Домой

Програма з основ держави І права Затверджена на засіданні
Скачать 109.03 Kb.
НазваниеПрограма з основ держави І права Затверджена на засіданні
Дата08.05.2013
Размер109.03 Kb.
ТипДокументы
Содержание
2. Конституційне право України.
3. Адміністративне право.
4. Фінансове та банківське право.
6. Цивільне та сімейне право.
7. Трудове право
8. Земельне та екологічне право.
9. Кримінальне право.
Рекомендована література
Подобные работы:

Міністерство освіти і науки України

Київський національний економічний університет

імені Вадима ГетьманаПРОГРАМА

з основ держави і права
Затверджена на засіданні

кафедри правового регулювання економіки

протокол № ___ від ___ ____ 2007 р.Завідувач кафедри

правового регулювання економіки

д.ю.н., професор ____________Опришко В.Ф


КИЇВ 2007


1. Основи теорії держави і права.


Наукові концепції про державу та право. Основні причини виникнення держави та права. Сутність та ознаки держави. Місце та роль держави у суспільстві. Історичні типи держави. Форми держави. Функції та механізм держави.

Сутність та функції права. Правові норми у системі соціальних норм. Співвідношення держави, права, економіки та моралі. Історія розвитку і становлення України як суверенної незалежної держави. Механізм, функції і форми Української держави. Сутність і принципи права України. Роль права України в регулюванні суспільних відносин.

Створення правової держави в Україні. Основні завдання по формуванню правової держави в Україні та шляхи їх розв’язання (забезпечення верховенства права; закон – основа діяльності державних органів, службових осіб та об’єднань громадян; здійснення правового захисту особи; взаємна відповідальність держави і особи; вдосконалення діяльності правоохоронних органів; юридичний всеобуч – важлива умова формування правової держави; приведення національного законодавства у відповідність до норм міжнародного права; забезпечення захисту конституції України).

Співвідношення правової держави і громадянського суспільства.

Поняття і структура правової норми. Джерела права. Поняття системи права. Галузі права в системі права. Правові інститути. Система права і система законодавства. Систематизація законодавства та її форми (інкорпорація, кодифікація і консолідація).

Поняття та ознаки правовідносин. Структура (елементи) правовідносин. Юридичні факти та їх види. Поняття законності і правопорядку в суспільстві. Гарантії законності. Правомірна поведінка.

Поняття та види правопорушень. Склад правопорушень. Поняття, підстави, цілі та види юридичної відповідальності.


^ 2. Конституційне право України.


Поняття і система Конституційного права України. Конституційне право як правова база національного законодавства України, його провідна роль у системі права. Загальна характеристика Конституції України як Основного Закону держави.

Поняття і принципи конституційного ладу України. Основні риси України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і правової держави. Принципи державного суверенітету, розподілу державної влади, здійснення місцевого самоврядування. Принципи верховенства права, культурної та мовної політики в Україні. Державні символи України.

Поняття і принципи правового положення людини і громадянина. Людина як найвища соціальна цінність. Інститут громадянства в Україні. Гарантії здійснення прав та свобод. Основні обов’язки громадян.

Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади. Склад і формування Верховної Ради України.

Конституційний статус Президента України. Порядок обрання Президента України. Президент України як глава держави, його повноваження. Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Порядок утворення і повноваження Кабінету Міністрів України та місцевих державних адміністрацій.

Судова система України та форми здійснення правосуддя. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Основні повноваження Конституційного Суду України. Склад і порядок формування Конституційного Суду України. Конституційні основи правосуддя в Україні. Судоустрій та судова система України. Прокуратура України та її роль у забезпеченні законності в державі.


^ 3. Адміністративне право.


Загальні положення про адміністративне право України. Поняття, метод і джерела адміністративного права. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини.

Суб’єкти адміністративного права. Поняття і класифікація органів виконавчої влади. Система органів виконавчої влади.

Поняття органів державної служби і державних службовців. Основні принципи державної служби. Право на державну службу. Правовий статус державних службовців. Класифікація державних службовців. Громадяни та об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права.

Фоми і методи державного управління. Загальне поняття про форми управлінської діяльності. Поняття і класифікація актів управління та їх види. Умови ефективності та правомірності актів управління.

Сутність методів управління, їх класифікація. Поняття адміністративного примусу та його види. Поняття адміністративної відповідальності. Адміністративні стягнення, їх мета, види та зміст. Органи, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Правові основи організації управління економікою. Загальна характеристика та особливості управління економікою в сучасних умовах. Система органів управління економікою в сучасних умовах. Правове положення міністерств і відомств, що здійснюють управління економікою. Правові основи управління підприємством.

^ 4. Фінансове та банківське право.


Поняття фінансового права. Економічні та правові основи фінансової діяльності України.

Предмет, поняття та джерела фінансового права. Фінансово-правові норми. Зміст та суб’єкти фінансово-правових відносин. Фінансовий контроль в Україні. Державна податкова адміністрація, порядок утворення і повноваження.

Державний бюджет України і бюджетне право. Бюджетна система. Бюджетні права України, Автономної республіки Крим, місцевих Рад. Бюджетний процес в Україні. Правова природа державних доходів в Україні, їх види.

Обов’язкові платежі підприємств до бюджету. Поняття і види податків в Україні. Податки з населення. Правова основа державних витрат в Україні, їх види. Правовий режим Бюджетного фінансування.

Поняття банківського права та його джерела. Структура та функції банківської системи України. Правовий статус Національного банку України; правовий статус комерційних банків. Правове регулювання банківського кредитування. Правові основи розрахунків.


^ 6. Цивільне та сімейне право.


Поняття, принципи і система цивільного права. Джерела цивільного права.

Цивільно-правові відносини та їх елементи. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. Здійснення і захист цивільних прав. Захист честі, гідності та ділової репутації. Українська держава як суб’єкт цивільних прав.

Фізичні особи як суб’єкти цивільного права, їх правоздатність і дієздатність. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права. Поняття, ознаки юридичних осіб, їх правоздатність. Органи юридичних осіб. Створення, реорганізація та ліквідація юридичної особи. Види юридичних осіб. Установи та товариства. Підприємницькі та непідприємницькі товариства. Види господарських товариств. Об’єднання юридичних осіб. Філії та представництва.

Поняття принципи та суб’єкти підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємництва. Гарантії прав суб’єктів підприємництва. Порядок створення суб’єктів підприємницької діяльності. Правове регулювання банкрутства.

Поняття, види і форми правочинів. Умови дійсності правочинів. Недійсність правочинів та її наслідки. Представництво: поняття, види, суб’єкти, повноваження представника. Поняття та види довіреності. Опіка та піклування: поняття, підстави і порядок встановлення; права та обов’язки опікунів і піклувальників.

Поняття та значення строків у цивільному праві. Поняття та види позовної давності. Вимоги на які позовна давність не поширюється. Застосування позовної давності.

Загальні положення про право власності. Суб’єкти права власності. Право власності українського народу. Право державної та комунальної власності. Право приватної власності. Захист права власності.

Поняття права інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності. Особисті немайнові та майнові права автора. Захист авторських прав.

Поняття і зміст зобов’язання. Підстави виникнення зобов’язань. Договір, його значення, зміст і види. Порядок укладання і припинення договорів. Виконання зобов’язань. Способи забезпечення виконання зобов’язань. Відповідальність за порушення зобов’язань.

Загальна характеристика договорів: купівлі-продажу; поставки; найму; підряду; позики.

Поняття і значення розрахункових і кредитних правовідносин. Загальна характеристика договорів банківського рахунку та банківського вкладу.

Поняття і значення зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. Загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди. Відшкодування моральної шкоди. Поняття і види цивільно-правової відповідальності.

Джерела сімейного права України. Загальна характеристика Сімейного кодексу України. Поняття та умови укладення шлюбу. Підстави припинення шлюбу. Права та обов’язки подружжя. Права та обов’язки батьків і дітей. Забезпечення прав дітей, що позбавлені батьківського піклування.
^

7. Трудове правоПоняття, принципи і система трудового права. Джерела трудового права. Загальна характеристика Кодексу законів про працю України. Трудові правовідносини та їх особливості. Суб’єкти трудового права.

Поняття колективного договору. Сторони колективного договору (угоди) і порядок укладання. Зміст колективного договору і контроль за його виконанням. Відповідальність за порушення колективного договору.

Поняття сторони і зміст трудового договору. Контракт як різновидність трудового договору. Загальний порядок укладання трудового договору. Випробування при прийнятті на роботу.

Поняття і види переведення на іншу роботу. Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника з окремими категоріями працівників.

Правове регулювання зайнятості населення. Гарантії забезпечення права на працю вивільнюваним працівникам.

Поняття і види робочого часу. Ненормований робочий день. Надурочні роботи, умови і порядок їх застосування. Поняття і види часу відпочинку. Порядок надання відпусток працівникам.

Поняття і система заробітної плати. Гарантійні і компенсаційні виплати.

Поняття і зміст трудової дисципліни. Методи забезпечення дисципліни праці. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Заходи заохочення за успіхи у праці. Дисциплінарні проступки і відповідальність за їх скоєння.

Поняття, значення і підстави матеріальної відповідальності працівників. Обмежена матеріальна відповідальність. Повна матеріальна відповідальність і підстави її застосування.

Поняття і загальна характеристика охорони праці. Загальні правила і спеціальні норми та правила охорони праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Державний нагляд за охороною праці. Відповідальність за порушення законодавства про працю і правил охорони праці.

Загальна характеристика індивідуальних трудових спорів. Законодавство про трудові спори. Строки і порядок розгляду трудових спорів. Органи по розгляду трудових спорів. Виконання рішень по трудових спорах.

Колективні трудові спори і порядок їх розгляду.


^ 8. Земельне та екологічне право.


Порядок створення та державна реєстрація організаційно-правових форм аграрних підприємств.

Поняття, предмет і основні принципи земельного права. Джерела земельного права. Співвідношення земельного права з водним, лісовим, гірничим і екологічним правом.

Загальна характеристика і суб’єкти права землекористування. Порядок надання і припинення права землекористування. Правовий режим земель різного призначення.

Поняття, принципи і джерела екологічного права. Об’єкти екологічного права. Механізм забезпечення екологічної безпеки в Україні. Екологічні права та обов’язки громадян. Еколого-правова відповідальність, її підстави і види.


^ 9. Кримінальне право.


Поняття і джерела кримінального права. Поняття, склад і ознаки злочину. Склад злочину. Мета та види покарань за вчинення злочинів. Стадії вчинення злочину. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Співучасть у вчиненні злочину. Види кримінальних покарань. Поняття неосудності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


 • Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України – 1996. - N 30. - ст. 141

 • Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - N 2. - ст.44

 • Декларація про державний суверенітет України прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. - № 31. – ст. 429.

 • Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 38. – ст. 502.

 • Закон України “Про громадянство України” від 18 січня 2001 р. // Голос України. – 2001. - №42. – 6 березня.

 • Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - N 27-28. - ст.366

 • Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - N 33. - ст.443

 • Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. //  Відомості Верховної Ради України, - 2001 р. - № 13. - ст. 65

 • Кримінальний кодекс України 5 квітня 2001 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 25-26. - ст. 131.

 • Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України - 2003 р. - № 40 - Ст. 356

 • Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року. // Відомості Верховної Ради УРСР - 1971 р., № 50, ст. 375

 • Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 3,4. - ст. 27.

 • Кодекс України про адміністративні порушення від 7 грудня 1984 року з наступними змінами і доповненнями.

 • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» / Відомості Верховної Ради України. – 1991. - N 41. - ст.546
 • Правознавство. Підручник. / За ред. В. Ф. Опришка, Ф.П. Шульженка. — К.: КНЕУ, 2003

 • Правознавство. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / Опришко В.Ф., Шульженко Ф.П., Кришевич О.В., Постульга В.Є. – К.: КНЕУ, 2005

 • Правознавство. Підручник. / за ред.. А.М.Колодія, В.В.Копєйчикова – К.: Юрінком Інтер, 2005

 • Адмiнiстративне право України: Пiдручник./ Ю.П.Битяк, В.М.Пращук, О.В.Дьяченко та ін.; За ред.. Ю.П.Битяка. - К: Юрiнком Iнтер, 2004.

 • Конституційне право України: Підручник / О.Ф.Фрицький. – К.: Юрінком Інтер, 2004

 • Кримінальне право України: Загальна частина. / За ред. Бажанова М. І., В.В Сташиса, В.Я. Тація – К.: Юрінком Інтер, 2005

 • Кримінальне право України: Особлива частина. / За ред. Бажанова М. І., В.В Сташиса, В.Я. Тація – К.: Юрінком Інтер, 2005

 • Права людини і громадянина: Навч. Посібник/ А.М.Колодій, А.Ю.Олійник – К.: Юрінком Інтер, 2004

 • Теорія держави і права: підручник / За ред.. С.Л.Лисенкова. – К. К.: Юрінком Інтер, 2005

 • Фiнансове право: Пiдручник./ За ред. М.П.кучерявенка - К: Юрiнком Iнтер, 2004.

 • Хрестоматія з правознавства / Уклад.: Л.Лоха, О.Д.Наровлянський. – К.: Юрінком Інтер, 2003

 • Цивільне право України: Підручник у 2 кн. – 2-е вид., перероб. І доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К., 2005Голова предметної комісії,

доцент Шимон С.І.


Скачать 109.03 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты