Домой

Робоча навчальна програма з економічної теорії на 2007 2008 навчальний рік Факультет медичний
Скачать 321.72 Kb.
НазваниеРобоча навчальна програма з економічної теорії на 2007 2008 навчальний рік Факультет медичний
Дата08.05.2013
Размер321.72 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Кінцеві цілі навчальної дисципліни сформульовано відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) і освітньо-кваліфікаційної ха
ГО.039 Розраховувати основні показники господарської діяльності закладів охорони здоров’я. ГО. 042
Перелік дисциплін, які є необхідними для вивчення
Історія україни
Основи психології та педагогіки
Зміст навчальної програми
Суспільне виробництво і відтворення. Економічне зростання
Науково-технічний прогрес і становлення нового типу
Людина в системі суспільного виробництва
Товарна організація виробництва і її роль в економічному
Теорія вартості і капіталу
Власність і форми підприємницької діяльності
Підприємство, затрати і результати його діяльності.
Трудові відносини та заробітна плата. Доходи населення
Суть, основні елементи і механізм функціонування
Фінанси, кредит і грошовий обіг
Управління економікою
Суспільне відтворення в цілому
Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах
Основні риси і тенденції розвитку світового господарства.
...
Полное содержание
Подобные работы:

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


„Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

професор ___________М.Ю. Коломоєць


“__” ______________2007 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

на 2007 - 2008 навчальний рік


Факультет медичний

Спеціальність стоматологія

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

Кваліфікація лікар-стоматолог

Кафедра суспільних наук та українознавства

Курс ІІ

Семестр ІІІ

Лекції 14 годин

Семінарські заняття 32 години

Самостійна робота 62 години

Залік ІІІ семестр

Всього годин 108


Чернівці, 2007


Робоча навчальна програма складена на основі програми з курсу "Основи економічних теорій" для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації (Міністерство охорони здоров’я України, Київ, 1997 р.).


Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 30 травня 2006 року (протокол №18).

Завідувач кафедри, професор М.М.Сидоренко


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я Буковинського державного медичного університету 20 червня 2006 року (протокол №6).


Голова предметно-методичної комісії,

доцент Н.І.Зорій


І.ОСНОВНА МЕТА ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ


Мета вивчення навчальної дисципліни „Економічна теорія” полягає в тому, щоб сформувати у майбутніх фахівців охорони здоров’я основи наукового світогляду, який би забезпечив їм високопродуктивне виконання своїх функцій в суспільному житті країни.

Кінцеві цілі вивчення економічної теорії випливають із цілей освітньої та професійної підготовки випускників вищого медичного навчального закладу та визначаються змістом тих системних теоретичних знань та практичних умінь і навичок, котрими повинен оволодіти лікар-стоматолог. Знання, які студенти отримують із навчальної дисципліни „Економічна теорія”, є базовими для блоку дисциплін, що забезпечують гуманітарно-освітню підготовку (блок ГО).

^ Кінцеві цілі навчальної дисципліни сформульовано відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) і освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ):

ГО.037 Представляти суть і структуру господарського механізму та ринку, як форми організації суспільного виробництва.

^ ГО.039 Розраховувати основні показники господарської діяльності закладів охорони здоров’я.

ГО. 042 Трактувати економічні закони та вирізняти основні категорії.

У результаті вивчення дисципліни „Економічна теорія” студенти повинні знати:

- що вивчає економічна теорія та місце економічних знань в житті людини;

- класифікацію галузей економіки, їх взаємозв’язок і взаємодію;

- місце і роль науково-технічного прогресу (НТП) в розвитку суспільства на сучасному етапі;

- типи економічного зростання, його темпи з метою використання отриманих знань для розвитку системи охорони здоров’я;

- суть закону вартості і його значення для медичної діяльності;

- особливості нематеріального виробництва в системі охорони здоров’я;

- місце людини в системі фінансових відносин;

- значення для медицини фінансової політики держави з метою пояснення механізмів дії інструментів фінансової політики щодо системи охорони здоров’я;

- схему формування бюджету системи охорони здоров’я;

- сутність підприємництва й умови його існування, поняття суті ліцензування підприємницької діяльності в системі охорони здоров’я на сучасному етапі;

- трактування суті акредитації підприємства в системі охорони здоров’я на сучасному рівні;

- що таке власність, її основні типи і форми та напрямки їх реформування в умовах переходу до ринку;

- головні ознаки, види і особливості діяльності підприємств в умовах ринкової економіки, організацію їх госпрозрахункової і комерційної діяльності, особливості ціноутворення і кінцеві результати господарювання;

- поняття ринкової економіки, суть трьох основних економічних законів ринку та їх прояв в системі охорони здоров’я;

- особливості конкуренції в системі охорони здоров’я та її наслідки для пацієнтів;

- суть сучасного менеджменту, його функції, особливості управління системою охорони здоров’я;


^ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЯКІ Є НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ


Назва дисципліни

Зміст дисципліни, необхідної для вивчення

економічної теорії

1

2

ФІЛОСОФІЯ

Сучасна філософія, як світогляд і загальний метод пізнання практичної

діяльності людини.

Система та структура діалектики: принципи, закони, категорії;

Людини та її діяльність. Матеріальне виробництво: його структура,

призначення.

Зміна місця людини у виробництві. Виробництво і здоров’я людини,

професійні хвороби. Сучасний НТП та його вплив на людину і суспільство.

Сучасне екологічне становище людства, як наслідок виробничої діяльності.

Екологічні аспекти розвитку медицини.

^ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Україна в умовах розвитку капіталізму, радянський період за

горбачовської „перебудови” (спроба економічного реформування).

Проголошення незалежності України . Економічна та соціальна криза і шляхи

виходу із неї.

ПРАВОЗНАВСТВО

Поняття права власності. Форми власності в Україні. Захист права власності.

Основи трудового права. Поняття трудових правовідносин. Поняття робочого

часу та його види.

^ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИЕмоційно-вікова сфера особистості. Зв’язок емоцій і потреб людини.

Діяльність. Психологія вчинку. Макроструктура діяльності. Потреби. Мотив.

Мета. Дія. Значення волі в житті та діяльності людини. Вольова регуляція

поведінки людини. Мала група і колектив. Основні відносини в колективі.

Лідер і лідерство.

Соціально-психологічний клімат в колективі. Психологічні особливості управління конфліктом.

Соціально-економічні потреби суспільства в підготовці підростаючого

покоління

до життя. Загальні закономірності розвитку особистості.

Трудове фізичне виховання.

СОЦІОЛОГІЯ

Методи соціологічних досліджень. Вивчення громадської думки.

Аналіз результатів дослідження.

Соціальна структура суспільства. Характеристика сучасних соціальних

відносин. Проблеми соціальної справедливості.

Соціологія здоров’я і медичної діяльності. Фактори здоров’я. Здоров’я та

навколишнє середовище. Здоровий спосіб життя та його чинники. Рівень

та якість життя.

ПОЛІТОЛОГІЯ

Політика як суспільне явище. Сутність та функції політичної влади.

Суб'єкти та об'єкти політики. Політичне лідерство.

Держава і громадянське суспільство. Світовий політичний процес та

зовнішньополітична діяльність.^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Основи економічної теорії:

основні поняття і категорії

Предмет економічної теорії, її мета і функції. Зародження економічної теорії і основні етапи її розвитку. Метод економічного аналізу. Зв'язок економічної теорії з іншими науками. Єдність економічної теорії і господарської практики. Економічна теорія — основа наукової політики. Економічна наука в сучасних умовах.

Матеріальне виробництво. Продуктивні сили і виробничі відносини. Спосіб виробництва. Суспільно-економічна формація. Економічні категорії і економічні закони. Економічне мислення і його роль в розвитку суспільства.

^ Суспільне виробництво і відтворення. Економічне зростання

Суспільне виробництво і його основні фактори. Робоча сила. Предмети і засоби праці.

Суспільний продукт, його властивості і структура. Необхідний і додатковий продукт. Виробництво, розподіл, обмін і споживання суспільного продукту. Національне багатство.

Відтворення. Економічне зростання і його типи. Ефективність виробництва.

Основні підсумки економічних та соціальних перетворень 1994-1999 рр. (Послання Президента України до Верховної Ради України 2000 р.). Стратегічні пріоритети.

^ Науково-технічний прогрес і становлення нового типу

економічного зростання

Технологічні спроби виробництва. Крупне машинне виробництво. Еволюційні і революційні форми науково-технічного прогресу. Суть, основні риси і протиріччя науково-технічної революції.

Сучасний тип економічного зростання та його нова якість. Проблеми інтенсифікації економіки. Екологія і виробництво. Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення.

^ Людина в системі суспільного виробництва

Людина як єдність біологічного, соціального. Людина в економічній системі: головна продуктивна сила, суб'єкт виробничих відносин, кінцева мета виробництва.

Народонаселення як основа економіки. НТР та зміна місця і роль людини у виробництві. Загальноосвітня, професійна підготовка і перепідготовка працівників. Кваліфікація. Зайнятість.

Гуманізація виробництва. Соціальний вимір науково-технічного прогресу. Духовність, моральність людини і економіка.

^ Товарна організація виробництва і її роль в економічному

розвитку суспільства

Форми суспільного виробництва. Натуральне виробництво. Товарне виробництво і його роль в різних способах виробництва.

Товар та його властивості. Відміна товару від продукту. Споживна вартість товару. Якість товару. Мінова вартість. Протиріччя між споживною вартістю товару і вартістю, форми їх вирішення. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Величина вартості товару.

Розвиток форми вартості. Виникнення, суть і функції грошей. Паперові гроші. "Електронні гроші". Закон грошового обігу. Інфляція та шляхи її подолання. Конвертованість грошей. Валютні курси. Девальвація. Проблеми забезпечення стійкості грошового обігу. Закон вартості та його функції.

^ Теорія вартості і капіталу

Розвиток теорії вартості. Трудова теорія вартості, розробка її положень класичною школою політичної економії та марксистською політичною економією. Сучасні економічні теорії вартості. Класики буржуазної політичної економії, марксизм та сучасні західні науковці про капітал. Суть капіталу.

Перетворення грошей в капітал. Гроші як гроші і гроші як капітал. Фактори, що визначають величину вартості товару робоча сила.

Виробництво додаткової вартості. Додаткова вартість. Необхідний і додатковий робочий час. Необхідна і додаткова праця.

Норма додаткової вартості. Абсолютна додаткова вартість. Відносна додаткова вартість.

Капіталістичне нагромадження, його фактори та соціальні наслідки. Прибуток і норма прибутку. Вартість та ціна виробництва. Диференціація капіталу та прибутку. Торговий капітал і торговий прибуток. Позичковий капітал і позичковий процент.

Капіталістична земельна рента. Диференціальна і абсолютна земельна рента. Монопольна рента. Рента в добувній промисловості. Орендна плата та ціна землі.

Монополістичний капітал і його форми. Монополії та конкуренція. Роль монополій у світовому господарстві. Особливості сучасної монополізації та її наслідки.

^ Власність і форми підприємницької діяльності

Поняття власності, її походження. Власність як економічна категорія та конкретно-історична форма присвоєння матеріальних благ. Суб'єкти й об'єкти власності. Усуспільнення виробництва й власність. Принципи формування власності. Домінуючий об'єкт власності.

Різноманітність форм власності і діалектика їх змісту. Об'єктивна зумовленість різних форм власності в ринковій економіці.

Сутність підприємництва і умови його існування. Поняття підприємця і підприємництва. Функції та умови існування підприємництва. Організація підприємницької діяльності. Суб'єкти, об'єкти і види підприємництва. Права, обов'язки і відповідальність підприємця.

^ Підприємство, затрати і результати його діяльності.

Ціноутворення. Ціни в умовах ринку

Підприємство, його суть, головні ознаки і особливості в умовах ринкової економіки. Форми підприємств. Умови виникнення і діяльність підприємств.

Госпрозрахунковий (комерційний) тип організації діяльності підприємства та його основні принципи. Затрати виробництва і підприємства. Собівартість продукції та шляхи її зниження.

Ціноутворення і ціни в умовах ринку. Функції ринкової ціни. Види цін, їх роль в економічному механізмі ринку. Політика цін при переході до ринку. Лібералізація цін. Прибуток і рентабельність. Розподіл прибутку. Ефективність роботи підприємства і шляхи її підвищення.

^ Трудові відносини та заробітна плата. Доходи населення

Трудовий колектив, техніко-економічна та соціально-економічна його сторони. Функції трудового колективу. Інтереси трудового колективу і держави.

Заробітна плата, її функції, форми та системи. Номінальна і реальна заробітна плата. Доходи населення. Доходи працівників на колективних підприємствах. Доходи від індивідуальної трудової діяльності. Підприємницький доход. Доходи від власності. Суспільні фонди споживання.

Сімейні доходи: джерела формування і напрям використання сімейних доходів. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки.

^ Суть, основні елементи і механізм функціонування

ринкової економіки

Поняття ринку. Ринок як економічна категорія і форма організації суспільного виробництва. Об'єктивні основи виникнення ринку і його характерні риси. Натуральне виробництво і ринок. Основи ринкової економіки - різноманітність форм власності, економічна свобода, конкуренція. Еволюція ринкової економіки. Теорії і моделі ринкової економіки.

Ринок, його функції і структура. Ринок товарів. Товарна біржа та інші форми торгівлі. Ринок споживчих товарів та послуг. Ринок засобів виробництва. Ринок науково-технічних розробок та інформації. Ринок капіталів (фондів). Ринок кредитів. Ринок цінних паперів. Фондова біржа. Валютний ринок. Ринок праці (робочої сили) та його особливості. Біржа праці. Тіньовий ринок.

Механізм функціонування ринку. Фундаментальні питання економіки та шляхи їх вирішення. Ринкові фактори економічної рівноваги. Закон попиту.

Закон пропозиції. Еластичність попиту і пропозиції. Конкуренція. Управління конкуренцією. Маркетинг. Антимонопольне регулювання ринку. Держава в ринковій економіці.

Державне регулювання національного ринку та його еволюція. Основні функції державного регулювання ринкової економіки, його форми та методи. Податкова і кредитно-грошова політика держави. Проблеми поєднання ринкового і планового регулювання економіки. Роль планування і ринку в забезпеченні народногосподарської пропорціональності.

Необхідність і особливості формування ринку в постсоціалістичних країнах. Роль держави у створенні основ ринкової економіки. Поняття роздержавлення, приватизації, їх роль в переході до ринкової економіки.

Подолання корупції та тіньової економіки. Розвиток внутрішнього ринку. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки (Послання Президента України до верховної Ради України, 2000 р.).

^ Фінанси, кредит і грошовий обіг

Суть і функції фінансів. Суб'єкти фінансових відносин. Фінансова система. Бюджетна система. Державний бюджет. Доходи і витрати державного бюджету.

Фінансова політика держави. Дефіцитне фінансування. Фінансове оздоровлення економіки. Фінансування витрат на охорону здоров'я. Економічні проблеми переходу до страхової медицини.

Суть і принципи організації кредиту. Кредитна система. Процентна ставка, її роль і фактори динаміки. Роль фінансово-кредитної політики в підвищенні ефективності суспільного виробництва. Реформа фінансової та банківської систем.

Банки, їх роль і функції. Банківська система. Фінансово-кредитна діяльність банків.

Грошовий обіг, його закони і методи регулювання. Грошово-кредитна політика держави. Роль держави і банків у створенні національної валюти.

^ Управління економікою

Усуспільнення виробництва і структура управління економікою. Основна мета і принципи управління. Форми і методи управління. Управління народним господарством як цілим. Галузеве і міжгалузеве управління. Територіальне управління.

Управління основною ланкою економіки, особливості його в системі охорони здоров'я. Головна ланка економіки. Сучасні форми основної виробничої ланки. Роль менеджменту у зміцненні позицій на ринку.

Самоуправління, розвиток демократичних започаткувань і принципів управління. Форми і методи участі працівників в управлінні. Підготовка управлінських кадрів.

^ Суспільне відтворення в цілому

Відтворення: багатогранність процесу. Відтворення сукупного суспільного продукту. Відтворення робочої сили. Відтворення виробничих відносин. Відтворення природних ресурсів. Сучасна структура економіки її динаміка. Пропорції і диспропорції. Пріоритетні напрями розвитку економіки.

Нагромадження, його ефективність і напрям розвитку. Сутність нагромадження та його джерела. Закон нагромадження. Фонд нагромадження і його структура. Інвестиційна політика.

Теорія економічного циклу. Зовнішні і внутрішні фактори циклу. Цикл відтворення та економічне зростання.


^ Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах

Аграрні відносини, їх специфіка і місце в економічній системі. Взаємодія природних і економічних процесів. Власність на землю і її еволюція. Форми господарювання в сільському господарстві. Рентні відносини.

Агропромисловий комплекс (АПК), його функції і структура. Агропромислова інтеграція, її форми. АПК України в умовах переходу до ринкової економіки.

Продуктивні сили АПК. Особливості інтенсифікації сільського господарства та її напрями. Виробнича і соціальна інфраструктура села.

Основні напрями аграрної реформи в Україні. Земельна реформа. Розвиток нових форм господарювання в сільському господарстві. Державне регулювання розвитку АПК. Державний протекціонізм і підтримка сільського господарства.


^ Основні риси і тенденції розвитку світового господарства.

Міжнародна економічна інтеграція

Сучасний світ: різноманітність, суперечливість, взаємозалежність. Світове господарство, його суть об'єктивні основи становлення та особливості розвитку на сучасному етапі. Загальносвітовий характер сучасних продуктивних сил і економічного прогресу. Інтернаціоналізація виробництва. Роль науково-технічного обміну в інтернаціоналізації господарського життя.

Різнобічне співробітництво країн. Форми сучасних міжнародних економічних зв'язків. Проблеми перебудови світових господарських зв'язків. Новий міжнародний економічний і інформаційний порядок. Україна в міжнародному поділі праці.

Суть і об'єктивні основи міжнародної економічної інтеграції. Міжнародний поділ праці: принцип і форми. Міжнародні економічні відносини. Міжнародні організації. Проблема інтеграції економіки України в світове господарство. Економічні аспекти глобальних проблем.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з економічної теорії для студентів ІІ курсу медичного факультету

спеціальність 7.110106 „Стоматологія”


№ п/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Основи економічної теорії: основні поняття і категорії. Суспільне виробництво і відтворення. Економічне зростання.

2

2.

Науково-технічний прогрес і становлення нового типу економічного зростання

2

3.

Товарна організація виробництва і її роль в економічному розвитку суспільства

2

4.

Теорія вартості капіталу

2

5.

Власність і форми підприємницької діяльності

2

6.

Суть, основні елементи і механізми функціонування ринкової економіки

2

7.

Управління економікою

2

ВСЬОГО:

14Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 30 травня 2006 року (протокол №18).


Завідувач кафедри, професор М.М.Сидоренко


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з економічної теорії для студентів ІІ курсу медичного факультету

спеціальність 7.110106 „Стоматологія”№ п/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Основи економічної теорії: основні поняття і категорії

2

2.

Суспільне виробництво і відтворення. Економічне зростання

2

3.

Науково-технічний прогрес і становлення нового типу економічного зростання

2

4.

Людина в системі суспільного виробництва

2

5.

Товарна організація виробництва і її роль в економічному розвитку суспільства

2

6.

Теорія вартості і капіталу

2

7.

Власність і форми підприємницької діяльності

2

8.

Монополістичний капітал і його форми. Монополії та конкуренція

2

9.

Трудові відносини та заробітна плата. Доходи населення

2

10.

Ринкова економіка та її еволюція. Теорії та моделі ринкової економіки

2

11.

Суть, основні елементи і механізми функціонування ринкової економіки

2

12.

Фінанси, кредит і грошовий обіг

2

13.

Управління економікою

2

14.

Суспільне відтворення в цілому

2

15.

Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах

2

16.

Основні риси і тенденції розвитку світового господарства. Міжнародна економічна інтеграція

2

Всього

32


Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 30 травня 2006 року (протокол №18).


Завідувач кафедри, професор М.М.Сидоренко


^ ПЕРЕЛІК ТЕМ,

які виділені для самостійного вивчення з економічної теорії

студентами ІІ курсу медичного факультету,

спеціальність 7.110106 „Стоматологія”№ п/п

Назва теми

Кількість годин

1

Основи економічної теорії: основні поняття і категорії

4

2

Суспільне виробництво і відтворення. Економічне зростання

4

3

Науково-технічний прогрес і становлення нового типу економічного зростання

4

4

Людина в системі суспільного виробництва

4

5

Товарна організація виробництва і її роль в економічному розвитку суспільства

4

6

Теорія вартості і капіталу

4

7

Власність і форми підприємницької діяльності

4

8

Монополістичний капітал і його форми. Монополії та конкуренція

4

9

Трудові відносини та заробітна плата. Доходи населення

4

10

Ринкова економіка та її еволюція. Теорії та моделі ринкової економіки

2

11

Суть, основні елементи і механізми функціонування ринкової економіки

4

12

Фінанси, кредит і грошовий обіг

4

13

Управління економікою

4

14

Суспільне відтворення в цілому

4

15

Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах

4

16

Основні риси і тенденції розвитку світового господарства. Міжнародна економічна інтеграція

4

Всього:

62Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 30 травня 2006 року (протокол №18).


Завідувач кафедри, професор М.М.Сидоренко


^ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

У процесі вивчення курсу "Економічна теорія" використовуються такі види контролю;

Початковий контроль знань студентів здійснюється під час проведення семінарських занять і включає в себе перевірку теоретичного матеріалу, який вивчався на першому курсі ( історія України, основи права., психологія., історія медицини та ін,), що проводиться методом фронтального усного опитування, або написання контрольної роботи.

Поточний - здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він включає два аспекти: якість засвоєння матеріалу, який охоплюється темою семінарського заняття, та сумлінність студента в роботі семінарського заняття.

Проміжний — здійснюється на семінарських заняттях і має дві цільові функції: перевірки засвоєння студентом системотворчих моментів лекцій, які читаються з курсу, і стимулювання поглибленого вивчення певного обсягу матеріалу. Такий контроль здійснюється методом написання контрольних робіт, проведення індивідуальних консультацій та відробіток, виконання тестових завдань.

Підсумковий - здійснюється у формі заліку після закінчення вивчення всього курсу "Економічна теорія". Оцінки (зараховано, незараховано) детермінуються показниками контролю засвоєння лекцій і всього курсу в цілому.


Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 30 травня 2006 року (протокол №18).


Завідувач кафедри, професор М.М.Сидоренко


^ Перелік

практичних навичок, які повинен опанувати студент

і які підлягають контролю до, або під час проведення заліку


Студент повинен вміти:


- Інтерпретувати значення для медицини вивчення основних економічних понять та законів з метою розуміння та пояснення механізмі економічних взаємозв’язків;

- аналізувати екстенсивний та інтенсивний типи економічного розвитку лікувально-профілактичного закладу;

- аналізувати причини виникнення інфляції з метою визначення особливостей механізмів взаємовідносин в системі охорони здоров’я в цих умовах;

- диференціювати види кредитування з метою використання їх в інтересах системи охорони здоров’я;

- визначати види підприємницької діяльності, які не дозволені у системі охорони здоров’я;

- інтерпретувати основні закони маркетингової діяльності в ракурсі системи охорони здоров’я;

- аналізувати діяльність різних підприємств у системі охорони здоров’я;

- вираховувати затрати виробництва нематеріальних послуг та визначати їх собівартість;

- співвідносити прибуток та рентабельність при аналізі діяльності лікувально-профілактичного закладу;

- аналізувати і диференціювати моделі ринкової економіки у сфері охорони здоров’я з позицій максимальної споживацької користі для пацієнтів та виробничої вигоди для лікарів;

- вираховувати вартість медичної допомоги за принципом надання одного виду послуги на засадах приватної підприємницької діяльності;

- співвідносити пропорції ринкової економіки та державного втручання у системі охорони здоров’я, визначати їх оптимальність;

- визначати місце менеджера в системі охорони здоров’я та класифікувати управлінські рішення;

- інтерпретувати значення типів поведінки менеджерів для успішної діяльності лікувально-профілактичних закладів і системи охорони здоров’я в цілому;

- аналізувати показники міжнародної політики у сфері охорони здоров’я.


Схвалено на засідання кафедри суспільних наук та українознавства 30 травня 2006 року (протокол №18).


Завідувач кафедрою, професор М.М.Сидоренко

Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я Буковинського державного медичного університету 20 червня 2006 року (протокол №6).


Голова ПМК, доцент Н.І.Зорій

^ БІЛЕТНА ПРОГРАМА

до проведення заліку з економічної теорії для студентів

ІІ курсу медичного факультету

спеціальність – 7.110106 „Стоматологія”


1.Зародження економічної теорії і основні етапи розвитку.

2.Предмет економічної теорії, її мета і функції

3.Метод економічного аналізу..

4.Матеріальне виробництво. Продуктивні сили і виробничі відносини.

5.Спосіб виробництва. Суспільно –економічна формація

6.Економічні категорії і економічні закони.

7.Суспільне виробництво і його основні фактори.

8.Суспільний продукт, його властивості і структура. Необхідний і додатковий продукт.

9.Економічне зростання і його типи..

І0.Технологічні способи виробництва. Науково-технічний прогрес.

11.Суть, основні риси і протиріччя науково-технічної революції.

12.Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення.

13.Людина в економічній системі: головна продуктивна сила, суб’єкт виробничих відносин, кінцева мета виробництва.

14.Народонаселення як основа економіки, НТП та зміна місця і роль людини у виробництві

15.Гуманізація виробництва.

16.Форми суспільного виробництва.

17.Товар і його властивості.

18.Винекнення, суть і функція грошей.

19.Інфляція та шляхи її подолання.

20.Закон вартості та його функції.

21.Розвиток теорії вартості.

22.Суть капіталу.

23.Диференціація капіталу та прибутку.

24.Капіталістична та земельна рента.

25.Монополістичний капітал та його форми.

26.Особливості сучасної монополізації та її наслідки.

27.Власність як економічна категорія та конкретно-історична форма присвоєння матеріальних благ.

28.Різноманітність форм власності і діалектика їх змісту.

29.Сутність підприємства і умови його існування.

30.Підприємство, його суть, головні ознаки і особливості в умовах ринкової економіки.

31.Госпрозрахунковий (комерційний) тип організації діяльності підприємства та його основні принципи.

32.Затрати виробництва і підприємства.

33.Собівартість продукції та шляхи її зниження.

34. Ціноутворення і ціни в умовах ринку. Функції ринкової ціни.

35.Прибуток і рентабельність. Розподіл прибутку.

36.Трудовий колектив, техніко-економічна та соціально-економічна його сторони.

37.Заробітня плата, її функції, форми та системи.

38.Сімейні доходи: джерела формування і напрями використання сімейних доходів.

39.Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки.

40.Ринок, його функції , структура.

41.Основні функції державного регулювання ринкової економіки, його форми та методи.

42.Суть і функції фінансів.

43.Державний бюджет.

44.Фінансування витрат на охорону здоров’я. Економічні проблеми переходу до страхової медицини.

45.Суть і принципи організації кредиту. Кредитна система.

4б.Суть акціонерного товариства

47.0рендне підприємство в системі виробництва.

48.Основна мета і принципи управління економікою.

49.Управління основною ланкою економіки, особливості його в системі охорони здоров’я.

50.Самоуправління , розвиток демократичних започаткувань і принципів управління.

51.Відтворення: багатогранність процесу.

52.Сучасна структура економіки, її динаміка.

53.Нагромадження, його ефективність і напрями розвитку.

54.Теорія економічного циклу.

55.Аграрні відносини комплекс, його функції і структура.

56.Агропромисловий комплекс, його функції і структура.

57.Особливості інтенсифікації сільського господарства та її напрями.

58.Основні напрями аграрної реформи в Україні.

59.Світове господарство, його суть, об’єктивні основи становлення та особливості розвитку на сучасному етапі.

60.Форми сучасних міжнародних економічних зв’язків.

61.Проблема інтеграції економіки України в світове господарство.

62.Економічні аспекти глобальних проблем.


Схвалено на засідання кафедри суспільних наук та українознавства 30 травня 2006 року (протокол №18).


Завідувач кафедрою, професор М.М.Сидоренко

Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я Буковинського державного медичного університету 20 червня 2006 року (протокол №6).


Голова ПМК, доцент Н.І.Зорій


МЕТОДИКА

проведення заліку з економічної теорії

для студентів ІІ курсу медичного факультету,

спеціальність 7.110106 „Стоматологія”


До заліку допускаються студенти, які не мають академічної заборгованості, засвоїли навчальну програму з економічної теорії, регулярно відвідували лекції та семінарські заняття. Залік проводиться у відповідності з білетною програмою, яка схвалюється щороку на засіданні кафедри та предметній методичній комісії.

Залік проводиться в усній або письмовій формі шляхом відповіді на одне теоретичне питання з білетної програми.

Підсумкова оцінка (зараховано, незараховано) виставляється за результатами відповідей на питання білету та поточної успішності студентів з урахуванням критеріїв оцінки їх знань і вмінь.


Схвалено на засідання кафедри суспільних наук та українознавства 30 травня 2006 року (протокол №18).


Завідувач кафедрою, професор М.М.Сидоренко

Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я Буковинського державного медичного університету 20 червня 2006 року (протокол №6).


Голова ПМК, доцент Н.І.Зорій


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

знань і вмінь студентів на заліку з економічної теорії

для студентів ІІ курсу медичного факультету

спеціальність 7.110106 „Стоматологія”


Оцінка знань з предмету „Економічна теорія” проводиться з урахуванням ступеня оволодіння навичками, застосування методологічних підходів, та положень загальноекономічної теорії в аналізі соціально економічних проблем, усвідомленням особливостей економічної теорії як науки про реальні економічні процеси, вміння простежити їх вплив на ситуацію в системі охорони здоров’я, а також визначення взаємозв’язку між економічною теорією та медициною.

Оцінка „ Зараховано” виставляється:

1. Студентам, які впродовж навчального семестру навчалися в середньому на 3,5 і вище бали.

2. Студентам які показали знання, нижчі за 3,5 бали, повинні складати залік за білетною програмою.

3. Оцінка „зараховано” виставляється за умови повної, аргументованої відповіді, здатності до глибокого аналізу економічних процесів.

Оцінку „Не зараховано” отримує студент, який головні концепції курсу не засвоїв, не дає повну, не досить аргументовану відповідь на всі питання білета, демонструє нездатність до аналізу, не вміє використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань.


Схвалено на засідання кафедри суспільних наук та українознавства 30 травня 2006 року (протокол №18).


Завідувач кафедрою, професор М.М.Сидоренко

Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я Буковинського державного медичного університету 20 червня 2006 року (протокол №6).


Голова ПМК, доцент Н.І.Зорій


^ ПЕРЕЛІК

навчально-методичних посібників, технічних та інших навчально-наочних засобів, які використовуються у навчальному процесі

(спеціальність – 7.110106 „Стоматологія")

І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

1. Методичні вказівки з курсу "Основи економічної теорії" (для студентів медичного інституту). - Чернівці, "Прут", 1996. - 77 с.

2. Ру давка С.І., Ольшевський Л.Б. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. -Київ-Вінниця: МОЗ України, ВДМУ, 1977. - 324 с.

3. Іфтемічук В.С., Одинський І.П. Економічна теорія. Загальні основи економічної теорії. Мікроекономіка: Навч.-методичний посібник. - Вид-во"Прут", 1999.-188с.

^ II. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ:

1. Графопроектор "Лектор-2000";

2. Діапроектор "Горизонт";

3. Діапроектор "Летті-60".

ІІІ. ІНШІ НАВЧАЛЬНО-НАОЧНІ ЗАСОБИ:

1. Навчальні таблиці;

2. Слайди;

3. Комплекти тестових завдань (50);

4. Ситуаційні задачі (20);

5. Аудиторні стенди.

ПЕРЕЛІК

^ РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.-К.: Феміна, 1996.-62с.

2. Всемирная история экономической мысли: В 6 т. Т.1 /Гл.редкол.:

В.Н.Черковец й др. -М.: Мысль, 1987. - 650 с.

3. Гальчинский А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. -К.: Вища шк., 1995. -471 с.

4. Економічний словник-довідник / За ред. докт.економ.наук, проф.С.В.Мочерного. - К., Феміна, 1995. - 270 с.

5. Иохин В.Я. Экономическая теория: введение в рынок й микроэкономический анализ: Учебник. - М.: ИНФРА - М., 1997. - 506 с.

6. Котлер Филип. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Прогресе, 1991. -733 с.

7. Курс экономики: Учебник / Под ред. Б.А.Райзберга. - М. ИНФРА - М., 1997.-396с.

8. Маркс К. Капітал. - Т.1., 2, 3 / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Т.23,24,25. -2637с.

9. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: «Дело», 1992. - 702 с.

10. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. проф. С.В.Мочерного. -Тернопіль: АТ «Тарнекс» за участю АТ «Ной» та вид-ва «Світ», 1993. - 688с.

11. Основи економічної теорії: політико-економічний аспект: Підручник / Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін. За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - 2-е вид., перероб., допов. - К.: Вища шк. - Знання, 1997. -559с.

12. Основы экономической теории: Учебн.пособие / В.Л.Клюня, М.Л.Зеленкевич, Н.В.Черненко й др. Под ред.В.Л.Клюни. - Мн.: ИП «Екоперспектива», 1997. -478 с.

13. Политическая экономия: Учебник для вузов / Медведев В.А., Абалкин Л.Й., Ожерельев О.И. й др. - М.: Политиздат, 1990. - 560 с.

Н.Пруссова Л.Г. Основи рыночной экономики: Производственно-практическое издание. - К.: РПО «Полиграфкнига», 1993. - 304 с.

15. Ринок / Упоряд., авт.вступ, ст. А.А.Чухно. - К.: Україна, 1995. - 201 с.

16. Рудавка С.І., Ольшевський Л.Б. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. - Київ-Вінниця: МОЗ Украми, ВДМУ, 1997. - 324 с.

17. Самуельсон Поль. Економіка: Підручник. - Львів Світ, 1993. - 680 с.

18. Смит А. Исследование о природе й причинах богатства народов. - М.:

Соцзкгиз, 1962.-405 с.

19. Туган-Барановський М.І. Політична економія: Курс популярний. - К., Наукова думка, 1994. - 105 с.

20. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия /в 4 т./. Гл. Ред. А.М.Руманцев. – М.Сов. энциклопедия. – 805 с.

21. Україна: поступ у 21 століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр. Послання Президента України до Верховної ради України, 2000 р. – Урядовий кур’єр, 28 січня 2000., №16, 5-12 с.

Скачать 321.72 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты