Домой

Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ іv рівнів акредитації
НазваниеПрограма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ іv рівнів акредитації
страница1/5
Дата08.04.2013
Размер0.61 Mb.
ТипДокументы
Содержание
В.О. Калібабчук
Пояснювальна записка
Структурний план підготовки
Мета вивчення навчальної
Зміст програми
Орієнтовна структура залікового кредиту –
Орієнтовна структура залікового кредиту –
Орієнтовна структура залікового кредиту –
Тематичний план лекцій
Тематичний план лекцій з модуля 3
Тематичний план практичних занять
Тематичний план практичних занять з модуля 1
Тематичний план практичних занять з модуля 2
Тематичний план практичних занять з модуля 3
Р а з о м
Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи
Підготовка до письмової контрольної роботи
Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи
Підготуватися до тестового контролю засвоєння модуля 2
Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший заступник Міністра


В.В.Лазоришинець


«.......» ...................... 2010 р.


МЕДИЧНА І БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

ІІІ – ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ


Спеціальність: 7.110106 “Стоматологія”


ПОГОДЖЕНО”

Директор Центрального методичного

кабінету з вищої медичної освіти

МОЗ України


І.С.Вітенко


«.......» ...................... 2010 р.


Київ – 2010

Програма підготовлена комісією у складі викладачів опорної кафедри медичної і біологічної фізики Національного медичного університету імені О.О.Богомольця: завідувач кафедри, член-кореспондент АПН України, професор О.В. Чалий (голова), професор Я.В.Цехмістер, доцент О.І. Олійник, доцент О.В. Говоруха, доцент В.В. Пащенко, доцент Н.В. Стучинська, а також завідувачів однопрфільних кафедр вищих медичних навчальних закладів України проф. В.І.Доценко, доц. Е.І.Личковський, проф. Ю.Є. Лях, проф.. В.Г.Книгавко, проф. М.І.Мойсеєнко, проф. Е.І.Сливко, проф. Тиманюк В.О., проф.. І.О.Хаїмзон.


Рецензенти:

Л.А. Булавін акададемік НАН України, доктор фіз.-мат.наук, професор, завідувач кафедри молекулярної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка


^ В.О. Калібабчук доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри медичної хімії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця


Програма обговорена і затверджена на методичній нараді опорної кафедри медичної і біологічної фізики НМУ імені О.О.Богомольця (протокол № 8 від 11.12.2009 р.).


Програма обговорена та ухвалена на Цикловій методичній комісії фізико-хімічних дисциплін НМУ імені О.О.Богомольця (протокол № 3 від 14.12.2009 р.).


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма з медичної і біологічної фізики для вищих медичних закладів освіти України ІІІ – ІV рівнів акредитації складена для спеціальності 7.110106 «Стоматологія» у відповідності до наказу МОЗ України від 07.12.2009 №929, а також приведена у відповідність до нормативних документів МОЗ України та МОН України щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної і фармацевтичної освіти.

Згідно з навчальним планом вивчення медичної і біологічної фізики здійснюється на 1 курсі в 1 семестрі та/або в ІІ семестрі. Програма структурована на модулі, змістовні модулі, теми відповідно до вимог “Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492).


Медична і біологічна фізика як навчальна дисципліна:

  • інтегрується з такими дисциплінами як медична хімія, медична біологія та ін.;

  • закладає основи вивчення студентами фізіології, біологічної та біоорганічної хімії, медичної хімії, біостатистики, гістології, патофізіології, радіаційної медецини, гігієни та екології, офтальмології, оториноларингології та ін.


Програму дисципліни “Медична і біологічна фізика” поділено на 3 модулі, які в свою чергу містять 9 змістових модулів, а саме:

Модуль 1. Математична обробка медикобіологічних даних


Змістові модулі:


Основи математичного аналізу.

Основи теорії ймовірності та математичної статистики.


Модуль 2. Основи біофізики


Змістові модулі:


Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки.

Термодинаміка біологічних систем.

Біофізика мембранних процесів.


Модуль 3. Основи медичної фізики


Змістові модулі:


Електродинаміка, ії медичне застосування. Основи медичної апаратури.

Оптичні методи та їх використання у біології та медицині.

Квантово-механічні методи дослідження.

Радіаційна фізика. Основи дозиметрії.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:

а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів, г) консультації.

Лекційний курс дисципліни "Медична і біологічна фізика" супроводжується практичними заняттями, які за методикою їх організації є лабораторними.

Лабораторний практикум дає студентам додаткові практичні навички в галузі медичної і біологічної фізики, зокрема при використанні сучасного діагностичного та фізіотерапевтичного електронного обладнання, приладів дозиметричного радіаційного контролю, візкозиметричних та оптичних методів у медицині тощо. На практичних заняттях студентам рекомендується записувати протоколи проведених досліджень, де формулювати мету дослідження, наводити коротко хід роботи, результати досліджень та висновки.

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей. Засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) – на практичних підсумкових заняттях. Для цього використовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: розв’язування задач, комп’ютерні тести, проведення лабораторних досліджень з трактуванням та оцінкою їх результатів, контроль практичних навичок.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню на підсумкових контрольних заняттях. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів і має визначення за системою ЕСТS та шкалою, прийнятою в Україні.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни, по завершенню вивчення дисципліни передбачається термін для перескладання.


^ Структурний план підготовки з дисципліни “Медична і біологічна фізики” для студентів стоматологічного факультету.


Структура

навчальної

дисципліни

Кількість годин, з них

Рік

нав-

чан-

ня

Види контролю

всього,

год./кре-

дитів

аудиторних

СРС

лекц.

практ.

за-

нять
135/4,5

10

70

55

1
Модуль 1


Змістових модулів 2

30/1

-

18

12
Контрольна робота.

Модуль 2


Змістових модулів 3

45/1,5

4

23

18
Контроль практичних навичок. Підсумковий тестовий контроль.

Модуль 3


Змістових модулів 4

Підсумковий контроль засвоєння модулів

60/2

6

29

25
Контрольна робота. Контроль практичних навичок. Підсумковий тестовий контроль.

1 кредит ЕСТS – 30 год.


^ МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
  1   2   3   4   5

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты