Домой

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Скачать 252.44 Kb.
НазваниеПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Дата28.04.2013
Размер252.44 Kb.
ТипДокументы
Содержание
2 Зміст програми
Розділ 2. міжнародні фінанси
Розділ 3. міжнародне економічне право
Перелік рекомендованої літератури
Розділ 4. міжнародна економічна діяльність україни
Перелік рекомендованої літератури
3 Організація фахового вступного випробування
Подобные работы:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”_____________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.03050301, 8.03050301 Міжнародна економіка


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

1 ВСТУП


Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами магістрів і спеціалістів зі спеціальності «Міжнародна економіка» розроблена на підставі Освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів напряму підготовки 0305 – «Економіка та підприємництво». У відповідності з ОПП на фахове вступне випробування виносяться наступні дисципліни: міжнародний маркетинг, міжнародні фінанси, міжнародне економічне право, міжнародна економічна діяльність України. Зміст Програми складається з чотирьох розділів, які відповідають змісту робочих навчальних програм відповідних дисциплін.

Укладачі Програми: професор, д.е.н. О.А.Кратт (розділ 1), доцент, к.н.д.у. І.О.Кір­нос (розділ 2), доцент, к.е.н., О.В.Малишко (розділ 3), доцент, к.т.н. О.А.Олейніков (розділ 4).

Голова фахової атестаційної комісії зі спеціальності «Міжнародна економіка», завідувач кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств ДонНТУ, д.е.н. Я.В. Хоменко. Програму розглянуто та ухвалено на засіданні фахової атестаційної комісії зі спеціальності «Міжнародна економіка» (протокол № 7 від 22 лютого 2012 р.).


^ 2 ЗМІСТ ПРОГРАМИ


РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ


Теоретичні засади міжнародного маркетингу: передумови виникнення міжнародного маркетингу; стратегії міжнародного маркетингу; еволюція форм міжнародного маркетингу; загальні риси і відмінності внутрішнього і міжнародного маркетингу; мета, задачі, об'єкт і суб'єкти міжнародного маркетингу; інтернаціоналізація світового господарства і нові пріоритети маркетингу; способи організації міжнародної маркетингової діяльності [5, с. 14-45; 19, с. 7-20; 22, с. 7-40; 27, с. 55-84; 39, с. 16-27].

Форми міжнародного маркетингу: типи стратегій міжнародного маркетингу; сутність і характерні особливості форм міжнародного маркетингу; еволюція форм міжнародного маркетингу; загальні риси і відмінності національного (внутрішнього) і міжнародного маркетингу [5, с. 41-43; 30, с. 19-24; 35, с. 6-13].

Сучасні проблеми та тенденції розвитку міжнародного маркетингу: комплекс проблем міжнародного маркетингу на сучасному етапі розвитку; [2, с. 7-10; 17; 36, с. 10-21; 37].

Міжнародне маркетингове середовище: економічний аспект: міжнародна торгівля; платіжний баланс; зовнішньоекономічна політика; міжнародна інвестиційна діяльність; міжнародні економічні організації; міжнародна економічна інтеграція [2, с. 33-34; 3, с. 22-24; 9, с. 626; 11, с. 116-151; 12, с. 668-670; 13, с. 413-415; 20, с. 286-309; 26, с. 15-22; 28, с. 42-44; 29, с. 33-79, 118-143; 32, с. 42-56].

Соціально-культурне середовище міжнародного маркетингу: визначення і основні елементи культури; склад соціально-культурного середовища міжнародного маркетингу; вплив соціально-культурного середовища на міжнародний маркетинг [2, с.50-51; 3, с.24-26; 5, с.84-87; 9, с.626-627; 26, с.25-29; 32, с.56-73].

Політико-правове середовище міжнародного маркетингу: логіко-структурна схема дослідження політико-правового середовища; можливі дії урядів; виявлення політичних ризиків і стратегії їх зниження; діагностика політико-правового середовища [2, с.51-52; 3, с.26; 5, с.72-83; 9, с.628; 26, с.29-38; 32, с.36- 42].

Міжнародні маркетингові дослідження: зміст і особливості міжнародних маркетингових досліджень; алгоритм міжнародного маркетингового дослідження; типи міжнародних маркетингових досліджень [2, с. 7-25; 3, с. 27-50; 4; 6; 7; 8; 18; 19, с. 105-148; 21; 22, с. 70-111; 24; 30, с. 25-58; 32, с. 170-187; 33; 34, с. 169-184; 38; 39].

Стратегії сегментації та позиціонування в міжнародному маркетингу: сутність, мета і умови міжнародної сегментації; підходи до міжнародної сегментації; ознаки сегментації світового ринку; позиціонування товару на зарубіжному ринку; маркетингові стратегії і сегментація світового ринку [1, с. 115-127; 2, с. 53-63; 10; 16; 19, с. 149-164; 22; 25, с. 52-78; 26, с. 90-109; 31, с. 53-62].

Вибір закордонних ринків: підходи до вибору зарубіжних ринків; суб'єктивний підхід до вибору зарубіжного ринку; дискретний підхід до вибору зарубіжного ринку; комплексний підхід до вибору зарубіжного ринку [2, с. 75-79; 3, с. 64-69; 9, с. 625-629].

Моделі виходу на зовнішній ринок: різновиди стратегій виходу на зарубіжний ринок; порівняльний аналіз стратегій виходу на зарубіжний ринок. чинники вибору стратегії виходу на зарубіжний ринок [2, с. 79-82; 9, с. 629-635; 28, с. 123-146; 30, с. 76-126].

Міжнародний маркетинговий комплекс: товарна політика: типи міжнародного маркетингового комплексу на стадії його стандартизації або диференціації; товар в міжнародному маркетингу; міжнародна товарна політика; міжнародна товарна стратегія [2, с. 84-97; 3, с. 69-73; 5, с. 270-293; 9, с. 638-639; 14, с. 31-48; 15, с. 103-143; 19, с. 209-218; 22, с. 115-141; 28, с. 42-71; 30, с. 135-140; 39, с. 142-193].

Міжнародні канали розподілу: кваліфікація міжнародних каналів розподілу; типові конфігурації каналів розподілу; обставини, що визначають вибір каналів збуту; критерії вибору зарубіжного посередника [2, с.123-126; 5, с.361-375; 9, с.644-645; 15, с.179-192; 19, с.231-245; 39, с.194-228].

Міжнародні маркетингові комунікації: міжнародний комунікаційний процес; стратегії міжнародної маркетингової комунікації; специфіка використання елементів комплексу просування на міжнародних ринках; умови розповсюдження реклами на міжнародних ринках [2, с.129-134; 5, с.388-423; 9, с.639-641; 15, с.226-295; 19, с.246-271; 22, с.154-172; 28, с.169-195; 39, с.229-276].

Міжнародна політика ціноутворення: види цін і цінові ситуації в міжнародному маркетингу; чинники ціноутворення в міжнародному маркетингу; задачі, вирішенню яких сприяє цінова політика; підходи до встановлення ціни на зарубіжних ринках; алгоритм ціноутворення в міжнародному маркетингу; цінові стратегії залежно від мети підприємства на зовнішньому ринку [2, с.98-122; 3, с.83-97; 5, с.294-328; 9, с.641-644; 14, с.49-58; 15, с.163-178; 19, с.219-230; 22, с.141-154; 28, с.72-96; 30, с.59-75; 39, с.277-309].


Перелік рекомендованої літератури


1. Абрамишвили Г.Г. Проблемы международного маркетинга. – М.: Международные отношения, 1984.

2. Азарян Е.М. Международный маркетинг: Учеб. пособие. – К.: ИСМО МО Украины, НВФ «Студцентр», 1998. – 200 с.

3. Алексунин В.А. Международный маркетинг: Учеб. пособие. – М.: Издательский Дом «Дашков и Ко», 2000.

4. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 804 с.

5. Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб: Питер, 2001.

6. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.

7. Бутенко А.І., Кучеренко В.Р., Рак Е.В., Ягорлицький В.А. Кон’юнктурний аналіз товарного ринку. – Одеса: ТОВ „Автограф”, 2000. – 156 с.

8. Голубков Е.П. Маркетинговое исследование: теория, методология и практика. – М.: Финпресс, 1998. – 416 с.

9. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000.

10. Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по сегментированию рынка. – СПб: Питер, 2001. – 240 с.

11. Дэниэлс Джон С., Радеба Ли.Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: Пер с англ. – М.: «Дело Лтд», 1994.

12. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол.: …С.В.Мочерний (відп. ред. ) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001.

13. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.2 / Редкол.: …С.В.Мочерний (відп. ред. ) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001.

14. Завьялов П.С., Демидов В.Е., Карпова Н.С. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия. – М.: Внешторгиздат, 1989.

15. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (сто вопросов – сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке). – М.: Междунар. отношения, 1991.

16. Зозульов О.В. Методика інтегральної оцінки сегментів ринку // Маркетинг в Україні. – 2001. - №3. – С.38-41.

17. Ибрагимова Р. Тенденции международного товарообмена // Маркетинг. – 2006. – №2(87). – С.13-25.

18. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон’юнктури ринку. – К.: Знання, КОО, 2001.- 215 с.

19. Карпова С.В. Международный маркетинг: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Экзамен», 2005. – 288 с.

20. Козик В.В., Панкова Л.А., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практикум. – К.: Вікар, 2003.

21. Кратт О.А. Ринок послуг вищої освіти: мето­дологічні основи дослідження кон’юнктури. – Донецьк: ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2003. – 360 с.

22. Кратт О.А., Слоква М.Г. Сегментація ринку послуг вищої освіти: використання системного підходу. – Донецьк: ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2005. – с.

23. Кус А. Основы маркетинга: Пер. с нем. / Под научн. ред. А.Ф.Павленко, В.П.Пилипчука – К.: Изд-во КНЕУ, 1998.

24. Ламбен Жан-Жак Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с фр. – СПб.: Наука, 1996. – 589 с.

25. Маджаро С. Международный маркетинг: Пер. с англ. – М.: Междунар. отнош., 1979. – .

26. Мазаракі А.А., Чаюн Т.І., Мельник Т.М. Міжнародний маркетинг: Підручник / За ред. А.А.Мазаракі – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000.

27. Майєр Дж., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу: Конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Пер с англ. – К.: Либідь, 2002.

28. Международный маркетинг: Учеб. пособие для вузов / Г.А.Васильев, Л.А.Ибрагимов, Н.Г.Каменева и др.; Под ред. Г.А.Васильева и Л.А.Ибрагимова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

29. Мировая экономика / Под ред. Л.Тарасевича. – СПб: Питер, 2001.

30. Моргунов В.И. Международный маркетинг: Учебное пособие / Под ред. Л.П.Дашкова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2005. – 152 с.

31. Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. – К.: ТОВ «Вид-во Лібра», 1994.

32. Перцовский Н.И., Спиридонов И.А., Барсукова С.В. Международный маркетинг: Учебное пособие / Под ред.. Н.И.Перцовского. – М.: Высшая школа, 2001.

33. Романов А.Н., Корлюгов Ю.Ю., С.А. Красильников С.А. Маркетинг / Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560 с.

34. Управление внешнеэкономической деятельностью: Учебное пособие / А.И.Кредисов, С.Н.Березовенко, В.В.Волошин, Д.П.Расшивалов и др. /Под об. ред. А.И.Кредисова. – К.: «Феникс», 1996.

35. Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001.

36. Черенков В.И. Международный маркетинг: Учебное пособие. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2003. – 848 с.

37. Черенков В. Холистическая периодизация эволюции маркетинговой теории // Маркетинг. – 2006. – №3(88). – С.14-24.

38. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования: Пер. с англ.– СПб: Питер, 2001.– 752 с.

39. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг: Пер. с англ.– М.: Экономика,1990.–350 с.

^ РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ


Система міжнародних фінансів: сутність міжнародних фінансів; функції міжнародних фінансів; фактори розвитку міжнародних фінансів; структура міжнародних фінансів; суб'єкти міжнародних фінансів та напрямки потоків капіталу; тенденції на світових фінансових ринках - концентрація, дезінтермедіація, інтеграція; глобальні виклики світової економіки; чинники глобалізації світових фінансів; еволюція світової фінансової архітектури; наслідки фінансової глобалізації [4, с. 25-33; 2, с. 2-22; 7, с. 11-85; 8, с. 16-34].

Еволюція міжнародної валютної системи: поняття валютної системи; система золотомонетного стандарту; причини популярності золота; Бретонвудська валютна система; причини кризи Бретонвудської системи; Ямайська валютна система; міжнародні розрахункові грошові одиниці; роль МВФ у регулюванні міжнародних валютних відносин; механізми фінансування МВФ; етапи європейської валютної інтеграції; ЕКЮ як колективна грошова одиниця ЄС; структура Європейської системи центральних банків; критерії конвергенції, сучасна європейська валютна система [5, с. 61-94; 1, с. 24-56; 2, с. 23-75; 3, с. 23-39].


Платіжний баланс та міжнародні розрахунки: історія розвитку методології платіжного балансу; джерела інформації для складання платіжного балансу; принципи класифікації операцій платіжного балансу;рахунок поточних операцій; поняття торгового балансу; рахунок операцій з капіталом; помилки та пропуски в платіжному балансі; фінансування платіжного балансу; Основні правила запису операцій в ПБ; Фактори, що впливають на платіжний баланс.; економічна рівновага платіжного балансу; способи регулювання нерівновага платіжного балансу; поняття міжнародних розрахунків; валютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоекономічних операцій; умови платежу; акредитивна форма розрахунків; інкасо; розрахунки у формі авансу; розрахунки по відкритому рахунку; валютні кліринги [5, с.122-164; 3, с.47-59; 4, с.100-118].

Валютні ринки та валютні операції: поняття валюти; види валютних курсів; фактори, що впливають на валютний курс; валютний демпінг; номiнальний та реальний валютний курс; поняття конвертованості валюти; види конвертованості валюти;валютна інтервенція; стерилізована інтервенція; поняття валютного ринку; інфраструктура валютного ринку; основні учасники валютного ринку; маркет-мейкери та маркет-тейкери; пряме та зворотне котирування валюти; поняття та види валютних позицій; курси бід та офер; спред та фактори, що на нього впливають; дата валютування; спекуляції, хеджування та арбітраж на валютних ринках; часовий та просторовий арбітраж; конверсійні та депозитно-кредитні операції на валютному ринку; касові та строкові операції; поняття курсів спот та форвард; розрахунок курсу форвард; крос-курси.

Паритет купівельної спроможності; закон однієї ціни; абсолютний паритет, відносний паритет; переоцінена та недооцінена валюта; фактори,що відхиляють валютний курс від паритету; паритет відсоткової ставки ;ефект Фішера; система паритетних умов [6, с. 38-65; 9, с. 21-35; 81-99; 14, с. 48-96; 20, с. 14-48; 1, с. 89-134; 3, с. 112-132].

Особливості функціонування євроринку: причини появи ринку євровалют; етапи розвитку євровалютного ринку; чинники привабливості ринку євровалют; функції євровалютного міжбанківського ринку; депозитні сертифікати євроринку; синдиковані єврокредити та процедура синдикації; поняття офшорних зон; види офшорних банків; міжнародні офшорні банківські центри; єврооблігації: процедура випуску, види єврооблігацій; види андерайтингу; FRNs- облігації з плаваючою купонною ставкою; єврокомерційні векселя – ЕСР, євроноти – RUF, NIF; програми боргового фінансування – MTN; середньострокові євроноти та їх переваги як інструменту фінансування [7, с. 213-256; 29, с. 26-58; 15, с. 167-194; 21, с. 112-128].

Ринок міжнародних інвестицій: поняття міжнародних облігацій; учасники міжнародного ринку облігацій; види облігацій ; поняття іноземних облігацій; паралельні облігації; глобальні облігації.; депозитарно-клірингові системи у вторинній торгівлі облігаціями; оцінка кредитного ризику і рейтинг на міжнародному ринку облігацій; процедура присвоєння рейтингу; міжнародні рейтингові агенції; підходи щодо формування портфеля облігацій – активний та пасивний; структура ринка акцій; поняття міжнародних акцій; еволюція міжнародного ринку акцій.; фактори розвитку ринку іноземних акцій; ринок депозитарних розписок; типи програм депозитарних розписок; переваги фінансування через механізм депозитарних розписок; міжнародні (світові) індекси акцій; регулювання міжнародних фондових ринків [23, с. 14-48; 26, с. 28-94; 27, с. 45-61].

Світовий фінансовий ринок та його структура: поняття світового фінансового ринку; складові частини фінансового ринку; поняття фінансового деривативу; товарні та фінансові ф'ючерси; відмінність ф'ючерсу від форварду; первісна маржа, маржа підтримки , депозитна та варіаційна маржа у ф'ючерсних контрактах; розрахункові ф'ючерси та ф'ючерси з поставкою; сутність офсетної операції; роль розрахунково-клирингової палати у торгівлі ф'ючерсами; процентні ф'ючерси; ф'ючерси на акції; індексні ф'ючерси; поняття контанго та беквардейшн; сутність опціону; опціони пут та кол; ванильні та тригерні опціони; оптимальні опціони; фактори, що визначають ціну опціонного контракту; внутрішня то зовнішня ціна опціону; американські та європейські опціони; проценті опціони; індексні опціони; екзотичні опціони; сутність свопу; процентний своп [13, с. 24-68; 14, с. 89-145; 16, с. 156-192].

Міжнародний кредитний ринок та технології кредитування: сутність міжнародного кредиту; функції міжнародного кредиту; форми міжнародного кредиту; фірмовий кредит; банківські кредити; проектне фінансування; лізинг; види міжнародного лізингу; факторинг; форфейтинг; умови міжнародного кредиту; державне регулювання міжнародних кредитних відносин [4, с. 301-341; 5, с. 241-302; 17, с. 56-84].

Заборгованість у системі міжнародних фінансів: зовнішня заборгованість: поняття, показники, суб'єкти; підходи боржників до подолання кризи заборгованості країн, що розвиваються. Механізми реструктуризації зовнішнього боргу; план Брейді; види облігацій Брейді; паризький клуб; торонтські умови; х'юстонські умови; лондонські умови; неапольські умови; ініціатива НІРС [4, с. 677-687;7, с. 353-427; 8].

Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин: міжнародний контроль за рухом капіталу; ОЕСР; СОТ: торгівля послугами та пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи; двосторонні інвестиційні угоди; міжнародний центр урегулювання інвестиційних суперечок; глобальні податки; міжнародні фінансові стандарти; банк міжнародних розрахунків; Базельський комітет з банківського нагляду; Базельський комітет із платіжних систем та розрахунків; комітет з питань глобальної фінансової системи; міжнародна організація комісій з цінних паперів; міжнародна асоціація органів нагляду за страховим ринком; міжнародна торгівельна палата [4, с. 443-561; 17; 18; 19].

Фінанси транснаціональних корпорацій: передумови інтерналізації фінансових трансакцій, ефект переміщення фондів, податковий ефект, тарифний ефект, трансфертні ціни, прискорення та затримування платежів, центри повторних рахунків, трансфери платежів за технологію, трансфери дивідендів, фасадні кредити, вибір валюти рахунків, короткострокове фінансування ТНК, довгострокове фінансування міжнародних операцій, оподаткування операцій ТНК [2, с. 252-456; 3, с. 435-689; 4, с. 347-407].

Україна на світовому фінансовому ринку: співпраця України із зарубіжними донорами на двосторонній та багатосторонній основі; МВФ; група Всесвітнього банку; ЄС та ЄБРР; динаміка зовнішнього боргу України; кредитування міжнародними організаціями; позики на міжнародних ринках капіталу; реструктуризація боргів [4, с.703-781].


Перелік рекомендованої літератури


1. Jeff Madura. International financial management. -7th ed. Thomson. -2003.- 696 p

2. Richard M. Levich. International fainancial markets. -2nd e. McGraw-Hill. 2001.-698 p

3. D.Eiteman, A.Stonenhill, M.Moffett. Multinational business finance.- Pearson Education Inc.-2004/-772 p.

4. Міжнародні фінанси: Підручник /О.І.Рогач, А.С.Філіпенко, Т.С.Шемет та ін, за ред. О.І.Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.

5. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник/ Под ред.. Л.Н.Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2002.- 608 с.

6. Лука К. Торговля на мировых валютных рынках.- 2-е изд.- М:”Евро”, 2004. – 710 с.

7. Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты.- М: Экзамен, 2000 г. – 768 с.

8. Федякина Л.Н. Международные финансы. – Спб.: Питер, 2005.- 560 с.

9. Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга: Прикладное пособие – 4-е изд., пераб. и дополн. –М: ЗАО «Финансист», ДИАГРАММА, 2002. –325 С.

10. Г.А.Папирян Экономика и управление банковской сферой: международный аспект.-М.: Экономика, 2004. – 149 с.

11. Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л. Банковские системы зарубежных стран: Курс лекций.-М.: Экономистъ, 2004. – 400 с.

12. Евро-дитя Манделла? Теория оптимальных валютных зон: Сборник статей. – М.: Дело, 2002. – 368 с.

13. Сохацька О.М. Міжнародні ф'ючерсні ринки: теоретично-методологічні аспекти: Монографія. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 454 с.

14. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посібник /О.І.Береславська,О.М.Наконечний, М.Г.Пясецька. За заг. ред.М.І.Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 С.

15. Міжнародне оподаткування:Навчальний посібник / За ред. Ю.Г.Козака, В.М.Сліпа. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 550 с.

16. Вайн Саймон. Опционы. Полный курс для профессионалов. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 416 с.

17. Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник. – М.: Экзамен, 2000. – 512 с.

18. Евтеева М.С. Международные двусторонние инвестиционные соглашения.- М.: Международные отношения, 2002. – 280 с.

19. Костюнина Г.М., Ливенцев Н.Н. Международная практика регулирования иностранных инвестиций. Учебное пособие. – М.: Анкил, 2001. – 128 с.

20. Бункина М.К., Семенов А.В. Основы валютных отношений. Учебное пособие. – М.: Юрайт, 2000. – 192 с.

21. Хэррис Дж. Мэнвилл.Международные финансы. - М: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996. – 296 с.

22. Антонов В.А. Мировая валютная система и международные расчеты. – М.: Теис, 2000. – 194 с.

23. Черкасов В.Е. Международные инвестиции. Учебно-практическое пособие. – М.: Дело, 1999. -160 с.

24. Сорос Дж. О глобализации.-М.: Эксмо, 2004. – 224 с.

25. Суэтин А.А. Международный финансовый рынок. – М: Эксмо, 2004.

26. Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, регулирование. – М: Эксмо, 1996.

27. Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків. - К: Эксмо, 2000.

28. Ливенцев Г.Л. Международное движение капитала. – М.: Экзамен, 2004.

29. Чернявский С.П. Международный офшорный бизнес и банки.-М: Финансы и статистика, 2002. – 144 с.


^ РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО

Поняття і предмет міжнародного економічного права (МЕП): визначення МЕП як галузі міжнародного права; поняття і характеристика предмету регулювання МЕП; характеристика міжнародних економічних відносин (МЕВ) як предмета МЕП; характеристика основних концепцій МЕП; характеристика правової і загальнонаукової природи існуючих концепцій МЕП; Україна як суб’єкт міжнародного економічного співробітництва; співвідношення міжнародного та національного права; МЕП у взаємовідносинах країн СНД [1, с. 22-27, 87-98; 2-5; 6, с. 5-6; 7].

Гармонізація законодавства України з МЕП: характеристика загальних проблем гармонізації законодавства України з МЕП; види і форми гармонізації законодавства країн-членів ЄС; Копенгагенські критерії про необхідність гармонізації законодавства країн-кандидатів з правом ЄС; пріоритетні напрями і проблеми гармонізації національного законодавства України з правом ЄС і з правом СОТ; європейське право в галузі прав людини: питання імплементації в національне законодавство і правозастосовчу практику [1, с. 27-42, 152-157; 6, с. 13-14; 10; 12, 13].

Джерела та суб’єкти МЕП: поняття і види джерел МЕП, їх особливості; характеристика міжнародного договору як основного джерела МЕП; міжнародно-правовий звичай як джерело МЕП; міжнародні Кодекси поведінки в системі джерел МЕП; які документи міжнародних організацій можна віднести до джерел МЕП і за якими ознаками; поняття та критерії визначення «міжнародної юридичної особи» в МЕП; ТНК як суб’єкт МЕВ; характеристика міжнародної економічної організації як суб’єкта МЕП; коли МП набуває чинності [1, с. 43-48; 2-4; 6, с. 6-8, 12-13; 10-12].

Основні та спеціальні принципи МЕП: поняття принципів МЕП і система принципів МЕП; характеристика основних (загальних) принципів МЕП; характеристика спеціальних принципів МЕП; порівняльна характеристика основних принципів міжнародного права і принципів МЕП; порівняльний аналіз принципів МЕП та принципів зовнішньоекономічної діяльності України; зміст і практика застосування принципів найбільшого сприяння і надання національного режиму в міжнародній торгівлі; правове закріплення і зміст принципів: невід’ємного суверенітету держав над їх природними ресурсами, свободи вибору форми організації зовнішньоекономічних зв’язків, юридичної рівності і недопустимості економічної дискримінації держав; принцип взаємної вигоди: його нормативне закріплення та особливості його застосування в економічних відносинах між державами [1, с. 48-61; 2-4, 6, с. 8-10; 10, 12].

Держави як суб’єкти МЕП: сутність, ознаки та загальна характеристика держави як суб’єкта МЕП; визнання держав в МЕП; зміст поняття «міжнародна правосуб’єктність» щодо суверенної держави; зміст понять «зародкова держава», «суверенна держава», «міжнародна дієздатність держави»; сутність імунітету держави і його прояв в МЕВ; характеристика принципу роздільної майнової відповідальності між державою та її юридичними особами, його нормативне закріплення та зміст; тлумачення імунітету держави в МЕП; імунітети держав від юрисдикції муніципальних судів; Міжнародний суд ООН; дипломатичні та судові засоби вирішення суперечок; правила визнання рішень іноземних судів [1, с. 61-67; 2, 5, 6, с. 10-12, 30-32, 38-40, 45-46; 7, 12].

Міжнародні економічні організації (МЕО): правосуб’єктність та правоздатність МЕО; зміст поняття «міжнародна правосуб’єктність» щодо МЕО; Україна в системі МЕО; наднаціональні повноваження міжурядової організації [1, с. 68-79, 157-171; 2; 6, с. 12-13].

ТНК і міжнародно-правове регулювання їх діяльності: основні концептуальні підходи щодо міжнародно-правового регулювання діяльності ТНК; особливості і світовий досвід регулювання діяльності ТНК на регіональному рівні; різниці у юридичному тлумаченні форм організації бізнесу «компанія», «корпорація» і «товариство» в цивільному та в загальному праві; спільна відповідальність частин спільного підприємства; комерційні організації в рамках ЄС; характеристика європейського акціонерного товариства (Societas Europaea); характеристика батьківської компанії, відділення, агента, представництва, холдингової компанії, філії/дочірньої компанії та спільного підприємства як складових частин ТНК; взаємодія національного права країни та МЕП в наддержавному регулюванні діяльності ТНК; Конвенція ОЕСР по боротьбі проти підкупу іноземних державних чиновників у міжнародних ділових угодах [1, с. 99-104; 2, 6, с. 48-57].

Міжнародне торговельне право (МТП) і СОТ: поняття та види джерел МТП; міжнародні звичаї та узвичаєння як джерело правового регулювання міжнародних торгових відносин; lex mercatoria: поняття та значення в МТП; двосторонні і багатосторонні міжнародні договори як джерело правового регулювання міжнародних торгових відносин; поняття суб’єктів МТП; процедури вирішення суперечок у рамках СОТ [1, с. 139-152; 3; 4; 6, с. 31-32; 12].

Міжнародне інвестиційне право: Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних суперечок (МЦВІС), створений за Вашингтонською конвенцією «Про порядок вирішення інвестиційних суперечок між державами і іноземними особами» 1965 р. як джерело міжнародно-правового регулювання інвестиційної діяльності; процедури вирішення суперечок у рамках МЦВІС; експропріація; отримання страхового відшкодування за полісом страхування політичного ризику від OPIC [1, с. 190-210; 2; 6, с. 19-20, 27-29, 33-34; 8].

Міжнародно-правове регулювання валютно-фінансових і кредитних відносин – основи міжнародного акредитивного права: Визначення акредитиву. Уніфіковані звичаї та правила для документарних акредитивів Міжнародної торговельної палати (МТП) (2007 р., UCP №600). Види акредитивів в міжнародній торгівлі. Обов’язкові пункти заявки на акредитив. Права та обов’язки бенефіціарів та заявників по акредитиву. Функції та обов’язки банків по акредитивам, зокрема авізуючого та підтверджуючого. Правило суворої відповідності та його окремі випадки: розходження та зміна умов акредитиву, відмова від права, шахрайство. Уніфіковані правила МТП: огляд [6, с. 65-72]

Міжнародно-правове регулювання валютно-фінансових і кредитних відносин – основи міжнародного вексельного права: Визначення переказного векселя (тратти) та простого векселя. Чек і торговельна акцептована тратта. Реквізити векселя в системі загального та цивільного права. Різниця між траттою та простим векселем. Сторони обігу інструментів, що передаються. Поняття передачі (негоціації) та переуступки (цесії). Негоціація ордерних та пред’явницьких векселів. Індосамент та його основні види (бланковий, іменний, кваліфікований, умовний, на інкасо, той, що забороняє подальші індосаменти, агентський). Підроблені індосаменти. Відповідальність векселедавців, трасантів, трасатів, індосантів та осіб, які гарантували дружній вексель. Протест. Роль банків в інкасуванні та оплаті інструментів, що передаються [6, с. 58-65].

Міжнародно-правове регулювання з питань оподаткування: критерії податкової категоризації структурних підрозділів іноземних компаній; принципи, на яких ґрунтуються базиси оподатковування всесвітнього доходу резидентів; характеристика систем інтеграції податків на дохід компаній і податків на особистий дохід через дивіденди; сутність систем звільнення, кредиту або відрахування для полегшення подвійного оподатковування; міжнародні податкові договори; термінологія Модельної конвенції ОЕСР для запобігання подвійного оподатковування щодо податків на дохід і капітал і Модельної конвенції ООН з подвійного оподатковування між розвиненими країнами й країнами, що розвиваються; податкові стимули: глобальний огляд; уникання податків і ухиляння від податків: термінологія, форми, контрзаходи; специфічні форми оподатковування: глобальний огляд; вплив міжнародно-правового регулювання з питань оподаткування на українські ТНК [2; 6, с. 72-94].


^

Перелік рекомендованої літератури

 1. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. – К.: КНЕУ, 2003. – 311 с.

 2. Ray August. International Business Law. Text, Cases, and Readings. /Person Education International, 4th ed., 2004. – 806 p.

 3. Г. М. Вельяминов. Международное экономическое право и процесс (Академический курс): Учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2004.

 4. Шумилов В. М. Международное экономическое право. Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. – М.: НИМП, 2001. – 288 с.

 5. Нгуен Куок Динь, Патрик Дайе, Алэн Пелле. Международное публичное право: В 2-х т. Т. 2: Кн. 3.: Международные отношения. / Пер. с фр. – К.: Сфера, 2001. – 410 с.

 6. Конспект лекцій по дисципліні «Міжнародне економічне право» для студентів спеціальності 030503 «Міжнародна економіка» / Укладач: О.В. Малишко. – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – 95 с.

 7. Л. П. Ануфриева, Д. К. Бекяшев, К. А. Бекяшев, В. В. Устинов. Международное публичное право: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2005. – 784 с.

 8. Фархутдинов И. З. Международное инвестиционное право: теория и практика применения. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 432 с.

 9. Ділові тижневики «БІЗНЕС», «Контракти», «Експерт-Україна».

 10. Положення, інструкції, постанови, накази, листи міністерств та відомств України.

 11. Закон України «Про міжнародні договори України» від 22.12.1993 р.

 12. Журнали «Право України», «Юридичний журнал», «Київський студентський журнал міжнародного права».

 13. Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948 г.

^ РОЗДІЛ 4. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ


Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності України: роль, політичні та економічні передумови і принципи міжнародної економічної діяльності України; входження України в міжнародну економічну діяльність; сучасні проблеми інтегрування України в міжнародну економічну діяльність [1, c.9-27].

Суб’єкти міжнародних економічних операцій: групи суб’єктів міжнародної економічної діяльності в Україні. Їх основні права; основні правові положення, які регулюють питання укладання та виконання міжнародних угод; вимоги українського законодавства до форми міжнародних угод, які укладаються суб’єктами міжнародних економічних операцій України [1, c.243-264; 3, c.61-83; 4, c.194-200].

Експорт і імпорт товарів: методи проведення експортно-імпортних операцій. Визначення міжнародної угоди купівлі-продажу; класифікація міжнародних угод: угоди купівлі-продажу, товарообмінні угоди, реекспортні та реімпортні угоди, типи та характеристика товарообмінних операцій; посередники та посередницькі операції у міжнародній торгівлі: класифікація та характеристика; динаміка та структура українського експорту та імпорту; основні торгівельні партнери України; основні показники міжнародної торгівлі [1, c.180-185; 2, c.77-109; 3 c.108-129].


Особливості міжнародної торгівлі послугами: міжнародна торгівля послугами як один із напрямків міжнародної торгівлі; види послуг в міжнародній торгівлі; динаміка та структура міжнародної торгівлі послугами по видам послуг, по країнах та регіонах України [1, c.161-175; 3, c.130-138; 5, c.309-364].

Міжнародне пряме та портфельне інвестування: поняття міжнародних фінансово-кредитних відносин; прямі та портфельні інвестиції як форма експорту капіталу; основні цілі міжнародного експорту капіталу; поняття міжнародного ринку капіталу; інституціональної структура світового ринку капіталів; основні сектори міжнародного ринку капіталів: світовий грошовий ринок; ринок євровалют; світовий фінансовий ринок; сутність і характер міжнародних інвестицій; основні показники участі країни в міжнародній економічній діяльності; прямі та портфельні закордонні інвестиції: чинники зростання; фактори, що впливають на їх розміри; форми прямих іноземних інвестицій (ПІІ); позитивні та негативні наслідки ПІІ; види портфельних інвестицій [1, c.103-117; 2, c.110-118; 3, c.139-149; 4, c.85-101].

Міжнародні валютно-фінансові операції: Організація розрахунків в іноземній валюті з міжнародних операцій в Україні: резиденти та нерезиденти міжнародної економічної діяльності в Україні; види валютних цінностей в Україні. Валютні операції: характеристика та види. Форми міжнародних фінансових розрахунків та їх характеристика: акредитивна; інкасова; по відкритому рахунку; 100% передплата. Засоби платежу по розрахунковим операціям та їх характеристика [1, c.86-102; 2, c.205-220; 3, c.166-186; 4, c.68-84].


Науково-технічні зв’язки: сутність міжнародних операцій по торгівлі науково-технічними знаннями; види операцій по торгівлі науково-технічними знаннями; міжнародні операції по торгівлі патентами та ліцензіями : основа проведення, різниця; види міжнародних угод, які передбачають обмін ліцензіями; характеристика міжнародних ліцензійних операцій: предмет операцій; види ліцензій; види платежів за використання ліцензіями; організація міжнародної торгівлі патентами та ліцензіями [1, c.138-175; 2, c.142-156; 5, c.348-364].

Міжнародне виробниче кооперування: сутність та особливості міжнародного виробничого кооперування; причини та тенденції розвитку міжнародного виробничого кооперування; підрядне кооперування як форма міжнародного виробничо-технічного співробітництва; міжнародне кооперування с метою створення готового продукту: кооперування на основі організації спільного виробництва (угоди про технічне співробітництво, створення спільних підприємств, створення консорціумів); міжнародне кооперування на основі договірної спеціалізації і створення міжнародних науково-технічних виробничих комплексів [1, c.186-191; 5, c.407-478].

Трудова еміграція та імміграція: сутність міграції робочої сили. Види міграції робочої сили; види міждержавної міграції робочої сили; класифікація видів міграції в міжнародній економічній діяльності; етапи територіальної рухливості населення; причини міжнародної міграції; позитивні та негативні наслідки міграції робочої сили для країни [1, c.118-133; 2, c.167-181].


Регулювання міжнародної економічної діяльності: цілі, суб’єти та інструментарій регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні; задачі державного регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні; система органів державного регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні та їх компетенція; митне та валютне регулювання міжнародної економічної діяльності; Регулювання міжнародної економічної діяльності шляхом укладання зовнішньоекономічних договорів; формування підприємствами ефективної зовнішньоекономічної діяльності [1, c.237-264; 3, c.20-35; 4, c.33-54].

Україна у світових інтеграційних процесах: економічні та політичні теорії регіональної інтеграції; соціально-економічні умови інтеграції. Рівні міжнародної економічної інтеграції: зона преференційної торгівлі; зона вільної торгівлі; митний союз; спільний ринок; економічний і валютний союз. Місце й значення транснаціональних корпорацій у міжнародних інтеграційних процесах. Інтеграція України у світовий економічний простір. Література: [1, c.50-64; 2, c.221-270].


Глобальний контекст міжнародного економічного співробітництва: сутність, зміст і основні етапи глобалізації як фактора розвитку; сутність глобалізації та її наслідки; особливості формування світової економічної системи на початку нового тисячоліття: фактори зближення форм економічного життя; елементи глобальної економіки; агенти економічної глобалізації; основні пропорції світової економіки; соціально-економічні наслідки глобалізації [1, c.54-61; 2, c. 239-254].
^

Перелік рекомендованої літератури1. Багрова І.В., Гетьман О.О., Власюк В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. пос./ За ред. І.В. Багрової. – К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 384 с.

2. Липов В.В. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – 408 с.

3. Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. – К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 377 с.

4. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / Під заг. ред. А.І. Кредисова. – К.: ВІРА – Р, 1997. – 448 с.

5. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 501 с.


^ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


При визначенні кількості завдань у екзаменаційному білеті з фахового вступного випробування дотримано принципу рівного представництва дисциплін.

Завдання у екзаменаційному білеті мають три рівні складності. Завдання «першого рівня» складності містять тести. Правильна відповідь на тест оцінюється у 1 бал. На відповідь відводиться 2 хвилини. Завдання «другого рівня» складності припускають наявність обґрунтованої відповіді із поясненнями. Правильна відповідь оцінюється у 7,5 бала. Вона припускає дотримання наступних вимог: наявність алгоритму рішення з вказівкою формул розрахунку показників, виконання арифметичних дій або логічних висновків (де це передбачається), присутність правильного числового результату або схематичного зображення (де це передбачається), присутність висновку. Недотримання однієї вимоги знижує оцінку за завдання на 1 бал. На відповідь відводиться 10 хвилин. Завдання «третього рівня» складності припускають математичне рішення з коментарями отриманого результату. Правильна відповідь оцінюється у 15 балів. Вона припускає дотримання наступних вимог: введення буквених позначень показників із вказівкою одиниць вимірювання, наявність алгоритму рішення із поясненням кожної дії, приведення розрахункових формул показників і підстановки у них числових значень, наявність правильного числового значення визначуваних показників, присутність коментарю, що пояснює результат. Недотримання однієї вимоги знижує оцінку за завдання на 1 бал. На рішення відводиться 20 хвилин.

20 завдань «першого рівня» за дисциплінами «Міжнародний маркетинг» і «Міжнародне економічне право» (20+20), 5 завдань «першого рівня» (5) та 2 завдання «другого рівня» за дисципліною «Міжнародні фінанси» (15) , 5 завдань «першого рівня» та одне завдання «третього рівня» за дисципліною «Міжнародна економічна діяльність України». Отже, дисципліни мають рівну кількість балів у білеті. Всього у білеті: 50 завдань «першого рівня», 2 завдання «другого рівня» та 1 завдання «третього рівня» складності.

Критерії екзаменаційної оцінки:

від 30 до 45 балів включно – оцінка «3» (задовільно);

від 46 до 65 балів включно – оцінка «4» (добре), у тому числі за шкалою ECTS: від 46 до 55 балів включно – оцінка «D»; від 56 до 65 балів включно – оцінка «С»;

від 66 балів і більше – оцінка «5» (відмінно), у тому числі за шкалою ECTS: від 66 до 75 балів включно – оцінка «В»; від 76 до 80 балів включно – оцінка «А».


Голова фахової атестаційної комісії

зі спеціальності «Міжнародна економіка»,

д.е.н., проф. Я.В.Хоменко

Скачать 252.44 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты