Домой

Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр
Скачать 370.16 Kb.
НазваниеПрограма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр
Дата07.05.2013
Размер370.16 Kb.
ТипДокументы
Содержание
За освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр
ВСТУП Мета програми
Фінансова діяль­ність суб’єктів гос­подарювання
Шкала оцінювання складає від 100 до 200 балів.
Зміст тем дисциплін
Генезис і еволюція фінансів
Становлення та розвиток фінансової науки
Фінансове право і фінансова політика.
Податки. Податкова політика.
Бюджет. Бюджетна система.
Бюджетний дефіцит.
Державний кредит.
Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання.
Соціальні позабюджетні фонди.
Фінанси домогосподарств.
Страхування. Страховий ринок.
Фінансовий менеджмент.
Міжнародні фінанси.
Фінансова безпека держави.
Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою.
...
Полное содержание
Подобные работы:


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ

Затверджую:


Голова приймальної комісії ХНТУ

Ю.М.Бардачов“ 02“ квітня 2012 р.ПРОГРАМА


ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ

^ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ СПЕЦІАЛІСТ, МАГІСТР

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.03050801, 8.03050801 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»


Програму:


Розглянуто на засіданні кафедри фінансів і кредиту


Схвалено методичною радою факультету економіки ХНТУ


Херсон - 2012

Програму вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки фахівців (наказ МОН України від №60/528 від 02.11.2009р.), Положення про зарахування до ХНТУ осіб для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр у 2012 році

та навчальних (типових) програм дисциплін:

«Фінанси» (реєстр. № _60/528__ від __02.11.09_ р.)

«Фінанси ІІ» (реєстр. № _87/826__ від __15.04.10_ р.)

«Банківські операції» (реєстр. № _58/858 __ від _27.12.10__ р.)

«Фінанси підприємств» (реєстр. № _46/744 __ від __09.12.2010_ р.)

«Фінансова діяль­ність суб’єктів гос­подарювання» (реєстр. № 74/822 від 05.10.09 р.)

«Фінансовий ринок» (реєстр. № _109/557 _ від _13.04.10__ р.)


Робоча група:

д.е.н., професор Коваленко М.А.,

к.е.н., доцент Рогальська Н.Г.,

к.е.н., доцент Головченко Т.М.,

к.т.н., доцент Остапенко А.С.

к.е.н., доцент Ширягіна О.Є.,

доцент Андрейченко О.В.

ст. викладач Лепьохіна О.В.


^ ВСТУП

Мета програми вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр» спеціальності «Фінанси і кредит» – виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для бакалаврів з економіки та підприємництва.

Зміст програми. На фахові вступні випробування зі спеціальності “Фінанси і кредит” виносяться завдання з наступних дисциплін бакалаврської підготовки:

 • Фінанси

 • Фінанси ІІ

 • Фінанси підприємств

 • Банківські операції
 • ^

  Фінансова діяль­ність суб’єктів гос­подарювання


 • Фінансовий ринок

Структура завдань вступних випробувань. За структурою вступні випробування зі спеціальності “Фінанси і кредит” складаються з наступних елементів, які входять до кожного з білетів:

 • тестові завдання з фахових дисциплін

 • закритого типу

 • відкритого типу

 • ситуаційна вправа

Критерії оцінювання знань

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі.

Тривалість тестування – 3 години (180 хвилин).

Тести складаються з 10 завдань:

І рівень – 5 завдань.

Закрита форма тесту – застосування матеріалу за відомими стандартним алгоритмами та зразками, тобто надаються завдання з вибором однієї відповіді з чотирьох варіантів відповідей, одна з яких – правильна. Кожне завдання оцінюється 4 балами (максимальна кількість за І рівень – 20 балів).

ІІ рівень – 3 завдання.

Відкрита форма тесту – застосування програмного матеріалу у змінених та ускладнених ситуаціях, тобто надаються відповіді з вимогою короткої відповіді. Кожне завдання оцінюється 10 балами (максимальна кількість за ІІ рівень 30 балів).

ІІІ рівень – 2 завдання.

Виконання практичної частини (задача). Показує високий рівень навчальних досягнень абітурієнтів. Містить завдання відкритої форми з розгорнутим розв’язанням і розгорнутою відповіддю. Завдання вважається виконаним правильно, якщо крім правильної відповіді в чернетці та чистовику дано повне розв’язання, що свідчить про самостійне отримання результату. Кожне завдання оцінюється 25 балами (максимальні кількість за ІІІ рівень 50 балів).

^ Шкала оцінювання складає від 100 до 200 балів.

Кожний абітурієнт отримує індивідуальний варіант тестового завдання, лист-чернетку та особовий номер для кодування тексту. Перед початком вступного випробування, представники приймальної комісії проводять інструктаж щодо правил виконання тестового завдання.


^ ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІН


 1. ФІНАНСИ

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів

Предмет фінансової науки. Виокремлення фінансової науки в самостійний напрямок фінансових досліджень. Формування фінансової теорії. Теорія фінансів. Еволюція теорії фінансів. Об’єкти і суб’єкти фінансових досліджень.

^ Генезис і еволюція фінансів

Виникнення та розвиток фінансів і фінансової науки. Еволюція фінансових відносин. Розвиток фінансово-кредитно системи. Теорія грошей і процента. Концепції інфляції і її регулювання. Характеристика сучасного стану розвитку світової фінансової системи. Теорії платіжного балансу та митного регулювання.

^ Становлення та розвиток фінансової науки

Основні положення розвитку фінансів в роботах представників монетаризму та економіки пропозицій. Класична та неокласична теорії розвитку фінансів. Кейнсіанська теорія розвитку фінансів. Розвиток фінансової науки в Україні до початку ХХ століття. Розвиток теорії грошей та фінансів у працях Антоновича, Миклашевського, Туган-Барановського. Формування та розвиток державних фінансів в СРСР. Напрями розвитку фінансової теорії в Україні в сучасних умовах. Теорія грошової динаміки М. Алле. Розробка проблем розвитку державних фінансів представниками теорії суспільного виробу. Дослідження економічної поведінки громадян в працях Г. Беккера.

^ Фінансове право і фінансова політика.

Фінансове право, його суть, зміст, форми реалізації. Поняття і рівні проведення державної фінансової політики. Мета, форми та способи проведення фінансової політики. Характеристика державних фінансових планів. Кредитна політика. Інвестиційна політика. Валютна політика. Інші форми державної фінансової політики (цінова, митна, амортизаційна). Корпоративна, фінансова політика. Державний фінансовий апарат і його функції.

^ Податки. Податкова політика.

Функції оподаткування. Види податків, зборів і обов’язкових відрахувань. База оподаткування, податкові зобов’язання. Методи розрахунків та порядок сплати податків, зборів і обов’язкових платежів. Податкова політика і податкова система держави. Організація податкової служби і податкової роботи.

^ Бюджет. Бюджетна система.

Сутність, призначення та роль бюджету держави. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України. Система доходів бюджету. Організація виконання бюджету. Бюджетна політика.

^ Бюджетний дефіцит.

Бюджетний дефіцит як фактор інфляції. Методи фінансування бюджетного дефіциту. Методи оптимізації бюджетного дефіциту. Взаємозв’язок бюджетного дефіциту та економічної динаміки.

^ Державний кредит.

Державний кредит. Основні форми державного кредиту. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу. Амортизація та обслуговування позик та способи їх проведення. Міждержавні трансферти. Державні гарантії та умови їх надання. Державний борг, його форми і структура. Управління державним боргом країни. Способи погашення державного боргу країни.

^ Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання.

Структура фінансів регіону. Порядок формування доходів місцевих бюджетів. Бюджетний федералізм. Регулювання між бюджетних відносин шляхом використання між бюджетних трансфертів.

^ Соціальні позабюджетні фонди.

Система соціального страхування. Позабюджетні фонди соціального страхування. Організаційні основи діяльності фондів соціального страхування. Джерела формування фондів. Соціальні послуги та виплати фондів. Пенсійне забезпечення в Україні та за рубежем. Перспективи розвитку соціальних фондів в Україні.

^ Фінанси домогосподарств.

Фінансові ресурси громадян та їх структура. Джерела формування фінансових ресурсів громадян. Напрям використання фінансових ресурсів громадян. Організаційні форми інвестиційної діяльності громадян. Операції громадян з комерційними банками.

^ Страхування. Страховий ринок.

Економічна сутність страхування. Класифікація страхування. Принципи добровільного та обов’язкового страхування. Страховий ринок та страхова організація. Види майнового, особистого страхування та страхування відповідальності. Методи перестрахування. Доходи страховика.

^ Фінансовий менеджмент.

Управління затратами підприємства. Бюджетування операційної діяльності підприємства. Методи аналізу і способи оброблення фінансової інформації. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства. Інвестиційні ресурси підприємства. Управління джерелами фінансування. Управління структурою і вартістю капіталу підприємства.

^ Міжнародні фінанси.

Міжнародні фінансові операції і порядок їх проведення. Умови залучення кредитів міжнародних фінансових організацій. Форми і види міжнародних фінансових операцій. Організація проведення фінансових операцій в особливих зонах. Поточні і капітальні міжнародні фінансові операції. Іноземні інвестиції та їх форми. Структура платіжного балансу країни. Міжнародна ліквідність країни та її показники.

^ Фінансова безпека держави.

Поняття фінансової безпеки. Фінансова стійкість економіки в умовах інфляції. Загрози економічній безпеці. Чинники і критерії безпечного розвитку фінансів держави, регіону. Аналіз рівня безпеки фінансового розвитку. Оцінка майбутнього стану фінансової безпеки держави.

^ Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою.

Особливості фінансових систем розвинутих країн. Практика і проблеми оподаткування. Податкове право зарубіжних країн. Фінансовий облік у розвинутих країнах, його гармонізація. Міжнародні фінансові компанії. Транснаціональні компанії і мобільність капіталу. Глобалізація фінансового ринку. Міжнародні фінансові операції і особливості їх розвитку у сучасних умовах.

^ Фінанси Європейського Союзу.

Регіоналізація фінансового ринку Європи. Європейська валютна система і єдина грошова одиниця. Єдині митні кордони. Функції Європейського банку реконструкції і розвитку та інших інституцій європейського фінансового ринку. Форми фінансових взаємовідносин України з країнами Європейського Союзу. 1. ^ ФІНАНСИ ІІ

Підприємництво як соціально - економічне явище

Сутність підприємництва та його характерні риси. Форми прояву багатоаспектності підприємництва. Головні ознаки підприємництва і підприємця, моделі підприємництва. Функції підприємницької діяльності. Аналіз дій конкурентів. Принципи підприємницької діяльності.

Взаємозв'язок бізнесу й середовища. Складові зовнішнього підприємницького середовища. Сучасні фактори впливу на розвиток підприємництва.

Роль підприємництва в розвитку суспільства. Інноваційна модель поведінки підприємця. Стимулювання підприємств раціонально використовувати ресурси.

^ Технологія підприємницького процесу.

Логіка підприємницької діяльності. Основні джерела формування підприємницьких ідей. Методи пошуку підприємницьких ідей. Аналіз потенціалу підприємця.

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) як складова частина державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації.

Види підприємницької діяльності. Форми виробничого підприємництва. Види виробничої підприємницької діяльності. Основні види інноваційного підприємництва. Особливості інвестування у венчурний бізнес. Види технопаркових структур.

Процедура ліцензування певних видів підприємницької діяльності. Патентування підприємницької діяльності. Умови патентування підприємницької діяльності. Види торгових патентів та їхня характеристика. Засоби державного регулювання у сфері господарювання.

^ Організаційно-правові форми підприємницької діяльності

Фактори, які впливають на вибір організаційно-правової форми підприємництва. Класифікація організаційно - правових форм підприємництва. Порівняльна характеристика унітарного і

корпоративного підприємств. Групування підприємств за масштабами діяльності за Господарським кодексом України. Класифікація юридичних осіб з метою їх діяльності.

Господарські товариства як організаційна форма підприємництва. Права та обов'язки учасників господарського товариства. Підстави для припинення корпоративних відносин. Відмінності між поняттями «виключення» і «вихід» учасника з ТзОВ. Спільні риси господарських товариств. Переваги та недоліки господарських товариств.

Індивідуальне підприємництво. Форми індивідуального підприємництва. Переваги та недоліки індивідуального підприємництва.

Характеристика основних видів об'єднання підприємств. Об'єднання підприємств: переваги й недоліки.

^ Започаткування підприємницької справи

Формування статутного капіталу підприємства. Функції статутного капіталу. Етапи формування статутного капіталу. Предмет внеску до статутного капіталу та його оцінка. Порядок внесення вкладів учасників. Методи оцінки вартості ділової репутації. Зміна статутного капіталу акціонерного товариства. Мотиви збільшення статутного капіталу. Джерела збільшення статутного капіталу суб'єкта підприємництва. Мотиви зменшення величини статутного капіталу АТ. Зміна статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю.

Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір стати підприємцем.

^ Способи організації бізнесу

Створення власного підприємства як спосіб входження в бізнес. Фактори, які впливають на вибір місцезнаходження підприємства. Порівняльні ознаки для вибору місцезнаходження підприємства. Особливості розміщення виробничих підприємств. Особливості розміщення комерційних підприємств. Особливості розміщення підприємств сфери послуг. Фактори, які впливають на вибір назви підприємства.

Переваги і недоліки створення власного бізнесу. Придбання існуючого бізнесу. . Фактори вибору варіанта придбання існуючого бізнесу. Переваги та недоліки придбання існуючого бізнесу.

Система франчайзингу. Учасники франчайзингових відносин.

^ Сутність ризику як економічної категорії

Сутність ризику і його функції. Функції ризику. Економічний ризик - аспект діяльності суб'єктів господарського життя. Властивості ризику. Можливість кількісно і якісно визначати ступінь імовірності настання ризику. Види невизначеності.

Зовнішні ризики. Ризик країни. Методи вимірювання ризику країни. Види внутрішніх ризиків. Основні підходи до управління інфляційним ризиком. Класифікація фінансового ризику. Комерційний ризик як сукупність майнових, фінансових, виробничих, торговельних ризиків.

^ Мінімізація економічних ризиків

Засоби впливу на ризик. Прийоми зниження ступеня ризику. Основні форми профілактики ризиків.

Економічні методи зниження ризику. Організаційні методи зниження ризику. Напрями диверсифікації ризиків.

Основний спосіб передачі ризику — це передача ризику через складання контракту. Створення спеціального резервного фонду (фонду ризику) здійснюється за рахунок відрахувань із прибутку на випадок виникнення непередбачених ситуацій. Розмір страхового запасу. Розробка і впровадження системи штрафних санкцій. Самострахування від ризику. Основні форми внутрішнього страхування (самострахування) ризиків на підприємстві. Хеджування як метод зниження ризику.

^ Методи кількісного аналізу конкретного ризику

Метод експертних оцінок в оцінюванні ризику. Експертна оцінка ризику. Метод Дельфі як різновид закритих групових опитувань, схема експертних опитувань.

Статистичний метод в оцінюванні ризику. Розрахунок ймовірностей виникнення втрат на основі аналізу всіх наявних статистичних даних. Області ризику підприємства. Аналітичний метод оцінювання ризику. Етапи аналітичного методу оцінювання ризику. Метод побудови дерева рішень. Етапи процесу прийняття рішень за допомогою дерева рішень.

^ Статистичні ігри (моделі)

Критерій Вальда. Критерій крайнього оптимізму (кращий із кращих). Мінімаксний критерій Севіджа. Критерій узагальненого максиміна Гурвіца. Принцип недостатнього обґрунтування Лапласа.

^ Можливості утворення та розвитку малих форм господарювання в економічній системі України

Сутність, значення та функції малого бізнесу в ринковій економічній системі. Характерні риси малого бізнесу. Форми виробничого підприємництва. Виробниче підприємництво та його складові, способи відношення підприємця-виробника до споживача

Критерії віднесення підприємств до малих форм господарювання. Критерії розмежування підприємств за розмірами на території Євросоюзу. Фактори, що визначають розвиток малого бізнесу та їх класифікація.

^ Формування і використання фінансових ресурсів суб'єктів малого підприємництва

Механізм формування фінансових ресурсів малих підприємств. Склад фінансових ресурсів малого підприємства. Внутрішні джерела власних фінансових ресурсів. Комерційний кредит є формою короткотермінового фінансування.

Зовнішні джерела формування фінансових ресурсів суб'єктів малого підприємства. Основні риси які властиві фінансовим ресурсам суб'єктів малого підприємництва.

Визначення оптимального розміру фінансових ресурсів. Формування первісного капіталу малих підприємств. Модель визначення мінімального капіталу малого підприємства.

Особливості управління фінансовими ресурсами суб'єктів малого підприємництва. Послідовність вибору джерел фінансування майна малого підприємства. Напрями управління фінансовими ресурсами суб'єктів малого підприємництва.

^ Формуванням і використанням активів суб’єктів малого підприємництва

Економічна сутність активів малих підприємств. Склад активу балансу малого підприємства. Балансовий розподіл активів суб'єктів малого підприємництва.

Сфера обертання активів суб'єктів малого підприємництва. Особливості управління формуванням необоротних активів суб'єктів малого підприємництва. Забезпечення своєчасного відновлення основних засобів. Варіанти фінансування основних засобів малих підприємств — це оренда або фінансовий лізинг.

Франчайзинг як система продажу ліцензій (франшиз) на технологію і товарний знак. Переваги франчайзингу.

Формування і управління оборотними активами малого підприємництва. Фактори, які впливають на ліквідність малого підприємства. Принципові підходи до формування оборотних активів підприємства.

^ Формування і управління грошовими коштами суб’єктів малого підприємництва

Особливості аналізу і управління дебіторською заборгованістю суб'єктів малого підприємництва. Порядок класифікації дебіторської заборгованості.

Алгоритм управління дебіторською заборгованістю. Основні завдання управління дебіторською заборгованістю. Основні причини кризи неплатежів. Факторинг. Переваги факторингу як клієнтам банку (продавцям), так і покупцям продукції.

Формування та управління станом готівки. Рух грошових коштів малого підприємства. Основні шляхи прискорення надходження грошових коштів на поточний рахунок малого підприємства.

^ Управління витратами малого підприємства

Управління витратами від операційної діяльності малого підприємства. Метод включення всіх витрат до ціни виробу. Метод включення змінних витрат до ціни виробу. Склад резервів, пов'язаних з удосконаленням управління та зниженням витрат.

Основні напрями збільшення часу функціонування устаткування. Основні джерела економії сировини та матеріалів, фактори зниження собівартості продукції.

Методи визначення точки беззбитковості малого підприємства

^ Формування і розподіл прибутку малого підприємства

Управління формуванням прибутку малого підприємства. Метод факторного моделювання. Фактори, що впливають на величину прибутку.

Управління розподілом і використанням прибутку малого підприємства. Основні напрями формування політики розподілу прибутку підприємства. Принципи розподілу прибутку малого підприємства.

Основними елементами розрахунку суми капіталізованого прибутку підприємства. Елементи планування цільової суми розподіленого прибутку.

Управління формуванням рентабельності малого підприємства. Основні фактори, які впливають на чистий прибуток. Резерви зростання рентабельності малого підприємства.

^ Спрощені системи оподаткування у сфері малого бізнесу

Правові основи та сутність єдиного податку. Переваги і недоліки сплати єдиного податку.

Фіксований податок та сфера його поширення. Найпростіший спосіб оподаткування для торгівлі - це використання фіксованого податку. Переваги та недоліки діяльності за фіксованим податком. Сутність загального способу оподаткування.

^ Прогнозування фінансових показників суб'єктів малого підприємництва

Застосування фінансового прогнозування на малих підприємствах. Процес фінансового прогнозування діяльності малого підприємства. Основні завдання фінансового прогнозування.

Порядок складання корпоративного плану малого підприємства. Розділи корпоративного плану малого підприємства. Неформалізовані та формалізовані методи прогнозування.

^ Фінансова стратегія малого підприємства

Сутність фінансової стратегії малого підприємства. Завдання фінансової стратегії малого підприємства. Пропозиції щодо формування внутрішньої фінансової стратегії малого підприємства. Основні складові елементів фінансової стратегії малого підприємства.

Способи оцінювання відносної привабливості інвестиційних проектів. Розробка напрямів стратегічної діяльності підприємства.

Метод SРАСЕ (оцінка стратегічного становища та дій) являє собою комплексний метод, призначений для аналізу позиції на ринку і вибору оптимальної стратегії для середніх і малих підприємств.


^ 3. БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ


Види банків і порядок їх створення в України.

Банк як суб'єкт підприємницької діяльності. Банківські операції. Види комерційних банків. Універсальні та спеціалізовані бан­ки. Державний банк. Кооперативний банк. Банківські об'єднання. Банки з іноземним капіталом.

^ Організація діяльності банку.

Порядок реєстрації банку. Ліцензування банківської діяльності. Організаційна структура і управління банком. Загальні збори учасників (акціонерів). Спостережна рада банку, його правління (Рада директорів). Наглядова рада державного банку. Ревізійна комісія. Повноваження цих органів і відповідальність за резуль­тати діяльності комерційного банку.

Функціональні та територіальні структурні підрозділи банку. Філії, відділення та представництва банку.

^ Операції банків з формування власного капіталу.

Склад і структура ресурсів комерційних банків. Капітал банку. Підписний та регулятивний капітал. Структура і порядок формування капіталу банку. Вклади і депозити як головне джерело банківських ресурсів. Види вкладів та їх характеристика. Вклади, що приймаються від населення. Робота з юридичними та фізичними особами по залученню депозитів. Залучення ресурсів на міжбанківському ринку.

^ Операції банків із залучення коштів.

Недепозитні джерела залучення ресурсів банку. Міжбанківський кредит. Рефінансування банку за допомогою кредитів від Національного банку України.

^ Операції банків із запозичення коштів.

Методи прогнозування банківських ресурсів.

Гарантування вкладів фізичних осіб.

Управління ресурсами у взаємозв'язку з прибутковістю банку і ліквідністю його балансу.

^ Операції банків з обслуговування платіжного обороту.

Основи організації грошових розрахунків у народному госпо­дарстві. Ведення рахунків клієнтів. Безготівкові міжгосподарські розрахунки. Способи і форми безготівкових розрахунків.

Форми безготівкових розрахунків: розрахунки з використан­ням платіжних доручень, чеків, акредитивів, платіжних вимог-доручень тощо; сфера використання і порядок проведення розра­хункових операцій.

Способи безготівкових розрахунків: розрахунки на основі за­ліку взаємних вимог, розрахунки шляхом періодичних перераху­вань, виходячи із плану поставок. Сфера їх використання, поря­док проведення розрахункових операцій.

Вексель як форма міжгосподарських розрахунків.

^ Операції банків з готівкою.

Організація готівкових грошових розрахунків. Кругообіг го­тівкових грошей. Організація надходження готівкових грошей до кас комерційних банків. Порядок одержання з кас банку та витрачання готівкових грошей суб'єктами господарювання. Прогнозування обороту готівкових грошей у банках. Касова дисципліна і контроль за її дотриманням, повноваження банку у цій сфері.

^ Операції банків з пластиковими картками.

Види платіжних карток. Порядок видачі пластикової картки. Розрахунки з використанням платіжних карток. Перспективи впровадження в Україні масової системи електронних платежів.

^ Кредитні операції банків.

Класифікація банківських кредитів.

Умови кредитної угоди, кредитний договір.

Оцінка кредитоспроможності позичальника. Форми позичко­вих рахунків. Засоби захисту від кредитного ризику, форми за­безпечення зобов'язань позичальника перед банком.

Порядок надання і способи погашення позичок.

Плата за кредит та її диференціація. Етапи процесу банківсь­кого кредитування.

Проблемні позички. Контроль за використанням і погашенням кредиту. Кредитні санкції.

Кредитний ризик і методи управління ним.

Особливості механізму надання та погашення окремих видів кредитів.

Консорціальні та паралельні кредити. Споживчий кредит. Кредити під цінні папери. Контокорентний кредит. Поточний ра­хунок з овердрафтом. Іпотечні кредити.

^ Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів.

Інвестиційний процес і місце банків у цьому процесі. Поняття інвестиційного процесу, участь банків у власності інших суб'єк­тів господарювання, спільне фінансування банком і підприємцем інвестиційних проектів.

Оцінка інвестиційних проектів, аналіз доцільності і ефектив­ності інвестування.

Довгострокове кредитування інвестиційних проектів.

^ Операції банків з векселями.

Характеристика та види векселів.

Класифікація банківських операцій з векселями.

Кредитні операції банків у сфері вексельного обігу. Врахуван­ня та перерахування векселів. Кредит під заставу векселів.

Авалювання та акцептування векселів банками.

Інкасування векселів. Виконання банками функції особливого платника.

Зберігання банками векселів клієнтів. Емісія та використання банківських векселів.

^ Операції банківз цінними паперами.

Розуміння банківських інвестицій. Цілі інвестиційних опера­цій комерційних банків.

Види діяльності банків на ринку цінних паперів. Інвестиційні цінні папери. Відмінні риси інвестиційних операцій банків порів­няно з позичковими. Зв'язок інвестицій з кредитуванням.

Класифікація операцій банків з цінними паперами. Фактори ри­зику інвестиційних операцій. Дохідність інвестиційних операцій.

Засоби захисту інвестиційних операцій комерційних банків від ризику виникнення збитків і втрати ліквідності.

Емісія цінних паперів.

Формування портфеля цінних паперів та управління ним. Портфелі цінних паперів на продаж і інвестування.

Посередницькі операції комерційних банків з цінними паперами.

^ Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій зв іноземній валюті.

Порядок відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів.

Посередництво банків у фінансових розрахунках між експорте­ром та імпортером та їх кредитування.

^ Торговельні операції банків в іноземній валюті.

Види платежів, що застосо­вуються у міжнародній практиці: авансові; платежі по надходжен­ню товарів і рахунків; платежі по настанню термінів; платежі при поставці товарів або після неї. Чеки як основна форма розрахунків при зовнішньоторговельних операціях, види чеків, порядок розра­хунків. Документарне інкасо — розрахунки за допомогою товарних акредитивів, револьверний акредитив, компенсаційний акредитив.

^ Неторговельні операції банків в іноземній валюті.

Неторговельні операції банків в іноземній валюті. Операції з торгівлі іноземною валютою.

Операції з дорожніми чеками та іншими платіжними засоба­ми, в іноземній валюті. Валютне кредитування.

^ Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку.

Міжбанківські розрахунки в Україні. Кореспондентські відно­сини між банками. Система електронних платежів НБУ.

^ Операції з надання банківських послуг.

Загальна характеристика та види нетрадиційних банківських операцій та послуг.

Лізингові операції банків.

Посередницькі, консультативні та інформаційні послуги бан­ків. Трастові послуги. Факторинг та фортрейтинг. Операції бан­ків з дорогоцінними металами.

Фінансовий інжиніринг.

^ Операції із забезпечення фінансової стійкості банку.

Сутність фінансової стійкості комерційного банку та способи її забезпечення.

Обов'язкове резервування коштів банківською системою.

Економічні нормативи регулювання діяльності банків. Ліквід­ність і платоспроможність банку.

Формування резервів для покриття можливих втрат банку від активних операцій.

Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності. Прибутко­вість банку: поняття позики, оцінка, засоби підвищення.


^ 4.ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. Організація фінансової діяльності підприємств. Капітал підприємства та його економічна сутність. Форми і правила фінансування підприємств та критерії прийняття фінансових рішень.

^ Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних організаційних форм бізнесу

Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва без створення юридичної особи. Класифікація суб’єктів господарювання за певними ознаками. Особливості організації і функціонування фінансів різних форм власності та видів діяльності. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств. Особливості фінансової діяльності командитних і повних товариств. Фінансова діяльність кооперативів. Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. Фінансова діяльність державних і казенних підприємств. Фінансування спільної діяльності на основі договорів кооперації.

^ Формування власного капіталу підприємств

Власний капітал, його функції та складові. Статутний капітал і корпоративні права підприємства. Необхідність та методи збільшення та зменшення статутного капіталу. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування.

^ Внутрішні джерела фінансування підприємства

Класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємств. Приховане самофінансування. Тезаврація прибутку. Чистий грошовий потік та його показники.

^ Дивідендна політика підприємства

Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики. Теорії дивідендної політики. Фактори та інструменти дивідендної політики. Методи та порядок нарахування дивідендів. Форми виплати дивідендів та ефективність дивідендної політики.

^ Фінансування підприємства за рахунок запозичених коштів

Позичковий капітал підприємства, його складові. Фінансові кредити. Облігації підприємств. Комерційні кредити. Факторинг.

^ Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства

Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності. Загальні передумови реорганізації. Реорганізація підприємств спрямована на укрупнення. Реорганізація підприємств спрямована на розукрупнення. Перетворення як особлива форма реорганізації підприємства.

^ Фінансове інвестування підприємства

Сутність і класифікація фінансових інвестицій підприємства. Довгострокові фінансові інвестиції. Поточні фінансові інвестиції. Оцінка доцільності фінансових інвестицій.

^ Оцінювання вартості підприємства

Необхідність, завдання і принципи експертної оцінки вартості підприємства. Вартість капіталу підприємства. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства.

^ Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин. Компетенція фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Регулювання розподілу виручки від зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті. Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.

^ Фінансовий контролінг на підприємстві

Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу. Стратегічний та альтернативний фінансовий контролінг. Методи контролінгу.


^ 5. ФІНАНСОВИЙ РИНОК.

Сутність фінансового ринку та його роль в економіці.

Місце ринку фінансових послуг в фінансовій системі;

Рух фінансових ресурсів та капіталу в економіці та передумови виникнення ринку фінансових послуг.

Проблеми щодо трактування економічної сутності понять "фінанси", "фінансовий ринок" та ринок фінансових послуг”;

Економічний зміст поняття "ринок фінансових послуг".

^ Фінансові послуги на ринку цінних паперів. Характеристика корпоративних цінних паперів. Фактори формування ринку державних цінних паперів. Інші види цінних паперів та похідні (спеціальні) інструменти ринку цінних паперів. Особливості становлення та функціонування ринку муніципальних цінних паперів. Формування курсової вартості цінних паперів. Біржові операції з цінними паперами. Управління портфелем цінних паперів (зарубіжний досвід)

^ Фінансові інструменти. Фінансові інструменти і їх використання в фінансовій діяльності. Акції, їх емісія і розміщення. Боргові фінансові інструменти і їх використання. Державні облігації і їх амортизація. Корпоративні облігації, умови їх емісії і обігу. Облігації місцевих позик і їх використання. Ощадні (депозитні) сертифікати і їх емісія і обіг. Векселя і операції з векселями. Інвестиційні сертифікати і їх використання. Розрахунок і виплата доходів на цінні папери. Похідні фінансові інструменти і операції з деривативами. Оцінка фінансових інструментів.

^ Фінансові послуги на грошовому ринку

Загальне поняття фінансового посередництва.Етапи становлення ринку банківських послуг України в контексті світового розвитку банківської справи. Класифікація та загальна характеристика основних типів банків. Банківська система як основа розвитку ринку фінансових послуг в Україні. Небанківські кредитні інститути. Контрактні фінансові інститути.

^ Фінансові операції на кредитному ринку.

Види та групи банківських операцій, які здійснюють банки в Україні. Поняття та економічна роль банківського кредиту. Методи і принципи фінансування та кредитування капітальних вкладень комерційними банками. Лізингові та селенгові операції як форма організації кредитно-фінансових відносин. Економічна сутність та механізм здійснення факторингових операцій. Економічні основи та специфіка фінансової діяльності кредитних спілок.

^ Фінансові операції на валютному ринку

Конверсійні операції на валютному ринку. Форвардні операції. Операції опціон і своп. Визначення ефективності операцій, пов'язаних з конвертованістю валют. Міжнародні розрахунки.

^ 6. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Основи фінансів підприємств

Поняття і сутність фінансів підприємств. Функції фінансів як внутрішня властивість і форма прояву їх сутності. Фінанси під­приємств в умовах формування ринкової економіки.

Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між господарюючими суб'єктами, з державою, з банками, страховими компаніями.

Грошові доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підпри­ємств. Методи і способи формування фінансових ресурсів. Дже­рела формування фінансових ресурсів. Внутрішні і зовнішні дже­рела. Власні, позичені і залучені кошти. Державне регулювання формування фінансових ресурсів підприємств та ефективності їх використання.

Основи організації фінансів підприємств: саморегулювання, самоокупність, самофінансування.

Особливості організації фінансів залежно від форми власності, галузі економіки, організації бізнесу, сфери діяльності.

Фінансова діяльність підприємства. Зміст, задачі і організація фінансової роботи на підприємствах.

^ Організація грошових розрахунків підприємств

Сутність і значення грошових розрахунків у діяльності під­приємств. Принципи організації розрахунків.

Порядок відкриття підприємствами поточного, валютного, по­зичкового, депозитного та інших рахунків у банку.

Використання коштів з поточного рахунку.

Форми безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, акредитива­ми, чеками, векселями, платіжними вимогами.

Розрахунки при наданні факторингових послуг підприємст­вам. Вимоги до їх проведення і сфера використання.

Готівково-грошові розрахунки на підприємствах і сфера їх­нього застосування. Організація грошово-готівкових розрахунків.

Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для за­безпечення господарської діяльності. Порядок пред'явлення претензій по розрахунках. Економічні і фінансові санкції в системі грошових розрахунків і платежів.

^ Грошові надходження підприємств

Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств.

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг). Фактори, які впливають на величину виручки. Особливості формування виру­чки від реалізації на підприємствах окремих галузей економіки. Розрахунок та планування виручки.

Формування виручки від реалізації продукції в часі. Визна­чення моменту реалізації.

Розподіл виручки від реалізації продукції. Формування та роз­поділ валового і чистого доходу.

Грошові надходження від іншої реалізації: основних засобів, матеріалів, нематеріальних активів, інші надходження.

Надходження від фінансових інвестицій: дивіденди від воло­діння корпоративними правами, від державних цінних паперів. Проценти, що їх нараховано підприємствам по депозитних ра­хунках.

Надходження коштів від здачі в оренду основних засобів, від застосованих фінансових санкцій.

Бюджетні дотації, субвенції. Отримання фінансової допомоги. Страхові відшкодування.

^ Формування і розподіл прибутку

Економічний зміст прибутку. Прибуток як результат фінансо­во-господарської діяльності підприємства. Загальний прибуток підприємства і його склад.

Прибуток від реалізації продукції. Фактори, які впливають на формування прибутку. Собівартість продукції та її вплив на при­буток.

Установлення цін на продукцію, їх вплив на формування при­бутку. Рентабельність продукції.

Прибуток від реалізації інших активів. Позареалізаційний прибуток, його склад і формування.

Методи розрахунку прибутку. Рентабельність підприємства.

Розподіл прибутку підприємства, його зміст і економічне зна­чення. Розподіл прибутку між державою та господарюючими суб'єктами.

Формування чистого прибутку підприємств і його викорис­тання.

Фонди грошових коштів підприємства, що утворюються за рахунок чистого прибутку. Виплата дивідендів. Нерозподілений прибуток і його використання.

^ Оподаткування підприємств

Система оподаткування підприємств, її функції і призначення. Види податків, що сплачують підприємства, джерела їх оплати. Механізм і напрямки впливу оподаткування на фінансово-гос­подарську діяльність.

Непрямі податки і особливості їхнього впливу на фінансово-господарську діяльність господарюючих суб'єктів.

Акцизний збір. Об'єкти оподаткування. Ставки акцизного збо­ру. Порядок його обчислення.

Податок на додану вартість. Платники податку. Об'єкти опо­даткування і визначення оподаткованого обороту. Пільги по по­датку. Порядок відшкодування сум податку на додану вартість, І плачених підприємством за матеріальні ресурси (роботи, послуги), основні засоби.

Прямі податки. Податок на прибуток підприємств. Порядок визначення оподаткованого прибутку. Вплив оподаткування прибутку на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність підприємства.

Податок на нерухомість підприємств. Плата за землю. Податок з власників транспортних засобів. Місцеві податки і збори, и к і сплачують підприємства.

Обов'язкові відрахування підприємств у цільові державні фо­нди і їхній вплив на фінансово-господарську діяльність.

Особливості оподаткування суб'єктів господарювання в окре­мих сферах діяльності: комерційних банках, страхових компаніях, Інвестиційних компаніях.

^ Оборотні кошти

Сутність оборотних коштів та їх організація. Склад і розмі­щення оборотних коштів.

Необхідність і методи визначення потреби в оборотних коштах. Метод прямого розрахунку і сфера його застосування. Поняття норм і нормативів оборотних коштів, їх розрахунків. Еко­номічний метод обчислення потреби в оборотних коштах і його використання.

Джерела формування оборотних коштів. Власні оборотні кошти. Позичені і залучені оборотні кошти.

Показники стану оборотних коштів. Нестача власних оборот­них коштів, її визначення, причини виникнення і джерела попов­нення.

Показники ефективності використання оборотних коштів. Оборотність оборотних коштів і шляхи її прискорення. Коефіціє­нт, що характеризують використання оборотних коштів.

^ Кредитування підприємств

Індивідуальний кругообіг коштів підприємства, необхідність збалансування матеріальних і фінансових ресурсів — основа за­лучення кредитів.

Форми кредитів, які використовуються в господарській діяль­ності підприємств. Банківський, комерційний, лізинговий, іпоте­чний, бланковий, консорціумний кредити. Види банківських кре­дитів: за строками користування; за забезпеченням; за ступенем ризику; за методами надання; за строком погашення. Принципи кредитування.

Визначення потреби підприємства в кредитах. Кредитний до­говір: сутність і порядок укладання. Відповідальність сторін за порушення умов кредитного договору.

Способи отримання кредиту. Оцінка кредитоспроможності підприємства.

Порядок погашення кредиту. Позичковий процент, фактори, що на нього впливають, джерела сплати.

Товарний кредит, умови його отримання підприємствами та погашення.

^ Фінансове забезпечення відтворення

Склад і структура основних засобів підприємств. Показни­ки стану і ефективності використання основних виробничих засобів. Відтворення основних засобів. Знос і амортизація ос­новних засобів. Методи розрахунку амортизаційних відраху­вань.

Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансу­вання капітальних вкладень. Власні фінансові ресурси підпри­ємств: амортизаційні відрахування, чистий прибуток, інші ре­сурси.

Залучення коштів від інших господарюючих суб'єктів: продаж акцій, пайові внески.

Кредитування відтворення основних засобів.

Державне фінансування капітальних вкладень.

Ремонт основних засобів і його фінансове забезпечення.

^ Оцінка фінансового стану підприємства

Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і зна­чення. Показники фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники бухгалтерської звітності, які використовуються для оцінки фі­нансового стану.

Сутність ліквідності підприємства. Показники ліквідності і методика їх визначення. Оцінка показників ліквідності. Фактори, що впливають на стан ліквідності.

Сутність платоспроможності. Фактори, що впливають на платоспроможність підприємств. Методика їх визначення. Оцінка показників платоспроможності.

Фінансова стійкість підприємства, її сутність. Система показ­ників фінансової стійкості підприємства, методика її розрахунку і оцінки.

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

^ Фінансове планування на підприємствах

Зміст і задачі фінансового планування. Фінансова стратегія підприємств. Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах.

Методи фінансового планування. Балансовий метод. Про-І рамно-цільовий метод. Нормативний метод. Метод коефіцієнтів.

Інформаційна база фінансового планування. Аналіз фінансових показників звітного періоду. Показники виробничо-господарської діяльності планового періоду, як вихідна база для фі­нансового планування.

Фінансовий план як складова частина бізнес-плану. Зміст та структура поточного фінансового плану підприємства (баланс доходів і витрат).

Розрахунок показників доходної і витратної частини фінансового плану. Виконання фінансового плану.

Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів і здійснення платежів, його призначення.

^ Фінансова санація підприємств

Фінансова санація на підприємстві та причини її виникнення. Фінансова санація підприємства, її економічний зміст та порядок проведення. Санаційний аудит. Розробка плану санації. Банкрут­ство підприємства, причини та наслідки.

Внутрішньогосподарський механізм фінансової стабілізації.

Мобілізація внутрішніх фінансових джерел санації. Державна фінансова підтримка санації підприємства.

Санація шляхом реорганізації (реструктуризації). Приватиза­ційні аспекти санації суб'єктів господарювання.

Реалізація плану фінансової санації підприємства як заверше­ний етап санаційного процесу.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Автор

Назва

Рік

1.

Базилевич В.Д., Баластрик І.О.

Державні фінанси. – К.: Знання – прес.

2002

2.

Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я..

Бюджетна система. / В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я. Кондратюк. – 208 с.

2002

3.

Василик О.Д.

Державні фінанси України: Підручник для вузів. – К : Вища шк.,– 383 с.

2003

4.

Василик О.Д.

Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС.

2001

5.

Кудряшов В.П.

Фінанси: Навч. посібник. – Херсон: Олді – плюс.

2002

6.

Кузьмін В.В., Андрейченко О.В.

Банківські операції: Навч. посібник. – К.: Нац. наук. центр „Інститут аграрної економки”.

2006

7.

Опарін В.М.

Фінанси (загальна теорія) – К. : КНЕУ.

2001

8.

Романенко О.Р.

Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури.

2004

9.

Мороз О.М.

Банківські операції: Підручник/ За ред. д -ра екон. Наук, проф. О.М. Мороза. – К.:КНЕУ. – 603 с.

2008

10.
Банковское дело: Стратегическое руководство. – М.:Изд-во А.О. “Консалтбанкир”, 2002 – 432 с.

2002

11.

Шевченко Р.І.

Банківські операції: Навч.-метод. Посіб. Для самост. Вивч.дисц. – К.:КНЕУ.

2003

12.

Партин Г.О., Загородній А.Г.

Фінанси підприємств. / Навч. посіб. – К.:– 265с.

2003

13.

Стасюк Г.А.

Фінанси підприємств. Навчальний посібник. – Херсон.: Видавництво Херсонського державного технічного університету. – 420с.

2004

14.

Філімоненков О.

Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ – 360 с.

2002

15.

Поддєрьогіна А.М.

Фінанси підприємства. Підручник для вузів. Під ред. Поддєрьогіна А.М. – 3-тє вид., доповн. і перероб. – К.: КНЕУ. – 384 с.

2001

16.

Кудряшов В.П.

Фінанси. Навчальний посібник - Херсон: Олді-плюс, - 352 с.

2002

17.

Чесноков В.Л.

Фінансові інструменти. Навчальний посібник. Науковий ред. к.е.н., проф. Коваленко М.А. - Херсон: Видавництво ХМД, - 246 с.


2007

18.

Коваленко М.А. , Радванська Л.М., Лобанова Н.В., Швороб Г.М.

Ринок фінансових послуг: Навч. посібник– Херсон: Олді-плюс –

572 с.

2004

19.

Маслова С.О., Опалов О.А.

Фінансовий ринок: Навчальний посібник для вузів. – 2-ге вид. випр. – К.: Каравела– 344 с.

2003

20.

Кравченко Ю.

Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах: Учебное пособие. – К.: Эльга, Ника-Центр. – 528 с.

2003

21.

Шелудько В.М.

Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес. – 535 с.

2002

22.

Коваленко М.А., Радванська Л.В.

Ринок нерухомості: фінансові аспекти. Навчальний посібник- Херсон: Олді-плюс, - 160 с.

2002

23

Воловець Я. В.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: Алерта – 199 с.

2005.

24

Терещенко О. О.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ– 556 с.

2003

25

Філіна Г.І.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури – 320 с.

2007

26

Шаповалова В.М., Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – Херсон – 220 с.

2006

27

Виноградська А.М.

Основи підприємництва:Навчальний посібник. – К.: Кондор – 544 с.

2005

28

Петрович Й.М., Захарчин Г.М., Теребух А.А.

Організація підприємництва в Україні: Навч. посіб – Л.:Оксарт - 320с.

2000

29

Конспект лекцій з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», Остапенко А.С., ХНТУ, Реєстр. № 105/822 від 23.03.11

30

Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси», Андрейченко О.В., ХНТУ,

Реєстр. № 64/528 від 12.11.09

31

Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси ІІ», Макаренко Т.І., ХНТУ,

Реєстр. № 90/826 від 31.05.10

32

Конспект лекцій з дисципліни «Банківські операції», Ширягіна О.Є. , ХНТУ, Реєстр. № 51/858 від 17.12.10

33

Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємств», Головченко Т.М., ХНТУ, Реєстр. № 41/744 від 08.12.10

34

Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий ринок», Лепьохіна О.В., ХНТУ, Реєстр. № 85/557 від 22.10.09Скачать 370.16 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты