Домой

Зміст
Скачать 245.66 Kb.
НазваниеЗміст
Дата26.03.2013
Размер245.66 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Відповідальність аудитора
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Умовно-позитивна думка
Пояснювальний параграф
Генеральний директор
1. Загальна інформація про Банк
2. Аналіз достовірності відображення обсягу активів і зобов’язань банку за строками погашення
3. Якість управління активами та пасивами Банку
4.3. Стан дебіторської заборгованості
5. Достатність резервів та капіталу Банку
6. Операції з інсайдерами/пов’язаними особами
7. Адекватність системи управління ризиками Банку
8. Адекватність бухгалтерського обліку
9. Адекватність процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку
Генеральний директор
Подобные работы:
 1. Звіт незалежного аудитора Аудиторської фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-аудит» за результатами аудиту річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Банк Столиця» станом на кінець дня 31 грудня 2010 року


Зміст


І. Звіт щодо фінансової звітності------------------------------------------------------- --- ------3


ІІ. Звіт щодо вимог нормативних актів Національного банку України ------------------7


1.

Загальна інформація про Банк --------------------------------------------------

8

2.

Аналіз достовірності відображення обсягу активів і зобов’язань банку за строками погашення --------------------------------------------------


8

3.

Якість управління активами та пасивами Банку ----------------------------

9

4.

Аналіз якості активів Банку -----------------------------------------------------

9

4.1.

Якість кредитного портфеля ----------------------------------------------------

9

4.2.

Якість портфеля цінних паперів -----------------------------------------------

11

4.3.

Стан дебіторської заборгованості ---------------------------------------------

12

5.

Достатність резервів та капіталу Банку --------------------------------------

13

6.

Операції з інсайдерами/пов’язаними особами-------------------------------

15

7.

Адекватність системи управління ризиками Банку------------------------

16

8.

Адекватність бухгалтерського обліку ----------------------------------------

17

9.

Адекватність процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку ------------------------------------------------------------------------------


18


ІІІ. Річна фінансова звітність ------------------------------------------------------------------- 20


452

«20» квітня 2011 року

м. Київ

Цей звіт адресується :

 • Керівництву Публічного акціонерного товариства «Банк Столиця»;

 • Національному банку України;

 • Всім іншим можливим користувачам річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Банк Столиця».  1. Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели аудит Фінансової звітності Публічного акціонерного товариства ««Банк Столиця» (далі – ПАТ «Банк Столиця», Банк), що додається, яка включає: Баланс на 31 грудня 2010 року, Звіт про фінансові результати, Єдиний консолідований звіт про сукупні прибутки та збитки, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки (далі – Річна фінансова звітність, Фінансові звіти).

^ Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

^ Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Банком Фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання Фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

^ Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року ПАТ «Банк Столиця» не повернено в обумовлений договором строк частину кредиту рефінансування, отриманого від Національного банку України в сумі 23 135 тис. грн. та не виконано платіжні документи своїх клієнтів на загальну суму 2 712 тис. грн.. Ця ситуація свідчить про існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність ПАТ «Банк Столиця» безперервно продовжувати діяльність. Фінансова звітність (та примітки до неї) не повністю розкривають інформацію про цей факт.

До 2010 року Банк не оцінював кредити і вклади (депозити)  після первісного визнання за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка. Оцінка з урахуванням ефективної ставки відсотка запроваджена за кредитними угодами, укладеними в 2010 році. Враховуючи обмеженість часу та інші об’єктивні притаманні аудиту обмежуючі чинники, а також виходячи із міркувань доцільності розширення аудиторських процедур та можливості їх практичного застосування, ми не мали змоги розрахувати вплив вказаних обставин на балансові дані Банку.

Ми не досягли єдиної думки з менеджментом Банку стосовно достатності обсягу сформованих резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями. На нашу думку, станом на звітну дату, Банком не вірно встановлено категорії ризиків за кредитною заборгованістю трьох позичальників-юридичних осіб, в результаті чого, у відповідності до вимог «Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» (Затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 року, зі змінами), сума недосформованого резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій складає 15 593 тис. грн., що відповідно має вплив на фінансовий результат та власний капітал у річній фінансовій звітності ПАТ «Банк Столиця». Станом на дату складання цього аудиторського звіту, ПАТ «Банк Столиця» сформовано відповідний резерв в повній сумі.

Але керівництво Банку вважає, що впроваджені процедури щодо контролю, оцінки платоспроможності позичальників та розміру фактично сформованого резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій на звітну дату є достатніми.

^ Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питанням, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Банк Столиця» (що є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Банк Столиця») станом на кінець дня 31 грудня 2010 року, його фінансові результати, рух власного капіталу, рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, та відповідає вимогам законодавчих та нормативно - правових актів України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності банків України та Закону України «Про бухгалтерських облік та фінансову звітність в Україні».

^ Пояснювальний параграф

Арифметичні округлення при сумуванні рядків чи колонок не є суттєвими для фінансової звітності в цілому та не впливатимуть на прийняття рішення користувачами фінансової звітності.

У Річній фінансовій звітності ПАТ «Банк Столиця» в складі інших фінансових активів відображена інша дебіторська заборгованість за операціями з банками в сумі 53 960 тис. грн., за якою Банк, у відповідності до вимог «Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості» (Затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 13.12.2002 року №505, зі змінами), не формував резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості на звітну дату. Станом на дату складання цього аудиторського звіту, ПАТ «Банк Столиця» сформовано відповідний резерв в повній сумі вказаної вище дебіторської заборгованості.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 31.01.2011 N 19 в ПАТ «Банк Столиця» призначено тимчасову адміністрацію строком на три місяці (з 31 січня 2011 року до 30 квітня 2011 року) та, з метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану Банку, уведений мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності» (Затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 9 вересня 2003 р. N 389, зі змінами) додаткова інформація про аудиторську думку стосовно: відповідності (достовірності відображення) обсягу активів і зобов’язань банку за строками погашення, якості управління активами та пасивами банку, достатності резервів та капіталу банку, аналізу якості активів банку, а також операцій з інсайдерами/пов’язаними особами відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, адекватності системи управління ризиками Банку, адекватності бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю банку наведено в окремому розділі цього звіту: «Звіт щодо вимог нормативних актів Національного банку України»

^ Генеральний директор

Аудиторської фірми ТОВ «Інтер-аудит»


Денисюк О.В.


Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. №2248 (продовжено рішенням Аудиторської палати України від 04.11.10 р. №221/3 – до 04.11.15р. )Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів від 01.02.07 р. Серія АБ № 000020 (чиний до 04.11.15р.)Сертифікат аудитора банків Аудиторської палати України №0019 (термін чинності продовжено Рішенням Аудиторської палати України від 29.10.2009 № 207/2 – до 01.01.15)Свідоцтво Національного банку України на право здійснення аудиту банків від 30.08.2007 року №0000018 (строк дії продовжено рішенням Комітету з питань аудиту банків 03.12.2009 р. №18 – до 01.01.15).
«20» квітня 2011 року м. Київ  1. Звіт щодо вимог нормативних актів Національного банку України

Цей Звіт є розділом Аудиторського звіту № 452 від «20» квітня 2011 року та складено відповідно до вимог законодавства України, нормативних актів Національного банку України та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів прийнятих в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України (протокол № 122 від 18 квітня 2003р.).

Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту фінансової звітності Банку за 2010 рік, на основі вибіркового тестування та принципу суттєвості відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

За результатами виконаних нами аудиторських процедур нами не помічено жодних суттєвих фактів, крім вказаних у цьому Звіті, які давали б нам підстави вважати, що звітність Банку не відповідає у всіх суттєвих аспектах вимогам чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України.

Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші порушення і, таким чином, вони не мають розглядатись як свідчення про відсутність будь-яких недоліків та/або порушень у Публічному акціонерному товаристві «Банк Столиця».

Звіт включає інформацію щодо:

 • достовірності відображення обсягу активів і зобов’язань Банку за строками погашення;

 • якості управління активами та пасивами Банку;

 • достатності резервів та капіталу банку, у тому числі щодо відповідності формування капіталу банку, фондів, резервів вимогам нормативно-правових актів Національного банку України;

 • якості кредитного портфеля та портфеля цінних паперів;

 • стану дебіторської заборгованості;

 • оцінки якості операцій з інсайдерами/пов'язаними особами;

 • адекватності системи управління ризиками Банку, бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку.^ 1. Загальна інформація про Банк

Повне найменування банку: Публічне акціонерне товариство «Банк Столиця». Скорочена назва Банку: ПАТ «Банк Столиця».

Місцезнаходження Банку: Україна, 04205, місто Київ, вулиця Маршала Тимошенко, 29-Б.

Зареєстрований статутний капітал сплачено акціонерами в повному обсязі у встановлені законодавством терміни.

Публічне акціонерне товариство «Банк Столиця» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Банк Столиця», який, в свою чергу, був правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю комерційного банку «Столиця».

Банк зареєстрований Національним банком України 10 березня 2004 року, має банківську Ліцензію НБУ від 10 грудня 2009 року № 212 та Дозвіл НБУ від 10 грудня 2009 року №212-4 на право здійснення банківських операцій.

Протягом 2010 року Банк здійснював свою діяльність в межах отриманих ліцензій та дозволів.

У відповідності з Постановою Правління Національного банку України від 31 січня 2011 року № 19 в ПАТ «Банк Столиця» призначено тимчасову адміністрацію строком на три місяці (з 31 січня 2011 року до 30 квітня 2011 року) та, з метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану Банку, уведений мораторій на задоволення вимог кредиторів.


^ 2. Аналіз достовірності відображення обсягу активів і зобов’язань банку за строками погашення

В ході проведення аудиту, нами було здійснено вибіркову перевірку правильності формування «Звіту про структуру активів та пасивів за строками до погашення» станом на 01 січня 2011 року (форма № 631) (далі - Звіт), інформація з якого використовуються для розрахунку нормативів ліквідності відповідно до порядку, визначеного «Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 року № 368 (зі змінами).

Порушень щодо достовірності відображення інформації у вказаному Звіті нами встановлено не було.

Ми підтверджуємо відповідність та достовірність відображення обсягу активів і зобов’язань Банку за строками погашення.


^ 3. Якість управління активами та пасивами Банку

Дані Банку щодо відповідності обсягу активів і зобов’язань за строками погашення наведені в таблиці до річного звіту «Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення».

Станом на звітну дату з вини Банку не виконано платіжних документів клієнтів на загальну суму 2 712 тис. грн., що викликано негативною якістю активів та не виваженою і ризиковою кредитною політикою керівництва Банку в минулих роках. Крім цього, ПАТ «Банк Столиця» прострочив строк повернення кредиту рефінансування отриманого від Національного банку України в сумі 23 135 тис. грн. (загальна сума неповернутого на звітну дату кредиту рефінансування отриманого від Національного банку України, без врахування процентів, становить 52 635 тис. грн., з них cтрокова заборгованість становить 29 500 тис. грн.).

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року Банком порушено нормативи миттєвої ліквідності (Н4) та поточної ліквідності (Н5), що встановлені «Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні» (Затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 року № 368, зі змінами).

Враховуючи викладене, ми вважаємо, що станом на кінець дня 31 грудня 2010 року:

 • якість управління активами і пасивами Банку потребує удосконалення, а саме пошуку нових та диверсифікації існуючих джерел фінансування та посилення претензійно-позовної роботи з боржниками Банку;

 • активи і пасиви за строками погашення між собою не узгоджені, рівень ліквідності є недостатнім.4. Аналіз якості активів Банку

4.1. Якість кредитного портфеля

Інформація щодо обсягу та якості кредитного портфеля наведена у Примітці до річної фінансової звітності Банку «Кредити та заборгованість клієнтів».

Банк здійснює кредитні операції згідно з вимогами законодавства України та нормативних актів Національного банку України.

Перед розглядом питання про надання кредитних коштів, Банком проводиться оцінка кредитоспроможності позичальників та визначається заставна вартість майна, що пропонується в забезпечення, оцінюється його ліквідність.

Протягом дії кредитних договорів, Банком проводиться моніторинг фінансового стану позичальника та наявності і стану майна, що надане в забезпечення повернення кредитних коштів.

Описані вище процедури, надають змогу Банку знижувати рівень кредитного ризику.

Заборгованість за кредитами (без врахування суми сформованого резерву), що обліковується на балансі Банку станом на кінець дня 31 грудня 2010 року, зменшилась в порівнянні з даними на кінець дня 31 грудня 2009 року на 195 770 тис. грн. (або на 63,07%) і станом на звітну дату становила 114 632 тис. грн. Обсяг резервів для покриття можливих втрат за кредитними операціями зменшився на 192 968 тис. грн. (або на 81,67%) і станом на звітну дату складав 43 296 тис. грн.

Таке значне скорочення обсягу кредитної заборгованості в основному пов`язано із списанням Банком безнадійної заборгованості за рахунок сформованого резерву. Так, протягом звітного року Банком за рахунок резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями було списано безнадійної заборгованості у загальній сумі 182 365 тис. грн. в тому числі:

 • за кредитами наданими юридичним особам – у сумі 158 688 тис. грн.;

 • за кредитами наданими фізичним особам – підприємцям – у сумі 2 799 тис. грн.;

 • за іпотечними кредитами наданими фізичним особам – у сумі 269 тис. грн.;

 • за споживчими кредитами наданими фізичним особам – у сумі 20 609 тис. грн.

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року:

Частка незабезпечених кредитів становить 60,97% (або 69 893 тис. грн. в абсолютному значенні).

Частка кредитів, забезпечених нерухомим майном житлового призначення - 3,98 % (або 4 562 тис. грн.);

Частка кредитів, забезпечених іншим нерухомим майном - 23,01% (або 26 382 тис. грн.);

Частка кредитів, забезпечених грошовими депозитами – 8,37 % (або 9 590 тис. грн.).

Ми не досягли єдиної думки з менеджментом Банку стосовно достатності обсягу сформованих резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями. На нашу думку, станом на звітну дату, Банком не вірно встановлено категорії ризиків за кредитною заборгованістю трьох позичальників-юридичних осіб, в результаті чого, у відповідності до вимог «Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» (Затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 року, зі змінами), сума недосформованого резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій складає 15 593 тис. грн., що відповідно має вплив на фінансовий результат та власний капітал у річній фінансовій звітності ПАТ «Банк Столиця». Станом на дату складання цього аудиторського звіту, ПАТ «Банк Столиця» сформовано відповідний резерв в повній сумі.

На нашу думку,

 • за виключенням наведеного в попередньому абзаці, аналіз наведеної інформації адекватно відображає структуру кредитного портфеля Банку;

 • якість кредитного портфеля не можна вважати задовільною через велику частку незабезпечених та негативно класифікованих кредитів.4.2. Якість портфеля цінних паперів

Інформація щодо портфеля цінних паперів Банку наведена в Примітці до річної фінансової звітності Банку «Цінні папери у портфелі банку на продаж».

В портфелі цінних паперів Банку станом на кінець дня 31 грудня 2010 року знаходяться цінні папери призначені для продажу. Портфель цінних паперів Банку складається з боргових цінних паперів 100% (або 12 931 тис. грн.), в тому числі:

- дисконтні облігації підприємств – 59,42% на суму 7 683 тис. грн.;

- відсоткові облігації підприємств – 40,58% на суму 5 248 тис. грн.;

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року Банком створений 100% резерв під знецінення цінних паперів у портфелі на продаж.

На нашу думку:

- інформація Банку адекватно відображає структуру портфеля цінних паперів;

- враховуючи те, що в загальному обсязі портфеля цінних паперів Банку резерви під операції з цінними паперами складають 100%, якість портфеля цінних паперів не можна вважати задовільною.


^ 4.3. Стан дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість Банку станом на звітну дату складає 54 023 тис. грн., що становить 23,46% від загальної суми активів Банку та має наступну структуру:

Стандартна – 54 006 тис. грн. (99,97% від загального обсягу заборгованості);

Нестандартна – 17 тис. грн. (0,03% від загального обсягу заборгованості).

При відображені в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості Банком виконуються вимоги «Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 1998 року № 566 (зі змінами та доповненнями).

В складі стандартної дебіторської заборгованості Банку станом на кінець дня 31 грудня 2010 року за рахунком 1819 обліковується інша дебіторська заборгованість за операціями з банками в сумі 53 960 тис грн., що виникла внаслідок списання коштів з кореспондентського рахунку ПАТ «Банк Столиця» іншим Баком. ПАТ «Банк Столиця» було направлено свої заперечення до банку-контрагента та проведено облік заборгованості на рахунку 1819 до з’ясування причин списання коштів з кореспондентського рахунку.

Резерви за дебіторською заборгованістю формуються відповідно вимог «Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості» (Затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 13.12.2002 року №505, зі змінами).

Обсяг резервів, сформованих під дебіторську заборгованість станом на звітну дату складає 11 тис. грн.

На нашу думку, враховуючи наявність станом на звітну дату значного обсягу іншої дебіторської заборгованості за операціями з банками в складі стандартної заборгованості (99,01%) та з урахуванням викладеного в розділі «Пояснювальний параграф», стан дебіторської заборгованості Банку не можна вважати задовільним.


^ 5. Достатність резервів та капіталу Банку

Інформація про Статутний капітал Банку, власний капітал та про рух резервів та інших фондів Банку наведена у відповідних звітах та примітках до Річної фінансової звітності.

Станом на кінець дня 31.12.2010 року сплачений Статутний капітал Банку складає 272 040 тис. грн. Статутний капітал розподілений на 261 075 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 042,00 грн. кожна. Збільшення статутного капіталу протягом року відбулося шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків акціонера.

Протягом звітного року зміни в статутному капіталі Банку відбувались наступним чином:

1. Наказом Тимчасового адміністратора ПАТ «Банк Столиця» від 13.01.2010 р. №06 було затверджено:

- результати закритого (приватного) розміщення акцій Банку в кількості 40 308 штук, номінальною вартістю 1 042,00 грн. кожна;

- зміни до статуту Банку про збільшення статутного капіталу ПАТ «Банк Столиця» на 42 000 936,00 грн. до розміру 167 040 936 грн.

Державну реєстрацію відповідних змін до Статуту Банку було здійснено 26 січня 2010 року.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16 лютого 2010 року Банку видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій банку за № 358/1/09 на загальну суму 167 040 936 грн.

2. Наказом Тимчасового адміністратора ПАТ «Банк Столиця» від 31.03.2010 р. №50 було затверджено:

- результати закритого (приватного) розміщення акцій Банку в кількості 33 589 штук, номінальною вартістю 1 042,00 грн. кожна;

- зміни до статуту Банку про збільшення статутного капіталу ПАТ «Банк Столиця» на 34 999 738 грн. до розміру 202 040 674,00 грн.

Державну реєстрацію відповідних змін до Статуту Банку було здійснено 19 квітня 2010 року.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30 квітня 2010 року Банку видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій банку за № 59/1/10 на загальну суму 202 040 674,00 грн.

3. Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Банк Столиця» (протокол №1) від 31.08.2010 р. було затверджено:

- результати закритого (приватного) розміщення акцій Банку в кількості 67 178 штук, номінальною вартістю 1 042,00 грн. кожна;

- зміни до статуту Банку про збільшення статутного капіталу ПАТ «Банк Столиця» на 69 999 476 грн. до розміру 272 040 150,00 грн.

Державну реєстрацію відповідних змін до Статуту Банку було здійснено 27 вересня 2010 року.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 12 жовтня 2010 року Банку видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій банку за № 492/1/10 на загальну суму 272 040 150,00 грн.

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року Банком було сформовано такі основні резерви та фонди:

       1. Резерви для покриття можливих втрат від активних операцій:

 1. резерв під знецінення кредитів – (43 296) тис. грн.;

 2. резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж – (12 931) тис. грн.

 3. резерв під знецінення інших фінансових активів – (24) тис. грн.;

 4. резерв під інші активи - (11) тис. грн.

       1. Резерв за зобов’язаннями – 24 тис. грн.

       2. Резервні та інші фонди банку - 36 436 тис. грн.

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року регулятивний капітал Банку за даними звітності становить 108 199 тис. грн., а норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) – 44,60% (при нормативному значенні, встановленому Національним банком України – не менше 10%).

Формування резервів та фондів Банком, за виключенням викладеного в розділі «Якість кредитного портфеля», здійснювалось у відповідності до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

На нашу думку, принципи формування резервів та регулятивного капіталу в основному відповідають нормативним вимогам Національного банку України. Розмір створених резервів, враховуючи викладене в розділі «Якість кредитного портфеля», не є достатнім. Норматив адекватності капіталу, встановлений Національним банком України, Банком не порушується.


^ 6. Операції з інсайдерами/пов’язаними особами

Інформація щодо обсягів операцій з пов’язаними особами наведена в Примітці до річної фінансової звітності Банку «Операції з пов’язаними особами».

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року залишки за операціями з пов’язаними особами становили:

 • Кредити та заборгованість клієнтів – 720 тис. грн.;

 • Резерви під заборгованість за кредитами – (187) тис. грн.;

 • Цінні папери в портфелі банку на продаж - 5 248 тис. грн.;

 • Кошти клієнтів – 4 180 тис. грн.;

 • Субординований борг – 2 021 тис. грн.

При проведенні аудиту ми дослідили надані Банком списки інсайдерів/пов’язаних осіб, отримали необхідні пояснення управлінського персоналу щодо операцій, які проводяться з пов’язаними особами, аналізували договори між Банком та пов’язаними особами, протоколи засідань колегіальних органів Банку, тощо. Проведені аудиторські процедури дозволяють нам зробити неупереджений висновок щодо операцій з пов’язаними особами, а саме:

- Банк проводить операції з пов’язаними особами на умовах, які, не відрізняються від умов проведення операцій з іншими позичальниками чи кредиторами;

- Банк впровадив процедури контролю за операціями з пов’язаними особами та дотримується їх в своїй повсякденній роботі;

- ризик за кредитними операціями Банку з інсайдерами/пов'язаними особами - помірний.


^ 7. Адекватність системи управління ризиками Банку

Опис структури системи управління ризиками в Банку та основні завдання її складових викладено у загальній інформації до річної фінансової звітності Банку.

Ризиками, які ідентифікує Банк у своїй діяльності є: кредитний ризик, ризик ліквідності, процентний, валютний, ринковий, операційно - технологічний ризик, стратегічний, юридичний та ризик репутації. Основними та суттєвими з яких Банк виділяє кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик.

В Банку затверджені «Положення про Управління аналізу та оцінки ризиків ТОВ «КБ «Столиця», Положення «Про систему управління ризиками» ТОВ КБ «Столиця», інші положення про управління окремими видами ризиків.

З метою управління ризиками в Банку створені постійно діючи комітети: Комітет з управління активами та пасивами, Кредитний комітет, Тарифний комітет, Комітет по роботі з проблемними кредитами.

Станом на дату складання звіту, посада начальника Управління аналізу, оцінки та контролю ризиків в Банку є вакантною.

Враховуючи, що:

 • в звітному періоді в ПАТ «Банк Столиця» було визнано безнадійними та списано за рахунок сформованих резервів кредитну заборгованість клієнтів на загальну суму 181 610 тис. грн.. Крім цього станом на кінець дня 31 грудня 2011 року Банком не повернено в обумовлений строк частину кредиту рефінансування, отриманого від Національного банку України в сумі 23 135 тис. грн. та не виконано платіжні документи своїх клієнтів на загальну суму 2 712 тис. грн..

 • відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 31.01.2011 N 19 в ПАТ «Банк Столиця» призначено тимчасову адміністрацію строком на три місяці (з 31 січня 2011 року до 30 квітня 2011 року) та, з метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану Банку, уведений мораторій на задоволення вимог кредиторів,

на нашу думку, система оцінювання та управління ризиками в Банку станом на звітну дату не охоплює всі процедури та основні ризики притаманні Банку, та потребує вдосконалення.

^ 8. Адекватність бухгалтерського обліку

Основні засади бухгалтерського обліку та контролю визначені у Положенні про облікову політику ПАТ «Банк Столиця», затвердженого постановою Рішенням Правління Банку № 44 від 31 грудня 2009 року та іншими внутрішніми нормативними документами.

Облікова політика Банку встановлює єдину методологічну основу для побудови та організації бухгалтерського обліку та звітності, єдине тлумачення та розуміння методів та принципів відображення в обліку операцій Банку для всіх його структурних підрозділів (Головний банк, філії, відділення).

Принципи побудови бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності Банку ґрунтуються на основних вимогах щодо розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України, та визначені таким чином, щоб досягалась основна мета обліку операцій та складання фінансової звітності в Банку – повне та коректне охоплення операцій обліком, своєчасне виявлення та реєстрація проведених операцій, якісне накопичення та узагальнення даних про проведені операції з метою наявності в будь-який час адекватної фінансової інформації про стан Банку.

До 2010 року Банк не оцінював кредити і вклади (депозити)  після первісного визнання за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка. Оцінка з урахуванням ефективної ставки відсотка запроваджена за кредитними угодами, укладеними в 2010 році. Враховуючи обмеженість часу та інші об’єктивні притаманні аудиту обмежуючі чинники, а також виходячи із міркувань доцільності розширення аудиторських процедур та можливості їх практичного застосування, ми не мали змоги розрахувати вплив вказаних обставин на балансові дані Банку.

На нашу думку, протягом звітного року, за виключенням питань описаних нами вище, бухгалтерський облік Банку:

 • бухгалтерський облік Банку відповідав вимогам нормативно-правових актів Національного банку;

 • бухгалтерський облік Банку забезпечував належний рівень адекватності внутрішнім положенням.^ 9. Адекватність процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку

Станом на звітну дату в Банку функціонує служба внутрішнього аудиту, робота якої регулюється наступними внутрішніми документами:

 • Положенням про службу внутрішнього аудиту ПАТ «Банк Столиця» - (погоджено Рішенням Правління від 27 серпня 2010 року, протокол № 6 та затверджено Рішенням Спостережної Ради від 31 серпня 2010 року, протокол № 8) ;

 • Посадовою інструкцією начальника служби внутрішнього аудиту ПАТ «Банк Столиця» - (затвердженою Рішенням Спостережної Ради від 30 вересня 2010 року, протокол № 10)

Положення регламентує організаційний статус, повноваження та сферу відповідальності служби внутрішнього аудиту Банку.

Служба внутрішнього аудиту підпорядковується безпосередньо Спостережній Раді Банку.

Головним завданням служби внутрішнього аудиту є сприяння адекватності системи внутрішнього контролю Банку та операційних процедур, своєчасне виявлення порушень та недоліків, які можуть заподіяти шкоду поточній діяльності Банку або інтересам акціонерів та клієнтів.

Відповідно до Рішення Спостережної Ради (протокол №4) від 23 липня 2010 року ПАТ «Банк Столиця» на посаду керівника служби внутрішнього аудиту призначено Вітвицьку Гану Михайлівну. Кандидатуру Вітвицької Г.А. погоджено Рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банківських установ від 08 вересня 2010 року № 613.

04 січня 2010 року тимчасовим адміністратором Банку Трачем В.М. було затверджено План роботи служби внутрішнього аудиту ПАТ «Банк Столиця» на 1 квартал 2010 року.

25 травня 2010 року тимчасовим адміністратором Трачем В.М. затверджено План роботи служби внутрішнього аудиту ПАТ «Банк Столиця» на 2010 рік. Рішенням Спостережної від 16 серпня 2010 року (протокол № 5) до Плану було внесено зміни.

Протягом звітного року службою внутрішнього аудиту ПАТ «Банк Столиця» перевірки проводилися відповідно до затвердженого плану, з урахуванням внесених до нього змін. Звіти за результатами перевірок розглядались та затверджувались Правлінням Банку.


Враховуючи викладене, ми вважаємо, що:

 • процедури аудиту, які здійснює служба внутрішнього аудиту, в цілому відповідають нормативно-правовим актам Національного банку України.

 • процедури внутрішнього контролю та аудиту забезпечують адекватний контроль за ризиками Банку.^ Генеральний директор

Аудиторської фірми ТОВ «Інтер-аудит»


Денисюк О.В.


Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. №2248 (продовжено рішенням Аудиторської палати України від 04.11.10 р. №221/3 – до 04.11.15р. )Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів від 01.02.07 р. Серія АБ № 000020 – до 04.11.15р.)Сертифікат аудитора банків Аудиторської палати України №0019 (термін чинності продовжено Рішенням Аудиторської палати України від 29.10.2009 № 207/2 – до 01.01.15)Свідоцтво Національного банку України на право здійснення аудиту банків від 30.08.2007 року №0000018 (строк дії продовжено рішенням Комітету з питань аудиту банків 03.12.2009 р. №18 – до 01.01.15).
«20» квітня 2011 року м. Київ


ІІІ. Річна фінансова звітність


Скачать 245.66 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты