Домой

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте
НазваниеДля заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте
Дата08.05.2013
Размер0.6 Mb.
ТипДокументы
Содержание
ВСТУПАктуальність теми дослідження.
Ступінь дослідження теми.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Мета і завдання дослідження.
Об’єкт дослідження
Предмет дослідження.
Методи дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів.
Практичне значення одержаних результатів.
Апробація результатів дослідження.
Структура дисертації
Для заказа доставки работы
Список використаних джерел
Подобные работы:


Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html


ЗМІСТ


Вступ……………………………………………………………………………....3


Розділ 1. Загальнотеоретична характеристика валютного контролю......13

  1. Поняття валютного контролю……….............................................13

  2. Юридичний зміст валютного контролю ………………………....39

Висновки до розділу 1.................................................................................53

Розділ 2. Правове регулювання механізму валютного контролю ……....56

  1. Об’єкт валютного контролю ….………………………………......56

  2. Суб’єкти валютного контролю ………………………………......73

  3. Методи валютного контролю ………………………………….....84

Висновки до розділу 2................................................................................99

Розділ 3. Організаційно-правові форми валютного контролю…….........102

  1. Зміст та види організаційно-правових форм валютного

контролю ………………………………………………………….102

  1. Банківський фінансовий контроль у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних

злочинним шляхом, як організаційно-правова форма

валютного контролю …………………………………………......136

Висновки до розділу 3...............................................................................149


Висновки…………………………………………………………………….....154


Список використаних джерел …………………………………………........159


^ ВСТУП


Актуальність теми дослідження. Валютний контроль займає провідне місце в системі валютного регулювання при реалізації валютної політики держави. Формування системи валютного контролю в України розпочалося з проголошення незалежності держави і триває дотепер.

Залежно від виконання поставлених завдань валютний контроль може стимулювати чи стримувати економічний розвиток у країні та впливати на місце держави у світовому ринку. В сучасному світі значного розвитку набули інтеграційні процеси, спостерігається зростання рівня відкритості національних економік та їх взаємозалежності. Такі процеси підвищують роль валютного контролю насамперед на національному рівні.

Питання правового регулювання валютних відносин і валютного контролю є предметом обговорення практиків, науковців та громадськості. Висловлюються різні думки щодо напрямків розвитку валютного контролю в Україні. Зокрема пропонується провести швидку лібералізацію валютного ринку України та правового регулювання відносин у сфері валютного контролю. В юридичній літературі також вказується на жорсткість системи валютного контролю, встановленої чинним законодавством. У той же час відстоюється й інша думка, що хоч подібна лібералізація є необхідною, проте вона має проводитися поступово з врахуванням економічного розвитку держави та її національних інтересів.

Однією з проблем, яка постає при таких дискусіях, є проблема різних підходів до розуміння сутності валютного контролю поряд з іншими інструментами валютної політики держави. Валютний контроль є складним соціальним явищем, який відноситься як до внутрішньої, так і зовнішньої політики держави. Він має власні об'єктивні закономірності, які є необхідними для врахування при плануванні заходів у цій сфері.

Створення дієвого механізму валютного контролю в Україні є неможливим без дослідження теоретичних аспектів валютного контролю, вивчення досвіду інших держав у сфері організації та функціонування валютного контролю, а також перспектив його розвитку.

Необхідність удосконалення чинного механізму валютного контролю в Україні є однією з обов’язкових умов забезпечення стабільного економічного розвитку держави, захисту її економічної безпеки.

^ Ступінь дослідження теми. Питання правового регулювання валютного контролю неодноразово розглядались в роботах з тематики валютного та банківського права, проте в той же час валютний контроль недостатньо досліджувався як окреме, цілісне явище. Певною мірою це пояснюється тим, що валютні відносини в радянські часи не мали поширення, а в якості окремих досліджень з валютного права в цілому можна назвати хіба що праці А.Б.Альтшулера, І.П.Айзенберга та деякі менш важливі за значенням в контексті даної теми дослідження праці.

Розвиток валютного контролю із часів набуття незалежності України та побудови нею нової економіки відкритого типу зумовив появу в нашій країні праць з валютного права, серед яких слід назвати, у першу чергу, праці Є.О.Алісова та деяких інших авторів.

Необхідно також відмітити праці таких науковців, як А.Ю.Іоффе, В.Л.Кротюк, С.Т.Кадькаленко, Є.В.Карманов, С.М.Половко, О.Є.Северин, в яких розглядаються проблеми правового регулювання валютних відносин, зокрема у сфері валютного регулювання і валютного контролю, в галузі регулювання валютних операцій, відповідальності за порушення валютного законодавства тощо.

Стосовно праць зарубіжних вчених з правового регулювання валютних відносин, то необхідно виділити роботи М.М.Артьомова (щодо питань валютного контролю), О.М.Козиріна, Г.А.Тосуняна, О.В.Ємеліна, В.Ф.Ебке та ін. Серед комплексних досліджень питань контролю слід відзначити праці таких науковців, як О.Ф.Андрійко (щодо державного контролю), Л.А.Савченко, О.Ю.Грачової (стосовно фінансового контролю).

У числі найбільш відомих праць, в яких поряд з іншими темами розглядаються і питання валютного контролю, можна назвати роботи з фінансового права в цілому та банківського права, а саме, таких дослідників, як О.А.Костюченко, О.О.Качан, О.М.Олійник, І.Б.Завірюха, О.П.Орлюк, Ю.В.Ващенко та інших.

Доцільно враховувати також дослідження питань теми й у вітчизняних та зарубіжних працях економічного спрямування як спеціальних у сфері валютного регулювання і валютного контролю, зокрема у працях Ю.О.Блащука, В.А.Ющенка, В.І.Міщенка, О.І.Кабанця, Л.Сурена, Л.Д.Хамаганової, М.І.Власової, Є.В.Лисікової, Г.І.Самаряна, Є.В.Сумарокова, К.А.Фєдосєєва, А.І.Шмирьової та ін.

Розробки вказаних вчених стали теоретичною основою даного дисертаційного дослідження. Сучасний стан досліджень валютного контролю зумовив необхідність забезпечення, перш за все, теоретичного розуміння місця та ролі валютного контролю в механізмі правового регулювання валютних відносин з метою формулювання науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення законодавства в цій сфері.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації затверджена Вченою радою юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 24 лютого 2003 року (протокол засідання Вченої ради юридичного факультету № 5). Робота виконана в рамках планів досліджень юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2001 – 2006рр. та спеціальної науково-дослідної теми „Механізм адаптації законодавства в сфері прав громадян України до законодавства Європейського Союзу” (номер державної реєстрації 0106U006631).

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних засад правового регулювання валютного контролю в умовах реформування економіки на основі аналізу теорії та практики валютного контролю, а також формулювання науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення законодавства України в зазначеній сфері.

Для досягнення вказаної мети дисертаційної роботи автором були поставлені такі завдання:

 • на підставі аналізу позицій фахівців та положень законодавства України з'ясувати юридичний зміст валютного контролю та сформулювати визначення останнього;

 • дослідити правові засади механізму валютного контролю та практику його застосування;

 • проаналізувати зарубіжний досвід у сфері організації та функціонування валютного контролю;

 • охарактеризувати організаційно-правові форми валютного контролю;

 • сформулювати пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у сфері валютного контролю.

^ Об’єкт дослідження. Об’єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері організації й здійснення валютного контролю, у тому числі й валютні відносини, які згідно із чинним законодавством України, зокрема Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", віднесено до числа тих, що підлягають валютному контролю.

^ Предмет дослідження. Вибір предмета дослідження обумовлюється специфікою правової форми валютних відносин, конкретних проблем, які постають на сучасному етапі вдосконалення системи валютного контролю. Предметом дослідження є теоретичні та організаційно-практичні проблеми правового регулювання здійснення валютного контролю, норми права, що регулюють валютні відносини у сфері функціонування механізму валютного контролю, його організаційно-правових форм та нормативно-правові акти як зовнішні форми вираження таких норм.

^ Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження в загальному плані є теорія пізнання на її сучасному етапі, теорія права та, зокрема фінансового права, як загальнометодологічна основа вибору кола питань та їх аналізу, загальнонаукові та спеціально-юридичні методи наукового пізнання, як-от: діалектичний метод, структурно-функціональний, формально-догматичний, логічний, історичний та порівняльно-правовий методи, метод системного аналізу та ін.

Організація валютного контролю та його механізм розглядаються через призму взаємозв'язку та єдності теорії й практики, змісту та правових форм, співвідношення загального, одиничного й особливого та ін. Ці методи більшою чи меншою мірою застосовуються в процесі всього дослідження, однак при аналізі окремих питань відповідні методи відіграють основну роль.

При дослідженні основних характеристик валютного контролю (принципів, функцій, завдань тощо) використано структурно-функціональний метод і метод системного аналізу, що дозволяє визначити місце і значення валютного контролю в системі фінансових відносин, провести зв'язки між нормами, що регулюють відносини у сфері валютного контролю, з іншими нормами, які регулюють валютні відносини, проаналізовати структуру механізму валютного контролю та його окремі елементи, розглянути організаційно-правові форми валютного контролю.

Метод системного аналізу відіграє головну роль в процесі аналізу діяльності органів влади у сфері валютного контролю, дозволяє проаналізувати і виробити пропозиції щодо координації їх дій і досягнення найбільш ефективних результатів.

Застосування формально-догматичного методу надало можливість дослідити законодавство та інші правові документи у сфері валютного контролю та проаналізувати практику їх застосування, виявити недоліки та сформулювати пропозиції з їх вдосконалення, зокрема щодо оновлення чинного законодавства відповідно до вимог Конституції України та принципів законотворчої роботи, надання належної форми – закону України - основному акту у сфері валютного контролю. Цей метод дозволяє провести належний аналіз основних понять у сфері валютного контролю, застосовуваних у чинному законодавстві, уникнути їх неоднозначного тлумачення та привести у відповідність із поняттями, які застосовуються в інших галузях права.

При проведенні дослідження правового регулювання організації валютного контролю в зарубіжних країнах та його порівнянні з правовим регулюванням таких відносин в Україні використовувалися діалектичний, історичний та порівняльно-правовий методи, які дозволяють розглядати певні явища в їх взаємозв'язку та розвитку з метою подальшого впровадження в Україні європейських принципів контролю. Також у процесі дисертаційного дослідження мало місце застосування висновків економічної науки щодо сфери валютного контролю.

^ Наукова новизна одержаних результатів. На захист автором виносяться такі основні результати дослідження, які обґрунтовані в дисертації і є основою для розробки пропозицій щодо удосконалення законодавства та мають наукову новизну:

 1. Вперше запропоновано законодавчо закріпити визначення поняття валютного контролю як врегульовану нормами права діяльність спеціально уповноважених контролюючих суб’єктів (органів та агентів валютного контролю), що проводиться шляхом застосування закріплених законом методів з метою забезпечення дотримання валютного законодавства при здійсненні валютних операцій підконтрольними суб’єктами (резидентами та нерезидентами).

 2. Чітко окреслено об’єкт валютного контролю – валютні операції – та вперше внесено пропозицію щодо визначення на законодавчому рівні валютних операцій як врегульованих нормами національного та міжнародного права дії та (або) правочинів, що здійснюються між суб’єктами валютних відносин, істотною рисою яких є рух валютних цінностей у вигляді переходу права власності та інших прав на них, у тому числі використання в якості засобу платежу іноземної валюти, цінних паперів, платіжних документів, номінованих в іноземній валюті, та (або) транскордонного переміщення валютних цінностей.

 3. Проведено чітке розмежування понять „валютний контроль” та „валютні обмеження”, а саме, на підставі часового критерію та критерію застосування методів. Валютні обмеження запропоновано розглядати як систему звуження прав резидентів та нерезидентів при здійсненні ними валютних операцій, що закріплені у валютному законодавстві. У випадку присутності в системі валютного регулювання валютних обмежень валютний контроль повинен виконувати роль ефективного інструменту для здійснення валютної політики держави у сфері їхньої реалізації.

 4. Сформульовано принципи валютного контролю як організаційно-правові засади організації та функціонування валютного контролю, які забезпечують його ефективність та вперше запропоновано закріпити в законодавстві про систему валютного регулювання і валютного контролю наступні принципи: законність, об’єктивність, повнота, цілісність та системність, стабільність, гнучкість, гласність, компетентність, своєчасність, відповідальність.

 5. По-новому досліджено правове регулювання механізму валютного контролю, який має концептуальне значення для розробки законодавства про систему валютного регулювання і валютного контролю та розглядається як система взаємопов’язаних елементів, що включає об’єкт валютного контролю, суб’єкти та методи валютного контролю, за допомогою яких реалізуються мета, завдання та функції останнього.

 6. Удосконалено класифікацію суб’єктів валютного контролю, які поділяються на контролюючі та підконтрольні суб’єкти. Проаналізовано види контролюючих і підконтрольних суб’єктів, а також наголошено на особливості статусу окремих суб’єктів валютного контролю, які можуть одночасно виступати як контролюючими, так і підконтрольними суб’єктами.

 7. Внесено пропозиції щодо розмежування організаційно-правових форм валютного контролю на підставі таких критеріїв, як-то: наявність контролюючих суб’єктів, до сфери яких входять загальні для них напрямки валютного контролю; виконання вказаними суб’єктами своїх повноважень у сфері валютного контролю у взаємозв’язку один з одним на постійній основі; розподіл функцій між взаємодіючими контролюючими суб’єктами в межах єдиних напрямків валютного контролю (зміст розкривається в тексті дисертаційного дослідження).

 8. Обґрунтовано доцільність виділення як окремої організаційно-правової форми валютного контролю банківського фінансового контролю у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. У боротьбі з легалізацією кримінальних доходів саме банкам відводиться провідна роль у зв’язку з їх безпосереднім контактом з учасниками зовнішньоекономічної діяльності.

^ Практичне значення одержаних результатів. Висновки та пропозиції, сформульовані за результатами дисертаційного дослідження, можуть бути використані з метою вдосконалення валютного законодавства у сфері валютного контролю, зокрема при підготовці та прийнятті Закону України „Про валютне регулювання”.

Значна частина матеріалу дослідження може бути застосована при практичному розв’язанні проблем валютного контролю в правозастосовчій практиці, наприклад, у процесі координації дій різних контрольних органів, застосування нових методів контролю та ін.

Результати дослідження можуть також використовуватися в науково-дослідній роботі, при підготовці монографій, навчальних посібників, підручників, при викладанні курсу фінансового права та спеціальних курсів з банківського права як їх окремі розділи чи нові спецкурси.

^ Апробація результатів дослідження. Теоретичні положення, пропозиції та висновки дисертаційного дослідження були оприлюднені автором у доповідях на конференціях: Міжнародній науковій конференції молодих учених „Другі осінні юридичні читання” (14 - 15 листопада 2003 року, м.Хмельницький), Міжнародній науково-практичній конференції „Україна наукова 2003” (16-20 червня 2003 року, м.Дніпропетровськ), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Динаміка наукових досліджень 2003” (20-27 жовтня 2003 року, м.Дніпропетровськ), X регіональній науково-практичній конференції „Проблеми державотворення й захисту прав людини в Україні” (5-6 лютого 2004 року, м.Львів), III Міжнародній науково-практичній конференції „Динаміка наукових досліджень 2004” (21-30 червня 2004 року, м.Дніпропетровськ), І Міжнародній науково-практичній конференції „Науковий потенціал світу 2004” (1-15 листопада 2004 року, м.Дніпропетровськ), Міжнародній науково-практичній конференції „Треті осінні юридичні читання” (5-6 листопада 2004 року, м.Хмельницький), XI регіональній науково-практичній конференції „Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні” (3-4 лютого 2005 року, м.Львів), ІV Міжнародній науково-практичній конференції „Динаміка наукових досліджень - 2005” (20-30 червня 2005 року, м.Дніпропетровськ), Міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців „Четверті осінні юридичні читання” (21-22 жовтня 2005 року, м.Хмельницький) та деяких інших конференціях.

Окремі теоретичні положення та висновки за результатами дослідження обговорювалися на теоретично-методологічному семінарі аспірантів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та наукових семінарах кафедри права Хмельницького національного університету.

Публікації. Основні положення та висновки за результатами дисертаційного дослідження викладено у п’яти наукових публікаціях у фахових наукових виданнях та у дванадцяти виданнях за матеріалами конференцій.

^ Структура дисертації обумовлюється метою та завданнями дослідження. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків (до кожного розділу та до роботи в цілому), списку використаних джерел (усього 324 найменування) та посилань. Загальний обсяг дисертації становить 197 сторінок, з яких 158 - основний зміст.


^ Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html


ВИСНОВКИ


У дисертаційній роботі розглянуті правові основи валютного контролю. В основу дисертації покладено нормативно-правові акти, якими регулюються відносини у сфері валютного контролю, а також монографії та статті з питань правового регулювання валютних відносин. За результатами дослідження були зроблені певні теоретичні висновки та сформульовані конкретні пропозиції щодо шляхів удосконалення організації та функціонування валютного контролю в Україні:

1. Валютний контроль посідає одне із центральних місць у системі валютних відносин. Він є елементом валютної політики держави, який поряд із валютним регулюванням сприяє ефективному її здійсненню. У той же час механізм валютного контролю включений до системи валютного регулювання, оскільки забезпечує досягнення завдань останнього в процесі валютної діяльності держави. При наявності валютних обмежень, передбачених валютним законодавством, валютний контроль виступає в ролі ефективного інструменту їх реалізації.

Практичне здійснення вказаної ролі валютного контролю буде визначатися загальною спрямованістю валютної політики України як суверенної держави. Для визначення загальної спрямованості такої діяльності держави необхідно сформулювати та прийняти Національну концепцію валютної політики, доктрину вдосконалення цієї групи відносин, в якій доцільно відобразити завдання валютного контролю. Такими завданнями можуть бути: забезпечення економічної безпеки держави та захист національних інтересів в умовах інтеграції української економіки в систему міжнародних економічних відносин; стимулювання національного експорту та регулювання імпортних поставок в інтересах вітчизняних товаровиробників, захисту товарного, валютного та фондового ринків України від несприятливого впливу світової кон’юнктури, недобросовісної іноземної конкуренції та інших протиправних дій; акумулювання валютно-фінансових ресурсів, необхідних для продовження структурної перебудови та збалансованого зростання економіки; стимулювання національного експорту та регулювання імпортних поставок в інтересах вітчизняних товаровиробників та захисту товарного, валютного та фондового ринків України від несприятливого впливу світової кон’юнктури, недобросовісної іноземної конкуренції та інших протиправних дій; забезпечення стабільності грошово-кредитної системи та поповнення валютних резервів у результаті зменшення відпливу капіталу за кордон без обмеження свободи руху легально здобутого капіталу; створення сприятливих умов для репатріації українського капіталу; виявлення, припинення та попередження спроб легалізації незаконних доходів та вивезення капіталу, одержаного злочинним шляхом.

2. Для ефективного здійснення валютного контролю необхідно забезпечити правове регулювання механізму валютного контролю в комплексі, що має включати всі необхідні його елементи, які визначають внутрішню його будову, є органічно поєднані та в сукупності складають передумову ефективної реалізації валютного контролю. Такими елементами механізму валютного контролю є об’єкт валютного контролю, суб’єкти та методи валютного контролю, за допомогою яких реалізуються мета, завдання та функції останнього.

3. Функціонування механізму валютного виражається в конкретних організаційно-правових формах валютного контролю, які являють собою спосіб об’єднання відповідних контролюючих суб'єктів для здійснення валютного контролю.

На підставі аналізу положень зарубіжного та національного законодавства була виділена та проаналізована така організаційно-правова форма валютного контролю, як банківський валютний контроль, який опосередковує контроль держави за здійсненням валютних операцій з використанням національної банківської системи. Інститут уповноважених банків як агентів валютного контролю позбавляє державу від необхідності створювати досить дорогу систему спеціальних органів валютного контролю на місцях.

4. За останні роки участь банків у контролі за здійсненням валютних операцій набула нових ознак, що пов’язано з упровадженням в Україні заходів із запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. У боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів банкам відводиться найважливіша роль у зв’язку з їх безпосереднім контактом, у першу чергу, з учасниками зовнішньоекономічної діяльності. Завдання банківських установ в цій сфері реалізуються через таку організаційно-правову форму валютного контролю, як банківський фінансовий контроль у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою удосконалення чинного законодавства в цій частині пропонуємо чітко визначити вичерпний перелік операцій, які підлягають фінансовому моніторингу з боку банків, оскільки суб'єктивна думка відповідального працівника банку щодо визначення „сумнівності” операції на підставі власної підозри не завжди є правильною. Прискоренню обробки інформації для формування повідомлень, що направляються до Держфінмоніторингу буде сприяти розробка Довідника фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу з прикладами та переліком відповідності Кодів виду фінансових операцій та Кодів ознак фінансових операцій.

Для виконання програми протидії легалізації доходів протиправного походження, забезпе­чення стабільності національної фінансової систе­ми, підвищення ефективності роботи з виявлен­ня та запобігання фактам відмивання „брудних” коштів із використанням банківських та інших фінансових технологій засобами первинного фінансового контролю доцільним є створення єдиного інформаційного простору для забезпечення проведення комплексного аналізу інформації про доходи, одержані злочинним шляхом, виявлення механізмів їх легалізації, запобігання відмиванню таких доходів і фінансуванню тероризму.

5. Сучасний стан функціонування механізму валютного контролю вказує на необхідність прийняття Закону України «Про валютне регулювання» (далі – Закон), у якому доцільно окремий розділ відвести валютному контролю, оскільки чітка регламентація контрольних відносин у цій сфері слугує виконанню завдань валютної політики держави.

6. У Законі поняття валютного контролю визначити, вказавши, що «валютний контроль – це врегульована нормами права діяльність спеціально уповноважених контролюючих суб’єктів (органів та агентів валютного контролю), що проводиться шляхом застосування закріплених законом методів із метою забезпечення дотримання валютного законодавства при здійсненні валютних операцій підконтрольними суб’єктами (резидентами та нерезидентами)».

7. Окремою статтею в Законі закріпити принципи валютного контролю, де вказати, що «Валютний контроль ґрунтується на принципах законності, об’єктивності, повноти, цілісності та системності, стабільності, гнучкості, гласності, компетентності, своєчасності, відповідальності».

8. З метою чіткого визначення сфери валютного контролю слід сформулювати поняття об’єкта валютного контролю - валютних операцій - як врегульованих нормами національного та міжнародного права дій та (або) правочинів, що здійснюються між суб’єктами валютних відносин, істотною рисою яких є рух валютних цінностей у вигляді переходу права власності та інших прав на них, у тому числі використання в якості засобу платежу іноземної валюти, цінних паперів, платіжних документів, номінованих в іноземній валюті, та (або) транскордонного переміщення валютних цінностей.

9. В Законі встановити чіткий перелік органів валютного контролю з наданням Міністерству фінансів України статусу органу валютного контролю та закріпити за ним відповідні повноваження в цій сфері, що були визначені автором у процесі дисертаційного дослідження.

10. Оскільки механізм валютного контролю упроваджується за допомогою відповідних засобів та прийомів контрольних дій, доцільно чітко визначити методи валютного контролю (перевірка та спостереження), принципи та підстави їх проведення, що буде сприяти дотриманню прав підконтрольних суб'єктів валютного контролю. Зокрема, необхідно законодавчо закріпити наступні принципи проведення перевірки: принцип законності; принцип презумпції невинуватості особи; принцип об’єктивного та всебічного вивчення всіх матеріалів перевірки; принцип економічної доцільності, принцип публічності.

Удосконалення правового регулювання валютного контролю сприятиме становленню та розвитку України як демократичної, правової держави, забезпеченню захисту її національних інтересів та формуванню засад громадянського суспільства.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛХарактерис-тика джерела

Найменування


Монографії (один, два або три автори)


Чотири автори


П’ять та біль-ше авторів


Колективний автор


Перекладні видання


Словники


Складові час-тини журналу


Енциклопедії


Дисертації


Автореферати дисертацій


Нормативно-правові акти 1. Айзенберг И.П. Валютная система СССР. - М.: Соцэкгиз, 1962. – 268 с.

 2. Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2. – М.: Юрид.лит., 1982. – 360 с.

 3. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1997. – 365 c.

 4. Алисов Е.А. Правовое регулирование валютных отношений в Украине. – Х.: Фирма «Консум», 1998. – 142с.

 5. Алисов Е. А. Финансовое право: Учеб. пособие. — Х. : Эспада, 1999. — 233 с.

 6. Алисов Е.А. Финансовое право Украины. Учебное пособие. – Х.: фирма «Эспада», 2000. - 285 с.

 7. Алпатов С.В. Валютный рынок: принципы функционирования и роль Центральн6ого банка в его регулировании (на примере стран Западной Европы). – М.: Центральный банк Российской Федерации, 1996. –176 с.

 8. Альтшулер А.Б. Международное валютное право. – М.: Международные отношение, 1984. – 254 с.

 9. Андреев И.А. Финансовый контроль в СССР. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1974. – 197 с.

 10. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади. – К.: Наук. думка, 2004. – 304 с.

 11. Андрійко О.Ф. Державний контроль: теорія і практика: Наук. доп. / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. / М.С. Лопата (ред.). – К., 1999. – 23 с.

 12. Артемов Н.М. Валютный контроль. – М.: ООО“Профобразование”, 2001. – 126 с.

 13. Артемов Н.М. Валютные ограничения. – М.: ООО“Профобразование”, 2001. – 102 с.

 14. Артемов Н.М., Е.М. Ашмарина, Г.Г. Ячменев. Финансово-правовое регулирование внешенеэкономической деятельности в Российской Федерации. Учебник. – М.: ООО «Полиграф ОПТ», 2004. – 629 с.

 15. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. – М.: Юрид. лит., 1997. – 400 с.

 16. Балабанов И.Т. Валютный рынок и валютные операции в России. - М.: Финансы и статистика, 1994. – 239 с.

 17. Балабанов И.Т. Валютные операции. - М.: Финансы и статистика, 1993. – 211 с.

 18. Блащук Ю.О. Проблеми валютного контролю. – К.: Видавничий центр “ДрУк”, 2001. – 48 с.

 19. Богуславский М.М. Международное частное право. – М.: Междунар. отношения, 1994. – 416 с.

 20. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Підручник. 2-е видання, перероблене і доповнене. - К.: Знання, КОО, 1999. - 305 с.

 21. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле». - М.: ЗАО Юстицинформ, 2004. – 240 с.

 22. Валютное законодательство РФ в 1997-1998 гг.: Сб. нормат. актов / Сост. К.Б. Дувалин, А.В. Петров. – М.: БДЦ, 1997. – 992 с.

 23. Варламова Т.П., Фофанов В.А. Организация и учет валютных операций в Российской Федерации. – М.: Приор-издат, 2003. – 48 с.

 24. Васенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.

 25. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. Посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.

 26. Вишневский А.А. Банковское право Европейского союза. – М.: Статут, 2000. – 388 с.

 27. Власова М.И. Валютное регулирование и валютный контроль (зарубежный и российский опыт). – М., 1998. – 157 с.

 28. Вознесенский Э.А. Финансовый контроль в СССР. – М.: Юрид. лит., 1973. – 134 с.

 29. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право: Учеб. пособие для студентов юридических вузов и факультетов. – Х.: Легас, 2003. – 360 с.

 30. Воронова Л.К. Фінансове право: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

 31. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. – М.: Юриспруденция, 2000. – 192 с.

 32. Грачева Е. Ю., Куфанова Н.А., Пепеляев С. Г. Финансовое право России. Учебник. – М.: ТЕИС, 1995. – 231с.

 33. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право России Учебное пособие для вузов. – М.: ТЕИС, 1997. – 186 с.

 34. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право: Учеб. пособие. – М.: Юристъ, 2003. – 384 с.

 35. Дмитриев Ю.А., Питиримов В.М., Горобчук А.И. Валютное регулирование и валютный контроль: Учебное пособие. – Ковров: КГТА, 2001. – 112 с.

 36. Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России.- М.: Норма, 2005. - 320 с.

 37. Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения: Курс лекций. – К.: МУАП, 2001. – 112 с.

 38. Зубок М.І., Ніколаєва Л.В. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльності в Україні: Навч. посібник. – 2-е вид., допов. – К.: Істина, 2000. – 88 с.

 39. Кабанець О.І., Кольга В.Д. Валютне регулювання та контроль в Україні. – Донецьк: Донеччина, 2000. – 224 с.

 40. Карманов Є.В. Банківське право України: Навч. посібник. – Харків: Консум, 2000. – 464 с.

 41. Коваль Л. Адміністративне право України. - К.: Основи, 1994. – 154 с.

 42. Козырин А.Н. Валютный контроль внешнеторговой деятельности. – М.: Новый юрист, 1998. - 157 с.

 43. Колесников В.И., Шмырева А.И., Климов А.Ю. Проблемы валютного регулирования в странах с рыночной экономикой. – Новосибирск: Наука, 1999. – 142 с.

 44. Костюченко О.А. Банківське право: Навч. посіб. – 2-е вид. - К.: А.С.К., 2001. – 576 с.

 45. Кравченко Л.М., Шапошников О.О. Валютне регулювання і валютний контроль в Україні: Навч. посіб.- К.: Київ. нац. торг.–екон. ун-т, 2001. – 102 с.

 46. Лунц Л.А. Денежное обязательство в гражданском и коллизионном праве капиталистических стран.- М.: Юрид. изд-во м-ва юстиции СССР, 1948. - 215 с.

 47. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения: Учеб. пособие. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 2003. – 576 с.

 48. Наговицин А.Г. Валютная политика. – М.: Экзамен, 2000. – 512 с.

 49. О валютном регулировании и валютном контроле в РФ: Сб. нормат. актов / Сост. С.А. Суханин. – М.: ДЕ-ЮРЕ, 1993. – 512 с.

 50. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.

 51. Організаційно-правові основи біржової діяльності / БерлачН.А., Ілларіонов Ю.В. – К.: Фенікс, 2000. – 336 с.

 52. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

 53. Орлюк О.П. Банківська система України. Правові засади організації. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 240 с.

 54. Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 104 с.

 55. Орлюк О.П. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.

 56. Пацурківський П.C. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – 244 с.

 57. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках. Посібник. – К.: ВЦ“Академія”, 2002. – С. 9 – 20.

 58. Радугин А.А. Философия. Курс лекций. – М.: Центр, 1997. – 272 с.

 59. Семенов К.А. Международные валютные и финансовые отошения. – М.: ТЕИС, 2000. – 176 с.

 60. Симионов Ю.Ф., Носко Б.П. Валютные отношения. Учебное пособие для вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 320 с.

 61. Старилов Ю.Н. Административное право. Ч.2. - Воронеж: Изд–во Воронеж. ун–та, 2001 - 624 с.

 62. Тосунян Г. А., Емелин А. В. Валютное право Российской Федерации: Учеб. пособие. – 2-изд., испр. и доп. – М.: Дело, 2004. – 386 с.

 63. Фінансове право. Навч. посібник. Том. 2. / Упоряд. Л.К.Воронова, М.П. Кучерявенко. – Харків: Консум, 1999. – 528 с.

 64. Хамаганова Л.Д. Мировой опыт в организации валютного регулирования и валютного контроля. Учебное пособие. – Иркутск: Издательство ИГЭА, 2001. – 124 с.

 65. Хаменушко И.В. Валютный контроль в Российской Федерации. Учебно-практическое пособие. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. – 480 с.

 66. Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения. – СПб: Питер, 2001. – 272 с.

 67. Шундиков К.В. Механизм правового регулирования. Учебное пособие / Под ред. А.В. Малько. – Саратов, 2001. – 136 с.

 68. Эбке В.Ф. Международное валютное право: Пер. с нем. – М.: Междунар. отношения, 1997. – 335 с.

 69. Юровский Б. Валютные операции: Государственное регулирование, налоговый и бухгалтерский учет. – Харьков, 2002. – 324 с.

 70. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 356 с.

 71. Chanthunya C., Murinde V. Trade regime and economic growth. – Brookfield: Ashgate, 1998. – 134 p.

 72. Nord R. Central and Eastern Europe and New Financial Architecture // Finance & Development. – 2000. – No. 3. – P.15 – 21.

 73. Radosevic D. Capital Restrictions in Croatia. – The Croatian National Bank. – Zagreb, 1998. - Available from: .

 74. Shapiro A. Multinational Financial Management. - New Jercy: Prentice Hall, Inc., 1996. – 154 p.
 1. Банківське право: українське та європейське. Навчальний посібник / П.Д. Біленчук, О.Г. Диннік, І.О. Лютий, О.В.Скороход; За редакцією П.Д. Біленчука. - К.: Атіка, 1999. - 400 с.
 1. Адміністративне право України. Підручник для юрид. вузів і фак. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2001. – 528 с.

 2. Адміністративне право України. Академічний курс. Том 1. Загальна частина / Ред колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво: „Юридична думка”, 2004. – 584 с.

 3. Артемов Н.М, Горбунова О.Н., Денисова И.Г., ЖдановА.А., Козырин А.Н. Финансовое право: Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. и спец. "Юриспруденция" / Ольга Николаевна Горбунова (отв.ред.). — М. : Юристъ, 1996. — 400 с.

 4. Банківське право України: Навч. посібник. Кол. авт.: Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селіванов А.О. та ін. / За заг. ред. А.О. Селіванова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 384 с.

 5. Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За редакцією А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2000. - 384 с.

 6. Банки и банковские операции. Учебник / Е.Ф. Жуков, Л.М.Максимова, О.М. Маркова и др.; Под ред. Е.Ф.Жукова. - М.: Банки и биржи, 1997. - 471 с.

 7. Банки и банковское дело / Под ред. И.Т. Балабанова. – СПб: Питер, 2002. – 256 с.

 8. Банковское дело / В.И. Колесников, Л.П. Кроливецкая, Н.Г. Александрова и др.; Под редакцией В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 480 с.

 9. Банковское дело / О.И. Лаврушин, Н.И. Мамонова и др.; Под редакцией О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 672 с.

 10. Биржевая деятельность. Учебник / А.Г. Грязнова, Л.В. Корнеева, В.А. Галанов и др.; Под ред. А.Г.Грязновой, Л.В. Корнеевой, В.А. Галанова. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 238 с.

 11. Валютная политика капиталистических стран / Г.Н.Анулова, С.В, Горбунов, И.Г. Доронин и др.; Отв. ред И.С.Королёв. - М.: Наука, 1990. - 224 с.

 12. Валютний рынок и валютное регулирование. Учебное пособие / Т.Р. Антановский, М.Б. Медведева, О.И. Павлов и др.; Под ред. Н.М. Платоновой. - М.: БЕК, 1996. - 475 с.

 13. Державне управління в Україні. Навчальний посібник / За заг. ред. д.юрид.наук., проф. В.Б. Авер’янова. – К., 1998. – 432 с.

 14. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Л.Н. Красавина, Т.И. Алибегов, С.А. Былиняк и др.; По ред. Л.Н. Красавиной. - М., 1994. – 562 с.

 15. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / А.С. Філіпенко, В.І. Мазуренко, В.Д. Сікора та ін.; за ред. А.С. Філіпенка. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.

 16. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / Научн. ред. д-р эконом. наук, профессор В.В. Круглов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 432 с.

 17. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С.Гальчинський та ін. –К.: Либідь, 2002. – 470 с.

 18. Управління зовнішньоекономічною діяльностю / За заг. редакцією А.І. Кредісова. – К.: ВІРА-Р, 2002. – 552 с.

 19. Фінансове право: навч. посібник для студентів юрид вузів та факультетів. / Л.К. Воронова, Д.А. Бекерська та ін. – К.: Вентурі. - 1995. – 272 с.

 20. Фінансове право: Підручник / (Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.,Т. та ін. ); Керівник авт. колективу і відп. ред. Л.К. Воронова. – Видання друге, виправлене та доповнене. – Х.: Фірма “Консум”, 1999. – 496 с.

 21. Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О.Дмитрик, І.Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.

 22. Финансовое право. Уч. / Отв. ред. Н.И. Химичева . – М.: БЕК, 1995. – 525 с.

 23. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. – М.: БЭК, 1999. – С. 582.

 24. Финансовое право. Учебник. / Под ред. проф. О.Н.Горбуновой. – М.: Юристъ, 1996. – 400 c.

 25. Финансовое право: Учебник / Под ред. О.Н. Горбуновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 495 с.

 26. Финансовое право: Учебник / Отв. ред Н.И. Химичева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004. – 749 с.

 27. Экономика и право: Учеб. пособие для вузов / А.М.Никитин, Ю.А. Цыпкин, Н.Д. Эриашвили и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 1999. – 815 с.

 28. International monetory law: Iss. for the new Millenium / Ed. by Mario Giovanoli. – Oxford: Oxford univ. press, 2000. - 538p.
 1. Exchange Control Policy / Centre for Co-operation with European Economics in Transition. – Paris: OECD, 1993. – 118 p.

 2. Financial Action Task Force on Money Laundering. Sunmmary of the First Round of Mutual Evaluations. - Available from: www.imf.org>.

 3. IMF Economic Forum. Capital Account Liberalization: What’s the best stance? – Wash.: IMF, 1998. – 24 p.
 1. Валютный и денежный рынок. (Серия “Reuters для финансистов”) / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 340 с.

 2. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, А.Стасишин, Г. Стеблій. – К.: Основи, 1999. – 963 с.

 3. Сурен Л. Валютные операции: Основы теории и практики / Пер. с нем. С. Любининой. – М.: Юристъ, 1998. – 246 с.
 1. Большой энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохо­рова. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Большая Российская энциклопедия, Санкт-Петербург: Норинт, 1998. – 1456 c.

 2. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2001. – 895 с.

 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2002. – 1440 с.

 4. Воронова Л.К. Банковско-финансово-правовой словарь - справочник. - К.: А.С.К., 1998. - 288 с.

 5. Додонов В.Н., Крылова М.А., Шестаков А.В.. Финансовое и банковское право: Словарь-справочник. / Под ред. д.ю.н. О.Н. Горбуновой — М. : ИНФРА-М, 1997. — 227 с.

 6. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Львів: Видавництво “Центр Європи”, 1997. – 576 с.

 7. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - 4-те вид., випр. та доп. – К.: Т-во“Знання”, КОО; Л.: Вид-во Львів. банк. ін-ту НБУ, 2002. – 566 с.

 8. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 2-е изд., исправленное. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 479 С.

 9. Словарь экономических терминов. – Доступний з: <http://www.academic.ru>.

 10. Словник фінасових термінів: 1126 термінів / Укладачі: Н.М.Дєєва, Є.Д.Прудченко, Н.М.Тітова. – Дніпропетровськ: ВАТ “Дніпрокнига”, 2001. – 134 с.

 11. Філософський словник / За ред. члена-коресподента АН УРСР В.І. Шинкарука. – К.: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії Академії наук Української РСР, 1973. – 600 с.

 12. Фінансово-правовий словник / Укл. В.В.Безугла, О.Д.Василик, Л.К. Воронова та ін. – К.: Київський держ. ун-т імені Тараса Шевченка, 1993. – 136 с.

 13. Финансово-экономический словарь / Под ред. М.Г.Назарова. – М.: Финстатинформ, 1995. – 224 с.
 1. Абрамов В. Новый порядок операций, совершаемых нерезидентами // Закон. – 2001. - № 6. – С. 94 – 97.

 2. Антирыночные меры в Малайзии в валютной сфере // БИКИ. – 1998. – 29 сентября. - № 115. – С. 10 – 15.

 3. Артемов Н.М. Валютная политика и современные проблемы валютного законодательства РФ // Право и политика. – 2001. - № 8. – С. 95 – 100.

 4. Барановський О. Боротьба з “відмиванням” у банківському секторі економіки // Вісник НБУ. – 2002. - травень. – С. 10 – 14.

 5. Березина М.П., Наумов С.Е. Политика валютного управления в Болгарии // Финансы. – 2000. - № 7. – С. 51 – 55.

 6. Березина М.П., Аносов Е.Д. Об участии органов финансового и банковского надзора в противодействии легализации преступных доходов // Финансы. – 2003. - №1. – С. 56 – 59.

 7. Блащук Ю. Валютний контроль: міжнародний досвід і національні тенденції // Вісник НБУ. -2001. - № 4. – С. 28 – 29.

 8. Борисов С. М. Валютная сфера тоже нуждается в реформе // Деньги и кредит. – 2002. - № 5. – С. 45 – 49.

 9. Бутузов В., Андрущенко І. До питання механізму легалізації “брудних” коштів з використанням офшорних фінансових центрів // Підприємництво, господарство, право. – 2002. - № 7. – С. 67 – 71.

 10. Быков И., Ивантер А. Мозговой штурм // Эксперт. – 1998. – 19 октября. – С. 17.

 11. Варналій З.С. Проблеми протидії легалізації доходів злочинного походження у контексті фінасової безпеки України // Фінанси України. – 2003. – № 7. – С. 34 – 42.

 12. Власова М.И. История развития валютного регулирования и валютного контроля во Франции // Банковские услуги. – 1996. - № 10. – С. 10 – 17.

 13. Войкин Д.Н. Правовое регулирование валютного контроля при экспорте товаров // Право и политика. – 2002. – № 7. – С. 43 – 49.

 14. Галиць О. Проблемні аспекти боротьби з відмиванням грошей // Вісник НБУ. – 2002. – жовтень. – С. 51 – 53.

 15. Григоренко Є., Макаренко О. Стан та можливі напрями вдосконалення системи валютного контролю в Україні // Вісник НБУ. – 2000. - № 12. – С. 38 – 40.

 16. Гусев Ю. Валютная революция // Бизнес. – 2006. - № 22. – С. 47 – 48.

 17. Доронин И. Г. Новые технологии на валютном рынке // Деньги и кредит. – 2000. - № 11. – С. 63- 67.

 18. Дудоров О. „Брудні” кошти під забороною кримінального закону // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 4. – С. 120 – 121.

 19. Емелин А. В. Валютные операции и валютные сделки // Деньги и кредит. – 2000. - № 4. – С. 43 – 48.

 20. Емелин А. Валютное регулирование как экономико-правовой институт // Финансы и бизнес. – 1998. - № 1. – С.13 - 17.

 21. Захаров А. В. Перспективы валютного сотрудничества стран СНГ // Деньги и кредит. – 2000. - № 10. – С. 8 – 11.

 22. Зорина О. Оффшорный бизнес и банковская тайна // Юридический вестник Украины. – 2002. – 4. – С. 104 – 106.

 23. Иванов Д. Современное валютное законодательство Польши // Финансовый бизнес. – 1998. - № 7. – С. 9 – 16.

 24. Иванов Е.И., Ершов М.В. Валютная либерализация и национальная экономика // Деньги и кредит. – 2003. - № 6. – С. 44 – 47.

 25. Из практии рассмотрения споров, связанных с валютным регулирование: Обзор арбитражно-судебной практики от 15 мая 1996 г. // Юридическая практика. – 1996. - № 2. – С. 54 - 59.

 26. Кадькаленко С.Т. Валютное регулирование в Украине // Бизнес. – 1995. - № 23.– С. 13 – 15.

 27. Кадькаленко С.Т. Валютное регулирование в Украине (продолжение) // Бизнес. – 1995. - № 24. - 13 – 14.

 28. Кадькаленко С.Т. Валютное регулирование в Украине (окончание) // Бизнес. – 1995. - № 25. - 14 – 17.

 29. Каковкина Т.В. Принцип системности финансового контроля и механизм его реализации // Финансы. – 2002. - № 8. – С. 70 – 71.

 30. Карманов Є. Про правову природу “валютних операцій” // Українське право. – 2000. - № 1. – С.54 – 57.

 31. Кизенков Д. Валютное регулирование и контроль // Банковское дело в Москве. – 1997. - № 2. – С. 22 – 26.

 32. Комаха А. Мыльная опера // Бизнес. – 2006. - № 22. – С.54 – 57.

 33. Королев И.С. Какой валютный контроль нужен России ? // Деньги и кредит. – 2000. - № 4. - С. 14 – 15.

 34. Королев И. С. Валютный контроль. Для кого и для чего? // Банковское дело в Москве. – 2000. - № 7.

 35. Корпусова О.А. Правовые аспекты практики арбитражных судов по делам, связанным с валютными правовнарушениями // Юридическая практика. – 1998. - №2. – С. 115 – 124.

 36. Котова В.Г. Либерализация валютного контроля – время пришло? // Доступний з:www.encoweb.ru>.

 37. Кравченко О. Окремі проблеми, що постали у судовій практиці при застосуванні законодавства про порушення правил про валютні операції // Право Украіни. – 1999. - №7. – С. 56 – 57.

 38. Кротюк В., Іоффе А. Валютний контроль та його правова регламентація в Україні // Вісник НБУ. – 1997. - № 11. – С. 10 – 13.

 39. Кротюк В., Іоффе А. Окремі питання теорії та практики валютного регулювання в Україні // Вісник НБУ. – 1997. - № 3. – С. 12 – 15.

 40. Кротюк В., Карманов Є. Деякі аспекти правового регулювання боротьби з відмиванням грошей у банківській системі // Вісник НБУ. – 2002. – вересень. – С.26. – 32.

 41. Литвин Н. Правові аспекти регулювання валютних операцій комерційних банків України // Вісник НБУ. – 1999. - № 11. – С. 18 – 21.

 42. Макаренко О. Валютний контроль як інструмент стабілізації валютного ринку України // Вісник НБУ. – 2002. – листопад. – С. 36 – 38.

 43. Межейнікова В. Відповідальність за порушення валютного законодавства // Вісник податкової служби України. – 2000. - № 4. – С. 41 – 45.

 44. Мельников В.Н. Вопросы валютного регулирования и валютного контроля в период финансового кризиса // Деньги и кредит. – 1998. – № 12. – С. 36 – 42.

 45. Мельников В.Н. Валютное регулирование и валютный контроль. Новый взгляд на перспективы развития // Деньги и кредит. – 2000. - № 12. – С. 43 – 47.

 46. Мельников В.Н. Система валютного регулирования и валютного контроля в России – этапы развития и перспективы // Деньги и кредит. – 2000. – № 1. – С. 11 – 17.

 47. Мельников В.Н. О реализации Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Деньги и кредит. – 2003. – № 1. – С. 16 – 20.

 48. Мельников В.Н. Россия – полноправный член ФАТФ // Деньги и кредит. – 2003. - № 7. – С. 3 – 9.

 49. Михайличенко С. Лібералізація валютного ринку України // Вісник НБУ. - 1999. - № 5. – С. 18 – 21.

 50. Михайличенко С. Основні тенденції валютного ринку на початку 2001р. // Вісник НБУ. - 2001. – С. 13 – 19.

 51. Мороз С. Валютний контроль: проблемні аспекти // Вісник НБУ. – 2001. - № 6. – С. 58 – 59.

 52. Московкина Л.А. Валютное регулирование и валютный контроль: перспективы развития // Банковские услуги. – 2000. - № 5. – С. 12 – 13.

 53. Мусієнко Т. Особливості валютного регулювання в Україні // Вісник НБУ 1999. - № 5. – С. 22 – 24.

 54. Мусієнко Т. Проблеми курсоутворення в Україні // Вісник НБУ. – 1999. - № 1. – С. 10 – 13.

 55. Орешкин В. Валютный контроль при бартерных сделках // Экономика и жизнь. – 1996. - № 36. – С.23.

 56. Осипов С.К., Гамза В.А. Организационно-правовые проблемы проблемы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем // Финансы и кредит. – 2002. - № 19. – С. 2 – 7.

 57. Осипов С.К. Использование норм КоАП РСФСР при разрешении судами споров, связанных с валютными правовнарушениями // Арбитражная практика. – 2001. - №8. – С.15 – 17.

 58. Плисецкий Д. Экономическая безопасность: валютно-правовые аспекты // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 5. – С. 28 – 37.

 59. Половко С. Режим ліцензування валютних операцій // Право України. – 2003. - № 11. – С. 41 – 45.

 60. Попович В. Організаційно-управлінські та правові аспекти вдосконалення механізму валютного контролю // Підприємництво, господарство, право. – 2001. – № 11. – С. 51 – 54.

 61. Правовое регулирование переводов денежных средств по крупным суммам: опыт США // Специализированный методический журнал «Расчеты и операционная работа в коммерческом банке». – 2003. - № 1. – С. 58 – 68.

 62. Расюк Е. Протидія відмиванню грошей, отриманих від злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів транснаціональними організованими групами // Право України. – 2004. - № 4. – С. 87 – 90.

 63. Резнікова О. Валютне регулювання на міждержавному рівні та його вплив на національну валютну систему // Банківська справа. – 2000. - № 4. – С. 50 – 52.

 64. Рудько-Селиванов В.В. Вопросы реализации Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» на региональном уровне // Деньги и кредит. – 2003. - № 2. – С. 31 – 35.

 65. Саркисянц А.Г. Либерализация валютного регулирования: мировой опыт // Финансы. – 2002. – № 1. – С. 7 – 10.

 66. Северин О. Купівля іноземної валюти: закон і практика // Підприємництво, господарство, право. – 2001. – № 9. – С. 66 – 68.

 67. Северин О. Реорганізувати контроль за імпортними операціями // Підприємництво, господарство, право. – 2001. – № 10. – С.51- 53.

 68. Северин О. Уступка вимоги і перевід боргу у сфері ЗЕД: принципова правомірність і питання валютного контролю // Підприємництво, господарство, право. – 2002. - № 1. – С.46 – 48.

 69. Северин О. Гривня в задзеркаллі (зовнішньоекономічні поневіряння національної валюти) // Підприємництво, господарство, право. – 2002. - № 3. – С. 62 – 64.

 70. Северин О. Відповідальність за правопорушення у сфері валютного регулювання // Підприємництво, господарство, право. – 2003. - № 1. – С. 86 – 89.

 71. Сенчагов В.К. Бегство капитала из России: условия и механизмы репатриации // Проблемы теории и практики управления. – 1999. - № 4. – С. 6.

 72. Скобёлкин Д.Г. Отмывание денег: новые вызовы ХХI века // Деньги и кредит. – 2001. - № 11 – С. 40 – 43.

 73. Співробітництво між Україною та МВФ // Вісник НБУ.– 2002. – листопад. – С. 27 – 31.

 74. Узлюк Т. А. Державне регулювання валютної системи в Україні // Фінанси України. – 1999. - № 8. – С. 114 – 119.

 75. Халфинская Е.Ф. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ // Финансовая газета. – 1997. - № 36. – С.17.

 76. Хорошковський В. МВФ і валютно-фінансові кризи // Вісник НБУ. – 2002. - № 6. – С. 48 – 53.

 77. Чехия – инвестиционная политика // БИКИ. – 1998. - №80. – С. 10 – 15.

 78. Чуніхіна Л. Історія і досвід запровадження фінансового контролю за фінансовими операціями з метою запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, у зарубіжних країнах // Підприємництво, господарство і право. - 2003. – № 7. – С. 66 – 69.

 79. Чуніхіна Л. Фінансовий контроль за легалізацією („відмиванням”) доходів, отриманих злочинним шляхом, в світових офшорних фінансових системах // Право України. – 2003. - № 11. – С. 154 – 158.

 80. Шалашов В.П. Россия на пути валютной либерализации // Горячая линия бухгалтера. – 2003. - № 2. – С. 101 – 107.

 81. Шаров О. Деякі уроки валютної кризи. // Вісник НБУ. - № 1. – С. 8 – 10.

 82. Шаров О. Україна та МВФ: “у пошуках втраченого часу” // Вісник НБУ. – 2002. – вересень. – С. 38 – 46.

 83. Шило Л. Нотатки з окремих питань валютного контролю // Вісник податкової служби України. – 2000. - № 26. – С. 47.

 84. Шило Л. Про валютний контроль та валютне регулювання // Вісник податкової служби України. – 2000. - № 5. – С. 4.

 85. Щеголева Н. Г. Развитие росссийского валютного рынка на современном этапе // Финансы и кредит. – 2002. - № 2 – С. 18 – 25.

 86. Щеголева Н. Интеграция России в международные валютные блоки // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. - № 6. – С. 39 – 44.

 87. Щербаков С. Г. К вопросу о валютной и курсовой политие // Деньги и кредит. – 2002. - № 10. – С. 11 – 17.

 88. Щербакова О. Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей // Вісник НБУ. – 2003. – травень. – С. 52 – 55.

 89. Эрделевский А.М. Вывоз гражданами иностранной валюты // Финансы – 2002. - № 4. – С. 19 – 21.

 90. Эффективны ли валютные ограничения: опыт других стран // Аналитический банковский журнал. – 2003. - № 1 (92). – С. 26 – 27.

 91. Юргелевич С. Валютне регулювання: зарубіжний досвід та пропозиції щодо України Юргелевич С. (Точка зору експертів Українсько-європейського консультативного центру) // Економіка, фінанси, право. – 2000. - № 10. – С. 3 – 8.

 92. Яковлев Е.П. К созданию системы легализации (отмыванию) преступных капиталов в финансово-банковской сфере // Финансы. – 2003. - № 5. – С. 56 – 58.

 93. Ялтинська міжбанківська конференція: запитань більше, ніж відповідей // Вісник НБУ. – 2004. - № 6. - С. 12-19.
 1. Юридична енциклопедія. Т.3 / Гол. ред. Ю.С.Шемшученко – М. – К.: Вид.: ”Укр. енциклопедія”, 2001. – 801 с.

 2. Юридична енциклопедія. Т.1. А – Г. – К.: Вид-во „Українська енциклопедія імені М.П. Бажана”, 1998. – 669с.

 3. Экономическая энциклопедия. – Доступний з: <http://finanali.valuehost.ru>.
 1. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля: Дис… д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Московская государственная юридическая академия - М., 2000. – 377 с.

 2. Емелин А.В. Проблемы финансово-правового регулирования валютных отношений в Российской Федерации: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.12 / Московская государственная юридическая академия. – М., 2000. – 236с.

 3. Лысикова Е.В. Обоснование валютной составляющей в механизме управления экономической безопасностью России: Дис… канд. эконом. наук: 08.00.05 / Мос. гос. ун-т управления. – М., 2001. - 167 с.

 4. Половко С.М. Правове регулювання банківських валютних операцій в Україні. – Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 210 с.

 5. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Академія держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2002. – 455 с.

 6. Самарян Г.И. Валютный контроль и вывоз капитала: контекст коммерческого банка: Дис… канд. эконом. наук: 08.00.14 / Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов. - Санкт-Петербург, 1999. – 163 с.

 7. Сумароков Е.В. Валютний контроль в странах с переходной экономикой: Дис… канд. экон. наук: 08.00.14 / Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. – М., 2002. – 176 с.

 8. Устинова І.П. Правовий статус органів фінансового контролю в системі органів державної виконавчої влади в Україні: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.07. / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 1997. – 199 с.

 9. Федосеев К.А. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями в уполномоченном коммерческом банке России: Дис… канд. экон. наук: 08.00.10 / Всероссийский заочный финансово-экономический институт. – М., 1998. – 250 с.

 10. Шмырева А.И. Валютное регулирование и контроль в системе международных экономических отношений: Дис… д-ра. экон. наук: 08.00.10 / Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов.– Санкт-Петербург, 1999. – 364с.
 1. Артемов Н.М. Валютное регулирование в Российской Федерации: Атореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.14 / Московская государственная юридическая академия. – М., 2002. – 53 c.

 2. Блащук Ю.О. Валютний контроль операцій на світовому фінансовому ринку: Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.05.01 / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2001. – 21 с.

 3. Кабанець О.І. Вдосконалення валютного регулювання та контролю в Україні: Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.04.01 / НАН України; Інститут економічного прогнозування. – К., 2001. – 17 с.

 4. Резнікова О.О. Система валютного регулювання в Україні на сучасному етапі: Автореф. дис… канд.екон. наук: 08.04.01 / Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України. – К., 2001. – 18 с.

 5. Розенблюм Р.И. Правове регулирование государственного финансового контроля в СССР: Автореф. дис…. канд. юрид. наук. - Ленинград, 1952. – 20с.
 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Офіційне видання. – К.: Видавництво „Право”, 1996. – 63 с.

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. – Ст.144.

 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Голос України. - 2003. - № 47-48.

 4. Закон України „Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.1990 р. № 509-XII // Голос України. – 1991. - № 8.

 5. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 29. – Ст. 377.

 6. Закон України “Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку, Багатостороннього агентства по гарантіям інвестицій” від 3.09.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 33. – Ст. 474.

 7. Закон України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 40. – Ст. 364.

 8. Закон України „Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей” від 06.06.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. -№ 22. – Ст. 173.

 9. Закон України „Про Національний банк України” від 20.05.1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. - № 24.– Ст. 1087.

 10. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001.– № 5 – 6. – Ст. 30.

 11. Закон України „Про основи національної безпеки України” від 19.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

 12. Закон „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28.11.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 1. – Ст. 2.

 13. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 24.12.2002 р. // Офіційний вісник України. - 2003. - № 5. – Ст. 48.

 14. Закон України „Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використання банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 24.12.2002 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 7. – Ст. 275.

 15. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 37. – Ст. 308.

 16. Закон України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” від 11.12.2003 р. // Голос України. – 2004. - №15.

 17. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993.- № 17. – Ст. 184.

 18. Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо посилення валютного контролю” від 08.06.1993 р. №195/93 // Урядовий кур'єр. – 1993. - № 87.

 19. Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами” від 18.06.1994 р. № 319/94 // Урядовий кур'єр. – 1994. - № 96 – 97.

 20. Указ Президента України „Про заходи щодо забезпечення валютного та експортного контролю” від 07.09.1994 р. № 504/94 // Голос України. - 1994. - № 173.

 21. Указ Президента України „Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства” від 27.06.1999 р. №734/99 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 27. – Ст. 1310.

 22. Указ Президента України „Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 10 грудня 2001 р. № 1199 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 50. – Ст. 2230.

 23. Указ Президента України „Про Державний комітет фінансового моніторингу України” від 28 вересня 2004 року № 1144/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. - №39. – Ст. 2582.

 24. Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України. Затверджено Указом Президента України від 24 грудня 2004 р. № 1527/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 52. – Ст. 3433.

 25. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок сплати податку на валютну виручку від експорту продукції (робіт, послуг) у 1992 році” від 07.04.1992 р. № 180 // Урядовий кур'єр. – 1992. - № 20.

 26. Постанова Кабінету Міністрів України „Про додаткове забезпечення гарантій або інших зобов'язань Уряду України, які надаються іноземним кредиторам щодо погашення кредитів в іноземній валюті, що залучаються українськими юридичними особами” від 17.08.1995 р. №655 // Урядовий кур'єр. – 1995. - № 129 – 130.

 27. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги” від 22.03.2000 р. №542 // Офіційний вісник України. – 2000. - № 12. – Ст. 479.

 28. Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України „Про Сорок рекомендацій групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)” від 28.08.2001 р. № 1124. // Офіційний вісник України. – 2001. - № 35. – Ст. 1630.

 29. Постанова Кабінету Міністрів України „Про утворення Державного департаменту фінансового моніторингу” від 10 січня 2002р. № 35 (втратив чинність) // Офіційний вісник України. – 2002. - № 3. – Ст. 87.

 30. Постанова Кабінету Міністрів України “Про організаційні заходи щодо ліквідації Державного департаменту фінансового моніторингу” від 28.10.2004 р. № 1460 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 44. – Ст. 8899.

 31. Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню теророизму на 2005 – 2010 роки України” від 3.08.2005 р. № 315-р // Офіційний вісник України . – 2005. - № 32. – Ст.1951.

 32. Інструктивний лист Кабінету Міністрів України та Національного банку України „Щодо порядку розрахунків з країнами зони функціонування рубля”  від 26.04.1993 р. №19029/730 // Вісник податкової служби України. – 2003.- № 9.

 33. Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження Класифікатора іноземних валют” від 04.02.1998 р. № 34 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 7. – Ст. 274.

 34. Постанова Правління Національного банку України „Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів” від 04.09.1998 р. № 349 (втратила чинність) // Вісник податкової служби України. – 2003. - № 9.

 35. Постанова Правління Національного банку України „Про застосування іноземної валюти в страховій діяльності” від 11.04.2000 № 135 // Офіційний вісник України. – 2000. - № 18. – Ст. 757.

 36. Постанова Правління Національного банку України „Про повідомлення спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю про одержані клопотання щодо видачі ліцензій на здійснення операцій з іноземною валютою та внесення відповідних змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” від 19.11.2001 р. № 482 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 51. – Ст. 2311.

 37. Постанова Правління Національного банку України „Про схвалення Методичних рекомендацій з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом” від 30.04.2002 р. № 164 // Закон і бізнес. – 2002. – 15 травня.

 38. Постанова Правління Національного банку України „Про процедуру закриття анонімних валютних рахунків та кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) в іноземній та національній валюті України” від 04.06.2003 р. № 231 // Офіційний вісник України. – 2003. - № 24. – Ст. 1142.

 39. Постанова Правління Національного банку України „Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями” від 30.12.2003 р. № 597 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 6. - Ст. 340.

 40. Постанова Правління Національного банку України „Про внесення змін до Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України” від 17.02.2004 р. № 49 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 9. – Ст. 537.

 41. Постанова Правління Національного банку України „Про скасування обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів” від 31.03.2005 р. № 101 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 14. - Ст. 727.

 42. Постанова Правління Національного банку України „Про запровадження обов'язкового резервування коштів за валютними операціями, пов'язаними із залученням резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів” від 12.08.2005 р. № 291 // Офіційний вісник України. – 2005. - № 35. - Ст. 2136.

 43. Постанова Правління Національного банку України „Про внесення змін до Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України” від 25.08.2005 р. № 13 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 37. – Ст. 2313.

 44. Постанова Правління Національного банку України „Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України щодо регулювання валютного ринку” від 21.08.2006 р. № 333// Офіційний вісник України. – 2006. № 37. – Ст. 2546.

 45. Положення про організацію торгівлі банківськими металами на валютному ринку України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 24.02.1998 р. № 65 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 11. – Ст. 418.

 46. Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 26.03.1998 р. № 118 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 15. – Ст. 571.

 47. Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті. Завтверджено постановою Правління Національного банку України від 22.12.1999 р. № 602 // Офіційний вісник України. – 2000. - № 2. – Ст. 47.

 48. Положення про валютний контроль. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 р. № 49 // Офіційний вісник України. - 2000. – № 14. - Ст. 573.

 49. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000 р. № 520 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 8. – Ст. 329.

 50. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 р. № 275 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 34. – Ст. 1601.

 51. Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 16.08.2001 р. № 344 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 36. – Ст. 1668.

 52. Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 р. № 297 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 36. – Ст. 1711.

 53. Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 20.09.2002 р. № 352 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 41. – Ст. 1910.

 54. Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 29.01.2003 р. № 36 // Офіційний вісник України. – 2003. - № 6. – Ст. 248.

 55. Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 05.03.2003 р. № 82 // Офіційний вісник України. – 2003. - № 13. – Ст. 584.

 56. Положення про здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність, валютних операцій через ці банки. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 21.05.2003 р. № 198 // Офіційний вісник України. – 2003. - № 25. – Ст. 1218.

 57. Положення про порядок видачі резидентам погодження Національного банку України на проведення окремих операцій. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 30.12.2003 р. № 597 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 6. - Ст. 340.

 58. Положення про зупинення операцій, арешт та примусове списання коштів в іноземних валютах та банківських металів та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 р. № 515 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 6. – Ст. 339.

 59. Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. № 266 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 29. – Ст. 1962.

 60. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. № 270 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 29. – Ст. 1963.

 61. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 р. № 483 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 45. - Ст. 2976.

 62. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 р. № 484 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 45. – Ст. 2977.

 63. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 р. № 485 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 45. – Ст. 2978.

 64. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 26.03.1998 р. № 119 // Офіційний вісник України. – 1998. - №15. - Ст. 574.

 65. Правила здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти та про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 17.01.2001 р. № 18 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 6. – Ст. 245.

 66. Правила проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 04.07.2001 р. № 259 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 30. – Ст. 1364.

 67. Правила здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 р. № 486 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 44. – Ст. 2919.

 68. Інструкція про порядок відкриття і функціонування кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) у іноземній та національній валюті. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 9.11.1998 р. № 469 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 47. – Ст. 1733.

 69. Інструкція про порядок закриття діючих анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) або трансформації цих рахунків у інші рахунки. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 23.12.1998 р. № 540 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 52. – Ст. 1956.

 70. Інструкція про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 16.03.1999 р. № 122 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 17. – Ст. 147.

 71. Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 24.03.1999 р. № 136 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 22. – Ст. 1020.

 72. Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 р. № 283 // Офіційний вісник України. – 2000. - № 31. – Ст. 1320.

 73. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 р. № 502 // Офіційний вісник України. – 2003. - № 4. – Ст. 150.

 74. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 51. – Ст. 2707.

 75. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 р. № 520 // Офіційний вісник України. - 2004. – № 2. - частина 1. - Ст. 62.

 76. Наказ Міністерства фінансів України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Фонду державного майна України, Державної податкової адміністрації України „Про затвердження Порядку розпорядження цінними паперами, вираженими у валюті України та іноземній валюті, що переходять у власність держави” від 23.03.1999 р. № 76/69/520/146 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 15. – Ст. 623.

 77. Наказ Міністерства фінансів України „Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму” від 24.04.2003 р. № 40// Офіційний вісник України. – 2003. - №18. – Ст. 877.

 78. Наказ Міністерства фінансів України „Про затвердження деяких форм, пов'язаних із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення від 13.05.2003 № 48// Офіційний вісник України. – 2003. - № 22. – Ст. 999.

 79. Наказ Державної митної служби України „Про затвердження Порядку декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, і оформлення митної декларації та про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 08.10.99 № 645” від 22.11.2001 р. № 763 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 50. – Ст. 2246.

 80. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України „Про внесення змін та доповнень до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу” від 20.04.2006 р. № 76// Офіційний вісник України. – 2006. - №19. – Ст. 1395.

 81. Лист Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України „Щодо подання Декларації про валютні цінності та майно” від 09.01.1998 р. 13-226/53-188, 206/10/22-0117, 11/3-247 // Урядовий кур'єр. – 1998. - № 18 – 19.

 82. Лист Національного Банку України „Щодо відкриття та ведення фізичними особами валютних рахунків” від 11.05.2002 р. № 18-213/1776 // Бухгалтерская газета. – 2002. - № 32.

 83. Лист Національного банку України „Щодо закриття анонімних валютних рахунків та кодованих рахунків фізичних осіб” від 12.06.2003 р. № 13-135/2497-4248 // Вісник законодавства України. – 2003. - № 26.

 84. Лист Національний банку України та Державної податкової адміністрації України „Про подання Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами” від 17.04.2003 р. №28-311/1929-2823, №3368/5/23-5316 // Вісник законодавства України. - 2003. - № 19.

 85. Лист Національного банку України „Щодо деяких питань валютного контролю в Україні” від 16.08.2004 р. №46-009/285-8297 // Податки та бухгалтерський облік. – 2005. - № 7.

 86. Лист Національного банку України „Щодо надання інформації на запити Державного департаменту фінансового моніторингу” від 13.09.2004 № 48-012/738-9223 // Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку. – 2004. - № 38.

 87. Лист Державної податкової адміністрації України „Щодо визначення дати імпорту товарів, що застосовується при проведенні перевірок дотримання вимог валютного законодавства” від 18.02.2002 р. №2868/7/23-5317 // Вісник законодавства України. – 2002. – № 11.

 88. Лист Державної митної служби України „Щодо контролю за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України” від 06.10.2000 р. № 09/3-3764-ЕП // Бізнес - Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. Збірник систематизованого законодавства. – 2001. - № 13.

 89. Роз’яснення для банківської системи щодо порядку проведення працівниками НБУ перевірок банків на предмет дотримання валютного законодавства, інспекційних перевірок, а також стосовно деяких положень ст. 71 Закону України „Про банки і банківську діяльність” від 18.10.2002 р. № 28-211/3989, надане Департаментом валютного контролю та ліцензування Національного банку України // Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку. – 2001. - № 43 – 44.

 90. Рекомендація Вищого господарського суду України „Про деякі питання практики застосування Закону України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 17.12.2004 р. № 04-5/3360 // Вісник господарського судочинства. - 2005. - № 4.

 91. Проект Закону України “Про валютне регулювання” від 23.05.1997 р. № 921, внесений на розгляд КМ України. Комітет ВР України з питань фінансів і банківської діяльності. – Доступний з: <http://www.rada.gov.ua>


Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты