Домой

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) Відкритого недержавного пенсійного фонду «Чорноморський резерв» за 2011 рік
Скачать 142.77 Kb.
НазваниеЗвіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) Відкритого недержавного пенсійного фонду «Чорноморський резерв» за 2011 рік
Дата26.03.2013
Размер142.77 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Основні відомості про аудиторську фірму
Основні відомості про недержавний пенсийний фонд
3. Стан обліку та звітності
Дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Облік коштів та розрахунків
5. Облік власного капіталу
Поточні зобов’язання
Розкриття інформації щодо чистого прибутку
8. Розрахунок основних фінансових показників
9. Загальний висновок
Подобные работы:

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)

Відкритого недержавного пенсійного фонду «Чорноморський резерв»

за 2011 рік


Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


Засновникам та складу Ради Відкритого недержавного

пенсійного фонду «Чорноморський резерв»


На підставі угоди № 7/11 від 10 січня 2012 року та у відповідності до Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про недержавне пенсійне забезпечення», незалежним аудитором Гнатюк Надією Кузьмівною (з 01 січня 2012 року здійснює діяльність на загальній системі оподаткування) проведено перевірку стану бухгалтерського обліку Відкритого недержавного пенсійного фонду «Чорноморський резерв» (надалі Пенсійний фонд), що включає «Баланс» станом на 31.12.2011 року, «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», «Примітки до річної фінансової звітності» за 2011 рік, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Перевірка публічної фінансової звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Пенсійного фонду проводилась з метою визначення її достовірності і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Аудиторська перевірка проводилася відповідно до вимог «Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та іншої звітності недержавного пенсійного фонду та адміністратора недержавних пенсійних фондів», затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005 N 5203, «Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 22.06.2004 № 1100 (із змінами та доповненнями від 27.02.2007 № 6869), «Методичних рекомендацій щодо складання адміністратором недержавного пенсійного фонду спеціальної звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.04.2006 № 5667, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших документів, що регламентують ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також Міжнародними стандартами аудиту (зокрема, МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», МСА 570 «Безперервність», МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»). Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудиторська перевірка проводилась з відома Голови Ради Пенсійного фонду Салькова Віктора Васильовича.

Для перевірки були надані наступні документи: ліцензії, свідоцтва, статутні документи, положення про облікову політику, бухгалтерські регістри аналітичного та синтетичного обліку, фінансова та спеціальна звітності, довідка про чисту вартість активів.

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Місце проведення аудиту - м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 12-Л

Дата початку проведення аудиту - 14 січня 2012 року.

Дата закінчення проведення аудиту – 14 березня 2012 року.


  1. ^ ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Найменування

Суб’єкт підприємницької діяльності аудитор Гнатюк Надія Кузьмівна

№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

№ 3081, Рішення АПУ № 184/7 від 15.11.2007 термін дії - до 15.11.2012

№, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора щодо присвоєння кваліфікації аудитора

Серія А № 003091, Рішення АПУ № 51 від 27.02.1997, термін дії - до 27.02.2016

(Рішення АПУ № 227/2 від 27.02.2011)

№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фін. установ

Серія А № 000418, видане Держфінпослуг 08.07.2004, термін дії - до 27.02.2016

№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку ЦП

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку: Серія АБ, № 000664, від 31.01.2008, термін дії - до 19.11.2012

(рішення Комісії від 31.01.2008 № 54).

Адреса, телефон

м. Київ-02097, вул. Радунська 46 Б, 139

тел. 535-15-90


В обов’язки аудитора входило виказування незалежної професійної думки у формі аудиторського висновку стосовно відповідності фінансової звітності Пенсійного фонду вимогам чинного законодавства України та прийнятій обліковій політиці на підставі даних аудиторської перевірки. Аудитор несе відповідальність за формування і висловлювання думки стосовно цих фінансових звітів.

Аудит передбачав виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Вважаю, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні і належні аудиторські докази для висловлення моєї думки.


В процесі проведення аудиторської перевірки встановлене наступне:


  1. ^ ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСИЙНИЙ ФОНД


Пенсійний фонд внесено до Реєстру неприбуткових організацій рішенням Державної податкової інспекції у Оболонському районі м. Києва від 26.03.2010 № 18, тобто діяльність Пенсійного фонду не спрямована на отримання прибутку її засновником.

Пенсійний фонд є юридичною особою, складає самостійний баланс, має поточні рахунки, печатку зі своїм найменуванням. Органом управління Пенсійним фондом є Рада, яка утворюється рішенням Засновника за погодженням Держфінпослуг.Повне найменування

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Чорноморський резерв»

Код за ЄДРПОУ

34619036

Місце знаходження

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 12-Л

Державна реєстрація

Внесення змін

21.09.2006 № 623761-А01

01.12.2009 номер запису 10741070006019732

Орган, що видав свідоцтво

Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Дата та номер рішення Держфін- послуг про внесення інформації до Державного реєстру фін. установ

19.07.2007 Рішення № 7655

№ 12102012 ПФ № 91

Основні види діяльності відповідно до установчих документів

66.02.0 (Недержавне пенсійне забезпечення)

Кількість засновників та їх перелік

Асоціація консультаційних та експертних фірм України «Укрконсалтінг»

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 12-Л

Склад Ради фонду

  1. Cальков Віктор Васильович

  2. Устименко Юлія Іванівна

  3. Хляпов Олександр Анатолійович

  4. Хілінська Софія Володимирівна

5. Маковецький Володимир Володимирович

Розрахунковий рахунок

2650104692, 2650814692

МФО

300647

Назва банку

ПАТ «Банк «Кліринговий дім»

Дата укладення договорів з Адміністратором, особами, що здійснюють управління активами, зберігачем

1. Договір № 7 від 18.02.2008 про адміністрування недержавного пенсійного фонду з ТОВ «Адміністратор пенсійного фонду «Адміністратор пенсійного резерву»" (ліцензія серія АБ № 115960 від 10.12.2007 - безстрокова)

2. Договір № 5-КУА від 21.09.2007 про управління активами недержавного пенсійного фонду з ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕРЕРВ» (ліцензія серія АВ № 534179 від 09.07.2010 - до 09.07.2015)

3. Договір № 08/07-ПФ від 26.09.2007 про обслуговування пенсійного фонду зберігачем з ПАТ «Банк «Кліринговий дім» (ліцензія АВ № 493482 від 12.11.2009, термін дії до 20.10 2012)


^ 3. СТАН ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ


Бухгалтерський облік господарських операцій здійснювався методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях.

Первинні документи Пенсійного фонду відповідають вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1995 № 88.

Дані аналітичних рахунків тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на 01 число кожного місяця. Господарські операції відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Адміністратор здійснює бухгалтерський облік по Пенсійному фонду згідно з положенням про облікову політику від 18.02.2008р., що відповідає вимогами Закону України від 16.07.1999 № 996 - ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних актів Міністерства фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні та «Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних операцій недержавних пенсійних фондів», затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.12.2004 № 2968.

Вважаю за можливе підтвердити, що надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної діяльності Пенсійного фонду діючому законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку задовольняє законодавчим та нормативним вимогам.

Відповідно до наказу від 10.01.12 № 1/1 ТОВ «Адміністратор недержавного пенсійного фонду «Адміністратор пенсійного резерву» перед складанням річного звіту було проведено інвентаризацію активів та зобовязань Пенсійного фонду станом на 31.12.2011 згідно з вимогами «Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків», затвердженої наказом Мінфіну України від 11.08.94 № 69.

Аудитор не спостерігав за інвентаризацією активів та зобов’язань Пенсійного фонду станом на 31.12.2011 року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур отримав можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах Пенсійного фонду за 2011 рік, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 № 04230-04108.

Фінансова звітність протягом 2011 року складалась своєчасно та згідно вимог П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та надавалась до відповідних контролюючих органів і користувачам інформації у відповідності до «Порядку представлення фінансової звітності», затвердженого Постановою КМУ від 28.02.2000 № 419.

Дані фінансової звітності Пенсійного фонду відповідають даним облікових регістрів.

4. ОБЛІК АКТИВІВ
^
Дебіторська заборгованість

Облік дебіторської заборгованості Пенсійного фонду відповідає вимогам П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) - реальна, згідно даних балансу, станом на 31.12.2011 на субрахунку № 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» становить 82 грн. - нараховані відсотки по депозитних договорах.


^

Поточні фінансові інвестиції


Облік поточних фінансових інвестицій у Пенсійного фонду відповідає вимогам П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

Станом на 31.12.2011 на субрахунку № 352 «Інші поточні фінансові інвестиції» зафіксовано дебетове сальдо 87 411 грн. - облігації підприємств враховані вірно.


^

Облік коштів та розрахунків


Станом на 31.12.2011 на субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті», зафіксовано дебетове сальдо 184 грн., на субрахунку 313 «Інші рахунки в банку» зафіксовано дебетове сальдо 18 380 грн.- депозити.

Залишки грошових коштів на кінець звітного року відображені в формі № 1 «Баланс» та формі № 3 «Звіт про рух грошових коштів» в сумі 19 тис. грн. достовірно, тобто підтверджені виписками банку.


^ 5. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Загальна сума по I розділу пасиву балансу (форма № 1) «Власний капітал», складає 106 тис. грн., що відповідає кредитовому сальдо в сумі 105 583 грн. на рахунку № 41 «Пайовий капітал», якій призначено для обліку пенсійних внесків.

Ведення бухгалтерського обліку «Пайового капіталу» по статтях, відповідає вимогам, викладеним у П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал» та вимогам Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Достовірність I розділу пасиву балансу «Власний капітал» станом на 31.12.2011 року в сумі 106 тис. грн. підтверджено.

Персоніфікований облік учасників здійснюється з застосуванням комплексного програмного забезпечення «Система персоніфікованого обліку Адміністратора недержавних пенсійних фондів «Атлас СПО».

6. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Визнання та оцінку зобов’язань Пенсійного фонду Адміністратор здійснював відповідно до вимог П(С)БО 11 «Зобов’язання».
^
Поточні зобов’язання

Кредиторська заборгованість за послуги, згідно з даними балансу, станом на 31.12.2011 р. на субрахунку № 6852 «Розрахунки з іншими кредиторами» становить 475 грн. у т.ч. - послуги по адмініструванню 7 грн., винагорода за управління пенсійними активами 422 грн., винагорода зберігачу 45 грн.

  1. ^

    РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЧИСТОГО ПРИБУТКУЗа 2011 рік Пенсійний фонд здійснив адміністративні витрати в сумі 4 тис. грн. (оплата послуг адміністратора - 0,1 тис. грн., винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду - 2,3 тис. грн., оплата послуг зберігач - 0,5 тис. грн., послуги аудитора - 0,3 тис. грн., послуги повіреного при купівлі-продажу ЦП - 0,4 тис. грн.) та отримав збиток від операційної діяльності в сумі 4 тис. грн.

Інші фінансові доходи склали 21 тис. грн. (відсотки по депозитах - 3,4 тис. грн., процентні доходи по облігаціям - 5,1 тис. грн., процентні доходи за ОВДП 6,0 тис. грн., дооцінка ЦП - 6,5 тис. грн.).

Інші доходи склали 14 тис. грн. - реалізація фінансових інвестицій.

Інші витрати склали 22 тис. грн. (собівартість реалізованих фінансових інвестицій - 14,2 тис. грн. та уцінка ЦП - 7,8 тис. грн.).

Тобто за звітний рік Пенсійний фонд отримав прибуток від звичайної діяльності в сумі 9 тис. грн. та чистий прибуток в сумі 9 тис. грн.

Облік доходів i витрат ведеться згідно П(С)БО 15 «Доходи», П(С)БО 16 «Витрати».

Облік прибутку та його розподіл між учасниками Пенсійного фонду здійснено пропорційно сумам, відображеним на їх індивідуальних пенсійних рахунках, на дату здійснення розподілу.

^ 8. РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Розрахунок основних фінансових показників діяльності Пенсійного фонду здійснено Адміністратором з дотриманням вимог «Методичних рекомендацій щодо складання адміністратором недержавного пенсійного фонду спеціальної звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.04.2006 № 5667.

Коефіцієнт стійкості пенсійного фонду (Кс) станом на 31.12.2011:

 

9

Кс = ---------- = 2,25

4


Коефіцієнт надійності пенсійного фонду (Кн) станом на 31.12.2011:

106

Кн = ---------- = 1,0

106


Коефіцієнт платоспроможності (Кп) станом на 31.12.2011:
106

Кп = ----------

0

На кінець звітного періоду коефіцієнт стійкості склав - 2,25, коефіцієнт надійності склав - 1,0. Тобто значення зазначених фінансових показників свідчить про те, що діяльності Фонду стабілізується.


^ 9. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК


Бухгалтерський облік Пенсійний фонд здійснює відповідно до вимог Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів Міністерства фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

Фінансова звітність за 2011 рік (форма № 1 «Баланс», форма № 2 «Звіт про фінансові результати», форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів», форма № 4 «Звіт про власний капітал», форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності») складена з дотриманням основних принципів, викладених в п. 18 П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та відповідно до вимог (П(С)БО 2 «Баланс», П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал», і розкриває повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан та результати діяльності Пенсійного фонду. Дані, що відображені в зазначених формах, відповідають даним аналітичного та синтетичного обліку.

Порівнянність показників форм річної фінансової звітності відповідає вимогам наказу Мінфіну України від 22.12.2008 № 1524 «Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом МФУ від 12.01.2011 № 10).

На думку аудитора фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних -справедливо й достовірно відображає фінансовий стан Пенсійного фонду станом на 31.12.2011 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до чинного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Спеціальна звітність за 2011 рік: Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд (форма НПФ-1), Звітні дані про активи недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-2), Звітні дані про використання активів пенсійного фонду (форма НПФ-3), Звітні дані персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду (форма НПФ-4), Звітні дані про реалізацію пенсійної схеми № 1 з внесками, що визначаються як фіксована сума (форма НПФ-5), Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних пенсійних фондів для пенсійної схеми № 1 з внесками, що визначаються як фіксована сума (форма НПФ-6), Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією (форма НПФ-7), Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-8), Звіт про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-9), Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду станом на 31.12.2011 - складена у відповідності до вимог «Методичних рекомендацій щодо складення адміністратором недержавного пенсійного фонду спеціальної звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.04.06 № 5667. Аудитором підтверджується відповідність спеціальної звітності вимогам «Положення про надання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого Розпорядженням Держфінпослуг від 22.06.2004 № 1100 (із змінами та доповненнями від 27.10.2011 № 674).


Аудитор

сертифікат серії А 003091 Н.К. Гнатюк


14.03.2012 р.Скачать 142.77 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты