Домой

Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності
Скачать 128.73 Kb.
НазваниеАудиторський висновок про достовірність фінансової звітності
Дата26.03.2013
Размер128.73 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Аудитор) згідно з Договором № 4 від 02 лютого 2012 року
Дата державної реєстрації
Основні відомості про підприємство
Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб’єкта господарської діяльності
Рішення про створення Фонду
Тип Фонду
Початок проведення аудиту
Розкриття інформації за видами зобов’язань.
Розкриття інформації про власний капітал
Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку
Коефіцієнт поточної ліквідності
На кінець звітного періоду
На кінець звітного періоду
Коефіцієнт фінансової незалежності
На кінець звітного періоду
Коефіцієнт фінансової автономії (стабільності)
На кінець звітного періоду
Рентабельність активів =
Подобные работы:

Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма

«АСПЕКТ 2001 АУДИТ»

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2857

(рішення Аудиторської Палати України від 28.02.2002р.)

р/р 26003216037 ВАТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805

т/ф. 585-35-88.

_____________________________________________________________________________

Україна, 01135, м.Київ,

вул.Волоська, 29


Аудиторський висновок

про достовірність фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Планета-ФМ» станом на 31 грудня 2011 року


Керівництву ТОВ “Компанія з управління активами „Планета-ФМ”

Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку


Аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АСПЕКТ 2001 АУДИТ» (далі - ^ Аудитор) згідно з Договором № 4 від 02 лютого 2012 року провела аудиторську перевірку фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Планета-ФМ» (надалі – Товариство), що включають Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, Звіт про власний капітал за 2011 рік та Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству,  встановленим нормативам. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.


Аудиторська перевірка здійснювалась на підставі законодавства України, що регламентує порядок проведення, принципи та прийоми аудиту, а саме: Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. № 3125-ХІІ, а також діючих в Україні Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, за якими спланована та проведена аудиторська перевірка для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих помилок.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності облікової політики що використовується, прийнятність облікових оцінок зроблених управлінським персоналом та загального надання фінансової звітності обліковим принципам, які є загальноприйнятими в Україні.  

У зв’язку з тестовим характером аудиторської перевірки та іншим властивим аудиторській перевірці обмеженням існує ризик негарантованості виявлення всіх помилок, а це означає, що деякі перекручення та помилки в фінансовій звітності та в бухгалтерському обліку можуть бути не виявлені аудиторами навіть при дотриманні норм і вимог МСА. Незважаючи на те, що думка аудитора збільшує довіру до фінансових звітів, користувач не може вважати, що думка є гарантією майбутньої життєздатності суб’єкта господарювання або свідченням продуктивності чи ефективності ведення управлінським персоналом справ суб’єкта господарювання.

Аудиторський висновок складено з врахуванням Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19 грудня 2006р. №1528, зареєстрованого у Мінюсті України 23 січня 2007р. №53/13320.


Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.


Висновок:

На думку Аудитора фінансові звіти справедливо та достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Планета-ФМ» на 31грудня 2011року, а також результат його діяльності за 2011 рік.

Не висловлюючи умовно-позитивної думки, ми звертаємо увагу на  те, що аудитори не спостерігали за проведенням щорічної інвентаризації активів та зобов’язань Товариства, оскільки ця дата передувала початку проведення аудиторської перевірки.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування відповідно до статутних документів: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АСПЕКТ 2001 АУДИТ».

^ Дата державної реєстрації: 02.10.01р. за №03554 . Свідоцтво про державну реєстрацію видане Подільською районною державною адміністрацією м.Києва.

Код за ЄДРПОУ: 31628671

Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №2857, видане на підставі рішення Аудиторської Палати України від 28.02.2002 року, чинне до 28.02.07р. Рішенням Аудиторської палати України від 23.02.07р. №173/2 термін дії Свідоцтва продовжено до 23.02.2012р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів:

Реєстраційний номер Свідоцтва: 356

Серія та номер Свідоцтва : АБ 000328

Строк дії Свідоцтва: з 27.03.2007року до 23.02.1012 року

Унесено до Реєстру відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2007року за №565.

Директор –Русанова Ольга Володимирівна. Здійснює аудиторську діяльність на підставі сертифіката аудитора № 003849 , серія А, згідно рішення Аудиторської палати України від 25.06.1999 року за № 79, термін дії сертифіката подовжено до 25.06.2013 року рішенням АПУ №190/3 від 22.05.2008р.

Місцезнаходження ТОВ «Аудиторська фірма «АСПЕКТ 2001 АУДИТ»: 01135, м.Київ, вул. Волоська, 29, к.5. Тел./факс 585-35-88.
^

Основні відомості про підприємство


Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Планета-ФМ».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31984485.

Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд.32-Б.

^ Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб’єкта господарської діяльності:

ТОВ « КУА «Планета-ФМ» зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 04.08.2005 р., створено шляхом перереєстрації товариства з обмеженою відповідальністю “Агентство “Фінансовий Менеджмент Консалтинг”, зареєстрованого Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 30.04.2002 р., з урахуванням змін, зареєстрованих Печерською РДА 02.08.06р. за №10701050004004802; 15.12.06р. за №10701050006004802; 11.09.07р. за №10701050001004802; 22.11.07р. за №10701050013004802; 24.11.08р. за № 10701050017004802; Подільською РДА від 15.12.09р. за №10711050019025298; 25.08.2010р. за №10711050020025289; 08.08.2011р. за №10711050023025298.

Види діяльності за КВЕД:

65.23.0 Інше фінансове посередництво

65.22.0 Надання кредитів

67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

Ліцензування професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами): 

Ліцензія серії АГ № 399255 строком дії 04.10.2010 р. - 04.10.2015 р.;

дата прийняття та номер рішення ДКЦПФРУ про видачу ліцензії: 28.09.2010 р. за № 1200.


Інвестиційний Фонд, створений компанією з управління активами для залучення коштів з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування:


Повне найменування інвестиційного Фонду: Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Планета Нерухомість» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Планета-ФМ».

^ Рішення про створення Фонду: Фонд створено згідно з рішенням Зборів Учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «Планета-ФМ» (протокол №28 від 21 квітня 2008 року).

^ Тип Фонду: закритий.

Вид Фонду: недиверсифікований.

Скорочена назва : ЗНВПІФ «Планета Нерухомість».  

Повне та скорочене найменування Фонду є рівнозначними.


Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Аудит фінансової звітності Компанії здійснено на підставі Договору № 4 від 02 лютого 2012 року , укладеного між ТОВ «Аудиторська фірма «АСПЕКТ 2001 АУДИТ» і ТОВ «Компанія з управління активами «Планета-ФМ».

Місце проведення аудиту: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд.32-Б.

^ Початок проведення аудиту - 02 лютого 2011 року, завершення аудиту та видача аудиторського висновку про підтвердження достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Планета-ФМ» - 06 лютого 2011 року.

У процесі аудиту використані реєстраційні, установчі, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку Товариства.


Висловлення думки щодо окремих компонентів фінансових звітів

Розкриття інформації за видами активів.

Необоротні активи станом на 31.12.2011р. становлять 17тис.грн., у тому числі:

  1. Нематеріальні активи:

залишкова вартість – 0тис.грн.

первісна вартість – 1тис.грн.

накопичена амортизація – 1тис.грн.

Розкриття інформації за видами нематеріальних активів відповідає вимогам П(С)БО 8”Нематеріальні активи”, затвердженого наказом Мінфіну України від 18.10.1999р. №242, зарєєстрованого в Мінюсті України 02.11.1999р. під №750/4043.

  1. Основні засоби:

залишкова вартість – 17тис.грн.

первісна вартість – 181тис.грн.

накопичена амортизація – 164тис.грн.

Інформацію у примітках до фінансових звітів про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи розкрито згідно вимог П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000р. №92, зарєєстрованого в Мінюсті України 18.05.2000р. під №288/4509.

Оборотні активи станом на 31.12.2011р. становлять 5332тис.грн., у т.ч.:

- Векселі одержані -3511тис.грн.;

- Дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість –24тис.грн.;

первісна вартість – 24тис.грн.

Резерв сумнівних боргів не створювався. 

- Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами – 1792тис.грн.

Розкриття інформації у фінансовій звітності про дебіторську заборгованість здійснюється відповідно до вимог з П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Мінфіну України від 18.10.1999р. №237, зарєєстрованого в Мінюсті України 25.10.1999р. під №725/4018.

Станом на 31.12.2011р. по статті балансу „Грошові кошти та їх еквіваленти” відображені залишки на поточних рахунках Компанії в установах банків: в національній валюті - 5тис.грн.

Згiдно Мiжнародного стандарту аудиту 120 "Концептуальна основа МСА" та 800 "Аудиторський висновок при виконаннi завдань з аудиту спецiального призначення" Аудитор пiдтверджує правильнiсть розкриття iнформацiї за видами активiв у вiдповiдностi з нацiональними стандартами (положеннями) бухгалтерського облiку.


Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2011р. складають 1729тис.грн. Порядок формування витрат майбутніх періодів регламентований основним внутрішнім нормативним документом Товариства – наказом про облікову політику підприємства, і був не змінним протягом перевіряємого періоду.


^ Розкриття інформації за видами зобов’язань.

Сума поточних зобов'язань, що виникла внаслідок господарської діяльності Товариства, станом на 31.12.2011р. складає 77тис. грн., у т.ч. : кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 12тис. грн.; з одержаних авансів – 54тис.грн.; зі страхування - 1тис. грн; з оплати праці - 10тис.грн.

Розкриття iнформацiї про зобов'язання Товариства здійснюється згiдно П(С)БО 11 “Зобов'язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. №20 (зі змінами та доповненнями). Зобов'язаннями визнавалась заборгованість Товариства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди.  Поточні зобов’язання Товариства відображено в балансі за сумою погашення.


^ Розкриття інформації про власний капітал

Власний капітал- це залишкова частка в активах підприємства після вирахування всіх його зобов’язань.

Власний капітал Компанії станом на 31.12.2011р. становить 7001тис.грн., в тому числі:

  • Статутний капітал у розмірі 7000тис. грн. ;

  • Нерозподілений прибуток - 1тис.грн.

Порядок формування статутного капіталу відповідає методології, встановленої законодавством України. Порядок відображення статутного капіталу у бухгалтерському обліку відповідає Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” вд 16.07.1999р. №996-IV та Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні.

Станом на 31.12.2011р. статутний капітал Товариства сформовано та сплачено у повному обсязі виключно грошовими коштами.

Розкриття iнформацiї щодо власного капiталу Товариства згiдно нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, зокрема П(С)БО 5 "Звiт про власний капiтал".

Аудитор підтверджує, що формування статутного капіталу Товариства відповідає чинному законодавству та установчим документам; підтверджує правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структуру та призначення.


^ Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку

Згідно Звіту про фінансові результати за 12 місяців 2011року сума інших операційних доходів складає 63тис.грн., сума адміністративних витрат - 42тис.грн., інших операційних витрат – 20тис.грн.; податок на прибуток від звичайної діяльності – 1тис.грн. Чистий прибуток та збиток у Товариства відсутні.

При визначенні фінансового результату Товариство, в цілому, дотримувалось вимог П(С)БО 15 „Доходи”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290, зі змінами і доповненнями, та П(С)БО 16”Витрати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318, зі змінами і доповненнями, а також наказом про облікову політику підприємства.

Аналіз показників фінансового стану

Розрахунки показників фінансового стану Товариства та їх аналіз проведено на підставі даних річної фінансової звітності Товариства. Результати досліджень наведено нижче.

^ Коефіцієнт поточної ліквідності – це відношення оборотних активів до поточних зобов’язань підприємства. Коефіцієнт поточної ліквідності показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань.

Показники

На початок звітного періоду

^ На кінець звітного періоду

Коефіцієнт поточної ліквідності =


р. 260 ф. 1 + р.270 ф.1

р. 620 ф. 1 + р.630 ф.1

94,19

91,70За наведеними даними, на кінець звітного періоду на 1 гривню поточної заборгованості припадало 91,70грн. ліквідних активів.

Орієнтовне значення показника підприємство повинно встановлювати самостійно. Воно залежатиме від щоденної потреби підприємства у вільних грошових ресурсах.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину поточних забов’язань можна за необхідності погасити негайно. Рекомендована нижня межа цього показника- 0,2.Показники

На початок звітного періоду

^ На кінець звітного періоду

Коефіцієнт абсолютної ліквідності =

р. 230 ф.1 + р.240 ф.1

р. 620 ф.1+ р.630 ф.1

0,06

0,06


За наведеними даними, грошова платоспроможність підприємства на кінець звітного періоду порівняно з початком не змінилась, та свідчила про недостатню можливість підприємства провести за необхідністю негайні розрахунки грошовими коштами за поточними зобов'язаннями.

^ Коефіцієнт фінансової незалежності:

Показники

На початок звітного періоду

^ На кінець звітного періоду

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

р. 380 ф. 1

р.480р. +р.620 ф. 1

97,24

90,92


Як видно з наведених даних, на кінець звітного періоду на кожну гривню позичкового капіталу припадало 90,92грн. власного капіталу підприємства.

^ Коефіцієнт фінансової автономії (стабільності) характеризує оцінку рівня фінансування діяльності підприємства за рахунок власних коштів. Оптимальне значення – більше 0,5.

Показники

На початок звітного періоду

^ На кінець звітного періоду

Коефіцієнт фінансової автономії (стабільності)

р. 380 ф. 1

р. 640 ф. 1


0,99


0,99


Як видно з наведених даних, на початок та кінець звітного періоду доля власного капіталу підприємства складала 99%.

Коефіцієнт рентабельності активів свідчить про ефективність використання підприємством своїх активів для отримання прибутку.


^ Рентабельність активів =

Чистий прибуток (р.220ф.2) Активи на початок звітного періоду ((р.080+р.260+р.270гр.3ф.1)+ Активи на кінець звітного періоду (р.080+р.260+р.270гр.4ф.1)) :2

= 0,00


За відсутністю чистого прибутку у перевіряємий період коефіцієнт рентабельності активів не розрахований.

Слід мати на увазі, що розраховані коефіцієнти ліквідності не можуть бути точними індикаторами фінансового стану підприємства, оскільки вони характеризують ліквідність лише на дату складання балансу і не враховують строки сплати боргів.


м.Київ

10 лютого 2012 рік


Директор ТОВ «Аудиторська фірма

«АСПЕКТ 2001 АУДИТ» Русанова О.В.                        

(сертифікат серії А №003849)

Скачать 128.73 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты