Домой

Аудиторська фірма “Фінком-Аудит”
НазваниеАудиторська фірма “Фінком-Аудит”
страница1/38
Дата26.03.2013
Размер5.17 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Відповідальність управлінського персоналу
Відповідальність аудитора
Висловлення думки
Пояснювальний параграф
Директор ТОВ “Фінком-Аудит” О. А. Мазур
Загальна інформація про діяльність публічного акціонерного товариства „банк велес”
Найменування банку
Організаційно- правова форма банку
Платоспроможність Банку станом на кінець дня 31 грудня 2010 року предствлена в таблиці
Кредитно-інвестиційний комітет
Тарифний комітет
Комітет по управлінню активами і пасивами
Ат "банк велес"
Власний капітал
Ат "банк велес"
Головний бухгалтер В.М. Янківська
Ат "банк велес"
Належать акціонерам материнського банку
Доходи - загальна сума 1232 тис. грн., із них
Голова Правління
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


Аудиторська фірма “Фінком-Аудит”

Україна,01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35 – А, Свідоцтво АПУ № 0618
Звіт незалежної аудиторської фірми “ Фінком-Аудит„

за наслідками аудиту фінансової звітності

Публічного акіонерного товариства « БАНК ВЕЛЕС» за 2010 рік


Акціонерам та Правлінню

АТ „БАНК ВЕЛЕС”

Національному банку України

Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства „БАНК ВЕЛЕС” (надалі-Банк), що додаються, яка включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про сукупний прибуток, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, загальну інформацію про діяльність Банку за рік, що минув на зазначену дату, опис основних важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності за рік станом на (кінець дня) 31 грудня 2010р.


^ Відповідальність управлінського персоналу


Управлінський персонал несе відповідальність за складання й достовірне подання цієї фінансової інформації у відповідності з порядком ведення бухгалтерського обліку в банках України та відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.


^ Відповідальність аудитора


Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.


^ Висловлення думки


На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку на 31.12.2010 р., його фінансові результати та рух

Аудиторська фірма “Фінком-Аудит”

Україна,01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35 – А, Свідоцтво АПУ № 0618
грошових коштів за рік, що закінчився, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, законодавства України, вимог Національного Банку України, Облікової політики банку.


^ Пояснювальний параграф


Не вносячи до нашого висновку додаткових застережень, звертаємо увагу на інформацію в аудиторській примітці 2.4. „Якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стан дебіторської заборгованості”, стосовно зваженого підходу до визнання фінансового стану позичальників та посилення внутрішнього контролю за рівнем концентрації кредитних вкладень.

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що в Україні існує невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики, нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації.

Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан Банку.


^ Директор ТОВ “Фінком-Аудит” О. А. Мазур

(Свідоцтво АПУ № 0618,сертифікат аудитора банків 0005

Свідоцтво НБУ №0000028 від 03.12.2009 р. про внесення

в реєстр аудиторів банків)


2 березня 2011 р.,

м.Київ, вул. Рейтарська,35.


^ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „БАНК ВЕЛЕС”

за 2010 рік


Основна діяльність

Публічне акціонерне товариство “Банк Велес” зареєстрований Національним банком України 18 березня 1994 р. за номером 239. Банк було створено у формі відкритого акціонерного товариства шляхом реорганізації акціонерного банку обслуговування Чорнобильської програми “Вітчизна” та є його правонаступником, який в свою чергу, був створений у формі закритого акціонерного товариства шляхом реорганізації акціонерного комерційного банку “Корн”, створеного у вигляді акціонерного товариства закритого типу. В грудні 2009 року відповідно до чинного законодавства акціонерне товариство “Банк Велес” було перейменовано в Публічне акціонерне товариство “Банк Велес”.^ Найменування банку

Публічне акціонерне товариство „Банк Велес”

Місцезнаходження банку

Україна, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48

^ Організаційно- правова форма банку

акціонерне товариство

Дата звітності

за станом на кінець дня 31 грудня 2010 р.
 • Ця фінансова звітність складена в тисячах гривень (тис. грн.).

 • Банк являється самостійною юридичною особою та не входить до інших промислово-фінансових груп.

 • Облікову політику банку (принципи оцінки та методи обліку окремих статей звітності) викладено в Примітці 1 „Облікова політика”.

Банк є юридичною особою, яка створена на невизначений строк, основною метою діяльності якої є сприяння зміцненню банківської справи в Україні, розвиток і впровадження новітніх фінансових технологій, якісне і високопрофесійне обслуговування клієнтів та отримання прибутку шляхом ефективного використання власних та залучених коштів, надання банківських послуг для забезпечення виплати дивідендів Акціонерам Банку.

Банк є суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідно до вимог законодавства про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Організаційна структура банку складається із 1 департаменту, 11 управлінь та 9 відділів, які забезпечують виконання функцій, що передбачені Статутом Банку та чинним законодавством України.

Свою діяльність АТ „Банк Велес” веде відповідно до чинного законодаства України в сфері банківської діяльності, інших законодавчих та нормативно-правових актів та на підставі отриманої Банківської Ліцензії від 06 січня 2010 р. № 117, Дозволу Національного банку України від 06 січня 2010 року № 117-3 та Додатку до Дозволу від 06 січня 2010 року № 117-3.

Перелік операцій, які має право здійснювати Публічне акціонерне товариство „Банк Велес”:


1. На підставі банківської ліцензії Банк має право здійснювати такі банківські операції:

  • приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

  • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

  • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

  • надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

  • придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

  • лізинг;

  • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

  • випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

  • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

  • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

2. На підставі банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку України банк має право здійснювати такі операції:

Операції з валютними цінностями:

 • неторговельні операції з валютними цінностями;

 • операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюється в касах та пунктах обміну іноземної валюти банків;

 • операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

 • ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

 • торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);

 • торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

 • інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України.

Емісія власних цінних паперів.


Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.


Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).


Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.


Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї.


Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

 • з інструментами грошового ринку;

 • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

 • з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.

Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.


Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.


Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.


За 2010 рік Банк мав часткове призупинення здійснення окремих операцій Банком, а саме:

У відповідності до Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України до банку було застосовано заходи впливу (санкції) за порушення вимог законодавства про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом призупинено на три місяці банківську ліцензію на право здійснення банківських операцій з відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них, зупинено в частині відкриття поточних рахунків юридичним особам та зняття з поточних рахунків юридичних осіб готівкових коштів у національній валюті, у тому числі зняття готівкових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів, крім здійснення операцій щодо виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, інших соціальних виплат та письмовий дозвіл Національного банку України на право здійснення операцій з ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України, зупинено в частині відкриття поточних рахунків юридичних осіб (резидентам та нерезидентам) та зняття з поточних рахунків юридичних осіб (резидентів та нерезидентів) готівкових коштів в іноземній валюті та в грошовій одиниці України, у тому числі зняття готівкових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів, крім здійснення нерезидентами операцій щодо виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, інших соціальних виплат. Починаючи з 28 січня 2011 року банку відновлено здійснення цих операцій у повному обсязі у відповідності до рішення Національного банку України.


Стратегічною метою банку є отримання прибутку шляхом ефективного використання власних та залучених коштів, надання банківських послуг суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам для забезпечення розвитку банківської справи та виплати частини доходу акціонерам банку.


Банк являється універсальною фінансовою банківською установою та здійснює свою діяльність на території м. Києва.


За звітний період проводилися операції з залучення та розміщення коштів на міжбанківському ринку, короткострокове та довгострокове кредитування юридичних та фізичних осіб, розрахунково-касове обслуговування суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, неторговельні операції та операції з іноземною валютою, операції з цінними паперами та інші.

Фінансові результати від банківських та інших операцій відображено в Звіті про фінансові результати.


У 2010 році Банк мав прямі кореспондентські відносини з:

Публічне акціонерне товариство Банк „ Фінанси та кредит”, м. Київ;

Публічне акціонерне товариство „Банк Національні інвестиції”, м. Київ;

ВАТ „БГ-Банк”, м. Київ;

Публічне акціонерне товариство „Банк Хрещатик”, м. Київ;

ТОВ „Банк Богуслав”, м. Київ;

Публічне акціонерне товариство „ВТБ - Банк”, м. Київ;

Публічне акціонерне товариство АБ “Укргазбанк” м. Київ;

Публічне акціонерне товариство Комерційний банк “Приватбанк”, м. Дніпропетровськ, Україна; Публічне акціонерне товариство “Донгорбанк”, м. Донецьк, Україна;

Публічне акціонерне товариство “ОТП Банк”, м. Київ, Україна;

ЗАТ „Глобексбанк”, м. Москва, Російська Федерація;

ЗАТ “Русско-Германский Торговый Банк”, м. Москва, Російська Федерація;

ВАТ “Собінбанк”, м. Москва, Російська Федерація;

ВАТ “Промсвязь”, м. Москва, Російська Федерація;

ВАТ “Инвестиционный Торговый Банк” , м. Москва, Російська Федерація;

Тверський комерційний банк “КБЦ” (ТОВ), м. Твер, Російська Федерація;

КБ “ОПМ – Банк”, м. Москва, Російська Федерація;

АТ “TRASTA KOMERCBANKA”, м. Рига, Республіка Латвія;

АТ AS “PrivatBank”, м. Рига, Республіка Латвія;

“DEUTSCHE BANK TRUST COMPANI AMERICAS”, м. Нью-Йорк, США;.


За звітний період злиття, продажу та придбання інших банків не було.


За 2010 рік Банк створював резерви на покриття різних збитків та втрат, а саме: за кредитними операціями, за нарахованими процентними та іншими доходами, за дебіторською заборгованістю тощо.

За 2010 рік Банк не допускав випадків порушення нормативів платоспроможності.

^ Платоспроможність Банку станом на кінець дня 31 грудня 2010 року предствлена в таблиці:Назва економічних нормативів та їх складових

Норматив

(коефіцієнт)

Фактичне значення

Регулятивний капітал (Н1)

120 000

93 101

Адекватність регулятивного капіталу (Н2)

Н2 < 10%

83,00

Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3)

Н3 < 9%

67,89

Миттєвої ліквідності (Н4)

Н4 < 20%

78,69

Поточної ліквідності (Н5)

Н5 <40%

196,12

Короткострокої ліквідності (Н6)

Н6 < 20%

578,43

Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

Н7 > 25%

19,68


Великих кредитних ризиків (Н8)

Н8 > 8-кратного розміру регулятивного капіталу

111,42

Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9)

Н9 >5%

0,03


Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10)

Н10 >30%

0,09

Інвестування в цінні папери (Н11)

Н11 > 15%

0,01

Загальна сума інвестування (Н12)

Н12 > 60%

0,01

Довга (Л13-1), коротка (Л13-2) валютна позиція - відповідно

Л13-1 > 20%

Л13-2 >10%

3,07

0У звітному періоді Банк не допускав порушень ст. 48 Закону України „Про банки і банківську діяльність” щодо обмеження володіння окремими активами.

На звітну дату Банк являється учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – свідотство №154 від 09.12.2002 року


Управління банком


Органами управління Банку є:

1. Загальні збори учасників – є вищим органом управління Банком. Загальні збори учасників здійснюють загальне керівництво діяльністю Банку, визначають цілі і стратегію його розвитку.

2. Наглядова (Спостережна) Рада Банку є органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку, і в межах компетенції, визначеної Статутом Банку та законодавством України контролює та регулює діяльність Правління Банку. На своїх засіданнях Наглядова рада має право розглядати будь-які питання діяльності Банку, крім прийняття рішень з питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

До компетенції Наглядової ради Банку відноситься:

  • здійснення поточного контролю за діяльністю Правління Банку і ходом виконання рішень Загальних зборів ;

  • затвердження, в межах своєї компетенції, положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Банку. Встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку ;

  • підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дати їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

  • прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління та Ревізійної комісії (ревізора) Банку. Попередній розгляд всіх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів:

  • прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Банком акцій;

  • прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;

  • прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;

  • затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;

  • обрання та відкликання повноважень Голови і членів Правління Банку;

  • затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління Банку, встановлення розміру їх винагороди, умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління Банку;

  • прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності згідно діючого законодавства посадових осіб Банку;

  • обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Статутом Банку та законодавством України;

  • обрання зовнішнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада у Банку відсутня, це питання належить до компетенції Правління Банку;

  • визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

  • визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;

  • вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв Банку, затвердження їх статутів і положень;

  • прийняття рішення про вчинення Банком значних правочинів у випадках, передбачених законодавством України;

  • визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. Прийняття рішення щодо покриття збитків;

  • прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

  • прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарії цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

  • затвердження положення про службу внутрішнього аудиту Банку;

  • надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій Банку;

  • вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством України та Статутом Банку;

  • розгляд інших питань, що винесені на розгляд Наглядової ради Загальними зборами, Ревізійною комісією чи Правлінням Банку

Члени Наглядової ради несуть відповідальність за виконання функцій та обов’язків, покладених на них чинним законодавством, Статутом Банку та Положенням про Наглядову раду Банку відповідно до чинного законодавства України.

 1. Правління Банку – є виконавчим органом Банку, яким здійснюється керівництво і управління його поточною діяльністю. Правління Банку складається з 4 осіб та очолюється Головою Правління. Правління діє від імені Банку в межах, передбачених Статутом Банку та чинним законодавством України.

До компетенції Правління Банку належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

До компетенції Правління Банку належить:

  • внесення пропозицій щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також пропозицій щодо внесення змін і доповнень до Статуту Банку. Попередній розгляд питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради Банку, підготовка проектів рішень з цих питань та винесення їх на розгляд відповідних органів;

  • визначення організаційної структури Банку та формування штатного розкладу Банку, а також підбір і розстановка кадрів, призначення та звільнення відповідальних працівників філій Банку по протидії легалізації (відмиванню) грошей, одержаних злочинним шляхом;

  • визначення умов оплати праці працівників Банку (крім посадових осіб, визначення умов оплати праці яких відноситься до компетенції Наглядової ради Банку), його дочірніх підприємств, філій та представництв;

  • керівництво роботою структурних підрозділів і установ Банку, розгляд і затвердження звітів про роботу структурних підрозділів Банку і підвідомчих йому установ;

  • здійснення операцій Банку, укладання договорів, організацію обліку, звітності та внутрішнього контролю Банку;

  • визначення системи діловодства в Банку, у тому числі загальні умови і порядок підписання договорів, що укладаються Банком, грошово-розрахункових документів і кореспонденції;

  • затвердження правил, процедур, положень, регламентів, порядків та всіх інших внутрішніх документів та інструкцій Банку (окрім тих положень, прийняття рішень про затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради Банку);

  • прийняття рішення про придбання цінних паперів інших емітентів, про участь у статутних фондах інших суб’єктів господарської діяльності, про вступ до асоціацій, концернів, інших об’єднань, за винятком прийняття рішень з питань створення дочірніх підприємств, філій та представництв Банку;

  • прийняття рішення про випуск в обіг та затвердження умов емісії облігацій, ощадних (депозитних) сертифікатів, а також векселів Банку, похідних та інших цінних паперів (крім акцій) за дорученням Наглядової ради Банку;

  • визначення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Банку;

  • визначення розміру процентних, комісійних та інших видів винагород за активними і пасивними операціями Банку, а також розмір комісійних винагород за послуги, що надаються Банком;

  • створення і ліквідація відділень Банку;

  • вирішення інших питань діяльності Банку, що не віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Банку, або повноваження по вирішенню яких передані Загальними зборами акціонерів та/або Наглядовою радою Банку до компетенції Правління Банку.

Голова та члени Правління Банку несуть відповідальність за виконання функцій та обов’язків, покладених на них чинним законодавством, Статутом Банку та Положенням про Правління Банку відповідно до чинного законодавства України.

Посадовими особами Банку визнаються фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради Банку, Ревізійної комісії (ревізора Банку), Правління Банку, а також голова та члени іншого органу Банку, якщо утворення такого органу передбачено Статутом.

Для вирішення поточних питань діяльності Банку, з метою управління ризиками у Банку створено постійно діючі Кредитно-інвестиційний комітет, Тарифний комітет та Комітет по управлінню активами і пасивами.

^ Кредитно-інвестиційний комітет є колегіальним органом управління Банку з питань кредитної та інвестиційної політики, а також управління ризиками діяльності Банку. Кредитно-інвестиційний комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Статутом банку та іншими документами.

До основних функцій Кредитно-інвестиційного комітету відносяться:

- прийняття рішень з стратегічних та поточних питань діяльності Банку, а також по здійсненню банківських операцій (у відповідності до наданої Ліцензії та письмового дозволу Національного банку України та ліцензій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України);

- визначення напрямків загальної кредитної та інвестиційної політики, поточних пріоритетних напрямків залучення та розміщення грошових коштів з урахуванням існуючої ситуації на фінансових ринках;

- встановлення обмежень на вкладення і залучення коштів в залежності від виду та умов вкладень (залучень), поточної ситуації на грошово-кредитному та фондовому ринках, регіону, галузі або типу бізнесу;

- схвалення проектів по наданню кредитів, розміщенню депозитів, прийняттю зобов’язань за третіх осіб, а також за іншими активними операціями Банку, визначення умов проведення таких операцій та їх змін;

- здійснення контролю за проведенням відповідними структурними підрозділами Банку поточного моніторингу активних вкладень Банку, в тому числі за оцінкою фінансового стану позичальників та емітентів цінних паперів, контролю за цільовим використанням наданих кредитних коштів, техніко-економічними та фінансовими результатами профінансованих (прогарантованих) програм, виконанням позичальниками зобов’язань перед Банком, стану забезпеченості тощо;

- затвердження лімітів операцій Банку на міжбанківському ринку, здійснення інвестицій у статутні фонди інших юридичних осіб;

- придбання цінних паперів та визначення мети придбання, обсягів, вартості та інших умов їх придбання;

- продаж цінних паперів, що емітовані чи належать Банку, визначення обсягів, вартості та інших умов їх продажу;

- поточний аналіз обсягів та стану активів і пасивів Банку, визначення заходів по покращенню структури та стану вкладень і зобов’язань та мінімізації ризиків Банку, визначення напрямків роботи з проблемними активами, а також виконання інших функцій у відповідності до Статуту Банку.

^ Тарифний комітет є колегіальним органом управління Банку з питань політики його операційних доходів. Тарифний комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом Банку тощо.

До основних функцій Тарифного комітету відносяться:

- визначення напрямків та реалізація політики операційних доходів Банку;

- аналіз собівартості послуг Банку, не пов’язаних із залученням на строкові вклади та розміщення коштів, а також курсоутворення;

- встановлення, затвердження та перегляд тарифів банку на операції та послуги по розрахунково-касовому обслуговуванню, кредитному обслуговуванню, з цінними паперами, на валютному ринку, по наданню гарантій, порук та інших зобов’язань за третіх осіб, по наданню консультаційних та інформаційних послуг фінансового характеру, по дорученню клієнтів з фінансовими інструментами, по довірчому управлінню коштами та цінними паперами та іншими;

- аналіз маркетингових досліджень ринку банківських послуг, конкурентноспроможності тарифів Банку тощо.

^ Комітет по управлінню активами і пасивами є колегіальним органом управління Банку з питань процентної, валютної політики та політики управління ліквідністю Банку. Комітет по управлінню активами і пасивами в своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом Банку тощо.

До основних функцій Комітету по управлінню активами і пасивами відносяться:

- визначення напрямків та реалізація процентної політики Банку;

- аналіз маркетингових досліджень грошово-фінансових ринків та затвердження (перегляд) умов залучення банком тимчасово вільних коштів юридичних та фізичних осіб на строкові вклади (депозити) – затвердження рівня відсоткових ставок, видів вкладів (депозитів), загальних умов розміщення, поповнення та дострокового повернення вкладів (депозитів) тощо;

- розгляд собівартості пасивів та прибутковості активів, визначення процентного ризику, прийняття рішень щодо відсоткової маржі та надання рекомендацій Кредитно-інвестиційному комітету Банку по встановленню рівня та порядку внесення плати при прийнятті рішень щодо розміщення коштів в активні вкладення Банку;

- аналіз обсягів та структури активів і пасивів Банку, відповідності активів і пасивів за строками, валютної позиції, додержання Банком економічних нормативів діяльності та норм обов’язкового резервування, надання оцінки ліквідності та платоспроможності Банку, визначення валютного ризику, ризику ліквідності та прийняття рішень щодо усунення розбіжностей у часі та мінімізації валютного ризику та ризику ліквідності Банку;

- інші поточні питання діяльності Банку, що пов’язані з реалізацією його процентної, валютної політики та політики управління ліквідностю.

Значна увага приділяється організації системи внутрішнього контролю і управління ризиками, яка підпорядковується наступним принципам: розмежування функцій та відповідальності Наглядової ради та Правління Банку, профільних комітетів та підрозділів Банку у процесі управління ризиками; установлення у Банку єдиної методології виявлення та оцінки ризиків при проведенні банківських операцій, створення ефективної системи підтримки та прийняття управлінських рішень з врахуванням рівня ризиків, притаманних бізнес-процесам; виконання вимог Національного банку України відносно нормативів та інших обмежень; ефективна взаємодія підрозділів на всіх організаційних рівнях у процесі управління ризиками. Правління Банку, Кредитно-інвестиційний комітет та Комітет по управлінню активами і пасивами є колегіальними, оперативними та виконавчими органами, які несуть відповідальність за організацію ризик-менеджменту у банку. Функції управління ризиками покладено на Управління аналізу діяльності та управління ризиками. Органом оперативного контролю є Служба внутрішнього аудиту. Цілі комітетів – координація роботи структурних підрозділів Банку з питань управління активами і пасивами, оперативного прийняття рішень щодо ліквідності та фінансової стійкості банку, здійснення контролю за їх виконанням. Функції: здійснення аналізу динаміки процентної маржі, активних і пасивних портфелів, коригування активно-пасивної політики; планування основних фінансових потоків, моделювання та аналіз можливих результатів управлінських рішень у сфері активно-пасивних операцій банку; формування процентної політики, встановлення граничних процентних ставок за видами активно-пасивних операцій; здійснення аналізу відкритих позицій і ризиків, що з ними пов’язані; управління процентним ризиком, валютним ризиком та ризиком ліквідності; встановлення внутрішніх лімітів та нормативів ризику; лімітів структури балансу банку; розробка інформаційних потоків у банку для забезпечення систематичного контролю та оперативного управління активами і пасивами.

Управління операційним ризиком досягається впровадженням системи чіткого делегування повноважень, розподіл обов’язків, розподіл повноважень окремих структурних підрозділів та працівників при виконанні всіх банківських операцій з обмеженим доступом у операційну систему, проведення регулярного аудиту операцій та процесів. Внутрішні процедури мінімізації операційного ризику базуються на розподілі функцій між фронт-офісом та бек-офісом, під яким розуміється, що працівники, відповідальні за здійснення угод, не повинні проводити розрахунки та вести бухгалтерський облік власної діяльності.

З ціллю оцінки операційного ризику Банк веде базу даних про інциденти, проводить ранжування процесів, підрозділів та операцій за рівнями ризику, проводить детальну роботу з структурними підрозділами, де виявлений максимальний операційний ризик, для його зменшення. Управління операційним ризиком у Банку здійснює Служба головного бухгалтера та Служба внутрішнього аудиту. Основними функціями контролю операційних ризиків є: розробка методології виявлення і контролю операційного ризику; моніторинг операційного ризику, розробка підходів до його мінімізації, відстеження заходів з усунення інцидентів, виявлених Службою внутрішнього аудиту; створення процесу періодичного тестування встановлених процедур та технологій здійснення операцій з метою контролю за дотриманням цих процедур і технологій та збору інформації щодо їх можливого вдосконалення у разі їх неефективності.

Під валютним ризиком Банк розуміє ризик для прибутку та капіталу Банку, який виникає внаслідок несприятливих змін обмінних валютних курсів та цін на банківські метали. Управління валютними ризиками передбачає: детальний аналіз; оцінку можливих наслідків; контроль відкритих валютних позицій, виявлення взаємозв’язку валютного ризику з іншими видами ризику, вибір методів хеджування. Основний фактор, який впливає на величину валютного ризику – стан валютної позиції банку. Найбільш дієвим методом управління валютною позицією є лімітування.

Для цілей зниження процентного ризику Банк використовує комлексну систему управління ризиком, яка включає в себе централізацію встановлення процентних ставок, проводить аналіз оцінки ризику у процентній маржі банку, аналіз тривалості активної чи пасивної операції в капіталі банку, управління і контроль за дохідністю по кредитно-депозитних продуктах, управління спредом. Політика банку з ціноутворення враховує визначення ціни на кредитні ресурси Банку з урахуванням собівартості пасивів, накладних витрат, ризику операції, рейтингу клієнтів та необхідного рівня достатності капіталу та активів.

Управління ліквідністю здійснюється двома засобами: управлінням активами; управлінням ліквідними запозиченими коштами. Алгоритм управління та контролю ризику ліквідності, який використовується Банком, базується на принципі розрахунку абсолютного та відносного розриву між потоками активів і пасивів у відповідні строки, аналіз волатильності стабільної частини поточних активів та строкових коштів клієнтів, встановленню та контролю лімітів на розриви по строках. Під час моніторингу ризику ліквідності та платоспроможності значна увага приділяється динаміці долі високоліквідних активів та чистих активів, стану стабільної частки ресурсної бази та її волатильність, коефіцієнту співвідношення наданих кредитів до залучених депозитів, сальдо між розміщеними та залученими коштами на міжбанківському ринку та його доля у зобов’язаннях банку.

Основними елементами управління кредитним ризиком є: аналіз концентрацій, моніторинг та контроль за ступенем ризику, система визначення проблемності кредиту ще на ранніх стадіях кредиту – „система раннього реагування”. Оптимізація ризику портфеля включає: диверсифікацію портфеля, формування резерву, лімітування „великих” кредитних ризиків та операцій з інсайдерами.

Члени Наглядової (Спостережної) Ради Банку не являються учасниками Банку. Істотної участі у Банку члени Наглядової (Спостережної) Ради Банку не мають. Члени Правління не являються учасниками банку.

Істотної участі в капіталі банку станом на 31 грудня 2010 року акціонери не мають.

Кількість працюючих станом на 31 грудня 2010 року та 31 грудня 2009 року складає відповідно – 62 чол. та 48 чол.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты