Домой

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності пат «луцькпластмас» за станом на 31 грудня 2011 року
Скачать 43.15 Kb.
НазваниеАудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності пат «луцькпластмас» за станом на 31 грудня 2011 року
Дата26.03.2013
Размер43.15 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Відповідальність управлінського персоналу
Відповідальність аудитора
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Умовно-позитивна думка
Подобные работы:


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПАТ « ЛУЦЬКПЛАСТМАС »

ЗА СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2011 РОКУ


Державній комісії з цінних

паперів та фондового ринку

Акціонерам товариства


Приватною аудиторською фірмою «Серко» (код за ЄДРПОУ 20135311), свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм від 26 січня 2001 року № 0383, проведено аудиторську перевірку фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Луцькпластмас», що додається, за період діяльності з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року.

Публічне акціонерне товариство «Луцькпластмас» (код ЄДРПОУ 00203571) знаходиться за адресою: 43020, м. Луцьк, вул. Рівненська, 76а. Статут товариства зареєстрований виконавчим комітетом Луцької міської Ради 16 жовтня 1992 року. Нова редакція статуту зареєстрована 15 вересня 2010 року.

Для перевірки було надано таку фінансову звітність:

  • баланс (форма № 1) за станом на 31 грудня 2011 року;

  • звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2011 рік;

  • звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2011 рік;

  • звіт про власний капітал (форма № 4) за 2011 рік;

- примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2011 рік. .


Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності товариства є національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.


Перевірка проведена відповідно до договору на проведення аудиту від 6 березня 2012 року № 11. Аудит розпочато 12 березня та закінчено 28 березня 2012 року.

.

^ Відповідальність управлінського персоналу


Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.


^ Відповідальність аудитора


Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 року № 1360. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних норм, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.


Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.


Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.


^ Підстава для висловлення умовно-позитивної думки


У фінансовій звітності не відображені резерв сумнівних боргів та забезпечення на виплату відпусток працівникам, створення яких передбачено Положеннями (стандартом) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» та 11 «Забезпечення». В порушення вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» не визначена сума відстрочених податкових активів чи зобов’язань. Фінансові інвестиції не обліковуються за методом участі в капіталі. У звіті про фінансові результати показники щодо основної діяльності, яка забезпечує основну часку доходу товариства, включені до складу іншої операційної діяльності.


^ Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан публічного акціонерного товариства «Луцькпластмас» за станом на 31 грудня 2011 року, а також фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.


Інша допоміжна інформація

Вартість чистих активів товариства за станом на 31 грудня 2011 року становить 15 620 тис. грн. і відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України.

Інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан товариства, передбачена статтею 41 Закону України від 23 лютого 2006 року «Про цінні папери та фондовий ринок», щодо зміни складу посадових осіб, розкрита.


Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів, не виявлено.


Значні правочини, коли ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, протягом 2011 року не укладались.

Система корпоративного управління ПАТ «Луцькпластмас» передбачає створення спостережної ради в кількості 3 чоловік, ревізійної комісії в кількості 3 чоловік, правління товариства в кількості 5 чоловік на чолі з головою правління, положення про які затверджені загальними зборами акціонерів 12 квітня 2011 року.

Аудитором ідентифіковані і оцінені ризики суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності та на рівні тверджень для класів операцій, залишків на рахунках і розкриття інформації.


Директор С. М. Кориневський


Сертифікат серії А № 1390, виданий Аудиторською палатою України 30 червня 1994 року. Рішенням АПУ термін дії сертифікату продовжено до 30 червня 2013 року.


28 березня 2012 року

м. Луцьк


Скачать 43.15 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты