Домой

Затверджено наказ Держтехногенбезпеки України від 28. 05. 2012 р. №137
Скачать 84.84 Kb.
НазваниеЗатверджено наказ Держтехногенбезпеки України від 28. 05. 2012 р. №137
Дата25.03.2013
Размер84.84 Kb.
ТипДокументы
Подобные работы:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держтехногенбезпеки України від 28.05.2012 р. № 137
ПОЛОЖЕННЯ

про Службу внутрішнього аудиту Держтехногенбезпеки України


1. Служба внутрішнього аудиту Держтехногенбезпеки України підпорядковується Голові Держтехногенбезпеки (далі – Голова).

Голова здійснює керівництво діяльністю Служби через Головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту Держтехногенбезпеки, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою. У разі відсутності Головного спеціаліста (відпустка, хвороба) його обов’язки виконує особа, визначена наказом Голови.


2. Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Держтехногенбезпеки організовує проведення внутрішнього аудиту в Держтехногенбезпеки України, а також у територіальних органах, підпорядкованих підрозділах та установах, що входять до сфери управління Держтехногенбезпеки України, планування і координацію аудиторських заходів та ефективний контроль за їх проведенням.


3. Для здійснення внутрішнього аудиту залучаються спеціалісти Відділу з питань запобігання, виявлення корупції та організації внутрішнього аудиту Управління забезпечення діяльності Держтехногенбезпеки а також фахівці інших структурних підрозділів Держтехногенбезпеки за поданням Головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту Держтехногенбезпеки.


4. У своїй діяльності працівники Служби керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Положенням про Держтехногенбезпеки, наказами Міністерства надзвичайних ситуацій України та Держтехногенбезпеки, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

При виконанні покладених на них завдань і функцій, працівники Служби взаємодіють з іншими структурними підрозділами Держтехногенбезпеки, правоохоронними та іншими державними органами в установленому порядку.


5. Структуру Служби та їх граничну чисельність визначає Голова.


6. Основні завдання Служби:


Надання Голові Держтехногенбезпеки об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

- функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;

- удосконалення системи управління;

- запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів;

- запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Держтехногенбезпеки та його підрозділах.

7. Працівники Служби відповідно до покладених на них завдань:

1) проводять оцінку:

- ефективності функціонування системи внутрішнього аудиту;

- ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

- ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання;

- якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

- стану збереження активів та інформації;

- стану управління державним майном;

- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

- ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Держтехногенбезпеки, його територіальних органів, підпорядкованих підрозділів та установ;

2) проводять за дорученням Голови Держтехногенбезпеки аналіз проектів наказів та інших документів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання;

3) планують, організовують та проводять внутрішні аудити, документують їх результати, готують аудиторські звіти, висновки та рекомендації а також проводять моніторинг врахування рекомендацій;

4) взаємодіють з іншими структурними підрозділами Держтехногенбезпеки, іншими державними органами, підприємствами, їх об'єднаннями, установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту;

5) подають Голові Держтехногенбезпеки аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень;

6) звітують про результати діяльності відповідно до вимог Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 (далі – Порядок) та стандартів внутрішнього аудиту затверджених наказом Мінфіну України від 04.10.2011, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за № 1219/19957;

7) розробляють, організовують здійснюють та контролюють проведення заходів внутрішнього аудиту в Держтехногенбезпеки, її територіальних органах, установах. Вносять пропозиції Голові щодо заохочення або накладення дисциплінарних стягнень на осіб рядового і начальницького складу та працівників цих підрозділів;

8) беруть участь у проведенні в установленому порядку службових розслідувань (перевірок) в Держтехногенбезпеки, її територіальних органах, установах з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушення або невиконання вимог чинного законодавства;

9) повідомляють у письмовій формі Голову Держтехногенбезпеки про факти, що можуть свідчити про вчинення правопорушень посадовими особами Держтехногенбезпеки її територіальних органів, установ;

10) взаємодіють з підрозділами внутрішнього аудиту інших органів виконавчої влади;

11)  виконують інші функції відповідно до компетенції.


8. Працівники Служби мають право:

1) одержувати від структурних підрозділів Держтехногенбезпеки, її територіальних органів інформацію та матеріали, необхідні для здійснення покладених на них завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

2) на повний та безперешкодний доступ до приміщень, документів, інформації та баз даних, які стосуються аудиторських завдань, включаючи інформацію з обмеженим доступом, що надається в установленому законодавством порядку;

3) проводити опитування та інтерв'ювання працівників Держтехногенбезпеки за їх згодою, готувати запити до юридичних осіб з метою отримання необхідної інформації для проведення внутрішнього аудиту;

4) ініціювати перед Головою залучення експерта для забезпечення виконання аудиторського завдання;

5) визначати цілі, обсяг, методи аудиту і ресурси, які необхідні для виконання кожного аудиторського завдання;

6) проводити за рішенням Голови позапланові внутрішні аудити;

7) одержувати від працівників Держтехногенбезпеки, її територіальних органів усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

8) залучати працівників інших структурних підрозділів Держтехногенбезпеки, її територіальних органів за погодженням з їх керівниками до участі у проведенні внутрішнього аудиту, службових розслідувань (перевірок) та надання відповідної допомоги;

9) ініціювати перед Головою питання щодо надсилання запитів суб’єктам господарювання, учасникам цивільно-правових договорів з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів.


9. Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Держтехногенбезпеки:

здійснює керівництво роботою Служби та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Службу завдань;

розподіляє обов’язки між працівниками Служби внутрішнього аудиту, контролює їх роботу;

розробляє і здійснює заходи щодо покращення роботи Служби та організації внутрішнього аудиту Держтехногенбезпеки, організовує роботу з підбору, розстановки і виховання кадрів;

визначає першочергові завдання та стратегію діяльності Служби з питань організації внутрішнього аудиту Держтехногенбезпеки;

планує, регулює та контролює взаємодію з іншими підрозділами Держтехногенбезпеки, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при розв’язанні питань, що стосуються діяльності Служби;

Забезпечує:

ефективне виконання покладених на Службу завдань;

планування, організацію та проведення на належному рівні внутрішнього аудиту;

подання Голові аудиторських звітів;

підготовку та своєчасне подання звіту про результати діяльності Служби відповідно до вимог Порядку та стандартів внутрішнього аудиту;

проведення моніторингу виконання (врахування) рекомендацій за результатами проведення внутрішнього аудиту;

здійснення заходів щодо усунення виявлених Держфінінспекцією порушень і недоліків, установлених за результатами оцінки якості внутрішнього аудиту;

взаємодію Служби з іншими структурними підрозділами Держтехногенбезпеки, з іншими державними органами, підприємствами, їх об'єднаннями, установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту;

подання пропозицій Голові щодо призначення, звільнення і переведення працівників Служби, а також до заохочення та накладення на них дисциплінарних стягнень;

розробку проектів нормативно-правових та законодавчих актів з питань, що належать до компетенції Служби та бере участь у їх розробці разом з іншими структурними підрозділами Держтехногенбезпеки;

внесення у визначених законодавством випадках подання про відсторонення на час службового розслідування (перевірки) посадової особи від виконання повноважень за посадою.

За результатами проведених Службою заходів Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту:

звертається з поданням до Голови про притягнення посадових осіб Держтехногенбезпеки до відповідальності за порушення вимог чинного законодавства;

інформує Голову про випадки перешкоджання виконанню працівникам Служби їх повноважень, неподання або несвоєчасного подання посадовими особами Держтехногенбезпеки інформації та матеріалів, що стосуються предмета проведення внутрішнього аудиту, службового розслідування (перевірки);

аналізує та узагальнює підсумки діяльності Служби, дає персональні оцінки роботі його працівників;

подає у встановленому порядку Голові пропозиції щодо організації матеріально-технічного забезпечення діяльності Служби;

готує проекти наказів, доповідні записки та інші документи в межах компетенції Служби;

забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності Служби, відповідно до чинного законодавства;

відповідає за забезпечення захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах, якими користуються працівники Служби;

виконує за дорученням Голови інші завдання.


10. Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту має право:

за дорученням керівництва представляти Держтехногенбезпеки в центральних та місцевих органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Служби;

вносити керівництву у встановленому порядку запити на отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних даних з питань, що стосуються діяльності Служби;

на повний та безперешкодний доступ до документів, інформації та баз даних, які стосуються аудиторських завдань, включаючи інформацію з обмеженим доступом, що надаються в установленому законодавством порядку;

визначати цілі, обсяг, методи аудиту і ресурси, які необхідні для виконання кожного аудиторського завдання;

вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності Служби.


11. Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту несе відповідальність за:

виконання покладених на Службу завдань і функцій, передбачених цим Положенням;

дотримання законодавства України при роботі з документами для службового користування, документами, що становлять державну таємницю.


12. Працівники Служби призначаються на посаду та звільняються з неї Головою за поданням Головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту.


Головний спеціаліст з питань

внутрішнього аудиту Держтехногенбезпеки В.М.Шпитецький


«____»___________ 2012 р.


Скачать 84.84 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты