Домой

Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації
НазваниеПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації
страница1/3
Дата08.05.2013
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Пояснювальна записка
Тематичний план
Кількість годин
Самостійна робота
Тематичний план
Кількість годин
Самостійна робота
Тематичний план
Кількість годин
Самостійна робота
Тематичний план
Кількість годин
Самостійна робота
Тематичний план
Кількість годин
Самостійна робота
Тематичний план
Кількість годин
Самостійна робота
ЗМІСТРозділ 1. Загальні основи економічного розвитку
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ


Державна установа “Центральний методичний кабінет

підготовки молодших спеціалістів” МОЗ України

Основи економічної теорії


ПРОГРАМА

для вищих медичних (фармацевтичних)

навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації


Київ

2011

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ


Укладачі:


Л.Є. Братанюк — викладач-методист, викладач вищої категорії, викладач економічної теорії Погребищенського медичного коледжу;

Л.Ю. Братанюк — викладач економіки Вінницького фінансово-економічного університету.


Програму розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії соціально-економічних дисциплін Погребищенського медичного коледжу 21.11.2011 р., протокол № 4.

Програму розглянуто і схвалено на засіданні опорної комісії з дисципліни хірургічного профілю ВМ(Ф)НЗ І—ІІІ рівнів акредитації МОЗ України.


Рецензенти:


П.Г. Білоконний — доктор екон. наук, професор, ректор Вінницького фінансово-економічного університету;

Л.Й. Баніт — викладач, завідувач відділення "Лікувальна справа" Погребищенського медичного коледжу.


 МОЗ України, 2011

 ВСВ “Медицина”, 2011

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Економічна наука в Україні, її пізнання й викладання перебувають на новому етапі свого розвитку. Зміни в господарському та політичному житті нашого суспільства зумовили суттєві зміни в розвитку економічної системи, що існувала раніше, та економічної теорії.

Для проведення трансформаційних перетворень потрібно використати найкращі досягнення світової економічної науки, реалістичні теорії та практичні рекомендації.

Економічна теорія — це один із найважливіших елементів гуманітарної культури людини і необхідний компонент її інтелектуального розвитку. Економічна теорія повинна стати тією основою, яка сприятиме формуванню навичок поведінки суб’єкта діяльності в умовах ринку, підвищенню його компетентності відповідно до вимог, що висуваються екстремальними обставинами. Тобто необхідно встановити жорсткий зв’язок між переходом до ринку і підготовкою нових поколінь українських медичних фахівців, які покликані сформувати міцну та ефективну кадрову базу для розвитку національної економіки.

Теоретична спрямованість курсу повинна бути узгоджена з усією сукупністю господарських, культурних та політичних відносин, які розглядаються в єдності і взаємозалежності як основні елементи соціально-економічної системи. Тому дисципліна покликана не тільки враховувати культуру міжособистісних відносин, а й формувати нові підходи до вирішення соціально-економічних конфліктів, економічну культуру поведінки.

Важливим аспектом є також вивчення особливостей національної економіки, її місця й ролі у світовому господарстві. Це необхідно не тільки для формування національної самосвідомості, а й для розуміння зовнішньоекономічної політики власної держави.

Особливого значення набуває суворе дотримання природо-історичного підходу до розвитку соціально-економічних систем. Необхідна відмова від надуманих господарських систем і догм, від пріоритету класового підходу в економічних відносинах між суб’єктами господарювання.

Дисципліна “Основи економічної теорії” передбачає вивчення основних закономірностей економічного життя та відображення їх у системі економічних категорій, принципів, законів, моделей. Опанування дисципліни сприятиме розумінню студентами сучасної ринкової економіки, формування підприємства на основі різних форм власності, позитивних і негативних чинників розвитку, національної економіки, а також структури сучасних міжнародних відносин, механізму та специфіки їх реалізації.

Програма з дисципліни “Основи економічної теорії” розрахована на 54 год і складається з п’яти розділів:

 1. Загальні основи економічного розвитку.

 2. Ринкова економіка.

 3. Основи підприємництва.

 4. Національна економіка.

 5. Міжнародні економічні відносини.

Мета дисципліни “Основи економічної теорії” — сформувати у молодих спеціалістів економічне мислення, адекватне до специфіки соціально-економічних перетворень, що дасть змогу з нових світоглядних, концептуальних позицій усвідомити наявні та гіпотетичні суперечності життя й використовувати їх у майбутній практичній діяльності.

Основне завдання дисципліни — допомогти студентам зрозуміти трансформаційні процеси в економіці України, проблеми перехідної економіки, зорієнтуватись у виборі ефективного управлінського рішення, набути первинних навичок раціональної економічної поведінки.

Знання, здобуті студентами після вивчення економічної теорії, стануть теоретичною та методологічною базою для подальшого опанування медицини, яка розвивається й удосконалюється в умовах ринкової економіки.


Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основний зміст усіх розділів економічної теорії;

 • доцільність і можливість застосування отриманих знань у господарській діяльності;

 • суть основних економічних явищ і процесів;

 • особливості розвитку ринкової економіки в Україні;

 • економічні механізми, які визначають суб’єктів господарювання і суб’єктів освіти і медицини;

 • основи організації фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров’я;

 • мати уявлення про фактори, які впливають на розвиток економічних процесів у медицині;

 • зміст основних категорій, законів і процесів ринкової економіки;

 • суть циклічного розвитку економіки, економічної кризи та шляхів її подолання;

 • ключові питання трансформаційних процесів з погляду нових світоглядних, концептуальних і теоретичних підходів економічного життя і науки;

 • особливості сучасного стану вітчизняної економіки, реформування відносин власності в галузі охорони здоров’я;

 • зміст основних пропорцій, процесів і ситуацій на мікрорівні, розбиратися в чинниках макроекономічної рівноваги і макродинаміці, представляти механізм та причини інфляції та безробіття.


Студенти повинні вміти:

 • вміти самостійно аналізувати, розуміти і знаходити напрямки вирішення складних економічних проблем у галузі охорони здоров’я;

 • оцінювати результати господарчої діяльності підприємств медичного комплексу;

 • робити обґрунтовані висновки із проведеного аналізу;

 • використовувати методи економічної науки в своїй професійній та організаційно-соціальній діяльності, виявляти проблеми економічного характеру, пропонувати методи їх вирішення і оцінювати очікуваний результат;

 • орієнтуватися в питаннях функціонування економіки;

 • орієнтуватись в проблемах розвитку підприємництва, ринкових відносин, фінансово-кредитної та банківської системи господарства;

 • приймати практичні рішення щодо ефективного застосування набутих економічних знань під час виконання своїх професійних обов’язків;

 • представляти закономірності економічної поведінки ринкових суб’єктів (продавців і покупців, фірм-виробників і споживачів у галузі охорони здоров’я тощо).

 • володіти категоріальним апаратом мікро- і макроекономіки на рівні розуміння і вільного відтворення;

 • володіти методикою проведення економічного аналізу;

 • володіти методами моделювання економічних процесів і явищ у медицині;

 • основами комп’ютерного моделювання для відображення різних медичних взаємозв’язків і результатів;

 • володіти особливостями аналізу різних ланок розвитку галузі охорони здоров’я.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

5.12010101 “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”


з/п

Тема

^ Кількість годин

Загальний обсяг

Лекції

Семінарські заняття

^ Самостійна робота
Розділ 1. Загальні основи економічного розвитку

1

Економічна теорія: предмет, значення, функції, методи пізнання

5

2

2

1

2

Економічні потреби і виробництво

5

1

2

2

3

Економічна система та її зміст

1

14

Сутність відносин власності

6

2

2

2
Розділ 2. Ринкова економіка

5

Товарне виробництво. Товар

5

2

2

1

6

Ринок в економічній системі суспільства

4

1

2

1

7

Інфраструктура ринку

3

1
2

8

Сутність і функції грошей. Історія розвитку грошей

5

2

2

1
Розділ 3. Основи підприємництва

9

Підприємництво і підприємство (фірма)

4

1

2

1

10

Капітал. Витрати виробництва. Прибуток. Рента

3

1
2
Розділ 4. Національна економіка

11

Виробництво, розподіл і викорис­тання національного доходу

3

1

2

1

12

Економічне зростання. Фінансова система

3

1
1

13

Держава у ринковій економіці

2

1
1
Розділ 5. Міжнародні економічні відносини

14

Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин

5

1

2

2
Усього

54

18

18

18


Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

5.12010102 “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА”,

5.12010104 “СТОМАТОЛОГІЯ”,

5.12010106 “СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА”


з/п

Тема

^ Кількість годин

Загальний обсяг

Лекції

Семінарські заняття

^ Самостійна робота
Розділ 1. Загальні основи економічного розвитку

1

Економічна теорія: предмет, значення, функції, методи пізнання

6

2

2

2

2

Економічні потреби і виробництво

3

1
2

3

Економічна система та її зміст

1

14

Сутність відносин власності

6

2

2

2
Розділ 2. Ринкова економіка

5

Товарне виробництво. Товар

6

2

2

2

6

Ринок в економічній системі суспільства

5

1

2

2

7

Інфраструктура ринку

3

1
2

8

Сутність і функції грошей. Історія розвитку грошей

4

2
2
Розділ 3. Основи підприємництва

9

Підприємництво і підприємство (фірма)

5

1

2

2

10

Капітал. Витрати виробництва. Прибуток. Рента

1

1


Розділ 4. Національна економіка

11

Виробництво, розподіл та використання національного доходу

3

1

2
12

Економічне зростання. Фінансова система

3

1
2

13

Держава у ринковій економіці

3

1
2
Розділ 5. Міжнародні економічні відносини

14

Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин

5

1

2

2
Усього

54

18

14

22


Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

5.12010103 “МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНА СПРАВА”


з/п

Тема

^ Кількість годин

Загальний обсяг

Лекції

Семінарські заняття

^ Самостійна робота
Розділ 1. Загальні основи економічного розвитку

1

Економічна теорія: предмет, значення, функції, методи пізнання

4

2

2
2

Економічні потреби і виробництво

3

1
2

3

Економічна система та її зміст

1

14

Сутність відносин власності

6

2

2

2
Розділ 2. Ринкова економіка

5

Товарне виробництво. Товар.

4

2

26

Ринок в економічній системі суспільства

22

7

Інфраструктура ринку.

5

1

2

2

8

Сутність і функції грошей. Історія розвитку грошей

6

2

2

2
Розділ 3. Основи підприємництва

9

Підприємництво і підприємство (фірма)

5

1

2

2

10

Капітал. Витрати виробництва. Прибуток. Рента

3

1
2
Розділ 4. Національна економіка

11

Виробництво, розподіл і використання національного доходу

5

1

2

2

12

Економічне зростання. Фінансова система

4
2

2

13

Держава в ринковій економіці

22
Розділ 5. Міжнародні економічні відносини

14

Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин

4
2

2
Усього

54

14

18

22


Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів.

  1   2   3

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты