Домой

Звіт незалежної аудиторської фірми “ Фінком-Аудит-„ за наслідками аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «полтава-банк» за 2011 рік Акціонерам та Правлінню пат „полтава-банк” Звіт щодо фінансової звітності
Скачать 373.6 Kb.
НазваниеЗвіт незалежної аудиторської фірми “ Фінком-Аудит-„ за наслідками аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «полтава-банк» за 2011 рік Акціонерам та Правлінню пат „полтава-банк” Звіт щодо фінансової звітності
страница1/3
Дата26.03.2013
Размер373.6 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Відповідальність управлінського персоналу
Відповідальність аудитора
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Умовно-позитивна думка
Пояснювальний параграф
2. Процедури та висновки
2.2. Перевірка відповідності обсягу активів та зобов’язань Банку за строками погашення
2.3. Аудит якості управління активами та пасивами Банку.
Найменування статті активу
Активи всього
Зобов’язання Банку за станом на кінець дня 31 грудня 2011 року представлені в таблиці 2
Найменування статті зобов’язання
Зобов’язання всього
2.4. Якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стан дебіторської заборгованості.
Кредитний портфель Банку за групами ризику
Власний капітал Банку за станом на кінець дня 31 грудня 2011 року представлений в таблиці 4
Відсоток у статутному капіталі
Ризик ліквідності
Валютний ризик
Операційний ризик
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3


Звіт незалежної аудиторської фірми “ Фінком-Аудит-„

за наслідками аудиту фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-БАНК» за 2011 рік


Акціонерам та Правлінню

ПАТ „ПОЛТАВА-БАНК”

Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ „ПОЛТАВА-БАНК”(надалі-Банк), що додається, яка включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, загальну інформацію про діяльність Банку за рік, що минув на зазначену дату, опис основних важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності за рік станом на (кінець дня) 31 грудня 2011р.


^ Відповідальність управлінського персоналу


Керівництво Банку несе відповідальність за складання й достовірне подання цієї фінансової інформації у відповідності до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.


^ Відповідальність аудитора


Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.


^ Підстава для висловлення умовно-позитивної думки


Аудиторською перевіркою встановлено, що капітал Банку відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку України. В той же час звертаємо увагу на інформацію в аудиторській примітці 2.4. „Якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стан дебіторської заборгованості”, щодо доопрацювання внутрішньої нормативної бази стосовно оцінки фінансового стану позичальників за їх додатковими (суб’єктивними) показниками господарської діяльності .


^ Умовно-позитивна думка


На нашу думку, фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку на 31.12.2011р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, законодавства України, вимог Національного Банку України, Облікової політики банку.


^ Пояснювальний параграф


Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в Україні існує невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики, нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації.

Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан Банку.


Директор аудиторської фірми “Фінком-Аудит” О. А. Мазур

(Свідоцтво АПУ № 0618,сертифікат аудитора банків 0005

Свідоцтво НБУ №0000028 від 03.12.2009 р. про внесення

в реєстр аудиторів банків)


20 березня 2012 р., м.Київ,


Додаткова інформація відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України від 9 вересня 2003 №389 (у редакції Постанови Національного банку України № 341 від 21.09.2011р.)


1. Завдання і представлення.


Згідно з договором № 36 від 11.10.2011 р. укладеним між аудиторською фірмою “Фінком–Аудит” (Свідоцтво Аудиторської Палати України про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0618 від 15 грудня 2005 р. та Свідоцтва НБУ №0000028 від 03.12.2009 р. про внесення в реєстр аудиторів банків) та Публічним акціонерним товариством "ПОЛТАВА-БАНК” надалі “Банк”, проведена перевірка річної фінансової звітності Банку за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2011

Масштаб аудиторської перевірки визначається аудиторами у відповідності статті 69 Закону України „Про банки та банківську діяльність” та п.3.3. „Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності”, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 9 вересня 2003 №389 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 21.09.2011 № 341).

Метою нашої роботи було отримання підтверджень щодо:

  • відповідності складання річної фінансової звітності Банку за 2011 рік згідно вимогам Інструкції „Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України”, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 480 від 27.12.2007 р. зі змінами та доповненнями, листа Національного банку України за № 12-111/1705-23965 від 29.12.2010 р. „Роз’яснення щодо порядку складання фінансової звітності банків України за 2010 рік”; та листа Національного банку України за № 12-111/25-199 від 05.01.2012 р. „Роз’яснення щодо порядку складання фінансової звітності банків України за 2011 рік” ;

  • відповідності обсягу активів та зобов’язань Банку за строками погашення, яка базується на підставі аналізу статистичної форми №631 „Звіт про структуру активів та пасивів за строками” затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 р. №124 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 р. за №353/7674 (зі змінами);

  • якості управління активами та пасивами;

  • якості кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стану дебіторської заборгованості;

  • достатності резервів та капіталу Банку, у тому числі, щодо відповідності формування капіталу Банку, фондів, резервів вимогам нормативно-правових актів Національного банку;

  • оцінки ризиків банківських операцій та операцій з інсайдерами/пов‘язаними особами;

  • адекватності бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю банку.

Питання, які викладені у цьому звіті розглядалися лише у рамках проведення аудиту фінансової звітності Банку за 2011 рік на основі вибіркового тестування та з використанням принципу матеріальності, як того вимагають Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг

При формуванні аудиторського висновку застосовувався принцип суттєвості, який визначається в залежності від впливу вказаних аспектів на прийняття рішень користувачами фінансової інформації.

Цей звіт призначено для інформації та використання керівництвом Банку та Національним банком України та не може бути використаний будь-якою іншою стороною. При ознайомленні з цим звітом необхідно враховувати обмежений характер процедур з оцінки питань пов’язаних з діяльністю Банку та організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.

Крім того, потрібно враховувати, що критерії оцінки цих питань, пов’язаних з діяльністю Банку та організацією системи бухгалтерського обліку можуть відрізнятись від критеріїв, що застосовуються Національним банком України.


^ 2. Процедури та висновки


  • 2.1. Перевірка відповідності складання річної фінансової звітності Банку за 2011 рік вимогам Інструкції „Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України”, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України №480 від 27.12.2007 р. та листа Національного банку України за № 12-111/25-199 від 05.0102.2012 р. „Роз’яснення щодо порядку складання фінансової звітності банків України за 2011 рік” ;

Процедури. Під час проведення аудиту нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності Банку.

Фіксуємо що фінансова звітність підготовлена відповідно до Законів України „ Про банки і банківську діяльність”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та ґрунтується на основних вимогах щодо розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України.

Питання, які викладені у цьому звіті розглядалися лише у рамках проведення аудиту фінансової звітності Банку за 2011 рік на основі вибіркового тестування та з використанням принципу матеріальності, як того вимагають Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Фінансова звітність складена по реальним операціям за період що минув, які були скориговані з тим, щоб обґрунтувати визнання фінансових активів та зобов‘язань за справедливою вартістю. Зазначені оцінки базуються на інформації наявній на дату складання фінансової звітності. Операції, які здійснює банк, відображаються в обліку в день виконання прав чи обов’язків. Операції в іноземній валюті відображаються у фінансовій звітності у національній валюті України по офіційному курсу Національного банку України на дату складання звітності.

Вибіркова аудиторська перевірка охоплює всі суттєві статті балансу і дозволяє зробити висновок про відсутність істотних недоліків, які можуть вплинути на фінансові результати та звітність Банку.

Висновок: Ми зазначаємо, Банк належним чином розкрив Загальну інформацію про свою діяльність, основні засади бухгалтерського обліку і фінансової звітності та умови здійснення банківської діяльності в примітках до фінансової звітності №1 «Облікова політика» та №2 «Економічне середовище ,в умовах якого банк здійснює свою діяльність». Надана фінансова річна звітність, в усіх суттєвих аспектах, відображає результати діяльності Банку, його майновий і фінансовий стан. Банк дотримується фінансової дисципліни при виконанні передбачених статутом операцій та є забезпеченим відповідним джерелом коштів для своєчасного виконання зобов’язань і розвитку Банку. Відмітимо, що річна фінансова звітність Банку за 2011 р. відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Банку. Майбутні умови здійснення банківський діяльності можуть відрізнятися від цієї оцінки.


^ 2.2. Перевірка відповідності обсягу активів та зобов’язань Банку за строками погашення,


Процедури. Банк висвітлив інформацію щодо аналізу фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення у своїй загальній інформації про діяльність Банку та примітці 33 „Управління фінансовими ризиками ”. За основу критеріїв розкриття інформації відповідності обсягу активів та зобов’язань Банку за строками погашення, було прийнято вимоги зі складання статистичної звітності та алгоритм складання форми №631 „Звіт про структуру активів та пасивів за строками” затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 р. №124 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 р. за №353/7674 (зі змінами).

На кінець дня 31 грудня 2011 року загальні активи/пасиви за даними балансу Банку склали 1 237 338 тис. грн. Джерелом фінансування активних операцій були залучені кошти у розмірі 985 323 тис. грн. та власний капітал у розмірі 216 325 тис. грн.

Обсяг високоліквідних активів (кошти у касі та на кореспондентських рахунках становив) становив 216 644 тис. грн. або 17,5 % від загальних активів Банку.

Розрахунок ресурсних позицій (розривів ліквідності) Банку здійснюється над балансовими активами та зобов'язаннями Банку відповідно до термінів їх повернення згідно угод, договорів та інших документів у розрізі валют та загальний у всіх валютах.

Групування та аналіз термінів погашення активів та зобов’язань надає можливість оцінити джерела фінансування активних операцій та спроможність Банку підтримувати ліквідність на рівні, достатньому для виконання своїх зобов’язань перед вкладниками та клієнтами.

Аналіз нормативів ліквідності банку за станом на 01.01.2012 р. показав, що банк на зазначену дату здатен забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, що визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками і сумами інших джерел та напрямків використання коштів.

Але у розрізі валют та за строками у структурі активів і пасивів банку присутні розриви між співвідношенням активів та пасивів, а саме:

1. У структурі короткострокових активів та пасивів банку:

строком від 2 до 7 днів -2482 тис. грн.. або 0,2% від активів Банку.

строком від 32 до 92 дня – 44302 тис. грн.. або 3,58% від активів Банку

строком від 275 до 365 днів 28297 тис. грн.. або 2,28% від активів Банку

2.У структурі довгострокових активів та пасивів банку.

- строком від 366 до 548 років невідповідність становить 35046 тис. грн. або 2,83% від активів Банку.

Зазначена невідповідність між активами та пасивами не несе значного навантаження на стан ліквідності Банку.

Наявність позитивної невідповідності між активами та пасивами свідчить про те, що Банк може більш активно розміщувати кошти та має резерв для отримання прибутку при постійному контролі за забезпеченням певної частки ліквідних активів у загальній структурі балансу

Для аналізу строкового розриву ліквідності Банк проводить централізовану політику управління ліквідністю як у національній валюті, так і в розрізі окремих валют, здійснюючи постійний контроль за забезпеченням певної частки ліквідних активів у загальній структурі балансу Банку.

Основним засобом вимірювання ризику ліквідності ринку є визначення ступеня ліквідності різних видів активів банку та обчислення процентної частки активів з високою ліквідністю до загальних активів банку та до активів з низькою ліквідністю.

Головною метою управління ризиками ліквідності є гарантування постійної ліквідності та платоспроможності банку з дотриманням всіх регламентованих вимог щодо них.

Висновок: а) наведені дані форми №631 „Звіт про структуру активів та пасивів за строками” свідчать про помірну збалансованість за строками погашення та розміщення активів та зобов’язань Банку; рівень ліквідності є достатнім.

б) Наявність позитивної невідповідності між активами та пасивами свідчить про те, що Банк може більш активно розміщувати кошти та має резерв для отримання прибутку при постійному контролі за забезпеченням певної частки ліквідних активів у загальній структурі балансу.


^ 2.3. Аудит якості управління активами та пасивами Банку.


Процедури. Під час проведення аудиту ми провели аналіз системи управління активами та пасивами Банку у той мірі, в якій це було необхідно для надання аудиторського висновку щодо фінансової звітності загалом. Такий аналіз не мав за мету визначити всі недоліки або інші порушення і, таким чином, не має розглядатися як свідчення про відсутність будь-яких недоліків та упущень у системі управління активами та пасивами.

Функції управління активами та пасивами покладені на Комітет з управління активами та пасивами в межах затверджених Наглядовою Радою Банку.

Якість управління активами та пасивами протягом звітного року дозволяла забезпечувати Банку необхідний рівень ліквідності, про що свідчить дотримання Банком відповідних нормативів.

Станом на 01.01.2012 р. нормативи Банку наступні: норматив миттєвої ліквідності (Н4) – 51,02%; норматив поточної ліквідності (Н5) – 90,33%; норматив короткострокової ліквідності (Н6) –80,10 %.

Протягом 2011 року, у зв`язку з негативним впливом фінансово-економічної кризи на банківську систему України, Банк, з метою зменшення цього впливу при управлінні активами та пасивами, керувався обмеженнями та запроваджував додаткові заходи для забезпечення стабільності роботи Банку та захисту інтересів вкладників та інших кредиторів згідно вимог Національного банку України.

Активи Банку за станом на кінець дня 31 грудня 2011 року представлені таблиці 1:

Таблиця 1

^ Найменування статті активу

Сума, тис. грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти

190122

Кошти в інших банках

26522

Кредити та заборгованість клієнтів

740690

Цінні папери в портфелі банку на продаж

76337

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

5123

Відстрочений податковий кредит

8

Основні засоби та нематеріальні активи

144696

Інші фінансові активи

11588

Інші активи

38611

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

3640

^ Активи всього

1237338


Загальна сума активів Банку за 2011 рік збільшилась на 22589 тис.грн. Загальна структура активів Банку свідчить про виважене ставлення Банку до якості своїх активів. Такий підхід дозволяє Банку ефективно управляти ними та досягати позитивного результату за кожною активною операцією. Управління активами вирішувало проблему прибутковості, дотримання нормативів ліквідності та контролю притаманних Банку ризиків.

Розкриття інформації за видами активів, у фінансовій звітності Банку, відповідає вимогам Національного банку України та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

^ Зобов’язання Банку за станом на кінець дня 31 грудня 2011 року представлені в таблиці 2:

Таблиця 2


^ Найменування статті зобов’язання

Сума, тис. грн.

Кошти банків

-

Кошти клієнтів

985323

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

245

Відстрочені податкові зобов’язення

22207

Інші фінансові зобов’язання

2377

Субординований борг

10042

Інші зобов’язання

818

^ Зобов’язання всього

1021013


У 2011 році відбулось збільшення сум зобов’язань на 21843 тис.грн.

Розкриття інформації про зобов’язання, у фінансовій звітності Банку, відповідає вимогам Національного банку України та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Фінансовий результат діяльності Банку, як показник здатності Банку генерувати достатній рівень прибутку для компенсацій всіх своїх втрат, а також забезпечення реального прибутку на вкладений акціонерний капітал, наведено в формі „Звіт про фінансові результати” та примітках до фінансової звітності.

Загальна сума доходів та витрат підтверджена: договорами, актами, розпорядженнями, відомостями з нарахування процентів, меморіальними ордерами та платіжними дорученнями Банку та клієнтів.

На думку аудиторів за результатами проведених аудиторських процедур з перевірки достовірності обліку доходів і витрат Банку у 2011 році та достовірності „Звіту про фінансові результати” за 2011 рік, забезпечено розумну основу для аудиторського висновку про загальний розмір отриманого у 2011 році чистого прибутку Банку, який становить 753 тис.грн.

Висновок: а) якість управління активами і пасивами Банку засвідчуємо як задовільну;

б) керівництво Банку на належному рівні забезпечує управління активами і пасивами з орієнтацією на втілення надійності, прибутковості операцій та підтримування ліквідності балансу.


^ 2.4. Якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стан дебіторської заборгованості.


Процедури. За основу критеріїв розкриття інформації про якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стану дебіторської заборгованості було прийнято вимоги Положення „ Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 06 липня 2000 року № 279, зі змінами та доповненнями; Положення „Про порядок формування резерву під операції банків з цінними паперами”, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 02 лютого 2007 року № 31, зі змінами та доповненнями; Положення „Про порядок формування і використання резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості”, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 13 грудня 2002 року № 505, зі змінами та доповненнями; Положення „Про порядок формування обов’язкових резервів для банків України”, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 16 березня 2006 року № 91, зі змінами та доповненнями.


Якість кредитного портфеля.

Інформація щодо кредитного портфелю Банку станом на 31 грудня 2011року подається у Примітці 6 „Кредити та заборгованість клієнтів” до фінансової звітності.

Аналіз якості кредитного портфелю (з урахуванням міжбанківських кредитів, гарантій та авалів, що надані клієнтам, непокритих акредитивів, інших зобов’язань з кредитування), за ступенем кредитного ризику, ми наводимо, виходячи з даних статистичної форми №604 „Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 p. № 124, у порівнянні двох періодів, а саме за станом на 31.12.11 та 31.12.10. Аналіз якості кредитного портфелю за ступенем ризику за кредитами, наводимо у таблиці 3

  1   2   3

Скачать 373.6 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты