Домой

Аудиторська фірма
Скачать 46.19 Kb.
НазваниеАудиторська фірма
Дата26.03.2013
Размер46.19 Kb.
ТипДокументы
Содержание
“Компанія з управління активами “ІЗІ ЛАЙФ”
Подобные работы:

Аудиторська фірма

«РЕГІСТР»
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0439 від 26.01.01 р.

продовжене рішенням АПУ від 04.11.2010р. №221/3

Адреса: м.Київ, вул.Червоноармійська,84, оф.35 П/р 26004000172029 ПуАТ “СЕБ БАНК”, МФО 300175 Код 21647622

т.287-00-15


Аудиторський висновок

(Звіт незалежного аудитора)

щодо фінансового стану

товариства з обмеженою відповідальністю

^

“Компанія з управління активами “ІЗІ ЛАЙФ”м.Київ 20 лютого 2012р.


Незалежною аудиторською фірмою ТОВ “Аудиторська фірма “Регістр” (свідоцтво АПУ про внесення в реєстр №0439 від 26.01.2001р., продовжене рішенням АПУ від 04.11.2010р. №221/3) проведена перевірка фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами „ІЗІ ЛАЙФ” станом на 31.12.2011 р.
Основні відомості про аудиторську фірму


ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» має свідоцтво ДКЦПФР серії АБ 000309 № 337 від 27.03.07 р. про внесення в реєстр аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, термін дії з 27.03.07р. по 15.12.2010р. 23.11.2010р. термін дії свідоцтва продовжено 04.11.2015р.

Перевірка проводилась аудитором – Котилко Наталією Вікторівною, сертифікат аудитора серії А № 001187, виданий АПУ 28.04.1994р., рішенням АПУ № 120 від 27.02.03р. термін дії сертифікату продовжено до 28.04.08 р., рішенням АПУ від 14.02.08р. № 187/2 термін дії сертифіката продовжено до 28.04.2013р.


Місцезнаходження ТОВ «АФ «Регістр»: м.Київ, вул. Червоноармійська, 84, оф.35, тел. (факс) 287-00-15, електронна адреса: Kotylko@i.ua, сайт ТОВ «АФ «Регістр» http://registr.auditorov.com/auditors .


Ідентифікаційний код суб`єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 21647622.

Основні відомості про ТОВ “КУА “ІЗІ ЛАЙФ”


ТОВ “КУА “ІЗІ ЛАЙФ” зареєстроване Голосіївською районною у м.Києві державною адміністрацією 03.09.2007р. ТОВ “КУА “ІЗІ ЛАЙФ” має свідоцтво серії А01 № 365255 від 25.12.09 р. про державну реєстрацію юридичної особи, видане Голосіївською районною у м.Києві державною адміністрацією замість свідоцтва від 03.09.07р. Заміна свідоцтва здійснена у зв’язку із зміною місцезнаходження товариства.

25.12.2009р. Голосіївською районною у м.Києві державною адміністрацією зареєстровано статут ТОВ “КУА “ІЗІ ЛАЙФ” у новій редакції, пов’язаній із зміною місцезнаходження товариства.

Ідентифікаційний код суб`єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 35379813.

Згідно з кодами Мінстату України підприємству присвоєно код КВЕД: 65.23.0 – інше фінансове посередництво; 67.12.0 – біржові операції з фондовими цінностями.

Місцезнаходження Товариства: 03040, м.Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 92/1.


Предметом діяльності ТОВ “КУА “ІЗІ ЛАЙФ” згідно статуту є діяльність з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній).

ТОВ “КУА “ІЗІ ЛАЙФ” має ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 520314 на право здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, видану 09.02.2010р. Термін дії ліцензії: з 25.10.2007р. по 25.10.2012р.

Перевірку фінансового стану ТОВ “КУА “ІЗІ ЛАЙФ” станом на 31.12.2011р. у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів, Приміток до річної фінансової звітності проведено згідно Договору № 18 від 10.02.2010р. Концептуальною основою фінансової звітності є Національні Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку.

Перевірку проведено у відповідності до вимог законів України “Про аудиторську діяльність”, “Про господарські Товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, а також інших законодавчих актів України стосовно господарської діяльності, Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність“, національних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів аудиту.

Аудиторський висновок складено у відповідності до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР 29.09.2011р. за №1360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. №1358/20096.

Аудит включав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах, оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку нормативним вимогам до організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Надана документація відображає реальний стан активів та пасивів суб`єкта перевірки. Відповідальність за фінансову звітність, її підготовку та достовірне подання, організацію системи внутрішнього контролю несе управлінський персонал ТОВ “КУА “ІЗІ ЛАЙФ”. Нашим обов’язком є висловлення аудиторської думки стосовно цієї фінансової звітності на підставі проведеного аудиту. Обмежень обсягу роботи аудитора не було.

Система обліку на підприємстві відповідає його розміру, структурі, роду діяльності, забезпечує регулярний збір та належну обробку інформації для складання фінансової звітності.

На думку ТОВ «АФ «Регістр», фінансова звітність ТОВ “КУА “ІЗІ ЛАЙФ” у повній мірі розкриває інформацію щодо стану активів підприємства, власного капіталу, стану чистих активів, зобов’язань, обсягу чистого прибутку.

Немодифікована аудиторська думка щодо фінансової звітності ТОВ “КУА “ІЗІ ЛАЙФ”

За результатами аудиторської перевірки ТОВ “КУА “ІЗІ ЛАЙФ”, проведеної у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів № 700, № 705, № 706, № 720 ТОВ «АФ «Регістр» підтверджує, що фінансова звітність ТОВ “КУА “ІЗІ ЛАЙФ” станом на 31.12.2011р. у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає інформацію про підприємство, про його активи та зобов’язання, власний капітал, стан чистих активів, рух грошових коштів, доходи, витрати, обсяг чистого прибутку відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності.

Аналіз фінансового стану ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» свідчить про сприятливий стан активів підприємства. Фінансова стійкість позитивна і відповідає достатньому ступеню незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Фактичний запас платоспроможності перевищує розрахунковий нормативний запас платоспроможності.


Директор АФ “РЕГIСТР” Н.В.Котилко

Сертифікат АПУ №001187 від 28.04.94

Свідоцтво ДКРРФПУ сер. А № 000520 від 13.07.04 р.
Скачать 46.19 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты