Домой

1. Назва модуля: Історія держави І права зарубіжних країн
Название1. Назва модуля: Історія держави І права зарубіжних країн
Дата08.05.2013
Размер24.8 Kb.
ТипДокументы
Содержание
8. Спосіб навчання
10. Зміст модуля
11. Рекомендована література
Подобные работы:

1. Назва модуля: Історія держави і права зарубіжних країн

2. Код модуля: ВІП_8_3.1.6_2

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: 10

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 72 (кредитів ЄКТС – 2); аудиторних годин – 30 (лекцій – 16 год., семінарських занять – 14 год.)

6. Лектор: Сокирська Владилена Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: процес переходу людського суспільства від первісних форм організації до держави; розбиратися в причинах і наслідках формування держав, виникнення права та аналізувати їх вплив на подальшу історію людства; процеси становлення в країнах Європи та Америки демократичного суспільства; специфіку розвитку кожної окремої держави, взаємозв’язок та взаємозалежність історичної еволюції державних і правових систем, їх місце в загальноісторичному процесі;

уміти: аналізувати, порівнювати та об`єктивно оцінювати особливості розвитку державних та правових інституцій країн Європи, Далекого Сходу та Америки у контексті всесвітньої історії; виробити навички самостійного опрацювання джерел права, аналізу законодавчого матеріалу в руслі історичного розвитку держави.

^ 8. Спосіб навчання: аудиторні заняття

9. Необхідні попередні та супутні модулі: історія держави і права України; історія правових і політичних вчень; політологія

^ 10. Зміст модуля:

«Історія держави і права зарубіжних країн» як наука і навчальна дисципліна. Виникнення держави у країнах давньосхідної цивілізації, основи їх суспільного ладу. Функції, механізм та форми давньосхідних цивілізацій. Право країн Стародавнього Сходу. Виникнення держави в країнах античної цивілізації, основи їх суспільного ладу. Функції, механізм та форми античних держав. Право країн античної цивілізації. Феодальна держава і право в країнах Європи. Феодальна держава і право у країнах Сходу. Становлення держави нового типу. Форми держави та їх розвиток в епоху громадянського суспільства. Форми політичних режимів в зарубіжних країнах. Функції та механізм держави, основні тенденції їх розвитку. Становлення та розвиток конституційного (державного) права у зарубіжних країнах. Цивільне право англо-американської та континентальної світових правових сімей. Держава у країнах Далекого і Близького Сходу. Право країн східної цивілізації.

^ 11. Рекомендована література:

  1. Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2004. – 763 с.

  2. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Наукова думка, 2003. – 475 с.

  3. Хома Н.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти. – К.: Генеза, 2003. – 715 с.

  4. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Центр учбової літератури, 2004. – 492 с.

  5. Шевченко О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Генеза, 2006. – 639 с.

  6. История государства и права зарубежных стран. В 2-х ч. Учеб. для вузов. 2-е изд. Под ред. Проф. Крашенинниковой И.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Просвещение, 2009. - 328 с.

  7. Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. – М.: Наука, 1996. – 384 с.

  8. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. У 2 т. / За ред. В.Д. Гончаренка. – К., 1998. – 636 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальне навчально-дослідне завдання, самостійна робота

13. Методи і критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (70 %): усне опитування, індивідуальна, самостійна робота

  • Підсумковий контроль ( 30, залік): тестування, контрольна робота

14. Мова навчання: українська

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты