Домой

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо фінансової звітності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Резерв Дніпропетровщини» за 2011 рік
Скачать 86.75 Kb.
НазваниеЗвіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо фінансової звітності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Резерв Дніпропетровщини» за 2011 рік
Дата26.03.2013
Размер86.75 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Основні відомості про аудиторську фірму
2. Основні відомості про пенсийний фонд
Оцінка стану бухгалтерського обліку та звітності
Подобные работы:

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)

щодо фінансової звітності

Відкритого недержавного пенсійного фонду «Резерв Дніпропетровщини»

за 2011 рік


Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


Засновникам та складу Ради Відкритого недержавного

пенсійного фонду «Резерв Дніпропетровщини»


На підставі угоди № 5/11 від 10 січня 2012 року та у відповідності до Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про недержавне пенсійне забезпечення», незалежним аудитором Гнатюк Надією Кузьмівною (з 01 січня 2012 року здійснює діяльність на загальній системі оподаткування), проведено перевірку стану бухгалтерського обліку Відкритого недержавного пенсійного фонду «Резерв Дніпропетровщини» (надалі Пенсійний фонд), що включає «Баланс» станом на 31.12.2011 року, «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», «Примітки до річної фінансової звітності» за 2011 рік, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Перевірка публічної фінансової звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Пенсійного фонду проводилась з метою визначення її достовірності і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Аудиторська перевірка проводилася відповідно до вимог «Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та іншої звітності недержавного пенсійного фонду та адміністратора недержавних пенсійних фондів», затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005 N 5203, «Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 22.06.2004 № 1100 (із змінами та доповненнями від 27.02.2007 № 6869), «Методичних рекомендацій щодо складання адміністратором недержавного пенсійного фонду спеціальної звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.04.2006 № 5667, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших документів, що регламентують ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також Міжнародними стандартами аудиту (зокрема, МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», МСА 570 «Безперервність», МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»). Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудиторська перевірка проводилась з відома Голови Ради Пенсійного фонду Салькова Віктора Васильовича.

Для перевірки були надані наступні документи: ліцензії, свідоцтва, статутні документи, положення про облікову політику, фінансова та спеціальна звітності.

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Місце проведення аудиту - м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 12-Л

Дата початку проведення аудиту - 14 січня 2012 року.

Дата закінчення проведення аудиту - 14 березня 2012 року.


  1. ^ ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Найменування

Суб’єкт підприємницької діяльності аудитор Гнатюк Надія Кузьмівна

№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

№ 3081, Рішення АПУ № 184/7 від 15.11.2007 термін дії - до 15.11.2012

№, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора щодо присвоєння кваліфікації аудитора

Серія А № 003091, Рішення АПУ № 51 від 27.02.1997, термін дії - до 27.02.2016 (Рішення АПУ № 227/2 від 27.02.2011)

№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фін. установ

Серія А № 000418, видане Держфінпослуг 08.07.2004, термін дії - до 27.02.2016

№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фін. установ, що надають послуги на ринку цінних паперів

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку: Серія АБ, № 000664, від 31.01.2008 термін дії - до 19.11.2012

(рішення Комісії від 31.01.2008 № 54).

Адреса, телефон

м. Київ-02097, вул. Радунська 46 Б, кв.139

тел.535-15-90


В обов’язки аудитора входило виказування незалежної професійної думки у формі аудиторського висновку стосовно відповідності фінансової звітності Пенсійного фонду вимогам чинного законодавства України та прийнятій обліковій політиці на підставі даних аудиторської перевірки. Аудитор несе відповідальність за формування і висловлювання думки стосовно цих фінансових звітів.

Аудит передбачав виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Вважаю, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні і належні аудиторські докази для висловлення моєї думки.


В процесі проведення аудиторської перевірки встановлене наступне:


^ 2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПЕНСИЙНИЙ ФОНД


Пенсійний фонд внесено до Реєстру неприбуткових організацій рішенням Державної податкової інспекції у Оболонському районі м. Києва від 26.03.2010 № 17, тобто діяльність Пенсійного фонду не спрямована на отримання прибутку її засновником.

Пенсійний фонд є юридичною особою, складає самостійний баланс, має поточні рахунки, печатку зі своїм найменуванням. Органом управління Пенсійним фондом є Рада, яка утворюється рішенням Засновника за погодженням Держфінпослуг.Повне найменування

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Резерв Дніпропетровщини»
Код за ЄДРПОУ

34619099
Місце знаходження

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 12-Л
Державна реєстрація

Внесення змін

Серія А01 № 623759 від 21.09.2006р.

№ 10741070006019730 від 01.12.09р.
Орган, що видав свідоцтво

Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Дата та номер рішення Держфінпослуг про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ

19.07.2007 Рішення № 7656
Основні види діяльності відповідно до установчих документів

66.02.0 (Недержавне пенсійне забезпечення)
Кількість засновників та їх перелік

Асоціація консультаційних та експертних фірм

України «Укрконсалтінг» 04210, м.Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 12-ЛСклад Ради фонду

  1. Cальков Віктор Васильович

  2. Устименко Юлія Іванівна

  3. Хляпов Олександр Анатолійович

  4. Хілінська Софія Володимирівна

  5. Маковецький Володимир Володимирович
Розрахунковий рахунок

2650004691, 2650714691
МФО

300647
Назва банку

ПАТ «Банк «Кліринговий дім»
Дата укладення договорів з Адміністра- тором, особами, що здійснюють управління активами, зберігачем

1. Договір № 8 від 18.02.2008 про адміністрування недержавного пенсійного фонду з ТОВ «Адміністратор пенсійного фонду «Адміністратор пенсійного резерву» (ліцензія серія АБ № 115960 від 10.12.2007 - безстрокова)

2. Договір № 7-КУА від 21.09.2007 про управління активами недержавного пенсійного фонду з ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕРЕРВ» (ліцензія серія АВ № 534179 від 09.07.2010 - до 09.07.2015)

3. Договір № 07/07-ПФ від 26.09.2007 про обслуговування пенсійного фонду зберігачем з ПАТ «Банк «Кліринговий дім» (ліцензія № 493482 від 12.11.2009, термін дії - до 20.10 2012)  1. ^ ОЦІНКА СТАНУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Станом на 31.12.2011 р. валюта балансу Пенсійного фонду становить 0,00 грн.

Фінансова звітність за 2011 рік (форма № 1 «Баланс», форма № 2 «Звіт про фінансові результати», форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів», форма № 4 «Звіт про власний капітал», форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності») сформована з дотриманням основних принципів, викладених в п. 18 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», і розкриває повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан та результати діяльності Пенсійного фонду.

Вважаю за можливе підтвердити, що надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної діяльності Пенсійного фонду діючому законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку задовольняє законодавчим та нормативним вимогам. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних і в цілому достовірно відображає фактичний фінансовий стан на 31.12.2011 року по результатах операцій за період з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року.

Спеціальна звітність за 2011 рік: Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд (форма НПФ-1), Звітні дані про активи недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-2), Звітні дані про використання активів пенсійного фонду (форма НПФ-3), Звітні дані персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду (форма НПФ-4), Звітні дані про реалізацію пенсійної схеми № 1 з внесками, що визначаються як фіксована сума (форма НПФ-5), Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних пенсійних фондів для пенсійної схеми № 1 з внесками, що визначаються як фіксована сума (форма НПФ-6), Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією (форма НПФ-7), Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-8), Звіт про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-9), Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду станом на 31.12.2011 - складена у відповідності до вимог «Методичних рекомендацій щодо складення адміністратором недержавного пенсійного фонду спеціальної звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.04.06 № 5667. Аудитором підтверджується відповідність спеціальної звітності вимогам «Положення про надання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого Розпорядженням Держфінпослуг від 22.06.2004 № 1100 (із змінами та доповненнями від 27.10.2011 № 674).


Аудитор

сертифікат серії А 003091 Н.К. Гнатюк


14.03.2012 р.
Скачать 86.75 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты