Домой

Candidate of science (economics), assistant professor
Скачать 53.76 Kb.
НазваниеCandidate of science (economics), assistant professor
Дата11.04.2013
Размер53.76 Kb.
ТипДокументы
Подобные работы:

Павловська Л.Д.

к.е.н., доцент Житомирський національний агроекологічний університет, Україна

Мрачковська Н.К.

ст. викладач Національний університет біоресурсів і природокористування України

Pavlovska L.D.

candidate of science (economics), assistant professor. Zhitomyr national agroecological university, Ukraine

Mrachkovska N.K.

Senior lecturer National university of bioresources and nature use of Ukraine

Економетричне моделювання факторних ознак рівня матеріаловіддачі сільськогосподарських підприємств

На основі економетричного моделювання встановлено міру впливу основних чинників на матеріаловіддачу сільськогосподарських підприємств Житомирської області. Найбільший вплив мають собівартість виробництва зернових, а також бал бонітету земель та фондовіддача.

The econometric modeling of factor characters of agricultural enterprises material return level

On the basis of the econometric modeling the level of the effects of the basic factors on the material return of Zhytomyr oblast agricultural enterprises has been determined. Production costs, as well as the land credit solvency and capital productivity grade prove to produce the highest effect.В останні роки загальною тенденцією, що стримує розвиток аграрної сфери, є випереджання темпів збільшення матеріальних витрат у порівнянні з темпами підвищення виробництва продукції. Тому виникає необхідність проведення дослідження системи формування рівня матеріаловіддачі на підприємствах.

Нарощення обсягів виробництва продукції можливе за умови зменшення використання матеріальних, енергетичних, фінансових та ін. ресурсів, що необхідні для виробництва одиниці продукції. Тому серед найважливіших завдань дослідження системи чинників формування матеріаловіддачі посідає провідне місце.

Для оцінювання впливу різних факторних ознак на результативну ознаку використано багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз [1,3].

До показників, що формують рівень матеріаловіддачі нами віднесено: урожайність зернових, продуктивність корів, продуктивність ВРХ на відгодівлі (середньорічний приріст ВРХ на відгодівлі), собівартість виробництва 1 кг зернових, собівартість виробництва 1 кг молока, собівартість виробництва 1 кг приросту ВРХ на відгодівлі, якісна оцінки земель за природною родючістю (бал бонітету), фондовіддача.

В результаті аналізу парних коефіцієнтів кореляції та за відсутності автокореляції між факторними ознаками із 8-ми показників відібрані п’ять.

Модель взаємозалежності приймає вигляд:

yх = 1,91 – 0,56х1 0,36х2 0,03х3 + 0,02х4 +0,19х5 ,

де х1 – собівартість 1 кг зернових, грн.; х2 – собівартість 1 кг молока, грн.; х3 – собівартість виробництва 1 кг приросту ВРХ на відгодівлі, грн.; х4 – якісна оцінка земель за природною родючістю (бал бонітету), балів; х5 – фондовіддача.

Згідно отриманих значень коефіцієнтів регресії собівартості виробництва продукції зв’язок із матеріаловіддачею характеризується оберненими взаємозалежностями. Неефективне використання матеріальних ресурсів приводить до зростання собівартості одиниці виробленої продукції і навпаки. Значно більші значення коефіцієнтів регресії собівартості зернових свідчать про велику питому вагу матеріальних витрат у структурі витрат на виробництво даного виду продукції. Перевірка достовірності моделі у цілому та коефіцієнтів регресії за окремими факторами свідчить про правомірність використання її для подальших досліджень (табл. 1).

Оскільки абсолютні величини t-статистики за всіма параметрами моделі більші критичного значення (2,00), собівартість виробництва зернових, молока, приросту ВРХ, якісна оцінка земель за природною родючістю, фондовіддача – важливі показники для оцінки матеріаловіддачі. Співставлення критичних та розрахункових значень

F-критерію свідчить, що отримане рівняння регресії можна використовувати для передбачення рівня матеріаловіддачі в аграрній сфері Житомирської області.

Таблиця 1

Параметри економетричної моделі впливу
факторних ознак на рівень матеріаловіддачі у сільськогосподарських підприємствах Житомирської області


Показник

Середнє значення показника

Нестандартизований коефіцієнт (коефіцієнт регресії)

Середнє значення помилки для коефіцієнту регресії

t-статистика

Стандартизований коефіцієнт

(β-коефіцієнт)

Коефіцієнт еластичності

а0 – середнє значення матеріаловіддачі при хі = 0.

х

1,916

0,323

5,931

х

х

х1 – собівартість виробництва 1 кг зернових, грн.

0,656

-0,567

0,280

-2,021

-0,196

-0,249

х2 – собівартість виробництва 1 кг молока, грн.

1,093

-0,358

0,178

-2,013

-0,239

-0,262

х3 – собівартість вирощування 1 кг живої ваги ВРХ, грн.

10,781

-0,032

0,016

-2,026

-0,216

-0,234

х4 – якісна оцінки земель за природною родючістю, балів

37,348

0,014

0,007

2,148

0,265

0,362

х5 – фондовіддача, грн.

0,763

0,193

0,076

2,529

0,297

0,099

у – матеріаловіддача, грн.

1,491

х

х

х

х

х

Джерело: власні дослідження, за даними [2].


Коефіцієнт множинної кореляції становить 80%, що підтверджує наявність сильного зв’язку між результативною ознакою та досліджуваними факторами. Коефіцієнт множинної детермінації R2 = 0,64 показує, що варіація результативного показника у зв’язку зі зміною розглянутих факторів становить 64%, тобто дане рівняння пояснює 64% коливання матеріаловіддачі, а 36% спричинено факторами, що не враховані у моделі.

Таким чином, на основі економетричного моделювання визначено міру впливу факторних ознак на матеріаловіддачу сільськогосподарських підприємств. Встановлено, що найбільш впливовими є собівартість виробництва зернових, як провідних культур в сучасних умовах господарювання, а також якість земельних ресурсів (бал бонітету) та фондовіддача.


Література:

  1. Мармоза А. Т. Практикум з теорії статистики: навч. пос., 2-е вид. / Мармоза А. Т. – К.: Ельга, Ніка-Ценр, 2004. – 348 с.

  2. Статистичний щорічник Житомирської області за 2008 рік / за ред.

Л.О. Рижкової; відп. за вип І. С. Шапарчук. – Житомир: Головне управління статистики у Житомирській області, 2009. – 504 с.

  1. Степанкевич К.С. Кореляційний аналіз як ретро методика суспільно економічних досліджень [Електронний ресурс] / К.С. Степанкевич // Вчені записки. Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc-gum/vruk/2009_19/241-250.pdf

Скачать 53.76 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты