими спеціальними дисциплінами, курс “Облік та аудит” щільно пов’язується з загальною теорією з бухгалтерського обліку, аудиту і базується на знаннях вступників основних принципів проведення банківських операцій.

Дисципліна “Облік та аудит” є логічним продовженням таких дисциплін, як “Інвестування”, “Фінанси: гроші та кредит” і є основою для викладання дисциплін “Банківський менеджмент”, “Інвестиційна банківська діяльність”, “Ризики банківської дяільності”, “Ситуаційне моделювання діяльності комерційного банку”, “Кредитування і контроль”.
^ Тема 1. Суть, завдання та організація бухгалтерського обліку


Суть та цілі бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку. Основні характеристики фінансових звітів. Загальна характеристика обліково-операційної роботи. Структура облікового апарату. Документообіг за банківськими операціями.


Тема 2. Внутрішньобанківський контроль

^ ЯК ФОРМА АУДИТУ.

Суть та мета внутрішньобанківського контролю як форми аудиту. Види внутрішньобанківського контролю. Попередній контроль. Подальший контроль.


^ Тема 3. Основні полОження та побудова плану рахунків бухгалтерського обліку

Основні положення Плану рахунків у банку. Нові можливості Плану рахунків. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Структура Плану рахунків в комерційному банку. Головні параметри аналітичного та синтетичного обліку.


^ Тема 4. облік і контроль розрахункових операцій

Сутність безготівкових розрахунків. Основні принципи організації безготівкових розрахунків. Основні операції, які проводяться по поточних, розрахункових та субрахунках. Облік і контроль розрахунків платіжними дорученнями і за допомогою акредитиву. Реєстрація рахунків, які сплачуються з акредитивів. Перевірка документів, що приймаються до оплати. Облік операцій з чековими книжками. Операції по примусовому списанню коштів


^ Тема 5. Облік касових операцій комерційних банків

Рахунки обліку готівкових коштів їх характеристики та призначення. Облік прибуткових та видаткових касових операцій. Облік операцій вечірніх кас. Облік операцій з прийому готівкових платежів від населення. Емісійні операції комерційних банків та їх облік. Обслуговування фізичних осіб за допомогою банкомата, облік цих операцій. Особливості обліку операцій з готівковою іноземною валютою.


^ Тема 6. Облік коштів на кореспондентських рахунках та облік міжбанківських операцій

Правила відкриття кореспондентських рахунків. Відмінності обліку кореспондентських рахунків в комерційних банках та НБУ. Особливості обліку міжбанківських відносин. Облік лоро та ностро рахунків.


^ Тема 7. Облік операцій з цінними паперами

Характеристика та призначення рахунків на яких ведеться облік операцій з акціями та іншими цінними паперами. Облік операцій з формування статутного фонду. Облік приватизаційних паперів. Особливості обліку операцій при купівлі власних акцій в акціонерів та їх подальший продаж.


Тема 8. ^ ОБЛІК І ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ


Розподіл прибутку: основні положення, облік, аудит. Організація обліку основних засобів. Облік створення фондів за рахунок прибутку. Облік розподілення дивідендів. Облік інших джерел капіталу банку.


Тема 9.^ ОБЛІК І ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ПО ДОВГО І КОРОТКОСТРОКОВОМУ КРЕДИТУВАННЮ


Види банківських кредитів. Загальні принципи відображення у обліку кредитних операцій. Кредитування юридичних осіб. Кредитування фізичних осіб. Поняття “овердрафт”. Відображення у системі обліку операцій з овердрафтом та доходів по таких операціях.


^ Тема 10. Облік депозитних операцій комерційних банків


Види банківських депозитів. Загальні правила нарахування процентів по депозитах. Облік операцій по прийому та погашення депозитів від юридичних осіб. Облік операцій по прийому та погашення депозитів від населення. Правове регулювання функціонування депозитів до запитання. Облік видатків та доходів по операціях з депозитами до запитання.


Тема 11. ^ ЗВІТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Цілі і призначення форм звітності. Склад, зміст та методика складання звітності. Організаційно-правові основи аудиту у банках.


^ ТЕМА 12 ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Організація обліку операцій в іноземній валюті. Оформлення і облік операцій в іноземній валюті. Поточні рахунки в іноземній валюті, їх характеристика


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:


 1. Конституція України.

 2. Закон про підприємства в Україні.

 3. Закон України “Про банки та банківську діяльність”.

 4. Положення по бухгалтерському обліку в банках. Затверджено НБУ, 1998.

 5. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках, установах України, затверджено постановою Правління НБУ № 566 від 30.12. 98 року.

 6. Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України. Постанова Правління НБУ 30.12.96 р. //Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності//-Вип 1- 1997 – с.35.

 7. Інструкція № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України», затвердженою постановою правління НБУ від 02.08.96 року за № 204 _ законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. 1997 – Вип.10 – с. 30.

 8. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності КБ, затвердженою постановою Правління НБУ від 14.04.98 року за № 141.

 9. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 25.09.97 року за № 316//Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності// - 1997. Вип. 11 – с. 25-33.

 10. Правила бухгалтерського обліку уповноваженими банками обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах, затверджені постановою Правління НБУ від 16.12. 1998 року за № 520// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності// - 1999 – Вип. 1 – с. 10.

 11. Бабаева З.Д. Бух. учёт. Задачи и вопросы. - М.: Финансы и статистика, 1994 – 120 с.

 12. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита. Пер. с англ., - М.: Финансы и статистика, ЮНИТИ, 1992 – 500 с.

 13. Данилевский Ю.А. Практика аудита. Учебное пособие. - М.: Финансы и кредит, 1994.

 14. Савлук М.В. Вступ до банківської справи. - К.: 1997 – 423 с.

 15. Табачук І.М. Облік в банках. - К.: НБУ, 1998 – 480 с.

 16. Кіндратська Л. “Облік в комерційних банках України” – К.: КНЕУ, 2000 – 480 с.

17. Герасимович А.М. «Облік в комерційних банках України” - К.: КНЕУ, 2000 – 520 с.Скачать 63.26 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты