Домой

I. Загальні положення
Скачать 205.27 Kb.
НазваниеI. Загальні положення
Дата25.03.2013
Размер205.27 Kb.
ТипДокументы
Содержание
II. Свідоцтво про внесення до Реєстру
III. Порядок розгляду документів та прийняття рішення
IV. Порядок внесення аудиторських фірм до Реєстру
V. Порядок внесення змін до Реєстру 1. Підставою для внесення змін до Реєстру для аудиторської фірми є зміна
VI. Видача дубліката Свідоцтва
VII. Порядок виключення аудиторської фірми з Реєстру
Директор департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Заява n 1
АНКЕТА щодо ділової репутації керівника (працівників) аудиторської фірми
Інформація про перелік пов’язаних осіб аудиторської фірми
Подобные работы:
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від ___ ____________ 2012 р. N ______

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
____ ___________ 2012 р. за N________  

Порядок
ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку

I. Загальні положення


1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про аудиторську діяльність" та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення фінансових послуг та проведення аудиту.

2. У цьому Порядку наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:

2.1. Заявник - аудиторська фірма, яка подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для внесення її до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку(далі – Реєстр), внесення змін до Реєстру, виключення з Реєстру та видачі дубліката Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ , що здійснюють діяльність на фондовому ринку за процедурою, установленою цим Порядком;

2.2. Реєстр - перелік аудиторських фірм, що здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" та можуть проводити аудиторські перевірки емітентів та фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку;

2.3. Реєстраційна картка для внесення до Реєстру, (далі - реєстраційна картка), - документ, який подається аудиторською фірмою для внесення її до Реєстру;

2.4. Свідоцтво про внесення до Реєстру (далі - Свідоцтво) - документ встановленого зразка, що підтверджує факт внесення заявника до Реєстру відповідно до рішення про внесення до реєстру, яке приймається НКЦПФР, та надає можливість проведення аудиторських перевірок емітентів та фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку.

2.5. Фінансові установи, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів - професійні учасники фондового ринку.

2.6. Терміни «ділова репутація», «пов’язана особа», вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

2.7. Інші поняття вживаються у цьому Порядку відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про аудиторську діяльність", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", «Про цінні папери та фондовий ринок».

3. Внесення до Реєстру, виключення з Реєстру, видача дубліката Свідоцтва приймається НКЦПФР, та є підставою для реєстрації відповідним уповноваженим підрозділом в установленому порядку, що надає можливість такій аудиторській фірмі проведення аудиторських перевірок емітентів та фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку відповідно до цього Порядку (далі – уповноважений підрозділ).

У разі якщо НКЦПФР делегувала повноваження щодо прийняття рішення щодо внесення аудиторської фірми до Реєстру до уповноваженого підрозділу, таке рішення приймається та оформлюється уповноваженим підрозділом. На підставі рішення про внесення до Реєстру уповноважений підрозділ в установленому порядку вносить до Реєстру аудиторську фірму та оформлює відповідне Свідоцтво.

4. Реєстр ведеться уповноваженим підрозділом НКЦПФР в електронній формі відповідно до стандартів, що забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими системами та мережами, що складають інформаційний ресурс держави. Інформація, що розміщена в Реєстрі, є відкритою для користувачів.

5. Аудиторська фірма може проводити аудиторські перевірки емітентів та фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку, виключно за наявності чинного Свідоцтва.

6. За достовірність інформації, яка міститься в документах, поданих до НКЦПФР для внесення до Реєстру, внесення змін до Реєстру, видачі дубліката Свідоцтва, аудиторська фірма несе відповідальність згідно з Законом.

7. Перелік аудиторських фірм, які внесені до Реєстру, публікується НКЦПФР в кінці кожного року в засобах масової інформації, а також регулярно оновлюється на веб-сайті НКЦПФР.
^

II. Свідоцтво про внесення до Реєстру


1. Свідоцтво видається на строк дії свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України. Зразок бланку Свідоцтва наведено в додатку 1.

2. Свідоцтво підписується уповноваженою особою НКЦПФР та скріплюється печаткою НКЦПФР.

3. Свідоцтво має бути зареєстровано у книзі обліку Свідоцтв. При його отриманні Заявник або уповноважена ним відповідно до законодавства особа пред'являє свій паспорт або інший документ, який посвідчує особу, відповідно до законодавства. Факт отримання Свідоцтва повинен бути засвідчений підписом отримувача з зазначенням у книзі обліку Свідоцтв дати отримання Свідоцтва.

4. Свідоцтво не підлягає передаванню для використання іншими аудиторськими фірмами.
^

III. Порядок розгляду документів та прийняття рішення


1. Перелік документів, необхідних для внесення до Реєстру, внесення змін до Реєстру, видачі дубліката Свідоцтва, визначається цим Порядком.

2. Заявник направляє документи поштою або подає їх особисто до загального відділу центрального апарату НКЦПФР у швидкозшивачі, з внутрішнім описом та пронумерованими аркушами.

3. Електронна форма документів, що подаються до НКЦПФР встановлюється актом нормативно-технічного характеру.

4. Датою надходження документів до НКЦПФР є дата реєстрації документів в загальному відділі центрального апарату НКЦПФР.

5. Уповноважений підрозділ НКЦПФР перевіряє надані заявником документи на відповідність вимогам законодавства України.

6. Не пізніше 30 календарних днів з дати надходження документів до НКЦПФР від заявника НКЦПФР приймає рішення щодо внесення його до Реєстру або про відмову у внесенні до Реєстру, щодо внесення змін до Реєстру, щодо виключення з реєстру, щодо видачі дубліката Свідоцтва.

7. У разі прийняття НКЦПФР рішення про відмову у внесенні до Реєстру, виключення з Реєстру заявнику направляється лист із зазначенням підстав прийняття такого рішення.

8. Рішення щодо внесення аудиторської фірми до Реєстру або про виключення з Реєстру, відмову у внесенні до Реєстру, видачу дубліката Свідоцтва підлягає опублікуванню в одному із офіційних друкованих видань Комісії. Реєстр регулярно оновлюється на веб-сайті НКЦПФР.
^

IV. Порядок внесення аудиторських фірм до Реєстру


1. До Реєстру можуть бути внесені аудиторські фірми, які відповідають вимогам статті 5 Закону України «Про аудиторську діяльність» та:

1.1.Мають свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України.

1.2. Мають штат працівників, який складається не менше ніж із п’яти аудиторів, кожен із яких має сертифікат аудитора, досвід роботи за фахом не менше 3-х років та документ, що підтверджує підвищення кваліфікації шляхом підготовки за типовою програмою професійної підготовки бухгалтерів професійних учасників фондового ринку, затвердженою рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та атестації в порядку, визначеному Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року №215, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 1996 року за №584/1609 (зі змінами).

2. Для внесення до Реєстру Аудиторська фірма подає до НКЦПФР такі документи:

а) заяву N 1 про внесення до Реєстру (додаток 2);

б) реєстраційну картку N 1 (додаток 3);

в) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

г) завірені підписом керівника фірми та печаткою копії сертифікатів аудиторів - керівника фірми та працівників фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських перевірок емітентів та фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку;

ґ) копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації шляхом підготовки за типовою програмою професійної підготовки бухгалтерів професійних учасників фондового ринку, затвердженою рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та атестації в порядку, визначеному Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року №215, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 1996 року за №584/1609 (зі змінами) – керівника фірми та працівників фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських перевірок фінансових установ та емітентів, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів;

д) засвідчені копії трудових книжок керівника фірми та працівників фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських перевірок емітентів та фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку;

е) копію свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України;

є) завірену копію штатного розпису аудиторської фірми;

ж) анкету щодо діловї репутації керівника (працівників) аудиторської фірми (додаток 7);

з) інформацію про перелік пов’язаних осіб аудиторської фірми (додаток 4);

и) завірені аудиторською фірмою копії документів, що засвідчують знання Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг кожного аудитора;

і) електронну форму документів, структура якої встановлюється наказом Голови НКЦПФР.

3. Заявник вважається внесеним до Реєстру з дати прийняття відповідного рішеня НКЦПФР, а у разі делегування цього повноваження уповноваженим підрозділом, з дати прийняття відповідного рішення уповноваженим підрозділом.

4. Після прийняття рішення про включення до Реєстру заявнику видається Свідоцтво.

5. Підставами для прийняття НКЦПФР рішення про відмову у внесенні до Реєстру є:

5.1. Невідповідність поданих документів вимогам законодавства України;

5.2. Недостовірність інформації в документах, поданих заявником для внесення до Реєстру;

5.3. Неповнота інформації в документах, поданих заявником для внесення до Реєстру;

5.4. Подання документів, передбачених цим Порядком, не в повному обсязі.

6. У разі відмови у внесенні до Реєстру у випадку, передбаченому підпунктами 5.1, 5.2 пункту 5 цього Порядку, заявник може подати до Комісії нову заяву про внесення до Реєстру не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення про відмову у внесенні до Реєстру.
^

V. Порядок внесення змін до Реєстру

1. Підставою для внесення змін до Реєстру для аудиторської фірми є зміна:


а) найменування аудиторської фірми;

б) місцезнаходження аудиторської фірми;

в) номера, серії та дати видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

г) зміна працівників (сертифікованих аудиторів) та/або керівника аудиторської фірми;

ґ) зміни в штатному розписі аудиторської фірми;

д) зміни в переліку пов’язаних осіб аудиторської фірми.

2. Аудиторська фірма зобов’язана протягом 30 днів надати до НКЦПФР документи, зазначені в пункті 3 цього розділу в разі зміни відомостей, перелік яких зазначено в пункті 1 цього розділу.

3. Для внесення змін до Реєстру аудиторська фірма подає такі документи:

3.1. Заяву про внесення змін до Реєстру (додаток 5);

3.2. Нотаріально засвідчену копію свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

3.3. Копії сертифікатів аудиторів - керівника фірми та всіх працівників фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських перевірок емітентів та фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку;

3.4. Копію штатного розпису аудиторської фірми.

4. У разі змін, що стосуються інформації, зазначеної в Свідоцтві, заявник поряд з документами, передбаченими пунктом 3 цього Порядку, подає оригінал Свідоцтва.

5. У разі прийняття рішення НКЦПФР (або уповноваженим підрозділом) про внесення змін до Реєстру, передбачених пунктом 1 цього Розділу, уповноважений підрозділ НКЦПФР видає заявнику нове Свідоцтво із змінами відповідно до документів заявника та анулює попереднє Свідоцтво.
^

VI. Видача дубліката Свідоцтва


1. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є:

1.1. Втрата Свідоцтва;

1.2. Пошкодження Свідоцтва.

2. У разі втрати Свідоцтва заявник зобов'язаний звернутися до Комісії та подати:

2.1. Заяву про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 6);

2.2. Примірник друкованого видання, в якому опубліковано оголошення про втрату Свідоцтва відповідно до законодавства.

3. Якщо Свідоцтво не придатне для користування внаслідок його пошкодження, заявник подає до Комісії:

3.1. Заяву про видачу дубліката Свідоцтва;

3.2. Непридатне для користування Свідоцтво.

4. Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати прийняття рішення НКЦПФР про видачу дубліката Свідоцтва уповноважений підрозділ НКЦПФР видає заявникові нове Свідоцтво замість втраченого або пошкодженого, на якому робиться відмітка "Дублікат".

5. У разі прийняття НКЦПФР рішення про видачу дубліката Свідоцтва оригінал Свідоцтва, втрачений або пошкоджений, вважається недійсним, про що робиться відповідна відмітка в Реєстрі.
^

VII. Порядок виключення аудиторської фірми з Реєстру


1. Підставами для прийняття рішення НКЦПФР (або уповноваженим підрозділом) про виключення аудиторської фірми з Реєстру є:

1.1. Заява аудиторської фірми, складена в довільній формі;

1.2. Виявлення НКЦПФР недостовірності звітності професійних учасників фондового ринку та емітентів, достовірність якої було підтверджено аудиторським висновком (звітом);

1.3. Невідповідність аудиторського висновку вимогам міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;

1.4. Невідповідність документів іншому чинному законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам НКЦПФР щодо порядку складання аудиторською фірмою аудиторського звіту (висновку);

1.5. Виявлення недостовірної інформації в документах аудиторської фірми, що надавалися до НКЦПФР для внесення аудиторської фірми до Реєстру, про що стало відомо НКЦПФР після включення аудиторської фірми до Реєстру;

1.6. Надходження інформації від Аудиторської палати України або органів державної влади про порушення вимог законодавства України і нормативно-правових актів України, що регулюють аудиторську діяльність;

1.7. Втрата чинності свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм або аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

1.8. Не проведення аудиту емітентів та професійних учасників фондового ринку протягом року.

1.9. Порушення вимог пунктів 1, 2 Розділу V цього Порядку.

2. У разі прийняття рішення про виключення аудиторської фірми з Реєстру у випадках, передбачених в підпунктах 1.2, 1.4, 1.5, 1.6. пункту 1 цього розділу, заявник може подати документи для внесення до Реєстру не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення НКЦПФР про виключення.

3. Рішення, прийняте НКЦПФР про виключення аудиторської фірми із Реєстру може бути оскаржено у встановленому законодавством порядку.

4. У рішенні про виключення аудиторської фірми із Реєстру вказуються підстави виключення та про анулювання Свідоцтва.

 

^ Директор департаменту
аналізу, стратегії та розвитку законодавства 


 
 
М. Лібанов
  
Додаток 1
до Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів 


^ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

СВІДОЦТВО
про внесення до реєстру аудиторської фірми, яка може проводити аудиторські перевірки емітентів та фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку


______________________________________________________________________________________
                                         (найменування аудиторської фірми)
______________________________________________________________________________________
                                                          (код за ЄДРПОУ)
______________________________________________________________________________________
                (номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України)

внесений(а) до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку.

Унесено до Реєстру відповідно до рішення НКЦПФР

від ___ 201_ року N _____

Реєстраційний номер Свідоцтва _____________________________________________

Серія та номер Свідоцтва __________________________________________________

Строк дії Свідоцтва:

з _____________________________ до ________________________________;
з _____________________________ до ________________________________;
з _____________________________ до ________________________________;
з _____________________________ до ________________________________;
з _____________________________ до ________________________________

НКЦПФР 

_______________
(підпис) 

_________________________
            (ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 20__ року  

М. П.  


Додаток 2
до Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку 

^ ЗАЯВА N 1
про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку


Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                               (найменування аудиторської фірми)
______________________________________________________________________________________
                                                                               (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (місцезнаходження)
_________________________________________________________
                     (номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів,
                                                виданого Аудиторською палатою України) 

Прошу внести мене до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку.

До заяви додаються такі документи:

1. Реєстраційна картка для внесення до Реєстру;
2. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;
3. Копії сертифікатів аудиторів - керівника фірми та працівників фірми;

4. Завірені копії трудових книжок – керівника фірми та працівників фірми;

5. Копія штатного розпису;

6. Копії сертифікатів про підвищення кваліфікації відповідно підпункту ґ пункту 2 розділу IV Порядку;

7. Анкету, що підтверджуютє ділову репутацію аудиторської фірми (додаток 8 Порядку);

8. Інформацію про перелік пов’язаних осіб аудиторської фірми (додаток 4 Порядку);

"___" ____________ 20 _ року 

Підпис керівника
аудиторської фірми 

 
_______________ 

 
___________________________
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

  


 Додаток 3
до Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку 
Реєстраційна картка N 1
для внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку


Інформація про аудиторську фірму

1. Найменування аудиторської фірми.

2 Організаційно-правова форма.

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

4. Дата та номер запису в єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

5. Номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення в
реєстр аудиторських
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України.

6. Місцезнаходження:

6.1. Поштовий індекс;

6.2. Область;

6.3. Місто (село);

6.4. Район міста;

6.5. Вулиця;

6.6. Будинок;

6.7. Корпус;

6.8. Квартира;

6.9. Телефон;

2

Продовження додатка 3

6.10. Факс;

6.11. Електронна адреса.

7. Інформація про керівника та працівників аудиторської
фірми:

7.1. Прізвище, ім'я, по батькові керівника аудиторської
фірми;

7.2. Серія, номер та дата видачі сертифіката
аудитора керівника фірми;

7.3. Прізвища, імена, по батькові працівників
аудиторської фірми, які мають сертифікат аудитора;

7.4. Серія, номер та дата видачі сертифікатів
аудиторів - працівників аудиторської фірми.

8. Інформація про банківські реквізити аудиторської
фірми:

8.1. Найменування банку;

8.2. МФО банку;

8.3. Поточний рахунок;

8.4. Місцезнаходження банку.

"___" ____________ 20__ року

Підпис
керівника
аудиторської фірми 

 
 
___________________ 

 
 
___________________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.  Додаток 5
до Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку 

ЗАЯВА
про внесення змін до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку


Заявник ______________________________________________________________________________
                                             (найменування аудиторської фірми)
______________________________________________________________________________________
                                                               код за ЄДРПОУ)
_________________________________________________________
                                                                       (місцезнаходження)
______________________________________________________________________________________
                 (номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів,
                                        виданого Аудиторською палатою України)
______________________________________________________________________________________
                                                                                   (серія, номер, дата видачі Свідоцтва)

Прошу внести зміни до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки

фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів:
______________________________________________________________________________________
                                                               (зміни в документах, що подані до НКЦПФР заявником)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

До заяви додаються такі документи:

  1. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

  2. Копії сертифікатів аудиторів керівника фірми та всіх працівників фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських перевірок емітентів та фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку;

  3. Копія штатного розпису аудиторської фірми;

4. Копії документів, які є підставами для внесення змін:
5. ____________________________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________________________
"___" ____________ 201_ року 

Підпис керівника
аудиторської фірми 

 
 
_______________ 

 
 
_________________________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 


 


Додаток 6
до Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку 
ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку


Заявник ______________________________________________________________________________
                                                    (найменування аудиторської фірми)
______________________________________________________________________________________
                                                                   (код за ЄДРПОУ)
_________________________________________________________
                                                                             (місцезнаходження)
______________________________________________________________________________________
                    (номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів,
                                                  виданого Аудиторською палатою України)
______________________________________________________________________________________
                                                                                  (серія, номер, дата видачі Свідоцтва) 

Прошу видати дублікат свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку:
______________________________________________________________________________________
                                                                                                 (зазначити причину)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

До заяви додаються такі документи:

1. Примірник друкованого видання, в якому опубліковано оголошення про втрату Свідоцтва відповідно до законодавства (у випадку втрати Свідоцтва).
2. Не придатне для користування Свідоцтво (у випадку пошкодження Свідоцтва).

"___" ____________ 200_ року  

Підпис керівника аудиторської фірми  

 
 
________________ 

 
 
_________________________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. ___________


Додаток 7
до Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку 
^ АНКЕТА


щодо ділової репутації керівника (працівників) аудиторської фірми
1. __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
____________________________________________________________________
2. Місце роботи, займана посада за останні 3 роки ________________________

__________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи або організації, найменування посади, період перебування на посаді з____до ____; причина звільнення)


3. Освіта та кваліфікація ______________________________________________

__________________________________________________________________
(освіта, науковий ступінь, професійна ліцензія, диплом: N, дата видачі, ким виданий, спеціальність і кваліфікація)


__________________________________________________________________

4. Інформація про відсутність (наявність) непогашеної, не знятої в установленому порядку судимості за корисливі злочини, злочини у сфері господарської діяльності або тероризм


(рік, підстава)

_______________________


Я,____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною за станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки НКЦПФР достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.
2

Продовження додатку 7У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання Свідоцтва, зобов'язуюсь негайно повідомити про ці зміни НКЦПФР.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.Підписано: _______ число ____________ місяць ___________ рік.

Підпис аудитора, ______________________________________

засвідчений аудиторською фірмою

Підпис ______________________________________________________
(зазначити прізвище друкованими літерами)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.

"___" ____________ 201_ року  

Підпис керівника аудиторської фірми  

 
 
________________ 

 
 
_________________________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. ___________
Додаток 4
до Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку 
^

Інформація про перелік пов’язаних осіб аудиторської фірми


№ з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи заявника

Прізвище, ім'я, по батькові членів сім’ї фізичної особи заявника

Ступінь родинного зв’язку згідно з терміном «пов’язані особи»

(в разі наявності)

Повне найменування юридичної особи, де працює член сім’ї фізичної особи власника заявника

Посада яку займає в цій юридичні особі пов’язана особа власника заявника 
 

 


 
 

 


 
 

 

"___" ____________ 200_ року  

Підпис керівника аудиторської фірми  ________________ 

 
 
_________________________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. ___________

Скачать 205.27 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты