Домой

Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «державне право зарубіжних країн»
НазваниеНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «державне право зарубіжних країн»
страница1/6
Дата08.05.2013
Размер0.72 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Навчально-методичні матеріали з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни
2. Мета та завдання вивчення дисципліни
3. Розподіл навчального часу для студентів денної форми навчання
Змістовий модуль І. Державне право зарубіжних країн: галузь, наука, навчальна дисципліна.
Змістовий модуль ІІ. Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах. Форми держави зарубіжних країн.
Змістовий модуль ІІІ. Правовий статус політичних партій в зарубіжних країнах. Форми безпосереднього народовладдя в зарубіжних кр
Змістовий модуль ІV. Конституційно-правовий статус органів державної влади в зарубіжних країнах. Місцеве самоврядування в зарубі
Разом по дисципліні
4. Засоби проведення поточного та підсумкового контролю
Модульний контроль
Підсумковий контроль
5. Критерії оцінки знань та вмінь
6. Зміст навчальної дисципліни
Тема 2. конституції зарубіжних країн
Змістовий модуль 2
4. Форми держави в зарубіжних країнах
Змістовий модуль 3
5. Правовий статус політичних партій в зарубіжних країнах
6. Виборче право в зарубіжних країнах. види виборчих систем в зарубіжних країнах
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4   5   6

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ


«ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

за напрямом «Правознавство»


Київ 2011


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ


КАФЕДРА

ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН


^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

«ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»


з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

за напрямом «Правознавство»


УКЛАДАЧІ:

Пустовіт Ж. М. – завідувач кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, доцент;

Олійник А.Ю. – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, професор;

Букач В.В. – доцент кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, доцент;

Юрковська Л.Г. – викладач кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС.


РЕЦЕНЗЕНТИ:

Федоренко В.Л. – заступник директора ННІЗДН НАВС, доктор юридичних наук, професор;

Музика І.В. – старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, доцент.


Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Державне право зарубіжних країн» розглянуто і схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС від 30.08.2011 року, (протокол №1).

Рекомендовано до друку Методичної радою від «__»________20__, (протокол №__)


^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ


1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Навчальна дисципліна “Державне право зарубіжних країн”, присвячена узагальненій характеристиці державно – правової теорії і практики країн світу.

Навчальна дисципліна державного права зарубіжних країн має три мети: загальноосвітню, правознавчу і практичну. Загальноосвітнє значення даного курсу пов‘язано з необхідністю підвищення загальної культури студентів.

Правознавча мета дисципліни, полягає в поглибленні теоретичних знань про моделі правового регулювання статусу особистості, про різні конституційні принципи економічної, соціальної і політичної систем суспільства, про різні форми правління, територіально – політичний устрій держави, системи державних органів і органів місцевого самоуправління. Практична мета курсу пов‘язана з вивченням конституційно – правових інститутів і методів конституційного регулювання.

Дисципліна закладає основи сучасної професійної підготовки майбутніх правників, їх світогляду, гарантує їм необхідну орієнтацію в світі сучасних держав, їх конституційних та правових систем .

Дана дисципліна розкриває такі проблеми держави:

 1. Конституціоналізм.

 2. Права та свободи.

 3. Представницька та пряма демократія.

 4. Поділ влад.

 5. Політичний режим тощо.^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Після вивчення програмного матеріалу студенти повинні:

ЗНАТИ:

 • стан розробки основних проблем науки конституційного права;

 • сутність предмета конституційного права зарубіжних країн, методологічних основ конституційно-правового регулювання суспільних відносин, загальне поняття початкових та основних державно-правових інститутів конституційного права;

 • види, форми, структуру, принципи, юридичні властивості конституцій зарубіжних країн, їх роль, місце в правових системах зарубіжних країн;

 • загальні засади конституційного ладу;

 • форми правління, територіально-державного устрою та державні режими;

 • конституційно-правовий статус особи, гарантії реалізації основних прав, свобод і обов'язків людини та громадянина в зарубіжних країнах;

 • виборчу систему в зарубіжних країнах;

 • нормативно-правове регулювання організації та проведення виборів і референдумів;

 • конституційно-правовий статус законодавчої, виконавчої і судової влади;

 • статус органів місцевого управління та самоврядування;

УМІТИ:

 • розкривати теоретичні положення, систематизувати та аналізувати їх;

 • орієнтуватися в системі правових джерел, аналізувати чинне державно-правове законодавство зарубіжних країн;

 • порівнювати норми конституцій та інших джерел права зарубіжних країн, що належать до різних правових систем сучасності.

Таким чином, основним завданням курсу "Державне право зарубіжних країн" є засвоєння студентами найважливіших категорій і положень науки державного права; вміння орієнтуватися в державно-правовому законодавстві; самостійно оцінювати сучасні тенденції розвитку державно-правових інститутів; враховувати зарубіжний досвід конституційно-правового розвитку демократичних країн, що має практичне значення для державного будівництва в Україні.


^
3. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

№ з/п

Назва тем

Всього годин

Всього годин з викладачем

З них:

з них

з них

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Самостійна робота

Індивідуальна робота

 

^ Змістовий модуль І. Державне право зарубіжних країн: галузь, наука, навчальна дисципліна.

36

18

8

8

2

12

2

1

Тема 1: Поняття, предмет, джерела і система права зарубіжних країн.

18

8

4

4

 

6

 

2

Тема 2: Конституції зарубіжних країн.

18

10

4

4

2

6

 

 

^ Змістовий модуль ІІ. Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах. Форми держави зарубіжних країн.

36

18

6

10

2

14

2

3

Тема 3: Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах.

18

10

4

6

 

6

 

4

Тема 4: Форми держави в зарубіжних країнах.

18

8

2

4

2

8

 

 

^ Змістовий модуль ІІІ. Правовий статус політичних партій в зарубіжних країнах. Форми безпосереднього народовладдя в зарубіжних країнах.

36

18

6

10

2

12

2

5

Тема 5: Правовий статус політичних партій в зарубіжних країнах.

18

8

2

6

 

6

 

6

Тема 6: Виборче право в зарубіжних країнах. Види виборчих систем в зарубіжних країнах.

18

10

4

4

2

6

 

 

^ Змістовий модуль ІV. Конституційно-правовий статус органів державної влади в зарубіжних країнах. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах.

54

26

12

12

2

36

2

7

Тема 7: Глава держави в зарубіжних країнах.

10

4

2

2

 

6

 

8

Тема 8: Законодавча влада в зарубіжних країнах.

12

8

4

4

 

6

 

9

Тема 9: Виконавча влада в зарубіжних країнах.

10

4

2

2

 

8

 

10

Тема 10: Судова влада в зарубіжних країнах.

10

4

2

2

 

8

 

11

Тема 11: Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах.

12

6

2

2

2

8

 

 

^ РАЗОМ ПО ДИСЦИПЛІНІ:

162

80

32

40

8

74

8

 

Підсумковий контроль:

 

ЗАЛІК^ 4. ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожного окремого навчального (змістового) модуля навчальної дисципліни та їх корекцію. Прозорість оцінювання рівня знань студентів забезпечується чіткими критеріями.

Конкретна кількість балів за роботу студентів під час семінарських та практичних занять визначається керівником заняття.

Результати поточного контролю під час проведення семінарських та практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять студентами та їх успішності.

^ Модульний контроль – визначає якість виконаної студентом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну та модульну контрольну роботу.

^ Підсумковий контроль – виставляється як сума балів з усіх модулів навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових модулів. По закінченню вивчення навчальної дисципліни студент складає семестровий залік.


^ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ


За шкалою ЕСТSЗа 100-бальною шкалою


За національною шкалою

Визначення *

A

86 - 100

відмінновідмінно – відмінні знання з охопленням додаткового матеріалу, прояв високого рівня компетенції

B

80 - 85

добредуже добре – вище середнього рівня з кількома несуттєвими помилками

C

71 - 79добре – в цілому правильно з незначною кількістю помилок

D

66 - 70

задовільнозадовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60 - 65достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

30 - 59

незадовільно з можливістю повторного складаннянезадовільно – потрібно додатково працювати для отримання позитивної оцінки

F

0 - 29

незадовільно з обов'язковим повторним курсом

незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням курсу
^ 6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ГАЛУЗЬ, НАУКА, НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА


ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА і СИСТЕМА державного ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Поняття, предмет, методи державного права зарубіжних країн.

Місце державного права в системі права зарубіжних країн.

Співвідношення конституційного та публічного права.

Поняття системи державного права зарубіжних країн. Інститут державного права зарубіжних країн. Конституційно – правові норми та їх класифікація.

Джерела державного права зарубіжних країн. Конституція як основне джерело державного права зарубіжних країн. Закон як джерело державного права. Регламенти парламентів та їх палат. Акти глави держави і виконавчої влади. Акти органів конституційного контролю. Судові прецеденти. Конституційний звичай. Релігійні джерела. Правова доктрина. Міжнародно – правові акти.

Наука державного права зарубіжних країн. Розвиток знань про державного право зарубіжних країн. Основні напрямки і школи в сучасній науці держаного права зарубіжних країн. Функції науки державного права зарубіжних країн.

Державне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна.


^ ТЕМА 2. КОНСТИТУЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Поняття та юридична природа конституцій зарубіжних країн. Юридичні властивості та риси конституцій зарубіжних країн. Значення конституцій.

Класифікація зарубіжних конституцій та їх структура.

Розробка, прийняття та зміна конституцій в зарубіжних країнах.

Конституційний нагляд в зарубіжних країнах.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. ФОРМИ ДЕРЖАВИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН


ТЕМА 3. Основи правового статусу особи в державному праві зарубіжних країн

Правовий статус особистості в різних правових системах. Фізичні особи і основи їх правового статусу. Іноземні громадяни. Особи без громадянства. Особи з множинним громадянством.

Поняття громадянства та його основні риси в конституційному праві зарубіжних країн. Конституційний принцип рівності громадян.

Основні шляхи набуття громадянства (натуралізація, філіація, оптація та інші). Вихід з громадянства. Втрата громадянства. Органи, які вирішують питання громадянства.

Визначення та класифікація інституту прав та свобод людини і громадянина. Громадянські права та свободи. Політичні права та свободи. Соціальні права та свободи. Основні обов‘язки громадян.

Гарантії та захист прав та свобод людини і громадянина (організаційно – правові та нормативно – правові гарантії).


ТЕМА ^ 4. ФОРМИ ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Форми держави: поняття та структура.

Поняття та класифікація форм правління. Форми державного устрою. Політичний режим (державний режим).


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО НАРОДОВЛАДДЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ


ТЕМА ^ 5. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Поняття та правовий статус політичних партій. Свобода утворення політичних партій. Функції політичних партій. Реєстрація політичних партій. Майно партій. Контроль за діяльністю партій. Типологія партій. Поняття партійних систем.

Поняття, сутність і функції громадських об‘єднань.. Види громадських об‘єднань (організації, рухи).


ТЕМА ^ 6. ВИБОРЧЕ ПРАВО В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. ВИДИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Форми прямої та непрямої демократії в зарубіжних країнах.

Поняття і сутність виборчого права та сутність виборів. Активне і пасивне виборче право.

Демократичні принципи виборчого права.

Виборчий процес в зарубіжних країнах. Виборчі системи в зарубіжних країнах.

Поняття і значення референдуму. Плебісцит. Види референдуму.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ


ТЕМА ^ 7. ГЛАВА ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Поняття інституту глави держави. Місце і значення глави держави в державному механізмі зарубіжних країн. Президент як глава держави. Монарх як глава держави.


ТЕМА ^ 8. ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Поняття парламенту та його структура. Правовий статус членів парламенту. Внутрішня організація парламенту і його палат. Повноваження парламенту. Порядок роботи парламенту (сесії і засідання парламенту). Парламентська процедура.

Правова природа депутатського мандату в зарубіжних країнах.


ТЕМА ^ 9. ВИКОНАВЧА ВЛАДА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Поняття виконавчої влади. Поняття, склад та структура уряду. Формування уряду. Види уряду. Повноваження уряду. Відповідальність уряду.


ТЕМА ^ 10. СУДОВА ВЛАДА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Поняття судової влади та судової системи. Основні принципи організації і діяльності судової влади. Судові органи. Склад судових органів. Види судових органів. Статус суддів.


ТЕМА ^ 11. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Поняття місцевого самоврядування. Адміністративно – територіальний поділ. Принципи місцевого самоврядування. Системи органів місцевого самоврядування (англосаксонська і романо-германська система місцевого самоврядування). Структура і форми діяльності місцевих органів. Функції і повноваження органів місцевого самоврядування.


^ 7. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ


Змістовий модуль 1


Тема 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА і СИСТЕМА Державного ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН


Вступ

 1. Поняття і суть державного (конституційного) права як галузі національного права кожної країни.

 2. Предмет і метод правового регулювання в державному праві зарубіжних країн, /далі ДПЗК/.

 3. Принципи ДПЗК. Система основних інститутів державного права в зарубіжних країнах.

 4. Норми конституційного права і конституційні правовідносини.

 5. Конституційно-правове регулювання.

 6. Цінність вивчення курсу ДПЗК. Система навчальної дисципліни ДПЗК.

Висновки


Тема 2. ^ КОНСТИТУЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН


Вступ

1. Поняття, юридична природа та юридичні властивості конституцій зарубіжних країн.

2. Класифікація зарубіжних конституцій та їх структура.

3. Розробка, прийняття та зміна конституцій в зарубіжних країнах.

4. Конституційний нагляд в зарубіжних країнах.

Висновки


Змістовний модуль 2


Тема 3. Основи правового статусу особи в ДЕРЖАВНОМУ праві зарубіжних країн


Вступ

1. Правовий статус особистості в різних правових системах.

2. Поняття громадянства та його основні риси в конституційному праві зарубіжних країн.

3. Основні шляхи набуття громадянства (натуралізація, філіація, оптація та інші). Вихід з громадянства та втрата громадянства.

4. Визначення та класифікація інституту прав та свобод людини і громадянина. Основні обов‘язки громадян.

5. Гарантії та захист прав та свобод людини і громадянина.

Висновки


Тема 4. ^ ФОРМИ ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ


Вступ

1. Форми держави: поняття та структура.

2. Конституційно-правова характеристика поняття та класифікація форм правління.

3. Форми державного устрою: сутність, види, конституційно-правова регламентація в зарубіжних країнах.

4. Політичний режим (державний режим): сутність, види, конституційно-правова регламентація в зарубіжних країнах.

Висновки


Змістовний модуль 3


Тема 5. ^ ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

.

Вступ

1. Поняття та правовий статус політичних партій у конституційному законодавстві зарубіжних країн.

2. Функції та реєстрація політичних партій згідно із конституційним законодавством зарубіжних країн.

3. Типологія партій та поняття партійних систем.

4. Поняття, сутність і функції громадських об‘єднань.

5. Види громадських об‘єднань (організації, рухи).

Висновки


Тема 6. ^ ВИБОРЧЕ ПРАВО В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. ВИДИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ


Вступ

1. Форми прямої та непрямої демократії в зарубіжних країнах.

2. Поняття і сутність виборчого права та сутність виборів.

3. Демократичні принципи виборчого права.

4. Виборчий процес та виборчі системи в зарубіжних країнах.

5. Поняття, значення та види референдуму.

Висновки


Змістовний модуль 4


Тема 7. ^ ГЛАВА ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ


Вступ

1. Поняття інституту глави держави.

2. Місце і значення глави держави в державному механізмі зарубіжних країн.

3. Конституційно-правова характеристика інституту президентства в зарубіжних країнах.

4. Президент як глава держави.

5. Монарх як глава держави.

Висновки

Тема 8. ^ ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ


Вступ

 1. Поняття парламенту та його структура.

 2. Внутрішня організація парламенту і його палат.

 3. Функції і повноваження парламенту.

 4. Порядок роботи парламентів в зарубіжних країнах.

5. Правовий статус членів парламенту.

Висновки


Тема 9. ^ ВИКОНАВЧА ВЛАДА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ


Вступ

1. Поняття виконавчої влади та її місце в системі органів державної влади.

2. Поняття, склад та структура уряду у зарубіжних країнах.

3. Порядок формування та види урядів у зарубіжних країнах.

4. Повноваження уряду у зарубіжних країнах.

5. Відповідальність уряду у зарубіжних країнах.

Висновки


Тема 10. ^ СУДОВА ВЛАДА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ


Вступ

1. Поняття судової влади та судової системи в зарубіжних країнах.

2. Основні принципи організації і діяльності судової влади в зарубіжних країнах.

3. Судові органи в зарубіжних країнах: сутність, види, склад. організація діяльності.

4. Статус суддів у зарубіжних країнах.

Висновки


Тема 11. ^ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ


Вступ

1. Поняття та принципи місцевого самоврядування у зарубіжних країнах.

2. Системи органів місцевого самоврядування у зарубіжних країнах.

3. Структура і форми діяльності місцевих органів публічної влади у зарубіжних країнах.

4. Функції і повноваження органів місцевого самоврядування у зарубіжних країнах.

Висновки


^

8. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Семінарські заняття у навчальному процесі проводяться з метою поглибленого вивчення конституційного права зарубіжних країн та опанування його методологічними засадами. Це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення студентами питань програмного матеріалу.

Семінари мають сприяти розвиткові творчої самостійності студентів, поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень, вихованню педагогічного такту, розвиткові культури мовлення, формуванню навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії.

Головна мета семінарських занять – допомогти студентам опанувати курс “Державне право зарубіжних країн” й засвоїти предмет цієї галузі та науки.

Основні завдання семінарських занять з конституційного права полягають у засвоєнні загальнотеоретичних положень про державотворчі процеси українського суспільства, набуття навичок оцінювати їх з позиції загальнолюдських цінностей. У процесі обговорення питань, студенти навчаються формулювати і викладати свої думки і висновки, застосовувати теоретичні положення відповідно до практичних вимог державно-правового будівництва в Україні в різні часи суспільних формацій.

Основою ефективного розгляду положень конституційного права зарубіжних країн на семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна робота студентів у студіюванні конспектуванні навчальної, наукової літератури курсу, підготовка та виступ з реферативними повідомленнями. Така робота передбачає використання навчальної програми, де кожне питання теми має бути засвоєним.

Так, контроль знань на семінарських заняттях покликаний організувати студента до систематичного опрацювання пройденого матеріалу.

Він здійснюється шляхом:
 • ^

  вибіркового усного опитування студентів в аудиторії по питаннях теми, в т.ч. заданих для самостійного вивчення.


 • дискусійного обговорення питань, що становлять зміст теми.

 • обговорення проблемних питань.

 • виконання письмових самостійних робіт, міні контролів.

 • активної участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей тощо)

Самостійну роботу варто починати з вивчення теоретичного матеріалу (тексту лекції), засвоєння законодавства, потім прочитати й законспектувати в зошит для семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле слово, вираз, обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не зробивши цього, студент ризикує сприйняти неправильно значення слова, виразу або й всього тексту. Тут варто скористатися словничками чи іншими допоміжними джерелами.

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Студенти мають використовувати інші джерела і особливо періодичні видання, наукові праці вчених.

Опанування положень курсу передбачає не тільки міцне засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис та ознак, але й розуміння різних точок зору щодо суспільно-історичних явищ і, головне, усвідомлення практичного значення набутих знань з конституційного права України.

Готуючись до семінарського заняття, необхідно привернути увагу до ключових понять, які притаманні вказаним темам та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті варто будувати свій виступ так, щоб відокремити його головні чинники:

 • чітке формування теоретичного положення, вміння поєднати його з нормами конституцій інших країн та іншими нормативними актами;

 • обґрунтування цього положення і розкриття характерних ознак і властивостей;

 • аргументація та ілюстрація теоретичних положень конкретними фактами дійсності, суспільно-політичними, економічними, культурними факторами;

 • значення питань, які розглядаються, для практичної діяльності.

Вимоги до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, структура навчальних завдань визначаються робочими навчальними програмами навчальних дисципліни.

Основними завданнями самостійної та індивідуальної роботи студентів є підготовка і виконання поточних завдань, а також самостійне вивчення окремих розділів дисципліни під керівництвом викладача.

Навчальним планом НАВС передбачена самостійна робота студентів по окремим питанням курсу «Державне право зарубіжних країн».

Студенти зобов‘язані самостійно опанувати матеріалом по окремим темам, що передбачені програмою курсу. Така самостійна робота передбачає можливість самостійного опанування студентами основними теоретичними положеннями, категоріями, термінами, що використовуються даною навчальною дисципліною, а також самостійне оволодіння основними методами наукового дослідження та розвиток самостійного теоретичного правового мислення.

Опрацьовуючи самостійно матеріал студенти зобов‘язані використовувати джерела, що запропоновані в загальному списку рекомендованих джерел, а також останніми редакціями нормативно-правових актів, що, в свою чергу, дасть можливість уникнути використання норм та положень, що втратили чинність.

Формами контролю виконання студентами самостійної роботи є робота на семінарських заняття, участь у круглих столах, науково-практичних конференціях та залік.

Індивідуальна робота включає: консультації для студентів з методики складання таблиць, схем, логічних ланцюжків; характеристику методики написання контрольних, самостійних робіт, рефератів, доповідей та наукових робіт; підготовку з питань до модульного контролю, заліку та іспиту; роботу зі студентами, які потребують навчальної допомоги з окремих тем.


^ 9. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Курс “Державне право зарубіжних країн” вивчається протягом семестру.

Семінарські заняття проводяться під керівництвом викладачів з використанням різних форм та методів контролю знань студентів: просте опитування, вільна дискусія, тестування, виконання самостійної роботи та розв`язання аналітичних вправ та практичних ситуацій.

Доповідачі на семінарах призначаються викладачем як за бажанням студентів так і на власний розсуд. Доповідачам можуть задаватися додаткові запитання викладачем або студентами. Після відповіді доповідачем, інші студенти з навчальної групи можуть виступити з певними доповненнями.


Змістовий модуль 1


Тема 1. ^ ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА ТА СИСТЕМА ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН


Ключові поняття і терміни: конституційне право, державне право, правова дихотомія, інститут державного права, джерела права, конституційний закон, регламент, судовий прецедент, правова доктрина, міжнародно-правовий акт, наука конституційного права, система науки конституційного права зарубіжних країн, функції науки конституційного права зарубіжних країн, школа конституційного права зарубіжних країн.


Семінарське заняття – 4 год.

План

 1. Поняття державного права зарубіжних країн та його місце в системі права зарубіжних країн.

 2. Предмет і метод державного права зарубіжних країн.

 3. Поняття та елементи системи державного права зарубіжних країн.

 4. Джерела державного права зарубіжних країн.

 5. Державне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна.Питання для самостійної та індивідуальної роботи:

1. Що становить поняття, предмет, метод і систему державного права зарубіжних країн?

2. Які основні риси та особливості державного права зарубіжних країн?

3. Яке співвідношення конституційного права зарубіжних країн з міжнародним правом?

4. Співвідношення понять «Конституційне право» і «Державне право»?

5. Що являє собою поняття «наука конституційного права зарубіжних країн»?

6. Які основні напрямки і школи науки конституційного права Ви можете назвати?

7. Що Ви знаєте про конституційне право як навчальну дисципліну?


Теми рефератів:

 1. Конституційно-правова відповідальність.

 2. Особливості джерел конституційного права в країнах англосаксонської системи, їх юридичне і фактичне значення
  1   2   3   4   5   6

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты