Домой

Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та програми з дисципліни "Вступ до спеціальності" з врахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу (кмсонп).
Скачать 221.03 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та програми з дисципліни "Вступ до спеціальності" з врахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу (кмсонп).
Дата09.04.2013
Размер221.03 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Содержание
Скоромна О.І.
1. Організація самостійної роботи студентів
Рис. 1. Схема модульної структури дисципліни.
Таблиця 2 Тематичний план самостійної роботи студентів
Назва теми
Консультації з навчальної дисципліни
2. Контрольні питання для самоперевірки
3. Теми рефератів
4. Тестові завдання
5. Форми контролю знань
“вступ до спеціальності”
Таблиця 4 Шкала оцінювання знань студентів
Список рекомендованої літератури
Вступ до спеціальності
Подобные работы:

УКРАЇНА


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ТВіППТ
Кафедра фізіології сільськогосподарських тваринВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з організації самостійної роботи студентів факультету ТВіППТ

денної форми навчання

(напрям підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”)
Вінниця 2009УДК: 636.5/.6:636.32/.38:371.214.114

Вступ до спеціальності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету ТВіППТ денної форми навчання (напрям підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”). Бережнюк Н.А. - Вінниця: ВЦ ВДАУ, 2009. - 16 с.


Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та програми з дисципліни "Вступ до спеціальності" з врахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП). Рекомендовано для студентів факультету ТВіППТ з напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” денної форми навчання.


Рецензенти:

Бурлака В.А., доктор с.-г. наук, професор, Житомирський НАЕУ;

^ Скоромна О.І., кандидат с.-г. наук, доцент, декан факультету ТВіППТ, Вінницький ДАУ.


Розглянуто науково-методичною комісією факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва


протокол № 3 від "20" жовтня 2009 року


Рекомендовано науково-методичною радою Вінницького державного аграрного університету


протокол № _3_ від "_26_"__жовтня__ 2009 року


ЗМІСТ
Передмова

4

1.

Організація самостійної роботи студентів

5

1.1.

Модульна структура дисципліни "Вступ до спеціальності"

5

2.

Контрольні питання для самоперевірки

8

3.

Теми рефератів із дисципліни «Вступ до спеціальності»

9

4.

Тестові завдання для модульного контролю знань

11

5.

Форми контролю знань

12
Список рекомендованої літератури

14ПЕРЕДМОВА


Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» має особливе значення для ознайомлення студентів із методами наукової діяльності й технологією, формами навчання у вищих навчальних закладах, для визначення значимості технології виробництва і переробки продукції тваринництва як науки та галузі аграрного виробництва і життєзабезпеченні людини цінними продуктами харчування і сировиною тощо. Ця дисципліна спрямована на розвиток загальної і фахової культури, мислення, поведінки, моралі, чесного виконання службових обов’язків, творчого відношення до справи, глибокого розуміння біологічної і екологічної етики тощо.

Основним завданням дисципліни «Вступ до спеціальності» є ознайомлення студентів зі змістом, структурою, технологією тваринництва: історією і системою вищої аграрної освіти в Україні та світі; формами та організацією навчальною і наукової діяльності у вищих навчальних закладах.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • історію розвитку продуктивного тваринництва та зооветеринарної освіти;

 • технологію навчання у вищих навчальних закладах;

 • системотвірні фактори тваринництва;

 • технологію як науку і практику виробництва продукції тваринництва;

 • місце тварин у природі та в житті людини;

 • основи бібліотечної справи;

 • основні форми науково-дослідницької роботи тощо;

вміти:

 • користуватися розкладом занять вищого навчального закладу;

 • вести конспект лекцій;

 • володіти сучасними формами навчання;

 • користуватися системним і алфавітним каталогами наукової бібліотеки;

 • володіти технологією роботи з науковою і навчальною літературою;оформляти бібліографію згідно з прийнятим в Україні стандартом;оформляти реферати, тези доповідей, статті тощо.

Навчальним планом на вивчення дисципліни відведено 54 годити (1,5 кредити), з них 18 годин аудиторних (лекційних) занять.

Підсумковою формою контролю є складання заліку.

^ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

1.1. Модульна структура дисципліни "Вступ до спеціальності"


Згідно навчального плану на вивчення дисципліни виділено: всього - 54 години (1,5 кредити); в. т. ч. аудиторних - 18 годин (0,5 кредиту); самостійна робота студентів - 36 годин (1 кредит).

У заліковий кредит дисципліни входить 2 модулі, з яких:

- перший - аудиторна робота,

- другий - самостійна робота студентів без керівництва викладача.

Вивчення дисципліни закінчується заліком.

Схема модульної структури дисципліни приведена на рис. 1.

^ Рис. 1. Схема модульної структури дисципліни.


Аудиторна робота з дисципліни здійснюється за тематичним планом (табл. 1).

Таблиця 1

План проведення аудиторних занятьЛекції

Год.

Модуль 1


1

Вступ. Структура вищого навчального закладу. Планування і організація навчального процесу

2

2

Коротка історія вузу та факультету

2

3

Бібліотека і бібліографія

2

4

Технологія – наука і практика виробництва продукції тваринництва

2

5

Система ведення тваринництва

2

Модуль 2


6

Основні галузі продуктивного тваринництва

2

7

Спеціаліст-організатор сільськогосподарського виробництва

2

8

Взаємозв’язок між виробництвом та переробкою продукції тваринництва

2

9

Науково-дослідна робота студентів

2
Всього

18


Для вивчення дисципліни "Вступ до спеціальності" рекомендуються наступні види самостійної роботи студента без керівництва викладача:

 • опрацювання додаткових тем, які не розглядаються на аудиторних заняттях, шляхом роботи з методичними вказівками, підручниками, періодичною літературою (14 год.);

 • написання реферату (10 год.);

 • підготовка до опитування, тестування, заліку (12 год.).

Перелік тем, винесених для самостійного опрацювання студентами, наведено у таблиці 2.


^ Таблиця 2

Тематичний план самостійної роботи студентів


^

Назва теми


Год.

Форма конт-ролю

Модуль 1

1

Історія зооветеринарної науки. Видатні вчені-тваринники

1

Тест.

2

Культура і безпека навчальної роботи. Технічні засоби навчання

1

Тест.

3

Правила користування бібліотекою. Робота з алфавітним та системним каталогами. Правила роботи з книгою

1

Тест.

4

Ведення конспекту. Оформлення реферату, тез наукової доповіді. Оформлення статті

1

Тест.

5

Кваліфікаційна характеристика фахівця напряму “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

2

Тест.

Модуль 2

6

Складові високопродуктивного тваринництва

2

Тест.

7

Роль спеціаліста у вирішенні проблем забезпечення населення продуктами тваринництва

2

Тест.

8

Біотехнологія тварин, як складова породотвірного процесу

2

Тест.

9

Основні положення організації та проведення дослідів на тваринам

2

Тест.
Всього

14

^ Консультації з навчальної дисципліни проводяться протягом семестру згідно графіку, розробленого кафедрою.

Контрольні заходи проводяться відповідно до "Положення про організацію навчального процесу в ВДАУ за МРС” (2005) у вигляді перевірки лекційних занять, самостійної роботи студента, перевірки та захисту рефератів, проведення тестового контролю, усного опитування та захисту модуля.

Залік проводиться відповідно до "Положення про заліки і екзамени у ВДАУ" (2006).

^ 2. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Тема 1. Історія зооветеринарної науки. Видатні вчені-тваринники.

- перші відомості у джерелах про використання тварин;

- вчені-селекціонери;

- сучасні досягнення науки про використання тварин.

Тема 2. Культура і безпека навчальної роботи. Технічні засоби навчання.

- навчальний процес та його особливості, розклад занять;

- технічне забезпечення навчального процесу;

- етика поведінки студентів та його безпека.

Тема 3. Правила користування бібліотекою. Робота з алфавітним та системним каталогами. Правила роботи з книгою.

- бібліотека, як джерело знань;

- технічні можливості бібліотеки та їх значення;

- пошук та робота з книгою у бібліотеці.

Тема 4. Ведення конспекту. Оформлення реферату, наукової доповіді. статті.

- форми ведення конспекту;

- вимоги до написання та оформлення реферату;

- ілюстративний матеріал та правила його оформлення.

Тема 5. Кваліфікаційна характеристика фахівця напряму “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”.

- вимоги до системи освіти та професійної підготовки;

- здатність вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності;

- виробничі функції і задачі діяльності та уміння їх вирішення.

Тема 6. Складові високопродуктивного тваринництва.

- міцна кормова база – як основа продуктивного тваринництва;

- племінна справа – запорука ефективності галузей тваринництва;

- технологія – як наука раціонального ведення тваринництва.

Тема 7. Роль спеціаліста у вирішенні проблем забезпечення населення продуктами тваринництва.

- організація виробництва – крок до успіху;

- досягнення науки – у виробництво;

Тема 8. Біотехнологія тварин, як складова породотвірного процесу.

- біотехнологія – фактор збільшення високопродуктивного поголів’я;

- спеціалізовані породи – джерело підвищення продуктивності;

- нові породи – вимога технології використання тварин.

Тема 9. Основні положення організації та проведення дослідів на тваринах.

- науковий пошук – зростання виробництва при менших затратах;

- організація проведення дослідів на тваринах;

- наукові та господарські досліди, їх значення.

^ 3. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

ІЗ ДИСЦИПЛІНИ “ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ”

 1. Види сільськогосподарських тварин. Продукція, що від них одержують.

 1. Видатні вчені, які зробили вагомий вклад у розвиток скотарства в Україні.

 1. Видатні вчені, які зробили вагомий вклад у розвиток свинарства в Україні.

 1. Видатні вчені, які зробили вагомий вклад у розвиток вівчарства в Україні.

 1. Видатні вчені, які зробили вагомий вклад у розвиток конярства в Україні.

 1. Видатні вчені, які зробили вагомий вклад у розвиток птахівництва в Україні.

 1. Якою Ви уявляєте свою обрану спеціальність і ким хотіли б побачити себе у майбутньому?

 1. Значення тварин у житті людини.

 1. Народногосподарське значення скотарства.

 1. Народногосподарське значення свинарства.

 1. Народногосподарське значення вівчарства.

 1. Народногосподарське значення конярства.

 1. Народногосподарське значення птахівництва.

 1. Тривалість життя та рекордна продуктивність сільськогосподарських тварин.

 1. Значення тваринництва у сільському господарстві.

 1. Походження сільськогосподарських тварин.

 1. Коротка історія розвитку селекції сільськогосподарських тварин.

 1. Місце домашніх і сільськогосподарських тварин у зоологічній системі.

 1. Етапи розвитку тваринництва з первіснообщинного ладу.

 1. Доместикаційні зміни (відмінності дики і свійських тварин за поведінкою, морфолого-фізіологічними та господарськими ознаками та ін.).

 1. Стан тваринництва за рубежем.

 1. Історія розвитку сільського господарства у першу половину 20 століття.

 1. Історія розвитку сільського господарства у другу половину 20 століття.

 1. Пам’ятники тваринам в Україні та світі.

 1. Екологія та її місце і значення в роботі інженера-технолога.

 1. Біотехнологія сільськогосподарських тварин: значення та перспективи.

 1. Вчені-селекціонери у тваринництві.

 1. Кролівництво та хутрове звірівництво в Україні.

 1. Розвиток бджільництва в Україні.

 1. Сучасний стан рибництва у нашій країні.


^ 4. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Модуль 1

1. Особа, що очолює вищий навчальний заклад:

2. Вказати послідовність посад, починаючи з найвищої:

3. Вказати у порядку зростання посад:

4. Тривалість академічної відпустки у загальному випадку може тривати:

5. Тривалість академічної відпустки максимальна:

6. Початок відліку заснування Вінницького ДАУ:

7. Дисципліни, що відносяться до біологічних наук:

8. Розмістити в порядку зростання значимості структурного підрозділу ВУЗу:

9. Кількість кафедр, що нараховується на нашому факультеті:

10. Соціально-економічні науки:

Модуль 2

1. Види продукції свинарства:

2. Види продукції вівчарства:

3. Механізм безперервного виробництва називається:

4. Тривалість лактації у різних видів тварин:

5. Первинна обробка молока передбачає такі операції:

6. Дослід, у якому достатньо використовувати 4-5 тварин, називається:

7. До основних галузей продуктивного тваринництва не відносять:

8. Тривалість вагітності у різних видів тварин:

9. Вказати послідовність операцій забійного цеху:

10. При підборі груп тварин-аналогів слід враховувати:


^ 5. ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Контроль знань студентів з дисципліни, в тому числі по самостійній роботі здійснюється шляхом усного опитування, тестування, захисту рефератів та під час заліку (табл. 3).

Таблиця 3

Структурно-модульна схема дисципліни

^ “ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ”

Модуль

К-сть годин*

Форма

контролю

К-сть заходів

Оцінка

за захід, балів

Сума балів

ЛЗ

СРС

max

min

max

min

1

8

10

Перевірка ЛЗ

5

2

1

10

5

Реферат

1

15

7

15

7

Тестування

1

5

3

5

3

Всього за 1 модуль


30

15

2

10

26

Перевірка ЛЗ

4

2

1

8

4

Реферат

1

22

11

22

11

Захист реферату

1

10

5

10

5

Всього за 2 модуль


40

20

Поточний контроль

70

35


Підсумковий контроль (залік)

3018

36

Всього

100

35

Примітка. * ЛЗ – лекційні заняття;

СРС – самостійна робота студента.


За результатами поточного і підсумкового контролю успішності студента з дисципліни підраховується загальна сума балів і відповідно до неї виставляється оцінка (табл. 4).

Результати оцінювання успішності студента за кожним змістовим модулем реєструються за національною шкалою і шкалою ECTS в заліково-екзаменаційних відомостях та заносяться до додатку до диплому.


^ Таблиця 4

Шкала оцінювання знань студентів

Сума балів за всі форми навчальної діяльності

Оцінка в ECTS

Оцінка за національною шкалою

90-100

А

зараховано

82-89

В

75-81

С

66-74

D

60-65

E

35-59

FX

не зараховано

1-34

F^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Арзуманян Е.А. Животноводство. – М.: Колос, 1991. – 512 с.Арзуманян Е.А. и др. Скотоводство. – М.: Колос, 1984. – 399 с.Басовський М.З., Зубець М.В. та ін. Племінна робота. Довідник. – К.: ВНІ “Україна”, 1995. – 440 с.Бобрушко Т., Колта М. Стан галузі скотарства та шляхи виходу її з кризи // Тваринництво України. – 2003. - № 2. – С. 5-6.Богданов Г.О., Кандиба В.М. Досвід ведення м’ясного скотарства у Німеччині та інших країнах ЄС // Вісник аграрної науки. – 1999. - № 1. – С. 35-40.Богданов Г.А. Кормление с.-х. животных. – М.: Агропромиздат, 1990. – 624 с.Бусенко О.Т. Технологія виробництва продукції тваринництва. – К.: Аграрна наука, 2001. – 432 с.Буюклу Г. та ін. Молочне і м’ясне скотарство: Перспектива відродження // Сільський час. – 2001.Вертійчук А.І., Маценко М.І. Технологія виробництва продукції тваринництва. – К.: Урожай, 1995. – 370 с.Власов В.И. и др. Вычислительная техника в животноводстве. – К.: Вища школа, 1989. – 328 с.Власенко В.В., Власенко І.Г. та ін. Екологізація агропромислового виробництва Вінниччини (Методичні рекомендації). – Вінниця: Гіпаніс, 2007. – 173 с.Гнатюк С. Першочергові завдання відродження промислового свинарства // Тваринництво України. – 2001. - № 8. – С. 4-6.Гноєвий І.В. Годівля і відтворення поголів’я сільськогосподарських тварин в Україні. Монографія. – Харків: Контур, 2006. – 400 с.Довідник з технології та менеджменту в тваринництві / За ред. Ю.Д. Рубана. – Харків: Еспада, 2002. – 572 с.Заянчковский И.Ф. Памятники животным. – К.: Радянська школа, 1983. – 160 с.Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про племінне тваринництво” – Урядовий кур’єр, № 14 від 26 січня 2000 р.Конституція України (Прийнята на п’ятій сесій Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Вікар. – 64 с.Кулик М.Ф. та ін. Основи технології виробництва продукції тваринництва. – К.: Сільгоспосвіта, 1994. – 432 с.Коба В. Відродження промислового птахівництва // Тваринництво України. – 2001. - № 4. – С. 29-31.Коршунов О.П. Библиотековедение: общий курс. – М.: Книжная палата, 1990. – 302 с.Карачинська Е.Т., Удалова К.К. Бібліотечні каталоги. Навчальний посібник. – Х.: Основа, 1992. – 160 с.Крятов О.В., Царенко О.М. та ін. Вступ до зооінженерії. Навчальний посібник. – Суми: Слобожанщина, 2002. – 228 с.Кравченко Н.А. Мои современники // Украинская академия аграрных наук. – К.: Аграрная наука, 1999. – 104 с.Камычек Я. Вежливость на каждый день. – К.: Знание Украины, 1992. – 112 с.Ладика В.І., Крятов О.В., Бондарчук Л.В., Крятова Р.Є. Вступ до спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»: Навчальний посібник – Суми: ВТД «Університетська книга, 2008. – 255 с.Левин А.Б. Основы животноводства и кормопроизводства. – М.: Агропромиздат, 1987. – 255 с.Николаев А.И., Ерохин А.И. Овцеводство. – М.: Агропромиздат, 1987. – 384 с.Петухова Е.А. Практикум по кормлению с.-х. животных. – М.: Агропромиздат, 1990. – 253 с.Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту). Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. - № 65.Свечин К.Б. и др. Коневодство. – М.: Колос, 1984.Сметнев С.И. Птицеводство. – М.: Колос, 1984.Навчальне видання


^ ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ


Методичні рекомендації

з організації самостійної роботи студентів факультету ТВіППТ денної форми навчання

(напрям підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”)


Укладач: доцент Бережнюк Наталія Анатоліївна


Зав. видавничим відділом Романов О.М.


Підписано до друку "____"___________2009 р.

Формат А5 (148.5х210 мм)

Ум.-друк. арк. 2.1. Тираж 50 прим.

Зам. № _____


Видавничий центр

Вінницького державного аграрного університету.

м. Вінниця, вул. Сонячна, 3.Скачать 221.03 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты