Домой

6 клас загальна географія (12-річна школа)
Название6 клас загальна географія (12-річна школа)
страница1/5
Дата06.04.2013
Размер0.64 Mb.
ТипКонспект
Содержание
Розділ І. ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ (6 год)
Тема 4. Сучасні географічні дослідження
Розділ II. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРП (12 год)
Тема 2. Градусна сітка Землі. Географічні координа­ти точок
Розділ III. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА ТА її СКЛАДОВІ (41 год)
Тема 2. Атмосфера (12 год)
Тема 3. Гідросфера (12 год)
Тема 4. Біосфера
Тема 5. Географічна оболонка
Розділ IV. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ (3 год)
Тема 2. Народи і держави
Розділ V. ЛЮДИНА І ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА (2 год)
Тема 2. Населення і природокористування
Географія материків і океанів
Розділ І. ОКЕАНИ (8 год)
Тематичне оцінювання № 1
Тематичне оцінювання № 2
Тематичне оцінювання № 3
Тематичне оцінювання № 4
Тематичне оцінювання № 5
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4   5

6 клас

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ (12-річна школа)

(70 год, 2 год на тиждень)


уроку

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

Вступ

1


2.
Географія — наука про природу Землі та її різно­манітність, про населення і його господарську ді­яльність, про взаємодію природи і людства в ме­жах всієї планети. Що вивчає загальна географія в школі. Джерела географічних знань, методи гео­графічних досліджень.

Практична робота 1 (на місцевості). Спостере­ження за висотою сонця над горизонтом, пого­дою, сезонними змінами в природі

§ 1

Конспект джерела географічних знань та досліджень.

^ Розділ І. ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ (6 год)

3
Тема 1. Стародавня епоха пізнання Землі

Як люди уявляли Землю в давнину. Поява гео­графічної літератури і карт. Спеціальне навчання географії. Карта світу Птоломея. Подорожі Мар­ко Поло та Ібн Батути. Розвиток країнознавства і картографії. Глобус Бехгайма. Перші географічні відомості про українські землі

Практична робота 2. Складання таблиці «Етапи геогра­фічного пізнання Землі» (протягом вивчення теми)

§ 2


4
Тема 2. Епоха Великих географічних відкриттів

Подорожі португальців, їх роль у відкритті нових земель (Генріх Мореплавець. Бартоломеу Діаш). Відкриття Америки X. Колумбом.

Практична робота 2. Складання таблиці «Етапи геогра­фічного пізнання Землі» (протягом вивчення теми)

§ 3

5
Перша кругосвіт­ня подорож Ф. Магеллана. Походи піратів, їх нега­тивні наслідки та географічне значення. Відкриття південного материка. Походи землепрохідців

Практична робота 2. Складання таблиці «Етапи геогра­фічного пізнання Землі» (протягом вивчення теми)

§ 3

6
Тема 3. Географія Нового часу

Кругосвітні експедиції (Дж. Кук, І. Крузенштерн і Ю. Лисянський). Діяльність географічних това­риств у різних країнах світу

Практична робота 2. Складання таблиці «Етапи геогра­фічного пізнання Землі» (протягом вивчення теми)

§ 4

7
^ Тема 4. Сучасні географічні дослідження

Освоєння полярних широт (Р. Пірі, Р. Амундсен, О. Шмідт). Міжнародні дослідження Землі в XX — на початку XXI ст. Вітчизняні вчені-географи (С. Рудницький, П. Тутковський, К. Воблий, К. Ґеренчук).

Практична робота 2. Складання таблиці «Етапи геогра­фічного пізнання Землі» (протягом вивчення теми)

§ 5

8
Тематичне оцінювання 1

§ 1-5

^ Розділ II. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРП (12 год)

Тема 1. Способи зображення Землі (6 год)

9
Зображення Землі на глобусі, плані, карті, аерофотознімку, космічному знімку. Масштаб, види масштабів

Практична робота 3. Розв'язування задач по пере­веденню числового масштабу в іменований

§ 6

Ст. 36

уроку

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

10
План, його основні ознаки. Умовні знаки, особливості створення, практичне значення.

Практична робота 4. (початок) Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням

§ 6 ст.37-40

11
Карти, різноманітні способи картогра­фічного зображення Картографічні спотворення. Класифікація карт за масштабом

§ 8 ст.44

12
Практична робота 4.(продовження) Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням

Повторити

§ 6, 7, 8,9

13
Визначення напрямів на місцевості, плані і карті. Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут

§ 9

14
Зображення нерівностей земної поверхні на пла­ні та карті: відносна висота і абсолютна висота то­чок місцевості. Зображення нерівностей поверхні місцевості горизонталями. Шкала висот і глибин.

§ 7

15
Тематичне оцінювання 2

§ 6, 7, 8,9

^ Тема 2. Градусна сітка Землі. Географічні координа­ти точок (6 год)

16
Градусна сітка на глобусі й географічній карті

§ 8, ст.. 42-44

17
Поняття про географічні координати — широта (південна, північна) та довгота (західна і східна)

§ 8, ст. 44

18
Правила відліку географічної широти і довготи

§ 8,

19
Географічні координати свого населеного пункту і його висота над рівнем моря.

Практична робота 5. Визначення географічних координат та відстаней за географічною картою

Конспект географічні координати свого населеного пункту § 8

20
Тематичне оцінювання 3

§ 8

^ Розділ III. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА ТА її СКЛАДОВІ (41 год)

Тема 1. Літосфера (12 год)

21
Внутрішня будова Землі. Поняття «земна кора», «літосфера»

§ 10

22
Будова земної кори та її склад: мінерали та гірські породи. Типи земної кори

§ 10 ст.56-57

§ 15

23
Літосферні плити, їх рухи. Походження материків і океанів. Геологічний час.

Практична робота 7.(початок) Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин

§ 11, 13

24
Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни зем­ної кори. Рухи земної кори. Землетруси. Сейсмічні пояси Землі

Практична робота 7.(продовження) Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин

§ 12

ст.59-60

25
Вулканізм і вулкани. Джерела, гейзери

Практична робота 7.(продовження) Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин

§ 12

ст.61-63

26
Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори: робота вітру, текучих і підземних вод, морів та льодовиків

§ 14

27
Основні форми рельєфу Землі. Рівнини. Зміна рівнин під впливом внутрішніх та зов­нішніх процесів.

Практична робота 7.(продовження) Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин

§ 16

уроку

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

28
Основні форми рельєфу Землі. Гори. Зміна гір під впливом внутрішніх та зов­нішніх процесів.

Практична робота 7.(продовження) Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин

§ 16

29
Рельєф дна Світового океану

Практична робота 7.(закінчення) Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин

§ 17

30
Охорона унікальних форм рельє­фу та надр Землі.

§ 18

31
Практична робота 6. Встановлення взаємозв'язків між будовою земної кори та формами рельєфу, ви­значення їх геологічного часу

§ 10-18

32
Тематичне оцінювання 4

§ 10-18

^ Тема 2. Атмосфера (12 год)

33
Атмосфера, її склад та будова.

§ 19

34
Температура земної поверхні та повітря, її зміни з висотою, розподіл залежно від кута падіння сонячних променів

Практична робота 8.(початок) Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання гра­фіка температур, діаграми хмарності й опадів, рози вітрів, опис погоди

§ 20

35
Теплові пояси Землі

§ 21

36
Атмосферний тиск. Основні пояси атмосферного тиску на Землі.

§ 22

37
Вітер. По­стійні та змінні вітри

Практична робота 8.(продовження) Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання гра­фіка температур, діаграми хмарності й опадів, рози вітрів, опис погоди

§ 22, 23

ст. 111-112

38
Водяна пара, вологість повітря.

Практична робота 8.(продовження) Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання гра­фіка температур, діаграми хмарності й опадів, рози вітрів, опис погоди

§ 24

ст. 116-117

39
Види опадів та за­кономірності їх розподілу на земній кулі

Практична робота 8.(продовження) Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання гра­фіка температур, діаграми хмарності й опадів, рози вітрів, опис погоди

§ 24

ст. 118-120

40
Закономірності переміщення повітря­них мас, циклони та антициклони

§ 23

ст. 113-114

41
Погода, її елементи, типи, зміна в часі.

Практична робота 8.(закінчення) Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання гра­фіка температур, діаграми хмарності й опадів, рози вітрів, опис погоди

§ 25

42
Клімат Землі, фактори його формування

§ 26

43
Кліматичні пояси і головні типи клімату Землі: екваторіальний, тропічний, помірний, полярний.

Практична робота 9. Опис одного з головних ти­пів клімату за кліматичними картами


§ 26

уроку

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

44
Зміни клімату. Люди і клімат. Охорона атмосфери: причини і наслідки забруднення атмосферного повітря, способи очищення повітря

§ 26, 27

45
Тематичне оцінювання 5

§ 19-27

^ Тема 3. Гідросфера (12 год)

46
Гідросфера, її основні частини

Ст. 137

47
Світовий океан та його частини: океани, моря, за­токи, протоки. Острови в океані.

Практична робота 10.(початок) Позначення на контурній карті гідрологічних об'єктів

§ 28

48
Властивості вод Світового океану.

§ 29, 30

49
Рух води в океані. Вітрові хвилі, припливи, відпливи, цу­намі, течії. Закономірності поширення течій в океанах

Практична робота 10.(продовження) Позначення на контурній карті гідрологічних об'єктів

§ 30

50
Багатства вод Світового океану. Океан та людина

§ 31

51
Води суходолу. Підземні води, їх типи


§ 32 ст.149-150 , §35

52
Річкова система, річковий басейн, вододіл. Елементи річкової долини. Пороги і водо­спади.

Практична робота 10.(продовження) Позначення на контурній карті гідрологічних об'єктів

§ 32 ст.151-152

53
Живлення та режим річок, робота річок.

Практична робота 11. Визначення за картою гео­графічного положення, напряму течії та найбіль­ших приток однієї з річкових систем світу (за ви­бором)

§ 32 ст.152-154

54
Озера, озерні улоговини та їх утворення. Штучні водойми: канали, водосховища, ставки

Практична робота 10.(продовження) Позначення на контурній карті гідрологічних об'єктів

§ 33

55
Болота, їх типи, поширення. Льодовики, особливості їх утворення та поши­рення

§ 34, 36

56
Використання вод суходолу людиною.

Практична робота 12. Складання порівняльної ха­рактеристики водних об'єктів (за вибором)

Конспект використання вод суходолу людиною § 16-25

57
Тематичне оцінювання 6

§ 28-36

^ Тема 4. Біосфера (2 год)

58
Складові біосфери. Географічні закономірності поширення ґрунтів, рослин і тварин

§ 37

59
Вплив господарської діяльності людини на фун­товий та рослинний покриви, тваринний світ су­ходолу і океану. Охорона біосфери

§ 38 , 39

^ Тема 5. Географічна оболонка (6 год)

60
Географічна оболонка, її властивості. Загальні закономірності географічної оболонки: цілісність, кругообіг речовини та енергії, ритміч­ність, зональність

§ 40

61
Взаємодія компонентів географічної оболонки. Взаємодія атмосфери, океану та суходолу, її на­слідки

Конспект взаємод. компон. географ. оболонки

62
Поняття про природні комплекси. Географічні пояси та природні зони. Екологічні проблеми гео­графічної оболонки


§ 41, 42

уроку

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

63
Практична робота 13 (на місцевості). Ознайом­лення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення взаємозв'язків між ними

§ 37-42

^ Розділ IV. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ (3 год)

64
Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі

Зміна кількості населення впродовж історичного часу, причини цих змін. Густота населення Землі. Розміщення населення. Найбільш заселені тери­торії земної кулі. Людські раси, рівність рас

§ 43, 44

65


^ Тема 2. Народи і держави

Найбільш чисельні народи світу. Найбільші держа­ви та держави-сусіди України на політичній кар­ті світу. Населені пункти. Свій населений пункт, господар­ська діяльність і побут його населення. Тип житла, традиційні промисли рідного краю

Практична робота 14. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх столиць на всіх материках

§ 45

^ Розділ V. ЛЮДИНА І ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА (2 год)

66

Тема 1. Зміни природи під впливом господарської ді­яльності людини

Види господарської діяльності людей. Зміни ком­понентів природи в результаті діяльності людей. Зміни природних комплексів Землі

§ 46

67
^ Тема 2. Населення і природокористування

Використання природних багатств, проблема їх вичерпності. Населення і навколишнє середо­вище, проблеми його забруднення і охорони

§ 47

68
Тематичне оцінювання 7

§ 43 - 47

69, 70
Узагальнююче повторення  1   2   3   4   5

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты