Домой

Інформаційне забезпечення становлення І розвитку агропромислових кластерів в Подільському регіоні України
Скачать 101.27 Kb.
НазваниеІнформаційне забезпечення становлення І розвитку агропромислових кластерів в Подільському регіоні України
Дата05.04.2013
Размер101.27 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Ключові слова
Мета проекту
Характеристика науково-технiчної продукцiї, яка буде створена
Детальний змiст проекту
Обгрунтування проекту
Техніко-економічне обгрунтування
Подобные работы:

25-009-03УДК 658.012.011.56(1/9) ДРНТІ 50.49.33


Інформаційне забезпечення становлення і розвитку агропромислових кластерів в Подільському регіоні України


Бурейко Леонід Миколайович, Кандидат економічних наук, доцент, зав. кафедри інформаційних технологій, Подільської державної аграрно-технічної академії , член-кореспондент Міжнародної Академії інформатизації, телефон 6-83-00 факс 3-92-20 , 21704 E-mail: saea@kp.km.ua

Савков Віктор Васильович, Науковий співробітник, Подільської державної аграрно-технічної академії

Пастух Юрій Анатолійович, Науковий співробітник, кандидат економічних наук, Подільської державної аграрно-технічної академії

Китаєва Ольга Анатоліївна, Науковий співробітник, Подільської державної аграрно-технічної академії


^ Ключові слова: Приміські агрокластери, моделювання і економетричне прогнозування, сінергетика та емерджентність макроекономічних систем, проектування організаційно-економічних структур, економічна ефективність.


^ Мета проекту:


Мета проекту полягає в розгляді основних принципів формування приміських агропромислових кластерів та викладання методів і моделей прогнозування інтегрованого виробництва на перспективу в руслі концепції, що впроваджується в Україні Асоціацією “Поділля Перший”. Основний упор зроблено на районний рівень, який для планування залишається обов’язковим і який ще довгі роки буде основою управління АПК.


^ Характеристика науково-технiчної продукцiї, яка буде створена


Обгрунтовано основні принципи формування і розвитку кластерної організації випуску продовольства та сільськогосподарської сировини в Подільському регіоні України, приведено модельний апарат аналізу і прогнозування для районного рівня управління.


^ Детальний змiст проекту


Агропромислові кластери – закономірний розвиток регіональних агрокомплексів, як територіальна форма комплексної організації випуску кінцевої продукції вони представляють собою частину АПК області, що згрупована біля промислових міст і центрів. Такі формування існують в кожній області, регіоні України. Переробні і сільськогосподарські підприємства приміських кластерів, як правило, розміщуються на невеликій території, що дозволяє корпоративно використовувати обслуговуючі та підсобні кооперативи, інженерні споруди і комунікації промислових підприємств, сукупні трудові, матеріальні, фінансові та інформаційні ресурси регіону. Окрім цього, територіально - групове розміщення підприємств і організацій агрокластерів дозволяє більш ефективно доставляти продовольство до споживачів, спонукає соціальному розвитку села, закріпленню кваліфікованих кадрів.

Програмно-цільове прогнозування розвитку агропромислових кластерів в регіоні зводиться до визначення збалансованих шляхів функціонування основних сфер АПК, вертикально інтегрованих в єдине ціле, до оптимізації міжгалузевих співвідношень, відбору інтенсивних технологій на кожному кроці агропромислового виробництва – від вирощування сільськогосподарської продукції до випуску і реалізації продовольства. Отже, розробка прогнозу на перспективу для агрокластера заключається у проведенні досліджень з слідуючих напрямків: а) визначення границь кластера, мети його створення і діяльності; б) вибір напрямків спеціалізації кластера в регіональному обміні; в) розподіл обмеженого ресурсного потенціалу між галузями і підприємствами агрокластера; г) відбір ефективних технологічних рішень, виходячи з природнокліматичної оболонки та наявних ресурсів; д) аналіз траєкторії руху і можливостей переходу до перспективної структури кластера на основі економічної оцінки ефективності діяльності міжгалузевого кластера.

Моделювання ЦПК розвитку овочеконсервного кластера, інтегратором якого в Кам’янець-Подільському регіональному АПК є ВАТ “Адамс”, м. Кам’янець-Подільський. Це один з найпотужніших заводів України, що адаптований в ринкову економіку нашої країни, а також до економічного співробітництва у системі Ради Європи. Завдання розробки цільової комплексної програми полягає в тому щоб визначити оптимізовані: асортимент, склад, і структуру консервної продукції; ареали розміщення і розміри сировинної бази, яка забезпечує виконання виробничої програми консервного заводу в повному обсязі; план використання ресурсного потенціалу (потужностей, ресурсів праці, грошових коштів тощо); основні фінансово-економічні показники виробничо-комерційної діяльності, в тому числі додатковий ефект за рахунок комбінування і територіального зближення кооперованого виробництва. Останнє накладає свій відбиток на критерій оптимізації економічно-математичної задачі в якості якого є сенс використати – мінімум поточних і капітальних витрат на виробництво сировини, випуск консервної продукції та її реалізацію в регіональному АПК і за його межами.

Для цифрової конкретизації математичної моделі, формування матриці потрібно підготувати відповідну вхідну інформацію про діяльність та її перспективи в аграрному і промисловому секторах кластера. Це насамперед обґрунтовані дані про ресурсний потенціал та ефективність його використання, техніко-економічну характеристику переробного виробництва, урожайність, трудомісткість і собівартість сільськогосподарської продукції, про показники економічної ефективності і підприємницької діяльності. У процесі моделювання ЦКП буде враховано тенденцію поглиблення спеціалізації ВАТ “Адамс” та випуску трьох видів консервної продукції – яблучного соку концентрованого, ікри кабачкової та зеленого горошку, а також ретельно вивчено конкурентне середовище та ринки збуту готової продукції.

Моделювання ЦКП розвитку м’ясо-ковбасного кластера. Виробництво продовольства на місцевих невеликих підприємствах і в переробних цехах підприємств є суттєвим резервом збільшення об’ємів продовольчих товарів і сировини. Для обґрунтування перспектив розвитку одного із ковбасних підприємств агрофірми “Прут” Коломийського району Івано-Франківської області і визначення плану використання ресурсного потенціалу запропонована наступна модель і задача: необхідно розрахувати структуру виробництва і плану випуску ковбасних та інших видів копченостей, які при наявних виробничих потужностях, трудових дшозшошщпшресурсах, сировині і матеріалах забезпечують отримання максимуму продукції найвищої якості з мінімальними затратами праці і засобів.

В агрофірмі “Прут” для кожного цеху з виробництва продовольчих товарів розробляються місячні програми, для окремих кварталів і в цілому на рік. Враховуючи, що місячний період являється основою планування і його результати можуть бути екстрапольовані на більш довший період і на інші об’єкти агрофірми, складена і вирішена економіко-математична задача по визначенню випуску копченостей на місяць.

В якості критерію поставленої задачі можна було б використовувати максимум прибутку від реалізації продукції, де по змінним, що виражають випуск ковбасних виробів, стояли б ціни реалізації, а по змінним, які означають об’єм сировини, спецій і матеріалів, затрати на їх придбання і постачання. Однак через неможливості прогнозу рівня закупівельних і реалізаційних цін, прийдеться відмовитись від цього, безумовно, хорошого показника. В оптимізаційній моделі буде використано максимум випуску ковбасних виробів в натуральному виразі.

Математична модель задачі. Знайти невід’ємні значення змінних, які перетворюють в максимум цільову функцію: , де n1 – множина видів ковбасних виробів, що випускається; n2 - множина видів сировини, яку використовують для випуску ковбас; cj - ціна реалізації 1 ц ковбасних виробів, тис. грн.; Zj – закупівельна (заготівельна) ціна 1 ц сировини, спецій і матеріалів. З врахуванням вище викладених зауважень цільова функція приймає інший більш простий вид: . Цей максимум повинен бути досягнутий при виконанні наступних умов, згрупованих в п’ять однорідних підсистем по використанню ресурсного потенціалу і випуску продукції в заданому асортименті.

Умови. 1. Використання основних фондівде F – множина видів основних засобів; bf – наявність основних фондів виробництва в підсобному цеху виробництва ковбасних виробів; afj - норматив затрат основних фондів f-го виду на одиницю випуску продукції;
хf - реконструкція фондів f-го виду. 2. Трудові ресурси, год.-люд. , де Т – множина кваліфікації в ковбасному виробництві; bt - запаси праці за місяць t-ої кваліфікації; atj - норматив затрат праці на 1 ц випуску ковбасних виробів. 3. Визначення потреби в сировині , де М – множина видів сировини (м’яса), яке використовують для випуску ковбасних виробів; amj - затрати м’яса m-го виду на 100 кг несолоної суміші j-го виду; хm - загальний об’єм заготівлі сировини m-го виду на протязі місяця для забезпечення програми випуску продукції. 4. Використання спецій і матеріалів з можливістю їх купівлі зі сторони , де Р – множина видів спецій і матеріалів; bp - запаси спецій і матеріалів p–го виду; apj - технологічна норма затрат спецій і матеріалів на 100 кг несолоної суміші; xp - можливість придбання p–го матеріалу, спецій зі сторони. 5.Випуск ковбасних виробів в заданій кількості і асортименті , де Qj - об’єм випуску ковбасних виробів j-го виду; Vj - вихід ковбасних виробів з 100 кг несолоної суміші.


^ Обгрунтування проектуСпецифічна форма концентрації та інтенсифікації в регіональних АПК ставить питання про утворення агропромислових кластерів, в яких органічно були б пов’язані всі види діяльності по випуску продовольства і наданню послуг. Таке кооперування обумовлює докорінні зміни у структурі управління регіональною ланкою виробництва.

Агропромисловим кластерам, що сформовані та діють в умовах Хмельницької області притаманні великі потенційні можливості по виробництву продовольства і сировини. Як форма міжгалузевої організації інтегрованого бізнесу, вони мають історичні коріння в регіональних агрокомплексах (обласні сахаротрести, птицепроми, об’єднання по насінництву і племенні справі тощо).

В Кам’янець-Подільському регіоні найбільш розвинутими і перспективними є агрокластери овочеконсервного, бройлерно-яйцевого і молочного напрямів, інтеграторами виробничо-комерційної діяльності яких є, відповідно: ВАТ “Адамс”, ЗАТ “Авіс” і молокозавод “Лактіс”. Тут створені всі необхідні умови для передових, економічних, безвідходних технологій для раціонального використання землі, трудових ресурсів і засобів виробництва.

Як показали попередні дослідження овочеконсервного і м’ясо-ковбасного кластерів складний, інтегрований характер сільськогосподарського і переробного виробництв, потреба в тісних зв’язках між економічними, організаційно-виробничими, технологічними і соціальними міроприємствами закликають до обов’язкового використання методів математичного моделювання для розробки ЦКП на перспективу. Це дозволяє оптимізувати в єдиній площині склад і структуру продовольства і сировинної бази у сільських товаровиробників, що працюють разом на кінцевий результат, вирішити соціальні проблеми.


^ Техніко-економічне обгрунтування

.1. Місце впровадження: кластери – агропромислові формування Дунаєвецького та Кам’янець-Подільського районів Хмельницької області, Новоселицького та Сокирянського районів Чернівецької області, Коломийського району Івано-Франківської області.

2. Максимально можливі обсяги впровадження 38 аграрних формувань.

3. База для порівняння – існуючі організаційно-виробничі та економічні структури.

4. Вихідні дані:


№ п/п

Показники

Одиниці виміру

Базовий варіант

Наслідки запровадження

1.

Розмір доходу від реалізації конкурентоспроможної продукції в розрахунку на одне кластерне формування

грн.

174000

177980

2.

Формула розрахунку: Е=(П1б) х n


3.

Розрахунок очікуваного річного ефекту при обсязі впровадження:

(177980 грн.-174000 грн.)х38=151240 грн.

4.

Витрати на впровадження60 000 грн.

5.

Економічний ефект для розподілу

(п.3-п.4)91240 грн.


5. Розподіл запланованого річного економічного ефекту між виконавцем та замовником:


Назва організацій

Доля річного економічного ефекту:

Розмір відрахувань, %

Сума, гривень

Виконавець

40

36496

Замовник

60

54744

ВпровадженняНазва продукції

Підприємство, організація, де планується впровадження розробки

Заплановані обсяги впровадження

Проект кластерної організації агропромислового виробництва

ВАТ “Адамс”,

ЗАТ агрофірма “Авіс”,

ВАТ “Комбінат хлібопродуктів”


2411 га ріллі, 685 га садів,

3,7 тис. га сільськогосподарських угідь

7 тис. га. сільськогосподарських угідь, в т.ч. 6,6 тис. га ріллі
27.11.12

Скачать 101.27 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты