Домой

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Скачать 223.24 Kb.
НазваниеПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Дата06.04.2013
Размер223.24 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Перелік розділів та їх зміст.
Процеси компресорних машин.
Закони випромiнювання твердих тiл. Випромiнювання газiв.
Вториннi енергоресурси. Теплоенергетика коксохiмiчного, доменного, сталеплавильного та прокатного виробництва. Перспективи розви
Теплогенеруючі установки
Характеристики, параметри і рівняння руху робочого середовища в парогенераторах ТЕС та АЕС.
Основи теплового, конструкторського та гідродинамічного розрахунків парогенераторів різних типів. Розрахунок водяного режима та
Перелік рекомендованої літератури
Види, концентрацiї та склад шкiдливих викидiв при спаленнi рiзноманiтних видiв палива. Механiзм утворення оксидiв сiрки, вуглецю
Методика розрахунку концентрацiй шкiдливих речовин NOx, СО, SOx в продуктах спалення.
Нагнітачі та теплові двигуни
Турбіни для комбінованого вироблення теплової та електричної енергії (турбіни з противотиском, з ругульованими відборами пари).
Конденсаційні установки парових турбін. Схеми, елементи установок та їх характеристики, особливості теплових процесів.
Основи розрахунків тепломасообмінних процесів
Розрахунки руху рiдини в об'ємi печi. Чисельнi методи розрахунку поля швидкостей в областi змiнних «функцiя течiї – завихренiсть
Подобные работы:


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”______________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05040106, 8.05040106 Промислова теплотехніка


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

ВСТУП


Програма вступних випробувань розрахована на абітурієнтів, що мають кваліфікацію бакалавра з металургії, та мають намір здобути кваліфікацію спеціаліста або магістра за спеціальністю “Промислова теплотехніка”. Програма вступних випробувань передбачає знання та вміння основних дисциплін: Термодинаміка та тепломасоперенос, Теплоенергетика, Теплотехніка, Теплогенеруючі установки, Фізико-хімічні основи утворення шкідливих речовин при спаленні палива, Нагнітачі та теплові двигуни, Основи розрахунків тепломасообмінних процесів.


^ ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ ТА ЇХ ЗМІСТ.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Термодинаміка та тепломасоперенос


Закони iдеальних газiв. Газовi сумiшi. Теплоємнiсть. Перше начало термодинамiки. Термодинамiчнi процеси. Друге начало термодинамiки. Цикл Карно. Ентропiя. Т, S - дiаграма.

^ Процеси компресорних машин.

Термодинамiка водяної пари та вологого повiтря. Дiаграма i, s.

Цикл холодильних установок.

Механiзм i закони переносу теплоти теплопровiднiстю, конвекцiєю та випромiнюванням. Сукупне передавання тепла вiд газiв до тiла. Передача теплоти через плоску, цилiндричну та кульову стiнку у стацiонарному тепловому станi. Тепловий опiр багатошарової стiнки. Розрахунок теплопередавання при граничних умовах 1-го, 2-го та 3-го роду. Нагрiв (охолодження) теплотехнiчнотонких тiл. Температурнi та тепловi дiаграми найважливiших режимiв. Нагрiв масивних тiл. Рiвняння теплопровiдностi. Метод розподiлу змiнних.

^ Закони випромiнювання твердих тiл. Випромiнювання газiв.


Види передачі тепла. Основні положення вчення про теплопровідність. Температурне поле, стаціонарне і нестаціонарне температурне поле, температурний градієнт, фізичний смисл градієнта температури, тепловий потік. Коефіцієнт теплопровідності, його фізичний смисл, коефіцієнт теплопровідності газів, рідин, діелектриків, металів. Стаціонарний тепловий стан. Диференційне рівняння теплопровідності, допущення, прийняті при виводі диференційного рівняння. Фізичний зміст диференційного рівняння теплопровідності. Коефіцієнт температуропровідності. Умови однозначності. Передача тепла теплопровідністю при граничних умовах I роду через плоску одно- та багатошарову стінку. Термічний опір. Визначення кількості тепла, яке передається через стінку. Знаходження температур на межах шарів. Передача тепла теплопровідністю при граничних умовах I роду через циліндричну одно- та багатошарову стінку, лінійний тепловий потік, лінійний термічний опір. Знаходження температур на межах шарів. Передача тепла від одного середовища до другого через плоску однорідну та багатошарову стінку (граничні умови 3 роду). Коефіцієнт теплопередачі. Питомий тепловий потік при теплопередачі через багатошарову плоску стінку. Визначення температур на межі шарів. Передача тепла від одного середовища до другого через розподільчу одно- та багатошарову циліндричну стінку. Визначення температури на межах шарів. Лінійна густина теплового потоку. Критичний радіус ізоляції.

Розрахунок градієнта температури, питомого теплового потоку, кількості тепла, яке передається при теплопровідності, конвекції, випромінюванні. Визначення кількості тепла, температур на межах шарів при передачі тепла теплопровідністю через плоску та циліндричну одно- та багатошарову стінки при граничних умовах 1 роду. Визначення кількості тепла, температур на межах шарів при передачі тепла через плоску та циліндричну одно- та багатошарову стінки при граничних умовах 3 роду. Визначення критичного радіусу ізоляції.

Нестаціонарні процеси теплопровідності. Класифікація задач нагрівання і охолодження. Аналітичний опис процесу. Розв’язування задачі про охолодження пластини при граничних умовах 3 роду:

  • математичний опис процесу

  • постановка задачі

  • рішення диференційного рівняння.

Підпорядкування рішення початковим і граничним умовам. Аналіз трансцендентного рівняння. Остаточне рішення. Визначення кількості тепла, яке віддає пластина в процесі охолодження. Нагрівання (охолодження) тіл кінцевих розмірів. Визначення температур в характерних точках. Визначення температури в граничних точках тіла. Метод прогонки.

Конвективний теплообмін. Основні положення конвективного теплообміну. Коефіцієнт тепловіддачі. Поняття про теорію подібності. Подібність фізичних явищ. Числа подібності течії. Ламінарний і турбулентний рух. Тепловіддача при вільному русі у необмежений простір. Визначення коефіцієнта тепловіддачі від вертикальної стінки, горизонтальної стінки та горизонтально розташованої труби. Тепловіддача при вільній конвекції в обмеженому просторі. Вимушена конвекція. Гідродинамічні умови розвитку процесу при подовжньому омиванні плоскої поверхні. Гідродинамічний прикордонний шар. Тепловіддача при подовжньому омиванні плоскої поверхні. Тепловий прикордонний шар. Тепловіддача при течії рідини у трубах. Особливості течії і теплообміну рідини у трубах. Визначення середньої температури рідини.

Тепловіддача при ламінарному і турбулентному режимі руху. Тепловіддача у зігнутих трубах. Тепловіддача при поперечному обтіканні однієї труби і пучка труб. Тепловіддача при коридорному і шахматному розташуванні труб в пучці.

Випромінювання. Передача тепла випромінюванням. Види променистих потоків. Закони теплового випромінювання (Планка, Віна, Релея-Джінса, Кірхгофа, Стефана-Больцмана, Ламберта). Поняття про сірі тіла. Чорні температур. Кутові коефіцієнти. Властивості кутових коефіцієнтів. Теплообмін випромінюванням сірими тілами. Випромінювання газів. Теплообмін випромінюванням у замкнутому просторі. Коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням. Теплообмінні апарати. Рекуперативні теплообмінні апарати. Схеми руху теплоносіїв. Основні положення теплового розрахунку. Середній температурний напір при прямотоці і противотоці. Коефіцієнт теплопередачі. Визначення кінцевих температур гарячого і холодного теплоносія при прямотоці. Визначення кінцевих температур гарячого і холодного теплоносія при противотоці.


Перелік рекомендованої літератури


1. Гинкул С.И., Шелудченко В.И., Кравцов В.В., Палкина С.В. Тепломассообмен. – Донецк: Норд – Пресс, 2006ё. – 298с.

2. Гинкул С.И., Шелудченко В.И., Кравцов В.В. Вопросы тепло- и массопереноса в материалах, нагрева и охлаждения металла. – Донецк: РИА ДонГТУ, 2000. – 162с.

3. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. – М.: Энергия, 1977. – 344с.

4. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. – М.: Энергия, 1969. – 440с.

5. Казанцев Е.И. Промышленные печи. – М.: Металлургия, 1975. – 368с.


Теплоенергетика


Енергопостачання в металургiї. Тепловi електростанцiї та теплопостачання металургiйних пiдприємств. Виробництво стиснутого повiтря та кисню. Водопостачання металургiйних пiдприємств.

^ Вториннi енергоресурси. Теплоенергетика коксохiмiчного, доменного, сталеплавильного та прокатного виробництва. Перспективи розвитку енергетики металургiї.

Статика. Умови рівноваги рідини. Висновок рівняння Паскаля. Виведення рівняння рівноваги Ейлера, векторна форма запису. Діффіренциальноє рівняння гідростатики (ДУГ). Інтегрування ДУГ для умов: дії тільки сил тягаря (основне рівняння гідростатики), дії інерційних і інших сил. Статика серед, що стискаються. Барометрична формула. Застосування основного рівняння гідростатики для газів. Статики двох газів. Статика димаря.

Кінематика. Предмет кінематики рідини. Методи Лагранжа і Ейлера при вивченні руху рідини. Ейлерово поле швидкості. Повна (субстанціональна) похідна швидкість; щільність; температури. Поняття про лінію струму, траєкторії, трубки струму, властивості трубок і ліній струму: джерела і стоки. Вихровий рух, ротор швидкості, вихрові лінії струму, вихрова трубка, шнур. Виведення рівняння нерозривності (сплошності) як закону збереження маси для трубки стоку, дивергенція швидкості. Рівняння сплошності для реального стоку.

Динаміка. Рівняння руху. Виведення рівняння руху (Ейлера) для ідеальної нестискуваної рідини. Виведення рівняння руху (Новье-Стокса) для реальної (в'язкої) рідини. Рівняння руху (Новье-Стокса) для реальної рідини, що стискається; структура рівняння і аналіз діючих сил; запис рівняння у векторній формі, окремі випадки рівняння. Інтегрування рівняння руху Ейлера для одномірного руху ідеальної рідини при дії гравітаційних сил, отримання рівняння Бернуллі. Енергетична і геометрична интерпрітація рівняння Бернуллі. Рівняння Бернуллі для потоку реальної рідини, коефіцієнт Каріоліса, втрати енергії. Рівняння Бернуллі в тиску і втратах. Рівняння Бернуллі в надмірному тиску.

Розрахунки втрати енергії при русі рідин. Втрати на тертя в потоці нестискуваних серед. Коефіцієнт тертя для ламінарного і турбулентного руху; гідравлічно гладкі і шероховаті труби; узагальнюючий графік Нікурадзе. Втрати в місцевих опорах, вибір коефіцієнтів і розрахункової швидкості. Гідростатичні опори (втрати геометричного тиску).


Гідрогазодинамічні розрахунки трубопроводів і каналів. Втрати на тертя в потоці серед, що стискуються (газів високого тиску); вивід розрахункової формули, дослідження впливу рівняння тиску на втрати енергії. Двофазні потоки, пароводяна суміш, розрахунки опорів. Складні гідравлічні опори. Принцип розрахунку паралельно сполучених опорів. Різновиди постановки задачі при розрахунку складних систем; вибір засобів і визначення пропускної здатності.

Застосування рівняння Бернуллі в технічних розрахунках і пристроях. Дроссельні расходоміри. Діафрагма, сопло, труба Вентурі. Розрахункові формули, гідравлічний опір. Вимірювання швидкості і витрати за допомогою трубок швидкісного натиску; принцип вимірювання динамічного тиску. Різновиди трубок швидкісного натиску: двох-трьох-і пятиімпульсні трубки. Явища кавітації, негативні наслідки; методи запобігання кавітації, розрахункові формули. Гідравлічний удар, причини виникнення на практиці, негативні наслідки, методи запобігання.

Витікання рідини через отвори, насадки, сопла. Витікання як процес переходу потенційної енергії в кінетичну і термодинамічного процес розширення. Виведення розрахункових формул для закінчення нестискуваних серед через отвори, коефіцієнт стиснення струменя, коефіцієнт витрати. Витікання через насадки циліндричні і дифузор. Витікання серед (газів високого тиску), що стискаються, докритичне, критичне і сверхкритичне закінчення. Форма сопла, рівняння Гюгоніо; комбіноване сопло Лаваля. Розрахунки сопла Лаваля, газодинамічні функції.

Гідравлічні машини. Нагнітачі. Поняття про гідравлічні машини і нагнітачі. Класифікація нагнітачів по конструктивній ознаці. Теорія лопатевих, об'ємних і пневматичних нагнітачів. Показники роботи нагнітачів. Вентилятори, димососи. Компресори, газодувки, эксгаустери. Насоси, умови безкавітаціонної роботи. Правила експлуатації нагнітачів. Робота трубопроводів з устаткуванням для підвищення тиску.

Експериментальне дослідження гідродинамічних процесів. Питання, що підлягають експериментальному вивченню. Можливості дослідження в промислових умовах. Метод моделювання. Теорія подібності. Геометрично подібні системи. Динамічна допомога, подібність полів швидкості, температур, теплофізичних властивостей. Отримання критеріїв подібності: метод масштабних перетворень, метод аналізу розмірності. Визначальні і критерії, що визначаються. Теореми подібності. Метод гідравлічного моделювання, стабільність, автомодельність. Технічні прийоми моделювання. Отримання емпіричної залежності в критеріальній формі.


Перелік рекомендованої літератури


1. Курбатов Ю.Л., Шелудченко В.І., Кравцов В.В. Технічна механіка рідини і газу: Навчальний посібник. − Севастополь: “Вебер”, 2003. – 223с.

3. Механика жидкости и газа/ Аверин С.И. и др. – М.: Металлургия, 1987. – 304с.

ТеплотехнікаМеханiка газу та рiдини. Основнi поняття та визначення. Газостатика. Закономiрностi руху газiв та рiдин. Режим руху. Пристрої для приведення газiв у рух. Витiкання газу. Закономiрностi турбулентних течiй.

Стацiонарна теплопередача. Три види теплопередавання: теплопровiднiсть, конвекцiя, випромiнювання.

Нагрiв та плавлення тiл. Нагрiв тонких та масивних тiл. Режими нагрiву. Основнi закономiрностi плавлення тiл.

Паливо та його спалювання. Основнi поняття та визначення. Розрахунки процесiв горiння палива. Технологiчна оцiнка палива.

Основи теплової роботи печей. Тепловi потужностi. Продуктивнiсть. Питома витрата тепла. Тепловi баланси.

Конструкцiї та теплова робота печей. Класифiкацiя печей. Елементи конструкцiй печей. Тепловi та температурнi режими роботи печей.


Перелік рекомендованої літератури


1. Гинкул С.И., Шелудченко В.И., Кравцов В.В., Палкина С.В. Тепломассообмен. – Донецк: Норд – Пресс, 2006ё. – 298с.

2. Гинкул С.И., Шелудченко В.И., Кравцов В.В. Вопросы тепло- и массопереноса в материалах, нагрева и охлаждения металла. – Донецк: РИА ДонГТУ, 2000. – 162с.

3. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. – М.: Энергия, 1977. – 344с.

4. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. – М.: Энергия, 1969. – 440с.

5. Казанцев Е.И. Промышленные печи. – М.: Металлургия, 1975. – 368с.
^

Теплогенеруючі установкиВиробництво пари на ТЕС та АЕС. Первинні теплоносії - енергетичне паливо (органічне та ядерне). Основи теорії топкових процесів парогенераторів ТЕС. Загальна характеристика процесів, які мають місце в парогенераторах АЕС.

^ Характеристики, параметри і рівняння руху робочого середовища в парогенераторах ТЕС та АЕС.

Закономірності переходу домішок води в пару. Водяний режим парогенераторів ТЕС та АЕС.

^ Основи теплового, конструкторського та гідродинамічного розрахунків парогенераторів різних типів. Розрахунок водяного режима та сепараційних пристроїв.

Конструкційні матеріали та розрахунок на міцність деталей парогенераторів.


Захист біосфери. Викиди шкідливих продуктів згоряння в атмосферу. Основні визначення. Класифікація і типи парових котлів. Паровий котел у технологічній схемі виробництва пари. Основні визначення і терміни парових котлів. Основні параметри і позначення парових котлів. Типи і конструктивні схеми. Поверхні нагрівання парових котлів. (економайзери, випарні поверхні нагрівання, пароперегрівачі, повітронагрівачі). Тепловий баланс і к.к.д. парового котла. Тепловий баланс парового котла. Теплові втрати парового котла, коефіцієнт корисної дії, витрата палива.

Теплообмін, методи розрахунку. Метод розрахунку теплообміну в топковій камері. Теплообмін у напіврадіаційних поверхнях нагрівання. Система рівнянь енергії по газу і робочому тілу при теплообміні. Геометричні характеристики поверхонь нагрівання. Швидкість газу і робочого тіла. Коефіцієнт теплопередачі. Тепловий розрахунок і компонування парових котлів. Теплова схема парового котла (розрахунок). Теплові розрахунки парових котлів. Компоновка парового котла і його елементів (топкових пристроїв, поверхонь нагрівання). Вибір основних розмірів котла.

Водяний режим. Характеристики природних вод. Поводження домішок у робочому середовищі. Вимоги до якості живильної води і пари. Методи виводу домішок із циклу. Домішок і продування. Водяний режим барабанних і прямоточних котлів. Методи одержання чистої пари. Способи видалення домішок із пари, східчастий випар, сепарація пари, промивання пари. Надійність і економічність роботи поверхонь нагрівання. Забруднення поверхонь нагрівання, корозія, ерозія, очищення поверхонь нагрівання від зовнішніх забруднень, очищення поверхонь нагрівання від внутрішніх утворень. Регулювання температури перегріву пари. Способи регулювання температури.

Конструкції парових котлів. Котли малої і середньої продуктивності, пікові теплофікаційні водогрійні котли, енергетичні котли невеликої потужності, котли з природною ціркуляцією для енергоблоків, прямоточні котли. Золоуловлення. Знешкодження стічних вод ТЕС.

^

Перелік рекомендованої літератури1. Парогенераторы / Под ред. А.П. Ковалева. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 376с.

2. Роддатис К.Ф. Котельные установки. – М.: Энергия, 1978. – 336с.

3. Резников М.И. Паровые котлы тепловых электростанций. – М.: Энергоиздат, 1981. – 240с.

4. Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. Парогенераторы промышленных предприятий. – М.: Энергия, 1978. – 336с.

5. Тепловой расчет промышленных парогенераторов. Учебное пособие для ВУЗов / Под ред. В.И. Частухина. – Киев: Вища школа. Головне видавництво, 1980. – 184с.

6. Аэродинамический расчет котельных установок. Нормативный метод. – М.: Энергия, 1973. – 296с.

7. Гидравлический расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. – М.: Энергия, 1978. – 256с.

8. Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод / Под ред. Н.В. Кузнецова. – М.: Энергия, 1973. – 296с.


Фізико-хімічні основи утворення шкідливих речовин

при спаленні палива


^ Види, концентрацiї та склад шкiдливих викидiв при спаленнi рiзноманiтних видiв палива. Механiзм утворення оксидiв сiрки, вуглецю та канцерогенних речовин.

Тепловi викиди. Концентрацiї СО2 та води в продуктах спалення рiзноманiтних видiв палива. Температури газiв, що вiдходять вiд основних теплових агрегатiв.

^ Методика розрахунку концентрацiй шкiдливих речовин NOx, СО, SOx в продуктах спалення.

Вибiр типу та конструкцiї пальника, який забезпечує зниження виходу шкiдливих викидiв з урахуванням теплового режиму та технологiї теплових агрегатiв.

Захист біосфери. Викиди шкідливих речовин в навколишнє середовище. Фізико-хімічні основи окислювально-відбудовної теорії спалювання та відновлення металів. Склад газоподібного, твердого і рідкого палива. Визначення теплоти згоряння палива. Умовне паливо. Приведені характеристики палива. Основні види промислових палив (тверде, рідке, газоподібне). Розрахунки горіння палива. Розрахунок горіння твердого і рідкого палива. Розрахунок горіння газоподібного палива. Теплотехнічні характеристики палива. Поняття про температури горіння палива. Коефіцієнт використання тепла палива, ηквп. Фактори, впливають на коефіцієнт використання палива. Аеродинамічні характеристики палива.

Основні положення теорії горіння. Хімічна рівновага і закон діючих мас. Протікання і рухливість хімічних реакцій. Конструктивні засоби інтенсифікації процесів сумішеутворення. Інтенсифікація процесу спалювання газоподібних палив.

Ланцюгові реакції. Залежність хімічної рівноваги від температури. Запалення палива. Температура запалення. Межі запалення газоповітряних сумішей. Швидкість поширення фронту полум’я від тиску, складу і температури суміші. Радіація смолоскипа. Горіння рідких палив. Горіння рідких палив з вільної поверхні. Горіння краплі рідкого палива.

Спалювання твердого палива. Спалювання палива в шарі. Камерне спалювання твердого палива. Спалювання в киплячому шарі. Спалювання пилоподібного палива.

Склад продуктів спалювання, шкідливі компоненти, що утворюються при горінні палива в енергетичних агрегатах. Механізм утворення окислів азоту. Способи зниження окислів азоту в продуктах спалювання.

Процеси утворення шкідливих речовин в продуктах спалювання промислових пальників. Вплив навантаження інтенсивності охолодження продуктів спалювання, ступінь попереднього змішування газу з повітрям.

Пальникові пристрої для спалювання палива з мінімальним змістом газів окислів азоту, що ідуть та інших шкідливих речовин. Основні напрямки зниження шкідливих викидів в атмосферу. Спалювання твердого палива і вуглецю і шкідливі викиди.


Перелік рекомендованої літератури


1. Лавров Н.В., Розенфельд Э.И., Хаустович Г.П. Процессы горения топлива и защита окружающей среды. – М.: Металлургия, 1981. – 240с.

2. Лавров Н.В. Физико-химические основы процесса горения топлива. – М.: Наука, 1971. – 272с.

3. Коваль А.А., Малая Э.М., Маляков А.П. Образование окислов азота в процессах горения и пути снижения выброса их в атмосферу. – К.: Наукова думка, 1979. – С. 135-138.

4. Сигал И.Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлива. – Л.: Недра, 1977. – 294с.

5. Парахин Н.Ф., Шелудченко В.И., Кравцов В.И. Промышленные способы сжигания и переработка топлив. Уч. пособие. – Донецк: Норд-пресс, 2006. – 303с.

6. Хаустович Г.П. Методы подавления процессов образования окислов азота в топочных устройствах сжигающих газ и мазут. – М.: Информчермет. – 50 с.

^

Нагнітачі та теплові двигуниНагнітачі для переміщення рідин. Відцентрові, поршневі, роторні насоси.

Вентилятори та вентиляційні установки. Машини для переміщення стисливих середовищ (компресори, вакуумнасоси). Основи теорії компресорного процесу. Відцентрові, поршневі компресори.

Парові турбіни та паротурбінні установки. Тепловий процес в турбіні. Односхідчаста парова турбіна. Турбіна із ступенями швидкості. Багатосхідчасті парові турбіни. Конденсаційні турбіни.

^ Турбіни для комбінованого вироблення теплової та електричної енергії (турбіни з противотиском, з ругульованими відборами пари).

Регулювання, захист, постачання мастилом турбін. Способи паро-розподілу. Схеми регулювання. Види захистів. Схеми маслопостачання турбін.

^ Конденсаційні установки парових турбін. Схеми, елементи установок та їх характеристики, особливості теплових процесів.

Експлуатація парових турбін. Пуск та зупинка турбін. Основні умови безаварійної роботи. Техніка безпеки та протипожежні заходи. Причини і аналіз характерних аварій ПТУ.

Газові турбіни і газотурбінні установки. Робочий процес в турбіні. Схеми та цикли ГТУ. Одновальні ГТУ з регенерацією. ГТУ з проміжним охолодженням повітря. ГТУ з проміжним підводом теплоти. Двовальні ГТУ. Утилізація теплоти відхідних газів ГТУ. Парогазові установки. Експлуатація ГТУ.

Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ). Принципи роботи та основні елементи ДВЗ. Чотирьохтактні та двотактні ДВЗ. Паливо ДВЗ. Системи сумішоутворення, запалювання, мащення та охолодження ДВЗ.


Типи нагнітачів і теплових двигунів, їх призначення, область використання в різних галузях техніки і господарства. Сучасні вітчизняні та зарубіжні досягнення в області розробки і побудови нагнітачів і теплових двигунів.

Нагнітачі для переміщення рідин

Класифікація нагнітачів по призначенню, принципу дії; параметри робочого тіла, роду переміщення рідини. Відцентрові, поршневі та роторні нагнітачі. Основні характеристики, конструкції призначення. Вентилятори та вентиляційні установки, машини для переміщення стислових середовищ (компресори, вакуумнасоси, димососи). Конструкції, призначення, основні характеристики роботи ціх нагнітачів.

Основи теорії компресорного процесу

Основні рівняння руху рідини. Теоретичний та діючий напір відцентрових нагнітачів, компресорів. Витрати потужності, коефіцієнт корисної дії нагнітачів. Осьові зусилля в колесі лопатевих нагнітачів. Засоби регулювання продуктивності. Нестійка робота -помпаж.

Відцентрові та поршневі компресори

Принцип дії та обладнання одноступневих та осьових насосів. Відцентрові насоси двостороннього усмокгування. Багатосхідчастні нагнітачі. Турбодетандери. Призначення та основні параметри цих нагнітачів. Паралельна та послідовна робота нагнітачів, звязок роботи нагнітачів в мережах та залежність їх параметрів від параметрів мережі.

Експлуатація та основні заходи по збереженню нагнітачів під час їх роботи. Можливі неполадки та засоби їх усунення.

Парові турбини

Класифікація парових турбін по їх призначенню, конструкції, параметрам, принципу дії (активні, реактивні), часу використання тощо

Тепловий процес та основи розрахунку одноступневих турбін

Теоретичні основи руху рідини. Визначення шкодкості течії робочого тіла; параметри критичного стану робочого тіла. Принцип дії активної та реактивної ступені турбіни. Основні втрати тепла та енергії в проточній частині турбіни. Розрахунковий та діючий тепловий процес в проточній частині турбіни. Визначення ККД за допомогою трикутника швидкості руху робочого тіла в проточній частині турбіни.

Односхідчаста парова турбіна

Конструктивні особливості односхідчастої турбіни та призначення. Розрахунок односхідчастої парової турбіни.

Турбіни зі ступенями швидкості. Конструкція, особливості роботи та призначення

Багатосхідчасті парові турбіни

Призначення, конструктивні особливості. Переваги та недоліки багатосхідчастих парових турбін. Конденсаційні турбіни. Призначення та конструктивні особливості. Турбіни для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії (турбіни з протитиском, з регульованими відборами пари). Призначення, параметри роботи та конструктивні особливості.

Регулювання, захист, постачання мастилом турбін

Способи регулювання, паророзподілу. Переваги та недоліки різних способів регулювання паророзподілу. Конструкції пристроїв регулювання. Схеми регулювання потужності. Основні принципи роботи схем регулювання з механічними та гідравлічними звязками. Звязок між потужністю та витратами пари. Основні засоби захисту роботи парових турбін. Схеми та конструкції приладів для захисту парових турбін. Схеми та прилади маслопостачання парових турбін. Контроль та усунення неполадок при роботі приладів захисту та маслопостачання.

Конденсаційні установки парових турбін

Конструкції конденсаторів таїх елементів трубної системи, деаераційного пристрою та повітрявідсмоктуючого обладнання. Особливості теплових процесів. Тепловий баланс. Теплотехнічні та фізичні параметри і якості пари та охолоджуваючої води.

Експлуатації турбіни.

Пуск та зупинка турбіни. Приготування турбінної установки до дії. Підготовка до прогрівання. Пробні оберти.

Догляд за турбіною під час дії. Зупинка парової турбіни. Основні операції під час зупинки турбіни. Догляд за турбіною під час без дії, маневрування потужності. Техніка безпеки та протипожежні заходи. Причини і аналіз характерних аварій ПТУ та заходи їх усунення.

Газові турбіни і газотурбінні установки

Переваги та недоліки ГТУ. Основи робочого процесу в газовій турбіні. Коефіцієнт корисної дії. Залежність ККД від зовнішніх умов. Одновальні ГТУ з регенерацією. Ступені підвищення тиску, ступені підігріву робочої суміші, ступені охолодження повітря. Залежність ККД від умов регенерації тепла. Двовальні ГТУ. Утілізаційні ГТУ в промисловості. Використання ГТУ в технологічних агрегатах на відхідних газах (ГТУ для виробництва електроенергії та підвищення тиску технологічного повітря, димососи та ін.). Парогазові установки. Принцип дії. Схема парогазової установки, переваги та недоліки. Основні заходи по експлуатації ГТУ.

Двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ)

Принципи роботи та основні елементи ДВЗ. Ступінь тиску робочої суміші. Індикаторний ККД ДВЗ. Основні елементи двигунів. Системи паливопостачання, запалювання, підготовки паливної суміші. Охолодження, мащення та охолодження ДВЗ. Принцип дії чотирьохтактних та двотактних ДВЗ. Переваги та недоліки. Паливо та його якість.


Перелік рекомендованої літератури


1. Черкасский В.М. Насосы, компрессоры, вентиляторы. − М.: Энергоатомиздат, 1984. − 424 с.

2. Паровые и газовые турбины: Учебник для вузов/ М.А. Трубилов, Г.В. Арсеньев, В.В. Фролов и другие; Под ред. А.Г. Костюка, В.В. Фролова. − М.: Энергоатомиздат, 1985. − 332 с. илл.

3. Нигматулин И.Н. и др. Тепловые двигатели. К.: Высшая школа, 1974. − 37 с.

4. Теплотехника. Под редакцией А.Н.Баскакова. М.: Энергатомиздат, 1982 − 264 с.

5. Методические указания к расчетной работе по курсу "Нагнетатели и тепловые двигатели" /Сост. А.Е. Ю.Л.Курбатов. Донецк, ДонНТУ, 2002 − 2 с.

6. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Нагнетатели и тепловые двигатели" /Сост. Ю.Л. Курбатов. Донецк, ДонГТУ, 1999 − 18 с.

^

Основи розрахунків тепломасообмінних процесівПоняття внутрiшнього, зовнiшнього та спряженого теплообмiну. Основнi чисельнi методи розрахункiв. Метод скiнченних рiзниць для розрахункiв процесiв теплопровiдностi.

^ Розрахунки руху рiдини в об'ємi печi. Чисельнi методи розрахунку поля швидкостей в областi змiнних «функцiя течiї – завихренiсть».

Методи розрахункiв променевого теплообмiну в замкненiй системi тiл. Зональний та резольвентно-зональний методи.


Взаїмозв′язок теплових та технологічних процесів в різних галузях промисловості. Поняття і визначення теплообмінних апаратів. Теплоносії та їх властивості. Області застосування.

Рекуперативні теплообмінні апарати. Призначення. Класифікація. Схеми та конструкції. Застосування рекуперативних теплообмінних апаратів. Переваги та недоліки.

Регенеративні теплообмінні апарати. Призначення. Класифікація. Схеми, конструкції та застосування регенеративних теплообмінних апаратів. Переваги та недоліки. Апарати з нерухомою та рухомою насадкою та проміжним теплоносієм.

Методи розрахунків теплообмінних апаратів. Методики теплового конструкторського, перевірочного, компоновочного, гідромеханічного розрахунків теплообмінних апаратів. Їх цілі та задачі. Розрахунок апаратів з оребреними поверхнями теплообміну. Методи інтенсифікації теплообміну в теплообмінних апаратах.

Випарні установки. Поняття про випарювання. Властивості розчинів. Способи випарювання. Класифікація випарних апаратів і установок, їх застосування. Схеми випарних установок та їх конструкція. Випарні апарати з природною циркуляцією. Кратність циркуляції. Випарні апарати з вимушеною циркуляцією та плівкові випарні апарати. Сепарація вторинної пари в випарних апаратах. Багатокорпусні випарні установки. Принцип багаторазового випару. Тепловий розрахунок випарних установок. Матеріальний баланс процесу випарювання. Визначення повної температурної депресії та розподіл корисної різниці температур по корпусах випарної установки. Тепловіддача у випарних апаратах.

Сушильні установки. Поняття про процес сушіння, статика сушки. Властивості об′єктів сушки та сушильних агентів. Схеми сушильних установок. Конструкції сушарок різних типів. Основи розрахунку сушильних установок. Розрахунки тривалості сушіння.

Ректифікаційні установки. Принципові схеми ректифікаційних установок. Класифікація, типи і конструкції ректифікаційних установок. Тепломасообмінні процеси в ректифікаційних установках і зображення їх на t-x діаграмі. Особливості розрахунку ректифікаційних установок. Визначення витрати пари в ректифікаційних установках.

Холодильні установки. Холодильні агенти та хладоносії. Компресійні холодильні установки. Компресори, їх вибір. Багатосхідчасті компресійні установки. Абсорбційні холодильні установки. Пароежекторні установки. Основи розрахунків.

Перелік рекомендованої літератури

1. Бакластов А.М. Проектирование, монтаж и эксплуатация теплоиспользующих установок. – М.: Энергия, 1970. – 340 с.

2. Лебедев П.Д. Проектирование, монтаж и эксплуатация теплоиспользующих установок. – М.: Энергия, 1979. – 450 с.

3. Промышленные тепломассообменные процессы и установки: Учебник для вузов / А.М. Бакластов, В.А. Горбунко и др..; под ред. А.М. Бакластова.   М.: Энергоатомиздат, 1986. – 328 с.

4. Казанцев Е.И. Промышленные печи. – М.: Металлургия, 1975. – 368с.

5. Теплотехника металлургического производства. Теоретические основы / Кривандин В.А., Арутюнов В.А., Белоусов В. В. и др. – М.: МиСИС, 2002. – в 2-х томах.


Голова фахової атестаційної комісії С.І.Гінкул

КРИТЕРІЇ оцінки

виконання завдань вступного іспиту

на кваліфікацію “Спеціаліст (магістр)”

за спеціальністю 7.05040106 “Промислова теплотехніка”

напряму 050401 “Металургія”


“Відмінно” – виставляється, якщо студент виконав завдання вірно і в повному обсязі. При виконанні завдання студент показав вміння уніфікувати знання, технічно грамотно застосовував правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях, проявив уміння аналізувати умови праці і розробляти матеріал завдання на папері викладено логічно, послідовно з дотриманням вимог ЄСТД. Обовязковою умовою відмінної оцінки є повна і чітка ілюстрація відповіді рисунками, схемами і іншим графічним матеріалом. Студент повинен знати і розуміти основні положення аналізу умов праці, передбачених дисципліною, що вивчається, показати вміння практичного їх використання, виявляти знання технічної термінології з дисципліни.

Добре” – виставляється, якщо студент виконав завдання в повному обсязі, показав уміння аналізувати умови роботи теплотехнічних пристроїв, виказав знання всіх технічних термінів по дисципліні, що вивчається, вміло виклав матеріали на папері, але допустив деякі не принципові помилки при аналізі умов роботи теплотехнічних пристроїв (не врахував вплив зміни всіх технологічних параметрів на роботу), або кінцевий результат не має чіткого пояснення з боку студента. Обовязковою умовою доброї оцінки є повна і чітка ілюстрація відповіді рисунками, схемами та іншим графічним матеріалом. Студент повинен розуміти основні теоретичні положення та вміти практично їх використовувати, мати навички щодо вибору та обґрунтуванню методу проектування, виявляти знання технічної термінології з дисципліни.

Задовільно” – виставляється, якщо студент відповів на всі запитання і вірно застосував методику виконання завдання, але не показав уміння диференціювати та інтегрувати знання. Не чітко інтерпретував схеми, графіки впливу основних технологічних факторів на умови роботи теплотехнічних пристроїв. Матеріал контрольного завдання виклав на папері не логічно, погано, з порушенням правил ЄСТД. При аналізі умов праці не вміє дати чіткого пояснення сутності впливу зміни технологічних процесів на умови роботи теплотехнічних пристроїв. При цьому відповіді носять конспективний характер, які потребують додаткових пояснень.

Незадовільно” – виставляється, якщо при виконанні завдання студент виявив значні пробіли в знаннях; завдання виконав не в повному обсязі; присутні в роботі помилки мають принциповий характер, або студент списував відповіді на питання завдань екзамену.Скачать 223.24 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты