Домой

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5
НазваниеМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5
страница2/3
Дата06.04.2013
Размер0.57 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
Додаток а
Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам
Несвоєчасне затвердження плану або несвоєчасна реєстрація курсової роботи
Вступ не відповідає вимогам
В курсовій роботі відсутня логічна послідовність і науковий стиль виклад
Викладення теоретичної частини курсової роботи не відповідає вимогам
Практична частина курсової роботи не відповідає вимогам
Проблемна частина курсової роботи не відповідає вимогам
Висновки не відповідають вимогам
Список літератури не відповідає вимогам
Таблиця 4 - Визначення первісної вартості основних фондів
Примітка. Всі розрахунки в таблиці 5 приводяться з точністю до однієї копійки
Подобные работы:
1   2   3

Основна

 1. Закон України "Про оплату праці" / Відомості Верховної Ради України, 1995, № 17.

 2. Бєлов М.А., Євдокимова Н.М., Москалюк В.С. Планування діяльності підприємства; Навч. - метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни. -К.: КНЕУ. - 2002. с.- 252с.

 3. Бухалков М.Н. Внутрифирменное планирование: Учебник. – 2-е изд. испр. и доп. М.: ИНФРА-М, 200. – 400с.

 4. Іванова В.В. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2006. – 472 с.

 5. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства. К: Скарби, 2002 -336с.

 6. Тарасюк Г.М., Швалб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. пособ. К: Каравела, 2003. –432с.

 7. Філіпенко О.М., Філіпенко А.В. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посіб в таблицях і схемах. Харків: ХІНЕМ, 2008. – 172 с.

 8. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. Львів: «Магнолія плюс», - 2004. – 268 с.


Додаткова

 1. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.96. №473.

 2. Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств затв.наказом Міністерства економіки України від 6 вересня 2006 р. N 290 

 3. Анискин Ю.П., Павлова А.М.Планирование и контроллинг (3-е изд.) М.:Омега-Л 2007. - 280с.

 4. Арефєва О.В., Кузенко Т.Б. Планування економічної безпеки підприємств. - К: Видавництво Європейського університету, 2004 – 170с.

 5. Бабич Т.Н. Планирование на предприятии. – М.: КноРус 2005 - 336с.

 6. Воронкова В.Г. Планування та прогнозування в умовах ринку. –К: Професіонал ВД, - 2006. – 600с.

 7. Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства. – К.: Професіонал ВД 2004. – 320с.

 8. Іванова В.В. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2006. – 472 с.

 9. Москалюк В.Є. Планування діяльності підприємства — К:КНЕУ, 2005.

 10. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Планування діяльності підприємств. – К.: ЦУЛ 2005 - 256с.

 11. Пивоваров К.В. Планирование на предприятии Учебное пособие (3-е изд.). – М.: Дашков и Ко, 2006, 232с.

 12. Планирование деятельности предприятия. Учебное пособие ред. Руденка А. – М.:Таврия, 2003. - 192с.

 13. Платонова Н.А., Харитонова Т.В. Планирование деятельности предприятия: Учебное пособие Тюмень: ДиС, 2005. - 432с.

 14. Свінцицька О.М. Планування діяльності підприємства. – К.:Видавництво Європейського університету. 2004 - 232с.

 15. Тарасюк Г.М.Планування комерційної діяльності. Навч. пос. К: Каравела, 2005. – 400с.

 16. Филатов О.К. Планирование, финансы, управление на предприятии. – М.: ФиС 2005 - 384с.

 17. Царев В.В. Внутрифирменное планирование. – Спб: Питер, 2002. - 496с.

 18. Швайка Л. Планування діяльності підприємства (перевидання). – К.: Новий Світ-2000, 2005 - 268с.

 19. Яковлев О.І., Устич А.О. Планування діяльності підприємства. Навч. пос.К.: Консум. 2005 - 88с.

Методична література:

 1. Програма нормативної навчальної дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» напряму підготовки – Харків: ХІНЕМ. – 2008.

^ ДОДАТОК А

РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу студента_________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

на тему:_________________________________________________________________________

план роботи затверджено:___________________

(дата)

№п/п

Критерії оцінювання курсової роботи

Бали, що знімаю-ться за порушен-ня вимог

Бали, що зні-мають-ся з даної роботи

Примітки

1.

^ Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам:

(значне перевищення обсягу (більше 5 стор.) текстової частини роботи, шрифт та інтервал не відповідають встановленим, відсутня нумерація сторінок, відсутні заголовки пунктів, неправильне оформлення цифрового та графічного матеріалу тощо)

5, 10, 152.

^ Несвоєчасне затвердження плану або несвоєчасна реєстрація курсової роботи

53.

^ Вступ не відповідає вимогам:

(відсутнє обґрунтування актуальності теми та її значимості, не визначені мета і завдання курсової роботи, не представлена характеристика структури роботи)

5, 104.

^ В курсовій роботі відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладу

5, 105.

^ Викладення теоретичної частини курсової роботи не відповідає вимогам:

(відсутні глибина, всебічність і повнота викладення теоре-тичного матеріалу, не показані дискусійні питання тощо )

5, 106.

^ Практична частина курсової роботи не відповідає вимогам:

(відсутній табличний та ілюстративний матеріал або його аналіз, використані „застарілі дані”, наведені дані не пов’язані зі змістом тексту, відсутній аналіз поданого практичного матеріалу або його динаміка тощо)

5, 10, 15, 207.

^ Проблемна частина курсової роботи не відповідає вимогам:

(не виявлена і не поставлена проблема по даній темі, не визначені шляхи вирішення проблем, не зазначено вдосконалення фінансової практики, відсутня власна точка зору чи її аргументація тощо)

5, 10, 15, 208.

^ Висновки не відповідають вимогам:

(не мають зв’язку з результатами дослідження, не підведені підсумки по всіх висвітлених питаннях, не визначені шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми тощо)

59.

^ Список літератури не відповідає вимогам:

(неправильно оформлений, відсутня законодавча та інформаційна бази, застаріла періодична література тощо)

5


Роботу перевірив:


(прізвище та ініціали наукового керівника)

Кількість балів за виконання курсової роботи

Зміна балів при захисті курсової роботи

Оцінка,

що заноситься до екзаменаційної відомості

за 100-бальною шкалою

за 4-х бальною шкалою

за системою ECTS

Підпис наукового керівника
Дата перевірки курсової роботи

Додаток Б


Завдання на курсову роботу з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві»


Тема:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

студенту IV курсу _______ групи ______________________________________________


Варіант №


Найменування виробу _____________________________________________

Виробнича програма ______________________________________________

Верстатогодин на програму_________________________________________

Вартість основних виробничих фондів _______________________________

Трудомісткість програми ___________________________________________

Кількість силової електроенергії _____________________________________

Кількість енергії на освітлення_______________________________________

Рентабельність продукції____________________________________________


Дата видачі "__" ___________________20__ року

Дата виконання "__" ___________________20__ року

Допущено до захисту "__" ___________________20__ року


Завдання розглянуто на засіданні кафедри економіки підприємства

протокол № від "__" ___________________20__ року

Завідуючий кафедри (підпис)


Викладач (підпис)


Студент (підпис)

Додаток В

Послідовність виконання індивідуального розрахункового завдання


І. Виробнича програма

1.1 Технологічний процес (наводиться короткий опис технологічного процесу виготовлення одиниці готової продукції відповідно до варіанту розрахункового завдання)

1.2 Основні показники роботи цеху (дільниці) необхідно звести в таблицю 1.

Таблиця 1 – Основні планові показники роботи цехуПоказники

Од. вим.

Значення

1

Виробнича програма2

Дні роботи цеху в рік3

Добове навантаження (п.1/п.2)4

Змінність роботи5

Змінне завдання (п.3/п.4)1.3 План виробництва продукції подається у вигляді таблиці 2, що заповнюється після розрахунку собівартості і вартості товарної продукції

Таблиця 2 – План виробництва продукції цеху (дільниці) на рік

Назва товарної продукції

Обсяг, нат. од.

Вартість без ПДВ

Одиниці

Всього


II. План матеріально-технічного постачання і розрахунок амортизаційних відрахувань

2.1 Розрахунок вартості сировини, матеріалів і корисних відходів наведено в таблиці 3. В цехах лісопильно-розкрійних, машинної обробки буде в наявності сировина, корисні відходи і можуть бути матеріали (пакувальні, в'язальні). В окремих цехах (складальних, меблевих) будуть розраховані лише витрати матеріалів. Наявність сировини, матеріалів чи корисних відходів визначається виходячи із технологічного процесу виготовлення і зводиться в таблицю. Ціни приймаються виходячи із діючих на виробництві. Якщо сировина, матеріали чи корисні відходи в розрахунках відсутні, то вони не заносяться в таблицю.

Таблиця 3 – Розрахунок вартості сировини, матеріалів і корисних відходівНазва товарної продукції

Обсяг, нат. од.

Вартість без ПДВ

Одиниці

Всього

1

Сировина
Всього сировини


2

Матеріали
Всього матеріалів


3

Корисні відходи
Всього корисних відходів2.2 Розрахунок вартості основних фондів і амортизаційних відрахувань

Розрахунок вартості основних фондів зводиться в таблицю 4, де основні засоби розділені на дві групи „Машини та обладнання" і „Будівлі і споруди" . В таблиці вказується кількість обладнання, ціна за одиницю, первісна та залишкова вартість. Первісна вартість розраховується як сума вартості придбання (без ПДВ), транспортних витрат, витрат на монтаж устаткування та вартості ввізного мита.

Примітка. Транспортні витрати і витрати на монтаж для будівель і споруд не розраховуються, для устаткування дані витрати приймаються в розмірі 12% від вартості придбання.

^ Таблиця 4 - Визначення первісної вартості основних фондів

Назва основних фондів

Тип, марка

Кількість

Ціна придбання, без ПДВ, грн.

Сума без ПДВ, грн.

Транспортні витрати, грн.

Ввізне мито, грн..

Первісна (балансова) вартість, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

Будівлі і споруди


Обладнання


Всього2.3. Амортизаційні відрахування розраховуються за нормами амортизації. Згідно з внесенням змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 24 12.2002 року з 1.01.2004 р. норми амортизації встановлені для 4-х груп основних фондів:

група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти і передавальні пристрої, капітальні витрати на поліпшення земель;

група 2 - транспортні засоби, включаючи вантажні і легкові машини, меблі, офісне обладнання, побутові електромеханічні прилади й інструменти;

група 3 - інші основні фонди, що не ввійшли до груп 1,2,4, у тому числі сільськогосподарські машини, худоба і насадження;

група 4 - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, їх програмне забезпечення, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, телефони (у т.ч. мобільні), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість МШП.

Норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного періоду в такому розмірі: 1-ша група - 8% річних, 2-га група - 40% річних, 3-тя група - 24% річних, 4-та група -60%річних.

Розрахунки зводяться в таблицю 5.

^ Примітка. Всі розрахунки в таблиці 5 приводяться з точністю до однієї копійки

Таблиця 5 - Розрахунок амортизаційних відрахувань

Назва основних фондів

Тип, марка

Кількість, шт.

Первісна вартість, грн.

Норма амортизації річна,%

Сума амортизаційних відрахувань за рік, грн.

Залишкова вартість основних фондів, грн.

1

2

3

4

5

6

7


1   2   3

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты