Домой

Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року n 1260 ( 1260-97-п ) "Про документи про освіту та вчені звання", статті 34 закон
НазваниеКабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року n 1260 ( 1260-97-п ) "Про документи про освіту та вчені звання", статті 34 закон
страница1/8
Дата05.04.2013
Размер1.02 Mb.
ТипЗакон
Подобные работы:
  1   2   3   4   5   6   7   8МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Н А К А З


N 341 від 25.04.2001


Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію

студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих

навчальних закладах I-II рівнів акредитації, які здійснюють

підготовку фахівців на основі базової загальної середньої

освіти


Відповідно до ст. 42 Закону України "Про освіту" ( 1060-12),

постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року

N 1260 ( 1260-97-п ) "Про документи про освіту та вчені звання",

статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ),

постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 року N 1717

( 1717-2000-п ) "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів

на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання"

Н А К А З У Ю:


1. Затвердити Положення про державну підсумкову атестацію

студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих

навчальних закладах I-II рівнів акредитації, які здійснюють

підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти

(додаток 1).

2. Ввести в дію Положення про державну підсумкову атестацію

студентів у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, які

здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної

середньої освіти з 1 січня 2000/2001 навчального року.

3. Затвердити критерії оцінювання знань студентів вищих

навчальних закладів I-II рівнів акредитації з предметів

загальноосвітньої підготовки (додаток 2).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника

Департаменту вищої освіти Дмитриченка М.Ф.


Міністр В.Г.Кремень


Додаток 1

до наказу Міністерства освіти

і науки України

від 25 квітня 2001 р. N 341


Положення

про державну підсумкову атестацію студентів із

загальноосвітніх предметів у вищих навчальних

закладах I-II рівнів акредитації, які

здійснюють підготовку фахівців на основі

базової загальної середньої освіти


Загальні положення


Державна підсумкова атестація (далі - атестація) студентів

вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації, що здійснюють

підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти,

- це форма контролю за відповідністю освітнього рівня студентів

навчальним програмам. Атестація проводиться відповідно до статті

34 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ),

постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 року N 1717

( 1717-2000-п ) "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів

на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання".

Зміст, форми, терміни атестації, перелік предметів, з яких

здійснюється атестація, визначається навчальними планами

підготовки молодших спеціалістів, які погоджені Міністерством

освіти і науки України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.97

р. N 1260 ( 1260-97-п ) студентам, які під час навчання у вищих

навчальних закладах I - II рівнів акредитації здобули повну

загальну середню освіту, видаються також атестати про повну

загальну середню освіту одночасно з дипломом молодшого

спеціаліста.

Для студентів навчальних закладів I - II рівнів акредитації

встановлюються різні види морального стимулювання за високі

досягнення у навчанні, передбачені Положенням про золоту медаль

"За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення

у навчанні" ( z0924-00 ).

Рішення про представлення випускників вищих навчальних

закладів I - II рівнів акредитації до нагородження Золотою та

Срібною медалями приймається педагогічною радою, погоджується з

відповідним органом управління освітою й затверджується наказом

керівника навчального закладу.

Підвищення результатів семестрового та річного оцінювання

шляхом переатестації не дає підстав для нагородження випускників

Золотою та Срібною медалями.

Студентам, нагородженим Золотою або Срібною медалями, згідно

з постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 року

N 1260 ( 1260-97-п ), видається документ про повну загальну

середню освіту особливого зразка.


1. Семестровий контроль


1.1. Семестровий контроль студентів, які вивчають предмети

загальноосвітньої підготовки, проводиться у формах семестрового

екзамену, диференційованого заліку з конкретного навчального

предмета в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною

програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.

1.2. Семестровий екзамен - це форма підсумкового контролю

засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з

окремого навчального предмета за семестр, що проводиться як

контрольний захід.

1.3. Семестровий диференційований залік - це форма

підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом

навчального матеріалу з певного предмета винятково на підставі

результатів виконаних індивідуальних завдань (розрахункових,

графічних тощо). Семестровий диференційований залік не передбачає

обов'язкову присутність студентів.

1.4. Студент вважається допущеним до семестрового контролю з

конкретного навчального предмета (семестрового екзамену,

диференційованого заліку), якщо він виконав усі види робіт,

передбачені навчальним планом на семестр з цього навчального

предмета.

1.5. Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних

сесій, передбачених навчальним планом.

1.6. Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться

до відома викладачів і студентів не пізніш як за місяць до початку

сесії. Порядок і методика проведення заліків та екзаменів

визначаються вищим навчальним закладом.

1.7. Результати складання екзаменів і диференційованих

заліків оцінюються за 12-бальною шкалою та вносяться в

екзаменаційну відомість, залікову книжку.

1.8. Студенти, які під час сесії виявили рівень знань,

зафіксований 1, 2, 3, 4 балами більш як з двох предметів,

відраховуються з вищого навчального закладу.

1.9. Студентам, які під час сесії виявили рівень знань,

зафіксований 1, 2, 3, 4 балами не більш як з двох предметів,

дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку

наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не

більш як два рази з кожного предмета: один раз викладачу, другий -

комісії, що створюється завідувачем відділення.

1.10. Студенти, які не з'явились на екзамени без поважних

причин, відраховуються з вищого навчального закладу.


2. Проведення атестації


2.1. Державна атестація студентів у вищих навчальних закладах

I - II рівнів акредитації, що здійснюють підготовку молодших

спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти,

проводиться з державної мови (письмово), історії України та трьох

предметів за вибором навчального закладу.

2.2. Атестація з кожного предмета проводиться у формі,

визначеній Міністерством освіти і науки України (усне опитування,

комплексне завдання, письмова робота, поєднання усних та письмових

робіт тощо).

2.3. Атестація проводиться у терміни, зазначені у навчальних

планах навчального закладу, погоджених Міністерством освіти і

науки України.

2.4. Завдання для атестації розробляються відповідними

предметними (цикловими) комісіями і затверджуються керівником

навчального закладу.

2.5. Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою

відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів,

що здобувають повну загальну освіту у вищих навчальних закладах

I - II рівнів акредитації.

2.6. В атестат про повну загальну середню освіту, що буде

видаватися студентам, які закінчили програму повної загальної

середньої освіти до 2001 року, оцінки виставляються за 12-бальною

шкалою шляхом їх перерахування з 4-бальної системи оцінювання за

таким принципом:


--------------------------------------------------

|Шакала оцінювання | Оцінки |

|-----------------------+------------------------|

|4-бальна шкала | 3 | 4 | 5 |

|-----------------------+--------+--------+------|

|12-бальна шкала | 6 | 9 | 12 |

--------------------------------------------------


2.7. Студенти мають право на повторну атестацію для

підвищення оцінки за умови отримання 1, 2, 3, 4 балів. Повторна

атестація може проводитися в будь-який час, але не раніше, ніж

через 10 днів після закінчення атестації і не пізніше початку

нового навчального року (семестру). Конкретні строки повторної

атестації встановлюють вищі навчальні заклади.

2.8. Матеріали й завдання для повторної атестації розробляє

відповідна предметна (циклова) комісія й затверджує керівник

навчального закладу.

2.9. Студент, який і при повторній атестації одержав 1, 2, 3,

4 бали, відраховується з вищого навчального закладу.


3. Державні атестаційні комісії


3.1. Для проведення атестації не пізніш як за два тижні до її

початку в навчальних закладах створюється комісія, яка

затверджується керівником навчального закладу у складі: голови

(керівник навчального закладу або його заступник з навчальної,

навчально-методичної роботи), голови предметної (циклової) комісії

та викладача, який читає предмет.

3.2. На голів комісій покладається відповідальність за

об'єктивність проведення атестації та дотримання порядку її

проведення.

3.3. Головою комісії не може бути керівник навчального

закладу, його заступник, який викладає у даній групі предмет, з

якого проводиться атестація.

3.4. Під час проведення атестації можуть бути присутніми лише

керівник навчального закладу (його заступник з навчальної,

навчально-методичної роботи) або особа, уповноважена органом

управління освітою.

3.5. Втручання у проведення атестації та визначення її

результатів з боку осіб, які не є членами комісії, не

допускається. Зауваження та пропозиції щодо процедури проведення

атестації можуть подаватися у письмовій формі до апеляційної

комісії не пізніш як наступного робочого дня після проведення

атестації.

3.6. Результати атестації заносяться до протоколу

встановленого зразка.

3.7. Звіти комісій про результати атестації та матеріали

атестації зберігаються відповідно до вимог Інструкції з ведення

ділової документації, затвердженої наказом від 23.06.2000 року N

240 ( v0240290-00 ) Міністерства освіти і науки України.


4. Апеляційні комісії. Подання та розгляд апеляцій


4.1. Для забезпечення об'єктивного проведення атестації

керівником навчального закладу створюються апеляційні комісії з

кожного предмета.

4.2. Чисельність і склад апеляційних комісій затверджує

керівник навчального закладу.

4.3. Результати атестації можуть бути оскаржені до

апеляційної комісії студентами, їхніми батьками або особами, які

їх замінюють, протягом 10 днів після її проведення.


5. Контроль за дотриманням вимог проведення атестації


5.1. Контроль за дотриманням вимог до організації та

проведення атестації покладається на керівників вищих навчальних

закладів.

5.2. Результати проведення атестації щорічно до 15 липня

узагальнюються та аналізуються відповідними органами управління

освітою.

5.3. Узагальнена інформація подається відповідними органами

управління освітою Міністерству освіти і науки України до 1

серпня.


Додаток 2


Критерії оцінювання знань студентів вищих навчальних закладів

I-II рівнів акредитації з предметів загальноосвітньої

підготовки за дванадцятибальною шкалою


Загальні критерії оцінювання


I рівень - початковий. Відповідь студента при відтворенні

навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, зумовлюється

початковими уявленнями про предмет вивчення.

II рівень - середній. Студент відтворює основний навчальний

матеріал, здатний виконувати завдання за зразком, володіє

елементарними вміннями навчальної діяльності.

III рівень - достатній. Студент знає істотні ознаки понять,

явиш, закономірностей, зв'язків між ними, а також самостійно

застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими

операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє

робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь повна,

правильна, логічна, обгрунтована, хоча їй і бракує власних

суджень. Студент здатний самостійно здійснювати основні види

навчальної діяльності.

IV рівень - високий. Знання студента є глибокими, міцними,

узагальненими, системними; учень вміє застосовувати знання творчо,

його навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена

вмінням самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища,

факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.

------------------------------------------------------------------

| Рівні |Бали| Критерії оцінювання навчальних досягнень |

|навчальних| | студентів |

|досягнень | | |

|----------+----+------------------------------------------------|

|1. | 1 |Студент може розрізняти об'єкт вивчення і|

|Початковий| |відтворити деякі його елементи; мало усвідомлює|

| | |мету навчально-пізнавальної діяльності; виконує|

| | |не більш як 20 % від загальної кількості тестів.|

| |----+------------------------------------------------|

| | 2 |Студент фрагментарно відтворює незначну частину|

| | |навчального матеріалу; має нечіткі уявлення про|

| | |об'єкт вивчення; виявляє здатність елементарно|

| | |викласти думку; може усно відтворити кілька|

| | |термінів, явищ без зв'язку між ними; може обрати|

| | |правильний варіант відповіді (на рівні "так -|

| | |ні"); може самостійно знайти відповідь у тексті|

| | |підручника; виконує 20 % від загальної кількості|

| | |тестів. |

| |----+------------------------------------------------|

| | 3 |Студент відтворює менш як половину навчального|

| | |матеріалу; з допомогою викладача виконує|

| | |елементарні завдання; може дати відповідь з|

| | |кількох простих речень; здатен усно відтворити|

| | |окремі частини теми; має фрагментарні уявлення|

| | |про роботу з джерелами, не має сформованих умінь|

| | |та навичок; виконує 30 % від загальної кількості|

| | |тестів. |

|----------+----+------------------------------------------------|

|2. | 4 |Студент має початковий рівень знань; знає|

|Середній | |близько половини навчального матеріалу, здатний|

| | |відтворити його відповідно до тексту підручника|

| | |або пояснень учителя, повторити за зразком певну|

| | |операцію, дію; описує явища, процеси без|

| | |пояснень причин, з допомогою викладача здатен|

| | |відтворити їх послідовність, слабко орієнтується|

| | |в поняттях; має фрагментарні навички в роботі з|

| | |підручником; самостійне опрацювання навчального|

| | |матеріалу викликає значні труднощі; здатен|

| | |давати відповіді на прості, стандартні|

| | |запитання, виявляє інтерес до навчального|

| | |матеріалу, виконує 45 % від загальної кількості|

| | |тестів. |

| |----+------------------------------------------------|

| | 5 |Студент знає більш як половину навчального|

| | |матеріалу; розуміє основний навчальний матеріал;|

| | |здатний з помилками й неточностями дати|

| | |визначення понять, сформулювати правило,|

| | |відтворити його з помилками та неточностями; має|

| | |стійкі навички роботи з текстом підручника; може|

| | |самостійно оволодіти більшою частиною заданого|

| | |матеріалу, формулює поняття, наводить приклади,|

| | |знає основні дати; орієнтується в хронології;|

| | |підтверджує висловлене судження одним - двома|

| | |аргументами; здатен використовувати під час|

| | |відповіді допоміжні наочні матеріали; відповіді|

| | |непослідовні та нелогічні; виконує 55 % від|

| | |загальної кількості тестів. |

| |----+------------------------------------------------|

| | 6 |Студент виявляє знання і розуміння основних|

| | |положень навчального матеріалу, може поверхово|

| | |аналізувати події, процеси, явища і робити певні|

| | |висновки; відповідь його правильна, але|

| | |недостатньо осмислена; самостійно відтворює|

| | |більшу частину навчального матеріалу; відповідає|

| | |за планом, висловлює власну думку щодо теми,|

| | |вміє застосовувати знання при розв'язуванні|

| | |задач за зразком; користується додатковими|

| | |джерелами; виконує 65 % від загальної кількості|

| | |тестів. |

|----------+----+------------------------------------------------|

|3. | 7 |Студент правильно і логічно відтворює навчальний|

|Достатній | |матеріал; розуміє основоположні теорії і факти,|

| | |встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними;|

| | |вміє наводити окремі власні приклади на|

| | |підтвердження певних думок, застосовувати|

| | |вивчений матеріал у стандартних ситуаціях,|

| | |здатен з допомогою викладача скласти план|

| | |реферату, виконати його та правильно оформити;|

| | |самостійно контролює власні навчальні дії;|

| | |правильно використовує термінологію; складає|

| | |прості таблиці та схеми; виконує 75 % від|

| | |загальної кількості тестів. |

| |----+------------------------------------------------|

| | 8 |Знання студента є достатньо повними, він вільно|

| | |застосовує вивчений матеріал у стандартних|

| | |ситуаціях, логічно висвітлює події з точки зору|

| | |смислового взаємозв'язку, вміє аналізувати,|

| | |встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежності|

| | |між явищами, фактами, робити висновки, загалом|

| | |контролює власну діяльність; відповідь його|

| | |повна, логічна, обгрунтована, але з деякими|

| | |неточностями; здатен на рецензію відповіді|

| | |іншого студента; може опрацьовувати матеріал|

| | |самостійно, вміє підготувати реферат та захищати|

| | |його найважливіші положення; виконує 80 % від|

| | |загальної кількості тестів. |

| |----+------------------------------------------------|

| | 9 |Студент вільно володіє вивченим матеріалом,|

| | |застосовує знання в дещо змінених ситуаціях,|

| | |вміє аналізувати і систематизувати інформацію,|

| | |використовує загальновідомі докази у власній|

| | |аргументації; висловлює стандартну аргументацію|

| | |при оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить|

| | |поняття; здатен самостійно опрацювати навчальний|

| | |матеріал, але потребує консультацій з|

| | |викладачем; виконує прості творчі завдання;|

| | |виконує 85 % від загальної кількості тестів. |

|----------+----+------------------------------------------------|

|4. | 10|Студент володіє глибокими і міцними знаннями,|

|Високий | |здатний використовувати їх у нестандартних|

| | |ситуаціях; може визначати тенденції та|

| | |суперечності процесів; робить аргументовані|

| | |висновки; критично оцінює окремі нові факти,|

| | |явища, ідеї; використовує додаткові джерела та|

| | |матеріали; самостійно визначає окремі цілі|

| | |власної навчальної діяльності; вирішує творчі|

| | |завдання; відрізняє упереджену інформацію від|

| | |об'єктивної; здатен сприйняти іншу позицію як|

| | |альтернативну; виконує 95% від загальної|

| | |кількості тестів. |

| |----+------------------------------------------------|
  1   2   3   4   5   6   7   8

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты