Домой

Єдрпоу 30116289
Скачать 199.94 Kb.
НазваниеЄдрпоу 30116289
Дата24.03.2013
Размер199.94 Kb.
ТипДокументы
Содержание
ПрАТ “Страхова компанія “Раритет” за рік, що закінчився 31.12.2011 року
Тел/факс (044) 501-44-05
Звіт щодо фінансової звітності
Відповідальність управлінського персоналу
Відповідальність аудитора
Висловлення думки
Пояснювальний параграф
Основні відомості про аудиторську фірму
Основні відомості про Страховика
Строк дії ліцензії
Страхова діяльність
Формування страхових резервів та їх розміщення
Операції з перестрахування
Товариство представило технічні резерви з урахуванням вимог нормативно - правових актів
Подобные работы:
Україна, 01042, м. Київ,

б-р Марії Приймаченко, 1/27, оф. 104

Тел/факс (044) 501-44-05

e-mail: bliskor@.gmail.comЄДРПОУ 30116289


п/р 260030000693

в ПАТ Банк “Контракт”

м. Києва, МФО 322465
Аудиторський висновок (Звіт)

незалежних аудиторів,

фінансова звітність


та звітність страховика
^

ПрАТ “Страхова компанія “Раритет”

за рік, що закінчився 31.12.2011 рокуУкраїна, 01042, м. Київ,

б-р Марії Приймаченко, 1/27, оф.104

^ Тел/факс (044) 501-44-05

e-mail: bliskor@.gmail.comЄДРПОУ 30116289


п/р 260030000693

в ПАТ Банк “Контракт”

м. Києва, МФО 322465Аудиторський висновок (Звіт)

незалежних аудиторів щодо фінансової звітності та звітності страховика

Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет”

станом на кінець дня 31.12.2011 року


Керівництву ПрАТ «Страхова Компанія «Раритет»

Державній Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
^
Звіт щодо фінансової звітності


Вступний параграф

Нами була проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова Компанія «Раритет» (в подальшому Товариство або ПрАТ «Страхова Компанія «Раритет»), яка включає «Баланс» (Форма №1) станом на 31.12.2011 року, «Звіт про фінансові результати» (Форма №2), «Звіт про рух грошових коштів» (Форма №3), «Звіт про власний капітал» (Форма № 4 ), «Примітки до річної фінансової звітності» (Форма №5) за 2011 рік, що закінчився на зазначену дату та описання важливих аспектів облікової політики.


^ Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання й достовірне подання цієї фінансової інформації відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.


^ Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і незалежні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо фінансової звітності ПрАТ «Страхова компанія «Раритет».


^ Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПрАТ «Страхова компанія «Раритет» на 31.12.2011 року та його фінансові результати за 2011 рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які чинні в Україні на дату балансу та прийнятої Облікової політики.


^ Пояснювальний параграф

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що не зважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України, з метою підтримки підприємницького сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх та внутрішніх факторів ринкових коливань у світовій економіці. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.


Аудиторський висновок (Звіт незалежних аудиторів) щодо вимог інших нормативних та законодавчих актів:

Відповідно до: розпорядження Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 14.04.2011 р. № 201 «Щодо складання, підтвердження та подання до Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України фінансової звітності», п.4; рішення Аудиторської палати України від 02.03.2006 р. № 160/5 «Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика».

^ Основні відомості про аудиторську фірму:

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “Блискор” здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1992, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року № 98 та подовженого рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада 2010 року № 221/3 до 04 листопада 2015 року, Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, серії АБ 000449 від 10..12. 2010 р., чинного до 04.11.2015 р.

Місце знаходження головного офісу ТОВ Аудиторської фірми «Блискор»: Україна, 01042, м. Київ, б-р Марії Приймаченко,1/27, оф.104. Телефони: (044) 4301741, (044) 3315735,

тел./факс: (044) 5014405.


Незалежні аудитори: Шпаковська Тетяна Леонідівна здійснює діяльність на підставі сертифіката аудитора Серія А № 003342, виданого рішенням Аудиторської палати України № 64 від 26 березня 1998 р. та чинного до 26 березня 2017р,. свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ А№000482 від 13.07.2004 р., та подовженого розпорядженням Держфінпослуг від 05.04.2007р. № 7113, чинного до 26.03.2012 р.; Чайка Валентина Анатоліївна здійснює діяльність на підставі сертифіката аудитора Серія А № 004350, виданого рішенням Аудиторської палати України № 94 від 29 вересня 2000 р. та чинного до 29 вересня 2014р., свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ А№001793 від 21.03.2011 р. та чинного 29.09.2014 р.


Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Аудит фінансової звітності ПрАТ «Страхова компанія «Раритет» проведено згідно з договором № 12010200 від 17.01.2012 р., за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.

Метою аудиту є надання висновку, що фінансова звітність Товариства складена відповідно до діючого в Україні законодавства та справедливо і достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає (або не відображає) дійсний фінансовий стан Товариства.


Аудит розпочато 01.02.2012 р., закінчено 01.03.2012 р.


Під час проведення аудиту нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності страховика стосовно його фінансової звітності за 2011 рік: «Баланс» (Форма №1), «Звіт про фінансові результати» (Форма №2), «Звіт про рух грошових коштів» (Форма №3), «Звіт про власний капітал» (Форма № 4 ), «Примітки до річної фінансової звітності» (Форма №5) , описання важливих аспектів облікової політики. Іншої інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності страховика у 2011 році, а саме: Звіт про доходи та витрати страховика; Показники діяльності із страхування життя; Показники діяльності із обов’язкового страхування; Пояснення щодо операцій перестрахування; Умови забезпечення платоспроможності страховика.


На нашу думку, фінансова звітність Товариства складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», вимог застосованої концептуальної основи з дотриманням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, діючих в Україні та у відповідності до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових України від 03.02.2004 року №39 із змінами та доповненнями.


Відповідальність за звітність покладається на керівництво Товариства. Нашим обов’язком є підготовка аудиторського висновку на основі інформації, отриманої під час проведення аудиту.

Аудит було сплановано та проведено з метою збору достатньої кількості інформації про те, що звіти не мають суттєвих помилок.

Під час аудиту нами зроблено дослідження шляхом тестування доказів та обґрунтування сум і інформації, розкритих у фінансових звітах, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.


Ми вважаємо, що під час аудиту зібрано достатню кількість інформації для складання аудиторського висновку (звіту) у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.


^ Основні відомості про Страховика:


Найменування 

Приватне акціонерне товариство “Страхова компанія “Раритет

Ідентифікаційний код  

30407332

Організаційно-правова форма суб'єкта перевірки 

Акціонерне товариство

Правовий статус суб’єкта

Юридична особа

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Серія А01 № 647758,

Державний реєстратор Л.В. Орел

Місце та дата проведення реєстрації

Печерська районна у м. Києві державна адміністрація, 07.05.1999 р.

Дата первинної реєстрації

07.05.1999 р.

Дата та номер останньої реєстраційної дії

22.12.2009 року, № 1 070 105 0021 036603

Адреса місцезнаходження

Україна, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд.28,літ. А

Тел./факс 

(044) 280-08-04, 280-08-19

Розрахунковий рахунок 

26502010002624

МФО 

300744

Назва банку 

Філія УніКредит Банк ТзОВ

Види діяльності за КВЕД

67.20.0 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;

66.03.0 Інші послуги у сфері страхування.

Чисельність штатних працівників

станом на 31.12.2011 р. - 25 чоловік.


Основними напрямками діяльності Товариства у 2011р. була допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення а також інші послуги у сфері страхування, що відповідає його Статуту і відображено в балансі.

Страхова діяльність здійснюється у відповідності до отриманих ліцензій.


Ліцензії ПрАТ “Страхова компанія “Раритет” станом на 31.12.2011 року:

№ п/п

Серія та № ліцензії

Дата видачі ліцензії

Орган, який видав ліцензію

Вид страхової діяльності, на яку видано ліцензію
^

Строк дії ліцензії


з

по

У формі добровільного:

1.

Серія АВ №500228

04.01.2010 р.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)


04.01.2010 р.

безстроковий

2.

Серія АВ №500225

04.01.2010 р.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

04.01.2010 р.

безстроковий

3.

Серія АВ № 500229

04.01.2010 р.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


Страхування залізничного транспорту

04.01.2010 р.

безстроковий

4.

Серія АВ № 500222

04.01.2010 р.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

04.01.2010 р.

безстроковий

5.

Серія АВ №500223

04.01.2010 р.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]

04.01.2010 р.

безстроковий

6.

Серія АВ №500235

04.01.2010 р.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


Страхування фінансових ризиків

04.01.2010 р.

безстроковий

7.

Серія АВ №500233

04.01.2010 р.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


Страхування від нещасних випадків

04.01.2010 р.

безстроковий

8.

Серія АВ №500230

04.01.2010 р.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


Страхування здоров’я на випадок хвороби

04.01.2010 р.

безстроковий


9.

Серія АВ №500231

04.01.2010 р.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

04.01.2010 р.

безстроковий

10.

Серія АВ №500224

04.01.2010 р.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

04.01.2010 р.

безстроковий

11.

Серія АВ №500227

04.01.2010 р.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

04.01.2010 р.

безстроковий

12.

Серія АВ №500232

04.01.2010 р.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]

04.01.2010 р.

безстроковий

У формі обов'язкового:

13.

Серія АВ № 500236

04.01.2010 р.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

04.01.2010 р.

безстроковий

14.

Серія АВ №500234

04.01.2010 р.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

04.01.2010 р.

безстроковий

15.

Серія АВ №500226

04.01.2010 р.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

04.01.2010 р.

безстроковий

16.

Серія АВ №500221

04.01.2010 р.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

04.01.2010 р.

безстроковий


Станом на 31.12.2011 року Товариство не мало філій.


Приватне акціонерне товариство “Страхова компанія “Раритет” функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством та установчими документами.


Відповідно до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових України від 03.02.04 №39 щодо повноти та відповідності звітності страховика (із змінами та доповненнями).

Інформація за видами активів Товариства, станом на 31 грудня 2011 року, складає 76 035 тис.грн., та у цілому, відповідає нормативам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які чинні в Україні, реально відображена у бухгалтерському обліку.


Інформація за видами зобов’язань Товариства, станом на 31 грудня 2011 року, складає 18 562 тис.грн., та у цілому, відповідає нормативам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які чинні в Україні, реально відображена у бухгалтерському обліку.


Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу, станом на 31 грудня 2011 року складає 57 473 тис грн., та в усіх суттєвих аспектах, відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які чинні в Україні, реально відображена у бухгалтерському обліку.


Статутний капітал Товариства сформований належним чином та сплачений у повному обсязі у відповідності з діючим Законодавством України. Статутний капітал Товариства на звітну дату складає 43 940 000, 00 (сорок три мільйони дев’ятсот сорок тисяч) гривень 00 копійок та розподілений на 2 600 000 (два мільйони шістсот тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 16,90 (шістнадцять) гривень 90 копійок кожна. Форма випуску акцій - документарна.

Станом на 31.12.2011 року Товариство мало чистий прибуток у розмірі 6 297 тис .грн.


^ Страхова діяльність

У 2011 році Товариством було укладено 130107 договорів добровільного страхування та 54908547 договорів обов’язкового страхування.

Загальний обсяг відповідальності за всіма договорами страхування та перестрахування, укладеними впродовж 2011 року, склав 293 909 083,6 тис. грн.


Пріоритетними видами діяльності Товариства в поточному звітному періоді були такі види страхування:

 • медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) – 20 267,5 тис.грн.;

 • особисте страхування від нещасних випадків на транспорті - 29 948,4 тис.грн.


Страхові платежі, згідно укладеним договорам страхування, склали у 2011 році - 55713,3 тис.грн., в т. ч.: обсяг надходжень страхових платежів від перестрахувальників - 778,9 тис.грн.; від страхувальників (фізичних осіб) - 37835,5 тис. грн.; частки страхових платежів, які належать перестраховикам склали 2536,9 тис. грн.


Страхові платежі від перестрахувальників-нерезидентів в 2011 році не отримувалися.


^ Формування страхових резервів та їх розміщення

В звітному періоді Товариство здійснювало формування величини резервів незароблених премій залежно від часток сум надходжень страхових платежів (внесків, премій) у відповідності з вимогами статті 31 Закону України "Про страхування" та “Правил страхування” Товариства, що затверджені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Товариство створювало наступні технічні резерви за видами страхування:

 • незароблених премій, що включають 80% частки від сум надходжень страхових премій, що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату;

 • збитків, що включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми чи страхового відшкодування.

Формування резервів незароблених премій, на звітну дату, здійснюється залежно від обсягу відповідальності, з урахуванням сум надходжень страхових премій по відповідних видах страхування, за період попередніх дев’яти місяців (розрахунковий період).

Резерв збитків створюється з моменту отримання інформації про страхові випадки із застрахованими об’єктами.

Станом на 31.12.2011 р. сума страхових резервів становила 122 тис.грн.

Величина сформованих страхових резервів на кінець звітного періоду представлена категоріями активів, визначених статтею 30 Закону України "Про страхування" у відповідності з вимогами правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженими Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08.10.2009 року №741 « Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.11.2009 року за №1099/17115 зі змінами та доповненнями, а саме: тис.грн.:

УСЬОГО

17 012,10

1) грошові кошти на поточних рахунках

3 604,90

2) банківські вклади (депозити)

8 005,00

4) нерухоме майно

1 701,20

5) акції

3 567,50

9) права вимоги до перестраховиків

133,50


^ Операції з перестрахування

У звітному періоді Товариство здійснювало операції з перестрахування у відповідності з чинними ліцензіями.

Частка перестраховиків у страхових резервах сформована в розмірі 133,5 тис.грн.

Розрахунок сум страхових платежів (внесків, премій) до перерахування, перестраховику здійснюється у відповідності з обліком власного утримання та узгодженими з цедентом страховими тарифами.


Страхові платежі відображені у звіті про доходи та витрати страховика за 2011 рік та складають 55 713,3 тис.грн., в т.ч.:

 • від страхувальників (фізичних осіб) – 37 835,5тис.грн.;

 • від перестрахувальників – 778,9 тис.грн.

Частка страхових платежів (премій, внесків), які належать перестраховикам за 2011 рік складають 2536,9 тис.грн., у т.ч. перестраховикам – нерезидентам – 0 тис.грн.

Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів:

на початок звітного періоду складають 18 037,4 тис.грн.;

на кінець звітного періоду - 17 012,1 тис.грн.

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій:

на початок звітного періоду складають 550,4 тис.грн.;

на кінець звітного періоду - 133,5 тис.грн.


Доход від реалізації послуг з видів страхування інших ніж страхування життя (зароблені страхові платежі) за звітний період склав 49 849,9 тис.грн.

Дохід від надання послуг для інших страховиків - 8,3 тис.грн.

Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками - 255,7 тис.грн.

Інші операційні доходи Товариства у 2011 році складають 268,3 тис.грн., фінансові доходи – 52,8 тис.грн.

Інші доходи Товариства складають 2496 тис.грн.


Страхові виплати та страхові відшкодування за звітний період складають 18 323,1 тис.грн.

Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією страхових договорів – 20 877,9 тис.грн., у т.ч. агентська винагорода - 20 877,9 тис.грн.

Витрати, що належать до інших адміністративних витрат за 2011 р. склали 5 561,0 тис.грн. Інші витрати на збут послуг - 13,0 тис.грн.

Фінансові витрати Товариства у 2011 році склали 15,0 тис.грн.

Інші операційні витрати - 159 тис.грн.


^ Товариство представило технічні резерви з урахуванням вимог нормативно - правових актів. Категорії активів, визначені статтею 31 Закону України «Про страхування» для представлення страхових резервів всього складають – 17012,1 тис.грн, у тому числі:

 • грошові кошти на поточних рахунках – 3604,9 тис.грн.;

 • банківські вклади (депозити) – 8005,0 тис.грн.;

 • нерухоме майно – 1701,2 тис.грн.;

 • акції – 3567,5 тис.грн.;

 • права вимоги до перестраховиків – 133,5 тис.грн., у тому числі до перестраховиків – нерезидентів – 0 тис.грн.


Змін в обліковій політиці Товариства впродовж 2011 року не було.

Дані бухгалтерських рахунків співставні в бухгалтерських реєстрах, головній книзі і фінансовій звітності страховика та підтверджуються первинними документами.


Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені Загальними зборами акціонерів.

Товариство застосовує систему внутрішнього контролю, яка полягає в перевірці вже виконаних операцій з метою перевірки їх на відповідність інструктивним матеріалам, вказівкам та нормативним актам діючого законодавства.


Генеральний директор Т.Л. Шпаковська

ТОВ АФ «Блискор»

сертифікат А № 003342

Головний аудитор В.А.Чайка
сертифікат А № 004350


Дата видачі аудиторського висновку: 01 березня 2012 р.


Місце видачі аудиторського висновку: м. Київ, б-р Марії Приймаченко, 1/27, оф.104.ТОВ Аудиторська фірма «Блискор»

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 1992


Скачать 199.94 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты