Домой

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами спеціаліст, магістр
Скачать 124.42 Kb.
НазваниеПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами спеціаліст, магістр
Дата09.04.2013
Размер124.42 Kb.
ТипДокументы
Содержание
2. Структура вступного випробування
Економіка підприємства
Моделювання економіки
Інформаційні системи і технології в економіці
Прикладні задачі моделювання економічних процесів
Прознозування соціально-економічних процесів
Економічна кібернетика
Економіко-математичне моделювання
Топологія економічних структур
3. Критерії оцінки вступного випробування
Подобные работы:


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ Донецький національний технічний університет


Затверджено:


Голова приймальної комісії


________________ О.А. Мінаєв


___ ___________ 2012 р.


Програма


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними програмами спеціаліст, магістр


спеціальність 7.03050201, 8.03050201 Економічна кібернетика


Донецьк, ДонНТУ, 2012 р.

1. Цілі й завдання вступного випробування


Метою вступного випробування є перевірка знань абітурієнтів з основних розділів фахових дисциплін спеціальності Економічна кібернетика, а саме: питань оптимізації стратегії підприємства, організації виробництва, прогнозування та планування діяльності підприємства з використанням економіко-математичних методів та економетричного моделювання, використання інформаційних систем і технологій з метою підвищення ефективності господарювання підприємства.


^ 2. Структура вступного випробування


Екзаменаційні білети складаються з 10 завдань за дисциплінами:

 1. економіка підприємства;

 2. моделювання економіки;

 3. прогнозування соціально-економічних процесів;

 4. прикладні задачі моделювання економічних процесів;

 5. інформаційні системи в економіці;

 6. економічна кібернетика;

 7. системи підтримки прийняття рішень;

 8. статистика

 9. топологія економічних структур;

 10. економетрика.


^ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА:


 1. Внутрішній механізм функціонування підприємства.

 2. Стратегія підприємства.

 3. Аналіз техніко-економічних показників.

 4. Планування діяльності підприємства.

 5. Управління ефективністю фірми.
^

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

 1. Економіка як об'єкт моделювання.

 2. Концептуальні засади математичного моделювання економіки.

 3. Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів.

 4. Моделі поведінки виробників, споживачів та моделі їхньої взаємодії.

 5. Традиційні макроекономічні моделі.

 6. Деякі аспекти характеристики економіки та її структури як об'єкта моделювання.

 7. Економічні колізії та моделювання економіки.

 8. Проблеми методології макроекономічного аналізу.

 9. Економіка як складна система з внутрішньо притаманним ризиком.

 10. Системні властивості економічних рішень.

 11. Моделювання як метод наукового пізнання: сутність моделювання, особливості та принципи , нелінійність математичних моделей.

 12. Особливості математичного моделювання економіки: основні дефініції та підходи, особливості економічних спостережень і вимірів.

 13. Етапи економіко-математичного моделювання, роль прикладних економіко-математичних досліджень.

 14. Основні аспекти імітаційного моделювання.

 15. Теоретичні основи методу статистичного моделювання: моделювання випадкових величин та випадкових подій.

 16. Послідовність створення математичних імітаційних моделей.

 17. Моделювання випадкових величин як системотвірна імітаційного процесу моделювання.

 18. Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів.

 19. Модель оцінювання ринкової вартості підприємства: загальні аспекти.

 20. Імовірнісна модель впливу чинників ризику на фінансову діяльність підприємства.

 21. Модель вибору інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів.

 22. Прогнозування обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику.

 23. Основні характеристики економіко-математичних моделей.

 24. Загальне поняття виробничої функції: економічний зміст виробничої функції, загальна характеристика та етапи побудови виробничих функцій.

 25. Види виробничих функцій та іх використання в економіко-математичному моделюванні.


^ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ


 1. Комп’ютерна техніка та програмне забезпечення.

 2. Інформаційні технології та їх значення в економіці.

 3. Загальне уявлення про інформаційні технології.

 4. Класифікація інформаційно-управляючих систем.

 5. Загальне уявлення про інформаційні технології.

 6. Види інформаційних технологій.

 7. Локальні комп’ютерні мережі.

 8. Принципи організації Інтернет.

 9. Основні служби Інтернет.

 10. Основи World Wide Web.

 11. Основні складові економічних систем та їх розробки.

 12. Експертні та навчальні системи.

 13. Технологія використання комп’ютерної техніки в галузі менеджменту.

 14. Математичне моделювання процесів масового обслуговування.


^ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ


 1. Прикладні задачі аналізу та оцінювання параметрів соціально-економічних процесів.

 2. Нечітка логіка.

 3. Побудови функцій приналежності на основі експертної інформації.

 4. Синтез баз нечітких знань для аналізу та моделювання економічних систем у середовищі Matlab.

 5. Нечіткий метод аналізу ієрархій. Прийняття рішень у нечітких умовах за схемою Беллмана-Заде.

 6. Нечітке моделювання конкурентоспроможності товару за допомогою Fuzzy Logic Toolbox.

 7. Фінансовий аналіз і оцінка ризику банкрутства.

 8. Моделі управління запасами.

 9. Елементи теорії випадкових процесів та іх використання для розв’язування прикладних завдань.

 10. Оптимізаційні задачі управління економічними системами на основі застосування теорії мереж.


^ ПРОЗНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ


 1. Прогнозування: сутність, предмет і об’єкт.

 2. Методичні підходи до економічного прогнозування.

 3. Система економічного і соціального прогнозування.

 4. Методи технічного аналізу.

 5. Експертні методи прогнозування.

 6. Екстраполяційні методи.

 7. Адаптивні методи прогнозування.

 8. Моделі прогнозування соціально-економічних об’єктів.


^ ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА


 1. Основні поняття кібернетики: система, модель, управління, інформація.

 2. Процеси управління економічною системою.

 3. Аналіз чутливості. Визначення інтервалу оптимальності.

 4. Теорія інформації. Міри інформації в системі.

 5. Ентропія та її властивості. Ентропія складної системи. Умовна ентропія.

 6. Управління. Системи управління. Якість та види управління. Процеси управління економічною системою. Фактори мультиплікації та акселерації.

 7. Економічне регулювання. Системи із зворотним зв'язком.

 8. Дослідження системи управління . Перетворення структурних схем.

 9. Аналіз стійкості системи управління за допомогою алгебраїчних та частотних критеріїв.

 10. Визначення передаткових функцій системи управління. Дослідження стійкості системи управління.


^ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ


 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки.

 2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі.

 3. Задача лінійного програмування та методи її розв'язування.

 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач.

 5. Цілочислове програмування.

 6. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем.

 7. Аналіз та управління ризиком в економіці.

 8. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику.

 9. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія.

 10. Лінійні моделі множинної регресії.

 11. Узагальнені економетричні моделі.

 12. Економетричні моделі динаміки.


СТАТИСТИКА


 1. Методологічні засади статистики.

 2. Статистичне спостереження.

 3. Зведення і групування статистичних даних.

 4. Узагальнюючі статистичні показники.

 5. Аналіз рядів розподілу.

 6. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів.

 7. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків.

 8. Аналіз інтенсивності динаміки.

 9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань.

 10. Індексний метод.

 11. Вибірковий метод.

 12. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти.^ ТОПОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУР


 1. Комбінаторний аналіз. Правила суми та добутку. Складний вибір елементів. Основні комбінаторні з’єднання без повторень елементів: перестановки, сполучення та розміщення.

 2. Основні комбінаторні з’єднання із повтореннями елементів: перестановки, сполучення та розміщення. Формула включення-виключення. Задачі про безлад та зустріч.

 3. Неорієнтовані графи. Підграфи та ізоморфізм. Незалежні, домінуючі множини вершин та кліки.

 4. Маршрути та зв’язність. Алгоритми пошуку найкоротших маршрутів.

 5. Ейлерові цикли та графи. Критерій ейлеровості. Гамільтонові цикли та графи.

 6. Дерева та остови. Остов мінімальної ваги. Алгоритми Прима та Краскала.

 7. Планарність графів. Критерій Понтрягина-Куратовського. Алгоритм плоскої укладки графів.

 8. Ографи. Зв’язність у орграфах. Конденсація, база та антибаза.ЕКОНОМЕТРИКА


 1. Основні положення кореляційно-регресійного аналізу. Метод найменших квадратів. Система нормальних рівнянь. Лінійна парна регресійна модель.

 2. Нелінійні парні моделі: параболічна, гіперболічна, степенева та експоненційна. Засоби лініарізації.

 3. Методи оцінки якості регресійної моделі. Надійні інтервали оцінок. Числові критерії адекватності моделі. Критерії Стьюдента та Фішера. Коефіцієнт детермінації.

 4. Непараметричні методи аналізу взаємозв’язку. Коефіцієнти Фехнера, Спірмена та Кендалла.

 5. Множинна регресія. Структура моделі та основні припущення при її побудові. Оцінювання моделі. Порівняння факторів за ступенем їх впливу. Економічний зміст коефіцієнтів регресії.

 6. Регресійні залежності довільного типу. Модель Коба-Дугласа. Приклади застосування множинної лінійної регресії. Інтерпретація коефіцієнтів регресії.

 7. Мультиколінеарність у регресії. Методи визначення мультиколінеарності. Шляхи позбавлення мультиколінеарності. Приклади оцінювання регресії з мультиколінеарними змінними.^ 3. Критерії оцінки вступного випробування


Оцінка рівня знань з кожної дисципліни


Оцінка відмінно (20 балів). Студент має систематичні та глибокі знання навчального матеріалу, безпомилково виконав все завдання, які передбачені програмою курсу, засвоїв основну й ознайомився з додатковою літературою, викладає матеріал у логічній послідовності, робить самостійні узагальнення й висновки, наводить практичні приклади в контексті тематичного теоретичного матеріалу

Оцінка добре (10-15 балів). Студент добре засвоїв навчальний матеріал, виконав практичні завдання, допустив незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, невеликі арифметичні помилки в розрахунках під час розв'язання практичних завдань.


Оцінка задовільно (5-10 балів). Студент засвоїв матеріал не в повному обсязі, дав неповні відповіді на поставлені теоретичні питання, припустився грубих помилок під час розв'язання практичного завдання.


Оцінка незадовільно (0-5 балів). Студент не засвоїв навчального матеріалу, дав неправильні відповіді на поставлені теоретичні питання, не вірно виконав розрахунки під час розв'язання практичних завдань

Назва дисципліни

Кількість балів

1

Економіка підприємства

10

2

Моделювання економіки

10

3

Прогнозування соціально-економічних процесів

10

4

Прикладні задачі моделювання економічних процесів

10

5

Інформаційні системи в економіці

10

6

Економічна кібернетика

10

7

Системи підтримки прийняття рішень

10

8

Статистика

10

9

Топологія економічних структур

10

10

Економетрика

10

Разом:

100


4. Література


 1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник/ Под ред. проф. Г.А.Титоренко. – М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. – 400с.

 2. Алдохин И.П., Кулиш С.А. Экономическая кибернетика.- Харьков: ХГУ.- 222 с.

 3. Аллен Р. Математическая экономия/ Пер. с англ. Под ред. Вайнштейна А. – М.: Изд-во иностранной литературы. 598с.

 4. Бабич Т. Н. Планування на підприємстві: Нав. пос. - М.: КНОРУС, 2005 р. М.: Фінанси і статистика, 2003. - 251с.

 5. Балабанов І.Т., Фінансовий аналіз і планування господарюючого суб'єкта. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 270с.

 6. Басовский Л.Е. Прогнозування і планування в умовах ринку.
  Уч. пос. - М.: Инфра-м, 2006г. - 201с.

 7. Березин Н.С,, Жидков Н.П. Методы вычислений.- В 2-х т.т. -М.: Наука, 1960.

 8. Бойнов І. В., Пудовкина С. Г., Телегин А. І. Моделювання економічних систем і процесів. Досвід побудови ARIS -моделей: Монографія. - Челябінськ: Видавництво ЮУрГУ, 2002. - 392 с.

 9. Бойчик І. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Итака, 2002. – 480с.

 10. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе Statistica в среде Windows. М.: Финансы и статистика. 1999. – 382с.

 11. Бяхман Л.С. Економіка фірми : Навчальний посібник. - СПб., 2004. - 279 с.

 12. Вітлинський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 408 с.

 13. Волгин В. В. Склад. Организация и управление: Практическое пособие. - 4-е издание, перераб. и дополн. - М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и Ко», 2002, 456 с.

 14. Волкова В. Н. Теорія систем : навчальний посібник /Н. Волкова,
  A.A. Денисов. - М.: Вища школа, 2006. - 511 Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Мир, 1971. – 262с.

 15. Г.А.Титоренко Информационные системы в экономике. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2008. — 463 с.

 16. Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы и модели для менеджмента. 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: издательство «Лань», 2005. – 528с.

 17. Горбатов В.А. Основы дискретной математики. - М.: Высшая школа, 1986. – 310с.

 18. Григорук П. Н. Многомерное экономико-статистическое моделирование: Учебное пособие. – Львов: Новый свет-2006, 2006. – 148 с.

 19. Евдокимов В.В. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Спб.: Интер, 1997

 20. Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процессов: Учеб. Пособие/А.А. Емельянов, Е.А. Власова, Р.В. Дума; Под. ред. А.А. Емельянова. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 368 с

 21. Ефимов Е. Н., Патрушина С. М., Панферова Л. Ф., Хашиева Л. И. Информационные системы в экономике. Учебное пособие. МарТ: 2004. – 350 с.

 22. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи. – К.: КНЕУ, 2000.-220с.

 23. Использование ORACLE. Специальное издание.- М.:Издательский дом «Вильямс», 1999.-1024с.

 24. Исследование операций: Модели, системы, решения. РАН; ВЦ; отв. редактор Иванилов Ю.П. М.: ВЦ РАН, 1993.

 25. Каханер Д., Моулер К., Нэш С. Численные методы и математическое обеспечение. – М.: Мир, 1998. – 575с.

 26. Кобринский Н.Е. Введение в экономическую кибернетику. – М.: Экономика. – 284с.

 27. Кобринский Н.Е. и др. Экономическая кибернетика. – М.: Экономика. – 407с.

 28. Компьютерные сети: Учебный курс/ Microsoft Corporation; Пер. с англ. Богомолова О.А.-М.: Изд.отдел «Русская редакция» ТООО “Channel Trading LTD”, 1997.- 696с.

 29. Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Тришин И.М. и др. Исследование операций в экономике. Под ред. Кремера Н.Ш. М.: Банки и биржи,1997.

 30. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. – М.: Мир, 1978. – 432с.

 31. Круш П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М. та інші Економіка підприємства: навчальний посібник/ за загальною редакцією П.В.Круша, В.І.Подвігіної, Б.М. Сердюка. - К.: Ельга-Н, 2007. - 780с.

 32. Кузин В. С., Юрьев Г. А., Шахдинаров П. Т. Методы и модели управления фирмой. – СПб: Питер, 2001. – 432 с.

 33. Кук Д., Бейз Г. Компьютерная математика. – М.: Наука, 1990. – 384с.

 34. Купчинский В.А., Улинич А.С. Система управления ресурсами банка. – М.:Изд. «Экзамен», 2000.-224с.

 35. Ланге O. Введение в экономическую кибернетику – М.: Прогресс. – 208с.

 36. Ланкастер К. Математическая экономика. – М.: Советское радио. – 286с.

 37. Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 352с.

 38. Лысенко и др. Экономическая кибернетика: Учебное пособие – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд.», 2004. – 516с.

 39. Лысенко Ю. Г., Егоров П. В., Овечко Г.С., Тимохин В. Н. Экономическая кибернетика: Учебное пособие; изд. 2-е / Под ред. проф. Ю. Г. Лысенко, Донецкий национальный университет. – Донецк: «Юго-Восток, Лтд» 2003 г. – 516с.

 40. Математическая экономика на персональном компьютере /М.Кубонива и др. – М.: Финансы и статистика. – 304с.

 41. Моделирование финансовых потоков предприятия в условиях неопределенности: Монография/Т.С.Клебанова, А.С. Гурьянова, Н.Богониколос, О.Ю. Кононов, А.Я.Берсуцкий. - Х.: ИД "ИНЖЭК", 2006. - 312 с.

 42. Мэнеску М. Экономическая кибернетика - М.: Экономика. – 318с.

 43. Новиков П.С. Элементы математической логики. – М.: Наука, 1973. – 285с.

 44. Оре О. Теория графов. – М.: Наука, 1968. – 352с.

 45. Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В. та ін. Економіка підприємства: Підручник/ за загальною редакцією Й.М. Петровича. - Львів: "Магнолія плюс", видавець В.М. Піча. - 2004. - 680 с.

 46. Продиус Ю.И. Экономика предприятия: Учебное пособие. - Харьков: ООО "Одиссей", 2007. - 416 с.

 47. Роган І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник, - 2-ге вид.,перероб. i доп. – К.: К НЕУ,2001.-239с.

 48. Синки Д.Ф. Управление финансами в коммерческих банках. – М.: Catallaxy,1994.

 49. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. – Тернопіль:Карт-бланш, 2003.- 602с.

 50. Столл Р. Теория множеств. – М.: Просвещение, 1968. – 311с.

 51. Тупкало В. Н. Процесний підхід до управління: від декларацій стандарту ISO 9001:2000 до методологічних основ теорії процесного управління / В. Н. Тупкало. - М., 2007. - 272 с.

 52. УотшемТ.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах.- М.: Финансы: ЮНИТИ,1999.

 53. Утеуш Э.В., Утеуш З.В. Введение в кибернетическое моделирование.- М.: Энергия. – 184с.

 54. Фельдман Л.П., Петренко А.І., Дмитрієва О.А. Чисельні методи в інформатиці – К.: Видавнича група BHV , 2006. – 480 с.

 55. Хачатрян С. Р. Прикладні методи математичного моделювання економічних систем. Науково-метод. Посібник / Московська академія економіки та права. - М.: «Екзамен», 2002. - 192с.

 56. Ширинская Е.Б., Пономарева Н.А., Купчинский В.А. Финансово-аналитическая служба в банке.- М.: ФБК – ПРЕСС, 1998.

 57. Экономико-математические методы и прикладные модели / Под ред. В.В.Федосеева. М.: ЮНИТИ,1999.

 58. Экономическая кибернетика: Учебник, в 2-х томах. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», Т. 1, 2005. – 502с.Голова фахової атестаційної комісії _________________ /М.В. Румянцев/


Скачать 124.42 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты