Домой

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте
Скачать 359.49 Kb.
НазваниеДля заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте
Дата08.05.2013
Размер359.49 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Список використаних джерел
Для заказа доставки работы
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Мета і завдання дослідження.
Об’єктом дослідження
Предмет дослідження
Методи дослідження
Наукова новизна одержаних результатів
Практичне значення одержаних результатів
Для заказа доставки работы
Список використаних джерел
Подобные работы:


Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

ЗМІСТ

Вступ ....................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. Криміналістична характеристика розрахункових

документів, котрі використовуються в банківській системі України


1.1. Злочини, що вчиняються в банківській системі з використанням підроблених розрахункових документів ..........................................................12

1.2. Поняття та класифікація розрахункових документів ...............................31

1.3. Особливості захисту розрахункових документів,

що використовуються в банківській системі ..................................................63

1.4. Пластикові картки як окремий вид банківських документів .................85

1.5. Способи підроблення розрахункових банківських документів

та їх ознаки ..........................................................................................................95

Висновки за розділом 1 .....................................................................................115

РОЗДІЛ 2. Використання криміналістичних знань в процесі дослідження банківських розрахункових документів

2.1. Виявлення ознак підроблення банківських розрахункових

документів в процесі їх огляду ..........................................................................120

2.2. Сучасні можливості експертного дослідження документів ....................138

2.3. Шляхи удосконалення захисту документів від їх

підроблення з метою запобігання злочинам ....................................................165

Висновки за розділом 2 ......................................................................................181

ВИСНОВКИ .......................................................................................................188

^ Список використаних джерел ........................................................................195

Додатки ...............................................................................................................210


^ Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

ВСТУПАктуальність теми. Сьогодні Україна перебуває на непростому шляху свого розвитку. Сучасний період становлення держави характеризує та обставина, що за досить короткий проміжок часу в країні здійснено спробу переходу від застарілої системи господарювання, що базувалася на загальнодержавній та суспільній власності на основні засоби виробництва, централізоване планування народного господарства, загальну обов’язковість праці та загальну трудову зайнятість дорослого населення, розподіл матеріальних благ за трудовим внеском у поєднанні із соціальними гарантіями на основі громадських фондів споживання до нової системи економіки. Нова економічна система України виразно орієнтована на домінування приватної власності, котру так нещадно притискали аж до намагання повного знищення за часів радянської держави, свободи підприємництва й вибору форм господарювання, здорової конкуренції, свободи ціноутворення та розподілу прибутків. Як свідчить практика не лише нашої держави, а й країн СНД та Східної Європи, така трансформація системи народного господарства супроводжується низкою деструктивних негативних процесів і явищ, що формують не тільки соціально-економічну базу країни, а й певною мірою складають базу криміналізації суспільства та господарської діяльності. Варто також зазначити, що реорганізація господарського комплексу нашої держави відбувається в умовах кризових явищ світової економіки, економічного спаду, негараздів у світовій фінансовій системі, непевності динаміки розвитку провідних світових держав, нестабільності валютних курсів та цін на сировину, енергоносії.

Сьогодні жодна з держав світової спільноти не може існувати ізольовано від інших, навіть територіально віддалених держав. Взаємопроникнення національних капіталів, інтегративні процеси в галузі економіки й господарювання, зміцнення й розриви колишніх міжнародних економічних зв’язків та формування нових також мають свій не завжди позитивний вплив на сучасний економічний стан в Україні. Досвід країн з розвинутою ринковою економікою показує, що рівень економічної злочинності загалом не знижується. Загалом феномен злочинності в сфері економіки й банківської діяльності полягає в тому, що поряд з традиційними формами, які збереглися з часів адміністративно-командної системи, наприклад, розкрадання, зловживання службовим становищем, хабарництво, ухилення від податків та ін., водночас виникають нові, надзвичайно небезпечні види економічних злочинів, такі як легалізація коштів та майна, здобутих злочинним шляхом, фіктивне підприємництво, фіктивне банкрутство, порушення порядку зайняття банківською діяльністю, ухилення від повернення виручки в іноземній валюті та інші. Водночас відбувається модифікація відомих здавна способів вчинення злочинів, наприклад, розкрадання банківських коштів шляхом підроблення авізо, розкрадання грошей шляхом підроблення банківських пластикових карток, численні способи шахрайства з фінансовими ресурсами тощо.

Зростання економічної злочинності є тим фактором, що становить загрозу економічному розвитку української держави. Ступінь цієї загрози визначається не тільки розміром завданої шкоди, але й тим, що таким чином підриваються основи ділової активності в країні, втрачається віра в економічну стабільність та сталість економічних перетворень. В зв’язку з цим Я.Ю.Кондратьєв зазначав, що “... структурні зміни в економіці України, які спостерігаються протягом останніх років, не завжди адекватно відбиваються на політичній, соціальній та інших сферах суспільного буття. Крім того, окремі економічні процеси мали ознаки криміногенного спрямування та прямо чи опосередковано впливали на поширення різних видів злочинних виявів. .... Набуття економічною злочинністю організованих форм стає одним із найбезпечніших чинників, що ускладнюють протягом кількох років оперативну обстановку в нашій державі” [64, с.3-4].

За нових соціально-економічних умов центральною ланкою у сфері господарських відносин стає банківська система, котра відіграє виключно важливу роль у нормальному функціонуванні економіки держави. Головною метою банківського регулювання і нагляду є безпека та фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів. Національний банк здійснює постійний нагляд за дотриманням банками, а також іншими юридичними та фізичними особами банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку і економічних нормативів. Дотримання законності на ринку банківських послуг забезпечується встановленням державою правових гарантій у формі застосування поряд з фінансовими санкціями адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинені правопорушення [58, с.2]. Водночас зростають та наповнюються новим змістом і криміногенні процеси, що мають місце в діяльності цієї системи. Переважна більшість злочинів, що вчиняються в банківській системі, пов’язана з підробленням злочинцями чи використанням ними підроблених документів, а сучасні інформаційні процеси передбачають можливість широкого використання з цією метою новітніх комп’ютерних технологій.

Такі обставини висувають перед наукою криміналістикою невідкладні завдання щодо вивчення кримінальних процесів та явищ під новим кутом зору, розроблення нових криміналістичних рекомендацій та удосконалення існуючих з метою активізації й підвищення ефективності боротьби із злочинністю взагалі та злочинами в банківській сфері, зокрема.

Окремим питання боротьби з цим видом злочинів присвячені наукові праці С.І.Аннєнкова, А.І.Долгової, О.П.Бущана, В.П.Головіної, В.Д.Ларичева, О.А.Луценка, Поповича В.М., Р.С.Сатуєва, С.С.Чернявського, В.Ю.Шепітька та інших, що вийшли останніми роками. Загальним питанням розкриття й розслідування злочинів, котрі вчинені з використанням підроблених документів та криміналістичному дослідженню документів приділили належну увагу такі відомі вчені-криміналісти як Т.В.Аверьянова, Н.М.Ахтирська, В.Г.Гончаренко, І.В.Гора, А.В.Іщенко, В.О.Коновалова, В.К.Лисиченко, В.П.Лютов, С.П.Мітрічєв, С.Ю.Петряєв, М.В.Салтевський, М.Я.Сегай, М.О.Селіванов, І.Я.Фрідман та багато інших. Проте комплексного криміналістичного дослідження сучасних способів підробки та використання підроблених документів у банківській сфері, взаємодії спеціалістів банківських установ з експертними підрозділами правоохоронних органів, профілактики злочинів шляхом удосконалення системи захисту банківських документів від підроблення до сьогодні в нашій країні не здійснено. З урахуванням таких обставин, обрана для дослідження тема вбачається актуальною, та такою, що відповідає сучасним потребам суспільної практики.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана для дослідження тема відповідає Комплексній програмі профілактики злочинності на 2001-2005 р.р., затвердженій Указом Президента України №1376 /2000 від 25 грудня 2000 р. Дисертація виконана відповідно до пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень МВС України, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ України, на 2001-2009 роки. Тема дисертації затверджена рішенням вченої ради Київського національного університету внутрішніх справ України (протокол № 2 від 28 лютого 2006 р.)

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розроблення на підставі вивчення й узагальнення теоретичних положень криміналістики та сучасної практики виявлення, розкриття й розслідування злочинів у банківській сфері криміналістичних рекомендацій щодо запобігання вчиненню злочинів в банківській сфері з використанням підроблених розрахункових документів. Відповідно до мети дослідження поставлені такі взаємопов’язані завдання:

- виявити криміналістичні особливості вчинення злочинів у банківській сфері з використанням злочинцями підроблених розрахункових документів;

- визначити криміналістичне поняття розрахункового банківського документа та здійснити криміналістичну класифікацію розрахункових банківських документів;

- охарактеризувати сучасну систему захисту документів від підроблення та визначити особливості захисту розрахункових банківських документів;

- на підставі вивчення сучасних способів підроблення документів визначити ознаки такої підробки та способи виявлення підроблених документів в ході здійснення банківського контролю та подальших криміналістичних досліджень;

- запропонувати рекомендації з вивчення документів банківськими працівниками на окремих етапах їх перевірки;

- розкрити основні напрямки та зміст профілактичної діяльності спеціалістів банківських установ та експертів судово-експертних підрозділів з метою запобігання підробленню документів;

- визначити основні напрями удосконалення захисту розрахункових банківських документів від їх підроблення.

^ Об’єктом дослідження є злочини в банківській сфері, що вчиняються з використанням підроблених розрахункових документів та діяльність співробітників банківських установ і спеціалістів в галузі техніко-криміналістичного дослідження документів з перевірки й дослідження банківських документів.

^ Предмет дослідження складає криміналістичне забезпечення обігу розрахункових документів у банківській системі з метою запобігання вчиненню злочинів.

^ Методи дослідження зумовлені його об’єктом, предметом та завданнями. Методологічну основу дослідження становить всезагальний метод наукового пізнання, що відбиває взаємозв’язок теорії й практики. Також застосовані: системний метод для пізнання кількісних характеристик ознак підроблення документів та окремих способів вчинення злочинів в банківській сфері з використанням підроблених документів; структурно-функціональний аналіз як метод дослідження дав змогу дослідити зовнішні та внутрішні зв’язки між досліджуваними явищами, прослідкувати їх динаміку та взаємодію при вивченні способів підроблення документів і криміналістичних можливостей щодо їх виявлення. Такі методи як спостереження, аналіз результатів діяльності дали змогу вивчити зміст та сутність досліджуваних явищ. Порівняльно-правовий метод використаний для аналізу кримінального, кримінально-процесуального, цивільного законодавства України та інших країн, а також відомчих нормативних актів, що регулюють окремі напрями діяльності в банківській сфері та правоохоронну діяльність, пов’язану з виявленням злочинів. Історико-правовий метод використано для визначення етапів запровадження засобів захисту документів від підроблення та правового забезпечення боротьби зі злочинами в банківській сфері. Також використовувалися закони і категорії: аналіз і синтез, узагальнення, абстракція.

^ Наукова новизна одержаних результатів насамперед визначається тим, що в цій праці вперше на дисертаційному рівні комплексно досліджені криміналістичні питання виявлення підроблених розрахункових документів, що використовуються з метою вчинення злочинів у банківській сфері, та їх подальшого дослідження працівниками банківських установ і судово-експертних підрозділів і розроблені пропозицій з удосконалення захисту таких документів з метою запобігання вчиненню злочинів. Найбільше повно новизну одержаних результатів відбивають такі положення:

- отримали подальший розвиток положення щодо криміналістичної класифікації документів за різними підставами;

- вперше розроблено та обґрунтовано криміналістичну класифікацію розрахункових банківських документів;

- вперше визначено та розкрито зміст етапів дослідження розрахункових банківських документів з метою виявлення їх підроблення, зокрема, первинний, спеціалізований і кваліфіковане дослідження документів;

- вперше виокремлено й охарактеризовано цілісні блоки захисту банківських документів від підроблення, якими є технологічний, поліграфічний, хімічний та комбінований;

- уточнено поняття реквізитів документів та визначено їх класифікацію: реквізити заповнення, посвідчувальні реквізити та реквізити захисту від підроблення;

- вперше обґрунтовано необхідність запровадження комплексу реквізитів для захисту розрахункових банківських документів у готівковій та безготівковій формах розрахунків;

- вперше виокремлено та докладно охарактеризовано як особливий вид банківських розрахункових документів пластикові картки;

- дістали подальшого розвитку питання щодо потреби комплексного характеру досліджень документів та особливостей судово-експертного дослідження розрахункових банківських документів;

- виокремлено основні напрями удосконалення захисту документів від підроблення: розроблення й запровадження нових технологічних матеріалів та процесів, що забезпечують підвищений захист документів, введення до документів в процесі їх виготовлення спеціальних ознак, котрі можна швидко, просто і вірогідно виявити візуально під час попереднього вивчення документу та використання спеціальних латентних ознак справжності, для виявлення та ідентифікації яких потрібне застосування відповідних допоміжних засобів;

- з метою підвищення ефективності протидії злочинам у банківській сфері запропоновано Типову навчальну програму підготовки спеціалістів банків, що працюють з розрахунковими банківськими документами;

- обґрунтовано доцільність надання доступу до відповідних криміналістичних обліків МВС співробітників банківських установ, котрі здійснюють перевірку розрахункових банківських документів.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає у формулюванні рекомендацій щодо вдосконалення криміналістичного дослідження документів і розрахункових банківських, зокрема, що може бути використано працівниками банківських установ, слідчими та експертами з метою перевірки документів на визначення ознак їх підроблення. Запровадження пропонованих заходів з посилення захисту розрахункових банківських документів сприятиме своєчасності виявлення підроблених документів та запобігатиме вчиненню злочинів в банківській сфері. Реалізація Програми підготовки спеціалістів банківських установ підвищить рівень їх професійної підготовки.

Матеріали дослідження використовуються у навчальному процесі Київського університету права НАН України при викладанні спеціального курсу „Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів” (акт впровадження від 21.10.2005 р. №413). Розроблена „Програма підготовки спеціалістів банків з дослідження розрахункових банківських документів” використовується при підготовці та підвищенні кваліфікації співробітників банків: Закарпатського центрального відділення Промінвестбанку (акт впровадження від 26.10.2005 р.); Комерційного банку ТОВ „Коопінвестбанк” (акт впровадження від 25.11.2005 р.) та Закарпатської філії ВАТ „Електрон Банк” (акт впровадження від 23.12.2005 р.).

Апробація результатів дисертації. Дисертація обговорювалася на спільному засіданні кафедр: криміналістики, криміналістичних експертиз, організації розслідування злочинів, теорії кримінального процесу та судоустрою Національної академії внутрішніх справ України, на засіданні кафедри криміналістики Національного університету внутрішніх справ України і дістала позитивну оцінку. Основні положення дисертації доповідалися на Міжнародній науковій конференції "Стан, проблеми та перспективи інтеграції України у Європейський освітній і науковий простір" (м. Ужгород (Україна) – м. Сніна (Словаччина), 12-15 квітня 2005 р.); на науково-практичній конференції "Теорія і практика євроінтеграційних процесів вищої освіти і науки" (м. Ужгород, квітень 2006 р.).

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки проведеного дослідження відображені в 6 наукових публікаціях, з яких – 4 статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України та 2 у матеріалах наукових конференцій.


^ Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

ВИСНОВКИ


1. Банківська сфера є об’єктом посягання з боку злочинців і насамперед з боку організованої злочинності. Серед комплексу причин, що сприяють вчиненню злочинів у цій сфері та криміналізації банківської системи, існують як об’єктивні, так і суб’єктивні. Об’єктивно активізації криміногенності сприяють: специфічний характер банківської діяльності; недосконалість законодавства, що регулює цю діяльність; неналежний контроль за діяльністю кредитних організацій з боку НБУ; часто неналежний рівень професійної підготовки співробітників банків та працівників правоохоронних органів. До суб’єктивних відносимо проникнення організованої злочинності у банківську сферу і кримінальну активність банків у використанні “брудних грошей”, часто необґрунтоване залучення грошових коштів населення, спекуляції та привласнення кредитів.

2. Криміналістична класифікація банківських злочинів будується з тим, щоб з використанням криміналістичних засобів, прийомів та методів сприяти розв’язанню завдань з виявлення, розкриття й розслідування злочинів. Це мають бути істотні якісні ознаки, що характеризують внутрішню спільність злочинів, котрі вчиняють у банківській сфері. Сучасна злочинність у банківській сфері - це переважно злочинність економічна. Всі ці злочини вчиняються у сфері банківської діяльності в процесі здійснення банківських операцій або у зв’язку з їх підготовкою та проведенням. Окремою складовою підготовки, вчинення й приховування злочинів у банківській сфері, окремим об’єктом, що містить в собі сліди цих злочинів і за відсутності якого не можна уявити вчинення самого злочину, а отже й окремим об’єктом криміналістичного дослідження є розрахункові документи. Криміналістичне дослідження банківських документів охоплює розв’язання питань як банківського захисту, так і питань виявлення, розкриття та розслідування злочинів у цій сфері.

3. Головним і визначальним фактором для документа мають бути відомості, дані, що в ньому зафіксовані, а форма фіксації відноситься до вторинних, похідних факторів. Визначаючи поняття “документ”, по-перше, варто дотримуватися тієї точки зору, що це поняття має вузький та широкий смисл і в криміналістичному розумінні досліджується документ саме в широкому смислі слова, а, по-друге, спосіб виконання документа для криміналістики не має значення і носієм інформації у документі може бути не лише папір, а й будь-який інший матеріальний носій, на якому може бути зафіксовано доказову інформацію.

4. Системний підхід до вивчення криміналістичних об’єктів передбачає здійснення їх науково обґрунтованої класифікації. Класифікація слугує певним засобом пізнання, допомагає дослідити окремі предмети та явища, встановити наявність зв’язків між ними, закономірності їх розвитку та визначити шляхи використання. Криміналістичній теорії та практиці відомі різні класифікації документів. Самостійне значення має класифікація банківських документів за ознакою їх використання як засобів платежу.

5. Реквізити банківських документів можуть мати не лише юридичне, а й криміналістичне значення, зокрема, якщо вони є елементами захисту документа від підроблення. Їх треба поділяти за призначенням на: реквізити заповнення, засвідчувальні та реквізити захисту від підроблення. Кількість і зміст окремих реквізитів індивідуальні для кожного з видів документів.

Реквізити захисту документа від підроблення мають своїм призначенням унеможливлення або істотне утруднення підробки документа, а також надання документам тих властивостей, що полегшують виявлення підробленого документа з числа інших справжніх. Існують різноманітні способи захисту банківських документів, що засновані на використанні комплексу реквізитів захисту. Такі реквізити мають важливе криміналістичне значення.

6. Особливе криміналістичне значення має класифікація розрахункових банківських документів за такими підставами:

- за формою використання у банківському обігу: ті, що є виразом готівкових коштів та ті, що використовуються для безготівкових розрахунків; - за наявністю реквізитів: ті, що мають засвідчувальні реквізити, реквізити заповнення та реквізити захисту; ті, що мають засвідчувальні реквізити і реквізити заповнення; ті, що мають реквізити захисту та реквізити заповнення;

- за ступенем захисту документів від підроблення: документи, що мають технологічний, поліграфічний, хімічний та комбінований захист; документи, що мають технологічний та поліграфічний захист; документи, що мають лише один вид захисту;

- за способом фіксації інформації: рукописні; друковані, виготовлені за допомогою засобів поліграфії; електронні та їх копії;

- за юридичною ознакою: справжні та підроблені.

7. Виокремлення розрахункових з інших банківських документів та їх класифікація за підставою використання у готівковому та безготівковому грошовому обігу має окреме криміналістичне значення. З огляду на загальне функціональне призначення таких документів слугувати засобами платежу, вони найчастіше стають і засобами вчинення злочинів у банківській сфері. Знання вимог щодо створення й оформлення таких документів, реквізитів їх захисту дасть можливість банківським працівникам та працівникам контролюючих і правоохоронних органів своєчасно виявити ознаки підроблення документів, попередити вчинення злочину з використанням таких документів, а в разі його вчинення – викрити винних й довести їх причетність до злочину.

8. Варто розрізняти три види контролю документів з метою виявлення їх підробки за рівнем використання співробітниками банку спеціальних знань з дослідження документів:

- первинний контроль;

- спеціалізований контроль;

- кваліфіковане дослідження документів.

У захисті документів необхідно заздалегідь передбачити диференційовані елементи захисту, котрі повинні бути розраховані на первинний контроль, спеціалізовану перевірку та детальне дослідження.

9. Візуальний контроль справжності розрахункових банківських документів, котрий здійснюють працівники відповідних служб банку, на сьогодні є обов’язковим етапом їх перевірки і не може бути заміненим лише інструментальними, машинними методами.

Із запровадженням в банківській системі електронних розрахунків та з широким розповсюдженням використання розмножувальної техніки все частіше об’єктами перевірки стають документи, виготовлені за допомогою друкуючих пристроїв (принтерів) та електрофотографічних апаратів. Підроблення цих документів також може бути пов’язаним із вчиненням злочинів. Це стосується як самого платіжного документа, всіх його примірників, так і інших документів, що супроводжують його проходження.

10. Сьогодні ще передчасно констатувати факт створення нового підвиду судової експертизи – експертизи пластикових карток, але варто вести мову про створення передумов для виокремлення такого підвиду експертизи із техніко криміналістичної експертизи документів. Прикладом тому може бути вже визнане науковцями та практиками виокремлення судової експертизи паперових грошей.

11. Основною формою використання спеціальних знань для дослідження документів, виготовлення яких пов’язане з використанням комп’ютерних технологій, є судова комп’ютерно-технічна експертиза. Дослідження документів, що виготовлені на сучасних друкуючих пристроях із застосуванням можливостей комп’ютерної техніки потребує використання спеціалістом не лише традиційних криміналістичних знань та методик в галузі технічної експертизи документів, але й використання спеціальних знань з галузі комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. Це зумовлює необхідність налагодження спеціальної підготовки експертів.

Техніко-криміналістична експертиза документів – це той рід криміналістичних експертиз, виконання яких часто пов’язане з дослідженням нових об’єктів та таких, що потребують використання комплексних знань для відповіді на поставлені перед експертами питання. Тому, на практиці завжди виникає питання щодо необхідності призначення та проведення комплексної судової експертизи.

12. Сьогодні комп’ютерно-технічна експертиза не має науково обґрунтованих і апробованих на практиці експертних методик для вирішення ідентифікаційних завдань з комплексного дослідження документу та програмного забезпечення, що використане для створення документа. Такі дослідження повинен здійснювати експерт з технічної експертизи документів, що має навички ототожнення документів, зокрема і в їх електронному вигляді.

На сучасному етапі в судово-технічній експертизі документів відбуваються процеси, рівні за своїм значенням новому зародженню. В процесі дослідження різноманітних нових об’єктів цього виду експертизи експерти мають справу із певними складнощами, що викликані низкою причин. Найважливішими з таких причин можна назвати:

- не визначено можливостей дослідження всіх видів документів та меж розв’язуваних завдань;

- не вивчено і не систематизовано ознак окремих вузлів та деталей механізмів сучасних пристроїв друку, що відбиваються у документі;

- не розроблено методик ідентифікаційних та діагностичних досліджень документів, що виготовлені з застосуванням засобів комп’ютерної техніки;

- відсутнє відповідне інформаційне забезпечення проведення цього виду експертизи.

13. Розробка засобів і методів запобігання злочинам є одним з важливих завдань криміналістики, складовою частиною її предмету. З’ясування обставин, що сприяли злочину, вже є початковим етапом запобігання злочинам. Необхідною умовою розкриття й розслідування злочинів є вивчення способів їх підготовки, вчинення і приховування.

14. Розроблення рекомендацій щодо посилення захисту документів від підроблення є одним з напрямів профілактичної діяльності не лише експертних підрозділів чи судових експертів, а й спеціалістів окремих підрозділів банківських установ та спеціальних підприємств, де розробляються захисні реквізити та виготовляються документи з реквізитами захисту. Для здійснення відповідної підготовки спеціалістів банківських установ необхідно залучення і спеціалістів експертних установ і підрозділів.

15. Вважаємо доцільним внести пропозиції щодо змін та доповнень Положення НБУ “Про порядок навчання працівників, які працюють з готівкою іноземною валютою та дорожніми чеками, щодо визначення ознак справжності та платіжності банкнот іноземних держав та дорожніх чеків”:

- розширити категорію працівників банків, включивши до неї і тих, що працюють з розрахунковими документами у безготівковій формі та готівкою у валюті України;

- надати право на проведення навчання крім вищих навчальних закладів експертним установам та підрозділам, що оснащені відповідною технічною базою та мають у своєму штаті відповідних експертів в галузі дослідження документів;

- встановити два рівні підготовки банківських співробітників залежно від кола вирішуваних ними завдань з питань дослідження документів.

Для працівників з поглибленим рівнем підготовки передбачити надання права доступу до таємної інформації і збільшити обсяг годин на навчання в межах 45 годин, зокрема, щонайменше 20 годин практичної підготовки;

- передбачити обов’язкове узгодження з банком-замовником Навчальної програми з підготовки працівників банку, розроблення якої покласти на відповідний вищий навчальний заклад чи експертний підрозділ або установу.

16. Профілактична діяльність спеціалістів банківських установ з метою запобігання вчиненню злочинів з використанням підроблених документів, грошових знаків та цінних паперів має важливе значення, проте ці спеціалісти на сьогодні позбавлені можливості звертатися до даних криміналістичних обліків, які накопичені у ДНДЕКЦ.

Оскільки окремою метою створення та використання криміналістичного обліку є попередження злочинів, то і доступ до певних масиві інформації, що міститься в цій системі, повинен бути також наданий тим спеціалістам банківських установ, чия діяльність також сприяє запобіганню злочинам та своєчасному їх виявленню.

17. З позицій техніки та технології проблема запобігання підробленню документів повинна вирішуватися за трьома основними напрямами:

- розроблення й запровадження нових технологічних матеріалів та процесів, що забезпечують підвищений захист документів від підроблення;

- введення до документів в процесі їх виготовлення спеціальних ознак справжності, котрі можна швидко, просто і вірогідно виявити візуально під час попереднього вивчення документу;

- використання спеціальних латентних ознак справжності, для виявлення та ідентифікації яких потрібне застосування відповідних допоміжних засобів.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аверьянова Т.В. Проблемы формирования судебных экспертиз в свете интефации и дифференциации научных знаний. // Актуальные проблемы судебной экспертизы и криминалистики - К., 1993 . - С. 26-28

2. Александров Г.Н. Совершенствование методов расследования - в центре внимания советской криминалистики /Социалистическая законность, 1948. № 2. -С.5-9

3. Алиев А.И. Проблемы экспертной профилактики. Монография. - Баку, 1991.-157с.

4. Аминев Ф.Г. Интеграционные знания как источник новых родов и видов судебных экспертиз. //Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики. - М.: АУ МВД России, 2004.-С.16-19

5. Анчабадзе Н.А. Общие сведения о способах нанесения основных элементов защиты на пластиковые карты и их особенности //Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики. - М.: АУ МВД России, 2004. - С. 38-41

6. Ароцкер Л.Е. Предмет неидентификационных исследований в судебном почерковедении //Криминалистика и судебная экспертиза. - К., 1970. Вып.7.-С.142-144

7. Арсеньев В.Д. Понятие документов и значение их как доказательства в советском уголовном процессе // Труды Иркутского гос. ун-та: Серия I юридическая. - Иркутск, 1955. Т. XIII. - С. 140 - 147

8. Арсеньев В.Д., Заблоцкий В.Г. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств дела. - Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1986. - 152 с.

9. Банківська енциклопедія /За ред. проф. А.М.Мороза. - К.: Віпол. 1993. - 328С.

10. Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-процессуальные проблемы. - М., 1994. - С.53-54

11. Басецкий И.И., Егоров Ю.А. Развитие теоретико-правовых I взглядов на проблему расследования преступлений в банковской системе //Проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами: Сборник научных трудов. - Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2000. - С.43-51

12. Белкин А.Р. Криминалистические классификации. - М: Мегатрон XXI, 2000. - 93с.

13. Белкин Р.С. Криминалистика: Проблемы, тенденции и перспективы. От теории к практике. - М.: "Юридическая литература", 1988. -303 с.

14. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М: БЕК, 1997. -342с.

15. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА "Закон и право", 2001. - 837 с.

16. Белкин Р.С, Винберг А.И. Криминалистика и доказывание (Методологические проблемы) - М: Юрид. лит., 1969. - 216 с.

17. Берзин П.С. Особенности расследования хищений, совершаемых с использованием поддельных банковских платежных карточек //Актуальні проблеми сучасної криміналістики. - Сімферополь: «Доля», 2002. -С.211-218

18. Бобрицкий СМ. Исследование информации на магнитных носителях //Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві.- Харків: Вид-во Нац.ун-та внутр. справ. 2003. -С.225-229

19. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия. - М.: Изд-во Эксмо, 2003. - 672 с.

20. Васильев В.И. Техника научного книгопечатания. История, состояние, перспективы. - М., 1981. - С.25. - 126 с.

21. Введение в курс советской криминалистики. - М, 1962. - С.13-14

22. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов, ред. В.Т.Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. - 1440 с.

23. Вертузаев М.С., Котляревский А.И., Юрченко A.M. Способы посягательств на имущество банков и их вкладчиков с использованием кредитных карточек //Безопасность информации. 1997. - № 1. - С.28-41

24. Волобуєв А.Ф. Криміналістичні особливості предмета розкрадання майна в сфері підприємницької діяльності //Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю, м. Харків.- С. І22-124.

25. Воробей О.В. Актуальні питання криміналістичного дослідження сучасних паперових грошей України //Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю - К.: НАВСУ, 2000. -С.205-207

26. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. - М., 1982. -552с.

27. Головіна В.П. Основи методики розслідування легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи. Автореф. дис.....канд. юрид. наук. - К.: НАВСУ, 2004. -22 с.

28. Головченко Л.М. Актуальні питання удосконалення судово-експертної діяльності у сфері боротьби з економічною злочинністю //Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві :-Харків: Вид-во Нац. ун-та внутр. справ, 2003. - С.8-11

29. Гончаренко В.Г. Право і криміналістика //Вісник Академії адвокатури. Вип. 1. - К., 2004. - С.40-43

30. Гора И., Колесник В. В руках валюта. Не подделка ли? //Бухгалтерский учет и аудит. - № 6, 1996. - С. 16-20

31. Гора I., Колесник В. Нова 100-доларова банкнота США //Бухгалтерський облік і аудит. - №9, 1996. - С.31-32

32. Гора І.В., Колесник В.А. Криміналістика: Спеціальний курс лекцій. - К.: Вид-во НА СБ України, 2002. - 244 с.

33. Гора І.В., Іщенко А.В., Колесник В.А. Криміналістика: Посібник для підготовки до іспитів. - К.: Вид. Паливода А.В. 2004. - 236 с.

34. Григорович В.Л. Экспертиза денежных знаков, защищенных голограммой //Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики: Сборник статей в 3 частях. - М: АУI МВД России. 2004. - С.34-37

35. Григорович В.Л., Федоров Г.В. Голография в криминалистике. -Минск: Амалфея, 2003.- 192 с.

36. Гричанин И., Щиголев Ю. Квалификация подделки и использование подложных документов //Российская юстиция, 1997. № 11.-С.38-41

37. Данилова Н.А., Серова Е.Б. К вопросу о банковской преступности //Вестник криминалистики. Вып. 4 (8). - М.: Спарк, 2003. - С.48-52

38. Деменин Л .Н. Доллары США. Криминалистическое исследование: Пособие для экспертов. Вып. 2. -Владивосток, 1996, -27 с. I 39. Документы и делопроизводство: Справочное пособие - М: Экономика, 1991.-271 с.

40. Дроздова Т.А., Логвина Г.В. Криминалистическое исследование электрофотографических копий рукописных текстов и подписей с целью установления их исполнителя //Криміналістика і судова експертиза:- К., 1997.ВИП.48.-С.90-96

41. Елисеев К.В., Котова Л.А. Технико-криминалистические средства проверки документов //Межотраслевой тематический каталог «Системы безопасности 2003». - М., 2003. - С.308-310

42. Закон України від 18 червня 1991 року „Про цінні папери і фондову біржу" //Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 38, ст.508

43. Закон України "Про інформацію" //Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, №48, ст. 650

44. Закон України "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 р.№710/97-ВР//Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, № 15,ст.67

45. Закон України від 9 квітня 1999 р. №595 "Про обов'язковий примірник документів" //Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, №22-23, ст. 199

46. Закон України „Про банки і банківську діяльність", прийнятий Верховною Радою України 7 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, №5-6, ст. 30

47. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5 квітня 2001 р. № 2346-Ш //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, №29, ст. 37

48. Зорин Г.А. Проблемы развития банковской криминалистики // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения / Вестник Нижегородской академии МВД России. № 2. 2002. - С.83-85

I 49. Зубач І.М.. Оперативне обслуговування кредитно-банківської сфери підрозділами ДДБЕЗ //Вісник Львівського інституту внутрішніх справ /Збірник наукових праць. - Львів: ЛТВС при НАВСУ, 2003. - С 255-263.

50. Зуйков Г.Г. Понятие, классификация и основные направления использования научно-технических средств криминалистики для предотвращения преступлений //Вопросы судебной экспертизы. - Баку, 1966. -С.12-13

51. Иванченко А.В., Мустафинов А.Н., Чмутин A.M. Опыт исследования подлинности документов //Информ. бюллетень. № 11. Акад. Упр. МВД России. - М., 2000. - С.33-35

52. Истрин В.А. Возникновение и развитие письма. -М., 1965. -123с.

53. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 29.03.2001 року № 135

54. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Затверджена постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. № 22, зареєстрована в МЮ України 29.03. 2004 р. за № 377/8976

55. Іщенко А.В. Періодизація використання спеціальних знань у юридичній практиці на ранніх етапах Слов'янської державності // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ №1, 1996 . - С. 58-64

56. Іщенко А.В. Методологічні проблеми криміналістичних наукових досліджень: Монографія /За ред. Ш.Красюка. - К.: НАВСУ, 2003. - 359 с

57. Іщенко А.В., Павлов СВ. Проблеми призначення криміналістики в сучасних умовах (теоретико-прикладний аспект): Монографія., 2004. -191с.

58. Іщенко А.В., Кравченко М.Г., Столбовий В.П. Організаційно-правові засади державного регулювання банківської діяльності. - К.: НАВСУ, 2005.-148 с

59. Катков С.А., Собецкий И.В., Федоров А.Л. Подготовка и назначение программно-технической экспертизы. // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России 1955, №4 (85), - С.16-19

60. Климова Е.И. Вопросы расследования фальшивомонетничества в криминалистической литературе //Вестник криминалистики. Вып. 3 (11), -М.:Спарк, 2004.-С. 19-25

61. Кобилянський О. Поняття "документ" у криміналістиці: сучасне розуміння //Право України. 2003. № 10. - С.82-85

62. Ковтонюк В.А., Кудінов В.А. Аналіз динаміки та стану фалыпивомонетництва в Україні //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. 4.2. № 4, 2003. - С130-145

63. Колмаков В.П. Некоторые вопросы криминалистической профилактики преступлений //Сов. государство и право, 1961. № 12. - С.107. -С.104-109

64. Кондратьев Я.Ю. Протидія організованій економічній злочинності в Україні: стан, тенденції, перспективи //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. № 5, 2004. - К.: НАВСУ. -С.3-11

65. Копьева A.M. Документы как доказательства в советском (уголовном процессе. -Иркутск, 1973. - 146 с.

66. Корольков А.Г., Горшенин Ю.А., Лютов В.П. Криминалистическое исследование денежных билетов СССР. Учебное пособие. - М.:ВНКЦ МВД СССР, 1991. - 88 с.

67. Кредитная карточка не только предмет платежа ... //Служба безопасности. № 10, 1998. - С. 18-19

68. Кривенко Т., Куранова Э. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере //Законность, 1996. № 1. - С. 19-25

69. Криминалистика. 4.1. Под ред. А.И.Винберга, С.П.Митричева. -М.:Гос. изд-во «Юридическая литература», 1950. - 303 с.

70. Криминалистика. - М: ВШ МВД РСФСР, 1962. - 340 с.

71. Криминалистика. Т.1. Под ред. Р.С.Белкина, И.М.Лузгина. - М.: РИО Академии МВД СССР, 1978. - 384 с.

72. Криминалистика /Под ред. Н.П.Яблокова. - М., 1995. - 465 с.

73. Криминалистика: Учебник /Под ред. Е.П.Ищенко. - М.: Юристъ, 2000.-751 с.

74. Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А.Седовой, А.А.Эксархопуло. - СПб.: Изд-во "Лань", 2001. - 928 с, ил.

75. Криминалистическая экспертиза. Вып. IV, раздел 5 «Криминалистическое исследование документов». - М.: НИиРИО ВШ МООПСССР, 1966.-228 с.

76. Криминалистическая экспертиза: исследование документов. -Саратов, 1999.-265с.

77. Криминалистический словарь: Перевод с немецкого /Под общ. ред. Р.С.Белкина-М.: Юрид. лит. 1993.-192 с.

78. Криминология: Учебник для юридических вузов /Под общ. ред. проф. А.И.Долговой. - М.: Изд. группа ИНФРА-М - НОРМА, 1997. - 327 с.

79. Крылов И.Ф. В мире криминалистики. - Л.: Изд-во Ленинград, ун-тета, 1980.-279с.

80. Кузнецов А.В. Ответственность за подлог документов. - М.: Госюриздат. 1959.-79с.

81. Кукарникова Т.Э. Документы в уголовном процессе и криминалистике. //Воронежские криминалистические чтения. Вып. 2. /Под ред. О.Я. Баева. - Воронеж: Изд-во Воронеж, государственного университета, 2001.-С. 160-167.

82. Куриленко О.А. Деякі аспекти методології криміналістичної профілактики злочинів // Вісник Запорізького юридичного інституту. 2000. № 4(13). - С.166-173

83. Курс криминалистики /И.С.Андреев, Г.И.Грамович, Н.И.Порубов; Под ред. Н.И.Порубова. - Минск: Выш. шк., 2000. - 335 с.

84. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - К.: «Знання», 2000.- 460 с.

85. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие. - М.: Инфра-М, 1996. -240 с.

86. Липовский В.В., Лутонина Г.Д. и др. К вопросу о возможности идентификации матричных принтеров по изготовленным с их помощью документам //Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы - Харьков: ХНИИСЭ, 1998.- С.96-98

87. Лисиченко В.К. К вопросу о предмете и содержании советской криминалистики. /Материалы 2-й респ. конф. судеб, медиков и криминалистов. - К.: УОСМиК, 1958. - С.92-96

88. Лисиченко В.К. Криминалистическое исследование документов (Возникновение и развитие общественных функций документов). - К., 1971, Вып.1. -76 с.

89. Лисиченко В.К. Юридическое понятие документа и его значение // Криминалистика и судебная экспертиза. №8. - К.: РИО МВД, 1972. -С.179-188

90. Лисиченко В.К. Криминалистическое исследование документов (правовые и методологические проблемы). Дис. ... д-ра юрид. наук. - К., 1974.-382 с.

91. Лисиченко В.К. Криминалистическое исследование документов (правовые и методологические проблемы). Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. - К.: Киевский ун-т им. Т.Г. Шевченко, 1974. - 66 с.

92. Лисиченко В.К., Липовский В.В. Исправленному не верить. - К.: Лыбидь, 1990,- 128 с.

93. Лисиченко В.К., Стринжа В.К., Сегай М.Я. Проблемы криминалистики и судебной экспертизы в свете решений XXVII съезда КПСС //Криминалистика и судебная экспертиза: Сб. научн. трудов - К., 1987. Вып.34.-С.3-13

94. Ляпичев В.Е. Криминалистическая экспертиза. Вып. 3: Технико-криминалистическая экспертиза документов: Курс лекций. - Волгоград: Акад. МВД РФ, 1997. - 362 с.

95. Ляпичев В.Е., Кулев И.А. Комплексное криминалистическое исследование документов, измененных с помощью химических препаратов. -Волгоград: Акад. МВД РФ, 1997. - 147 с.

96. Ляш А.А. Вещественные доказательства в досудебных стадиях уголовного процесса: Учебное пособие. - К.: НИиРИО КВШ МВД, 1991. -80с.

97. Майлис Н.П. Судебно-трасологическая экспертиза: Учебно-методическое пособие. - М.: Триада-Х, 2000. - 58 с.

98. Макгру П. Підробка голограм. Проблеми і рішення. //Матеріали конференції "Оптична безпека і системи, які захищають від підробки" - Лос-Анджелес, 15-16січня 1990 року.-С.76-77

99. Марков В.А. Криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью специальных печатающих аппаратов. Автореф. дис. ...канд. юрид. наук . -Свердловск, 1971. - 18 с.

100. Махтаев М.Ш. Основы теории криминалистического предупреждения преступлений: Монография. - М.: Изд-во Раритет, 2001. -272 с.

101. Миньковский Г.М., Ратинов А.Р. О предмете криминалистики и ее соотношении с другими отраслями знания /Вопросы борьбы с преступностью. - М, 1979. Вып. 30. -С.71-74

102. Мирский Д.Я., Ростов М.Н. Понятие объекта судебной экспертизы //Актуальные проблемы теории судебной экспертизы: Сборник научных трудов /ВНИИСЭ. - М., 1984. - С.24-27

103. Митричев СП. Предупреждение преступлений и задачи судебной экспертизы //Социалистическая законность. 1961. - № 12. - С.32-35.

104. Митричев B.C., Хрусталев В.Н. Основы криминалистического \ исследования материалов, веществ и изделий из них. - СПб.: Питер, 2003. -і 591 с. с ил.

105. Мурашов Н.Ф. Документы как доказательства в советском ; уголовном процессе. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - М., 1967. - 16 с.

106. Навроцький В.О. Кримінально-правова оцінка експертної діяльності в України //Вісник Запорізького державного університету /Юридичні науки. № 1, 2003. Запорізький державний ун-тет. - Запоріжжя, 2003.-СІ 18-122

107. Надгорный Г.М. Экспертная профилактика: недостатки, пути совершенствования //Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 34. - К.: Изд-во при КГУ «Вища школа», 1987. -С.26-31

108. Назначение и производство судебных экспертиз (Пособие для следователей, судей и экспертов). - М.: «Юридическая литература», 1988. -320 с.

109. Настанова "Про діяльність Експертно-криміналістичної служби МВС України", затверджена Наказом МВС України від 30.08.1999 р. № 682

110. Наумов С.С. Профилактика преступлений с помощью технических средств. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2001. - 21 с.

111. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации /Под общ. ред. В.М.Лебедева. - М.: Спарк, 2002.-991 с.

112. Нехорошев А.Б., Гортинский А.Б. Криминалистические аспекты современных технологий изготовления документов //Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. - Саратов, 1999. - С. 183-194.

113. Новий тлумачний словник української мови у 4 т., т. 1, - К.: Вид-во "Аконіт", 2001.-910 с.

114. Новий тлумачний словник української мови у 4 т. Т.2. -К.: Вид-во "Аконіт", 2001 -911 с.

115. Новий тлумачний словник української мови у 4 т. Т.З. -К.: Вид-во "Аконіт", 2001.-927 с.

116. Новий тлумачний словник української мови у 4 т. Т.4. - К.: Вид-I во "Аконіт", 2001.-941 с.

117. Новоселов Н.А., О теории и практике комплексной экспертизы //Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. - Минск, 1971. Вып. 2.-С.46-51

118. Новые пластиковые деньги /Под ред. А.В.Спесивцева. - М.: Банковское дело. 1994. - 240 с.

119. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. - М: Юристъ. 1997.-336 с.

120. Определение орудий письма по штрихам (оттискам) в документе: Учебное пособие /Под ред. В.А.Снеткова. - М., 1987.- 76 с.

121. Орловський В.А. Види імітацій захисних елементів на цінних паперах. //Криміналістичний вісник: Науково-практичний збірник. Вип. 2 /ДНДЕКЦ МВС України; Нац. акад. внутрішніх справ України - С.91-99

122. Осика І.М. Використання підроблених документів як елемент механізму вчинення злочинів у сфері підприємництва //Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю, м. Харків: Право, 1998. -С.146-148

123. Основы проведения экспертизы денежных знаков: Методич. пособие. 4.1. Банкноты /Под ред. В.В.Финогенова и А.В.Юрова. - М., 1998. -114 с.

124. Осторожно - фальшивка. - К.: Киевская школа менеджмента и бизнеса, 1997. - 67 с.

125. Офіційний вісник України. - 1999. -№ 35.-ст.1819

126. Оцінки дві й до того ж протилежні //Закон і бізнес. - 2000. 12-18 серпня

127. Палий В.М., Сегай МЛ. Проблемы криминалистической экспертизы документов в условиях прогресса информатики //Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 38. -К.: Изд-во при КГУ «Выща школа», 1989. -С.63-69

128. Палий В.М., Попов Ю.П. и др. Голографическая защита ценных бумаг и предметов: состояние и перспективы //Криміналістикка и судова експертиза.- К.: МІнюст України, 1997. Вип.48. - С. 105-108

129. Палий В.М., Попов ЮЛ., Робур И.И., Робур Л.И. Голографическая защита ценных бумаг и предметов: состояние и перспективы развития //Криминалистика и судебная экспертиза: Межведомств, науч. метод, сборник. -К., 1997. - С.105-108

130. Парламентаризм в Україні: теорія та практика //Матеріали науково-практичної конференції. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2001.-657 с

131. Петряев СЮ. Осторожно, фальшивка! - К.: Киевская школа менеджмента и бизнеса. 1997. - 86 с.

132. Петряєв СЮ. Криміналістичне дослідження підроблених іноземних паперових грошей. Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. - К., 1998.

133. Петряев С.Ю., Золотарь Н.С. Доллары США. - К.: РИО МВД 'Украины. 1994.-28 с. с ил.

134. Полевой Н.С. О некоторых методологических проблемах экспертного исследования документов //Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы: Сб. науч. трудов ВНИИСЭ. - М., 1969. - Вып.2. - 90 с.

135. Положення «Про порядок голофафічного захисту документів і товарів». Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2001р. №171

136. Попов А.Н., Шендянин П.М. Латинский язык. Хрестоматия, грамматика, словари. 4-е изд. - М.: Изд-во лит. на иностранных языках. 1970.-388 с.

137. Попович В.М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань. - К.: Науково-видавничий центр «Правові джерела», 1995.-325 с

138. Постанова Правління НБУ "Про затвердження Положення про операції банків з векселями" від 28.05.1999 р. № 258

139. Постанова Правління НБУ "Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням" від 24.09.1999 р. №479

140. Постанова Правління НБУ "Про затвердження Тимчасового положення про національну систему масових електронних платежів" від 24.04. 2000 р. № 161

141. Постанова Правління НБУ "Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України" від 29.12.2000 р. № 520

142. Постанова Правління Національного Банку України від 21 січня 2004 року № 22 Про затвердження Інструкції "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за № 377/8976

143. Постанова Правління Національного банку України від 31.03.2004 р. № 194 "Про затвердження Положення про порядок навчання працівників, які працюють з готівкою іноземною валютою та дорожніми чеками, щодо визначення ознак справжності та платіжності банкнот іноземних держав та дорожніх чеків"

144. Постанова Правління Національного Банку України від 31.03.2004 р. № 149, зареєстрована в Міністерстві Юстиції України 20.04.2004 р. за номером 508/9107

145. Прибор для определения подлинности элементов ценных бумаг. -К.: ООО «Аналитические системы», 2004. - 38с.

146. Профессиональное оборудование для проверки документов. - К.: Експертні системи, 2000. - 24 с.

147. Пучкова Т.Н. Формирование специальных экспертных познаний в свете современных тенденций развития научного знания //Экспертные задачи и пути их решения в свете НТР. -М., 1960. Вып.42. - С. 121-136

148. Развитие и организация рынка ценных бумаг в России. - М, Издатель: Общество содействия развитию бирж и финансовых рынков в средней и восточной Европе. Х. 1993.- 192 с.

149. Романюк Б. Дослідження слідчим предметів і документів //Вісник Академії правових наук України, № 4(35), 2003. - С.244-247

150. Российская Е.Р. Нерешенные проблемы классификации, становления и развития новых родов и видов судебных экспертиз //Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений- М: ЭКЦ МВД РФ. 2004, - С.25-26

151. Российская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. - М.: Право и Закон, 2001. - 416 с.

152. Російсько-український словник у 3 т. Т.2. Вид.: "Наукова думка". -К., 1970.-756 с.

153. Ручкин В.А. О формах подготовки специалистов в области криминалистической экспертизы оружия и следов его применения.// «Черные дыры» в российском законодательстве. — М., 2003. Вып. 1. — С.70-75

154. Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. - М.: Городец, 2000. - 368 с.

155. Сегай М.Я. Некоторые вопросы судебной экспертизы вещественных доказательств //Теоретические и процессуальные вопросы судебной экспертизы. - М, 1961. Вып. 1. - С.72-76

156. Сереброва СП. Использование компьютерной информации при расследовании преступлений в сфере экономики //Российский следователь. 2000. №4.-С.З-6

157. Скоморович І.Г., Кубів С.І., Вербицька Т.П. та ін. Історія грошей і банківництва. - Львів.: ЛНУ Ім. Івана Франка, 2003. - 391 с

158. Словник-довідник для працівників органів Державної податкової служби /Автори-упорядники Бондаренко М.О. та ін.; За ред. М.Я.Дем'яненка, П.В.Мельника. - К.: Дія, 2001. - 344 с

159. Советский энциклопедический словарь /Гл. ред. А.М.Прохоров. 2-е изд. - М.: Сов. Энциклопедия, 1982. - 1600 с, ил.

160. Сосенушкина М.Н. Актуальные вопросы технико-криминалистической экспертизы документов //Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики. - М.: Акад. Управления МВД России. - С.31-34

161. Стрельбицька Л.М., Стрельбицький М.П. Основи безпеки [банківської системи України та банківської діяльності: Монографія /За ред. іМ.П.Стрельбицького. - К.: Кондор, 2004. - 600 с.

162. Теоретические основы предупреждения преступности /Под ред. В.К.Звирбуля, В.В.Клочкова, Г.М.Миньковского. - М.: Юрид. лит. 1977. -156 с.

163. Теория и практика судебной экспертизы. - СПб.: Питер, 2003. -704 с: ил. (Серия «Закон и практика»)

164. Терзиев Н.В. Введение в криминалистическое исследование документов. Часть 1. - М., 1949. - 234 с.

165. Технико-криминалистическая экспертиза документов. Учебник. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1978.-215 с.

166. Тихенко СИ. Борьба с хищениями социалистической собственности, связанными с подлогом документов. - К., 1959. - 173с.

167. Трайнин А.Н. Уголовное право. Часть особенная. - М.: Госюриздат, 1943. - 304 с.

168. Угода між Урядом України та Урядом Словацької Республіки "Про взаємний захист таємної інформації та матеріалів", затверджена Постановою KM №1434 від 14.09.1998, ратифікована Законом України №2938-111 від 10.01.2002 р. //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002. № 23 Ст.158

169. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М.: «Все для Вас». 1993. -271 с.

170. Ухаль A.M., Шеремет А.П. Експертно-криміналістична служба: структура та діяльність. Навчальний посібник з методичними рекомендаціями. - Ужгород. 2000. - 180 с.

171. Федеральный Закон "Об обязательном экземпляре документов1' от 29 декабря 1994 г. №77-ФЗ //Сборник законов РФ, 1995. № 1. Ст.1

172. Федоров Г.В. Голографические средства предупреждения преступлений, собирания и исследования доказательств //Вестник криминалистики. Вып. 3 (11). -М.: Спарк, 2004. - С. 13-18

173. Філіпченко А., Сивашов Ю. Економічні стратегії України: дискусія інтелектуалів. - К.: Либідь, 1998.- 269 с.

174. Фридман И.Я. Вопросы профилактики преступлений при криминалистическом исследовании документов. - К.: Юрид. комиссия при СМ УССР, КНИИСЭ. 1968. - 87 с.

175. Фридман И.Я. Судебная экспертиза и вопросы предупреждения преступлений. Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 1974. - 40 с.

176. Фридман И.Я. Комплексные экспертные исследования в целях профилактики правонарушений //Криминалистика и судебная экспертиз. Вып. №20. - К.: Изд-во при КГУ «Вища школа», 1980. - С.25-30

177. Фридман И.Я. О совершенствовании профилактической работы по материалам судебных экспертиз //Вестник Днепропетровского ун-та. Правоведение. Вып. 2. -Днепропетровск. Вид-во: ДДУ, 1995. -С 146-151

178. Фридман И.Я., Бондарь М.Е. О повышении качества и эффективности профилактической работы экспертов-почерковедов //Криминалистическа и судебная экспертиза. Вып. 34. - К., 1987. - С.35-36

179. Фрідман І.Я., Сушко Ю.С. Форми використання спеціальних знань судових експертів-економістів з питань профілактики правопорушень у сфері економіки //Вестник Днепропетровского ун-та: Правоведение. Вып. 3. -Дніпропетровськ: Видавництво ДДУ, 1996. - С.197-207.

180. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради, 2003, №Х°40-44, ст. 356

181. Чеботарев А.Н. Хищение денежных средств в банках: характеристика, особенности, выявление. - М., 1998 - 131с.

182. Чепурко В.І. Проблеми дослідження підроблених цінних паперів і документів, які мають захисні засоби, виготовлених поліграфічним способом //Криміналістичний вісник: Науково-практичний збірник. Вип. 2 /ДНДЕКЦ МВС України; Нац. акад. внутрішніх справ України - С100-106

183. Чернявський С.С. Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування. Автореф. дис. ... канд. ... юрид. наук. - К., 2002. -20 с.

184. Шаталов А.С., Ваксян А.З. Фальсификация, подделка, подлог... -М: Лига-Разум, 1999. - 160 с.

185. Шашкин СБ. Технико-криминалистическое исследование документов со специальными средствами защиты от подделки: Учебное пособие. - Саратов: СЮИ МВД России, 2002. - 96 с.

186. Шведова Н.Н. Возможности технико-криминалистического исследования документов, изготовленных с помощью современных полиграфических технологий //Вестник криминалистики. Вып. 2 (6). - М.: СПАРК, 2003.-С.76-80

187. Шиканов В.И., Россов С.А. Комплексная судебная экспертиза //Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики. -М.: Акад. Управления МВД России. 2004. -С. 10-12

188. Шиманський Ф.В. Корупційні прояви у кредитно-фінансовій і банківській системах //Вісник Одеського Інституту внутрішніх справ. №4, 2002.-СІ 07-108

189. Шепітько В.Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський, російсько-український) /За ред. акад. HAH України В.Я.Тація. -Харків: Право, 2001. - 560 с

190. Шляхов А.Р. Деятельность судебно-экспертных учреждений по предупреждению автодорожных происшествий //Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Сб. №4, 1965. Душанбе. - С. 33-35

191. Щербаковская Л.П. Особенности механизма формирования изображений в документах, изготовленных с применением струйных принтеров //Экспертное обеспечение правосудия на современном этапе судебно-правовой реформы. - Симферополь: ХНИИСЭ, 2000. - С. 100-107

192. Энциклопедия судебной экспертизы /Под ред. Т.В.Аверьяновой, Е.Р.Россинской. - М: Юристъ. - 552 с.

193. Юридичний словник-довідник /За ред. Ю.С.Шемшученка. - К.: Феміна, 1996.-696 с.

194. Юридичні терміни: Тлумачний словник /В.Г.Гончаренко, П.П.Андрушко, Т.П.Базова та ін. /За ред В.Г. Гончаренка - К.: Либідь, 2003. -320 с.

195. Яблоков Н.П. К вопросу об экспертизе по технике безопасности //Экспертиза при расследовании преступлений. - Вильнюс, 1969. Вып. 7. -С.52-55

196. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. - М: Издание НКВД РСФСР, 1925. - 431 с.

197. Яроцький В. Правовий зв'язок документа і визначеного його змістом майнового права як ознака цінних паперів: ретроспектива і сучасний підхід //Право України. 2004. № 3.- С.49-55

198. Credit Card end Travelers Cheque Fraud - New York, World Financial Centr. 1995, - 32 p.

199. The Histori of Money. - Washengton. D.C., Burean of Engraving and Printing. 1994.- 16 p.

Додаток А

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.htmlСкачать 359.49 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты