Домой

Аудиторський висновок
Скачать 65.38 Kb.
НазваниеАудиторський висновок
Дата28.04.2013
Размер65.38 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності Товариства, відображених у фінансовій звітності
Підтвердження відповідності даних фінансової звітності Товариства даним обліку та відповідності даних окремих форм звітності оди
2. Коефіцієнти платоспроможності (фінансової стійкості)
3. Коефіцієнти рентабельності
Подобные работы:

Аудиторський висновок
Керівництву Відкритого акціонерного товариства

Страхова компанія „Країна”


вул. Електриків, 26/9

м Київ

04176

Україна


Нами, незалежною Аудиторською фірмою „Грант Торнтон Україна” – український член Grant Thornton International (свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності №2166 від 26.01.2001 року) проведено аудиторську перевірку фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства „Страхова компанія „Країна” (далі – Товариство) за рік, який закінчився 31 грудня 2005 року, а саме: балансу Товариства та приміток до річної фінансової звітності. Відповідальність за ці фінансові звіти несе керівництво Товариства. Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі нашої аудиторської перевірки.


Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики. Ці стандарти зобов’язують нас планувати та здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

м. Київ, 09 березня 2005 року

На нашу думку, баланс подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ВАТ „Страхова компанія „Країна” станом на кінець дня 31 грудня 2005 року згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншими нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.^ Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності Товариства, відображених у фінансовій звітності


Визнання та облік доходів та витрат Товариства здійснюється у відповідності до П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” та П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати”, затверджених наказом Мінфіну України від 31.03.1999 року №87, П(С)БО 15 „Доходи”, затвердженого наказом Мінфіну України від 29.11.1999 року №290 та П(С)БО 16 „Витрати”, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.1999 року №318.


Дані про доходи (виручку) від реалізації достовірно відображені у звіті про фінансові результати згідно з П(С)БО 15 „Доходи”.


Товариство проводило таку класифікацію доходів:


 • доходи від реалізації

 • інші операційні доходи

 • інші фінансові доходи

 • інші доходи


Облік витрат Товариства ведеться у відповідності до П(С)БО 16 „Витрати”, затверджених наказом Мінфіну України від 31.12.1999р. №318.


Визначення складу витрат відповідає вимогам П(С)БО 16 „Витрати”.


Прибуток від звичайної діяльності Товариством визначився у відповідності до П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати”. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період складає 3 643,0 тис. грн. прибутку.


На нашу думку, фінансові результати діяльності Товариства реально та точно відображені у звіті про фінансові результати.


^ Підтвердження відповідності даних фінансової звітності Товариства даним обліку та відповідності даних окремих форм звітності один одному


Перевіркою встановлено, що дані фінансової звітності повністю відповідають даним бухгалтерського обліку. Керуючись методичними рекомендаціями Мінфіну України від 09.01.2001 р. №053-41 з перевірки порівнянності показників форм річної фінансової звітності підприємства, встановлено, що показники наданих для перевірки форм звітності відповідають один одному.


Довідка про фінансовий стан ВАТ “Страхова компанія “Країна” станом на 31.12.2005 року


Показники платоспроможності та фінансової стабільності


Джерелами визначення показників фінансового стану Товариства були:


 • Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2005 року

 • Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2005 рік.

Показники31.12.2004


31.12.2005

Орієнтовне позитивне значення показника

 1. Коефіцієнти ліквідності:

  1. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

k1.1= ф.1 р.260

ф. 1 р.620

149,54

k > 1

1.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності (критичної)

k1.2 = ф.1 (р.260–р.100-р.110–р.120–р.130–р.140)

ф.1 р.620

145,13,9

k > 0,2

1.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності

k1.3 = ф.1 (р.220+р.230+р.240)

ф.1 р.620

135,3


2,5

k > 0,6-0,8

^ 2. Коефіцієнти платоспроможності (фінансової стійкості):

  1. Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності)

k 2.1 = ф. 1 р. 380 + р.430

ф. 1 р. 640

10,9


k > 0,5

2.2 Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)

k 2.2 = ф.1 (р.430 + р. 480 + р. 620 + р. 630)

ф.1 р. 380

00,3

k < 1,0

^ 3. Коефіцієнти рентабельності:

3.1 Коефіцієнт рентабельності активів

k 3.1 = ф2 р. 220 / [ф.1 (р. 280 (гр. 3) + р. 280 (гр.4))/2]

0

0,34k > 0

3.2 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

k 3.2 = ф.2 р. 220/[ф.1 (р. 380 (гр.7) + р. 380 (гр.8)) / 2]

0

0,4


k > 0Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) показує скільки гривень поточних активів припадає на 1 гривню поточних зобов’язань.


Коефіцієнт швидкої ліквідності (критичної) визначає спроможність оборотних коштів перетворитися у готівку, необхідну для нормальної фінансово-господарської діяльності.


Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначає стан ділової активності та її ефективності, можливість наявними власними коштами розрахуватися по поточним зобов’язанням.


Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) показує процент власного капіталу в структурі фінансів


Коефіцієнт структури капіталу (покриття зобов’язань) показує співвідношення усіх зобов’язань до власного капіталу.


Коефіцієнт рентабельності активів визначає ефективність використання своїх активів для отримання прибутку, тобто показує, який прибуток дає кожна гривня, що вкладена в активи.


Коефіцієнт рентабельності власного капіталу визначає ефективність використання власного капіталу.


Вищенаведені значення коефіцієнтів свідчать про достатньо високий рівень платоспроможності Товариства станом на кінець дня 31 грудня 2005 року, а їх динаміка свідчить про підвищення рівня фінансової стійкості Товариства.


І.Л. Константінов

Партнер з аудиту


(Сертифікат АПУ

Серія А №003205 від 25.09.1997

Свідоцтво ДКРФПУ А №000835)


м. Київ, 09 березня 2005 року
Скачать 65.38 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты