Домой

Товариству з обмеженою відповідальністю «куа «базис есет менеджмент» в особі Директора Шахворостову О. В
Скачать 58.55 Kb.
НазваниеТовариству з обмеженою відповідальністю «куа «базис есет менеджмент» в особі Директора Шахворостову О. В
Дата24.03.2013
Размер58.55 Kb.
ТипДокументы
Подобные работы:

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУА «БАЗИС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

в особі Директора Шахворостову О.В.

та

Дніпропетровському територіальному

управлінню Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку


та


ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЩОДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУА «БАЗИС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» СТАНОМ НА 31.12.2011 Р.

Дата видачі звіту:

«16» лютого 2012 р.

м. Дніпропетровськ

2012 р.


Аудиторську перевірку провів незалежний аудитор Скворцов Руслан Олегович (сертифікат аудитора серії «А” № 006877, виданий рішенням АПУ № 244/3 від «22” грудня 2011р., термін чинності сертифікату до «22” грудня 2016 р.)

Повне найменування аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Альтаір».

Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3222, видано згідно рішення АПУ № 126 від 30.07.03 р., термін чинності Свідоцтва продовжено до 26 червня 2013р., згідно рішення АПУ № 191/3 від 26.06.08р.;

Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, реєстраційний номер Свідоцтва 141, Серія та номер Свідоцтва АБ 000126, унесено до Реєстру відповідно до рішення Комісії від 22.02.2007 року № 386, термін чинності Свідоцтва продовжено до 26 червня 2013р.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32541162;

Місцезнаходження: 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Філософська 84, корпус 8, офіс 201.

Реєстраційні дані: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серії А01 №045145, дата проведення державної реєстрації 14.07.2003р.

Телефон: /0562/ 31-87-13.

Місце проведення аудиту: Україна, 49089, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 38А та місцезнаходження ТОВ «Аудиторська фірма «Альтаір»;

Дата видачі звіту: «16» лютого 2012 р.

Основні відомості про Товариство:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА «БАЗИС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»;

Ідентифікаційний код юридичної особи: 35738528;

Місцезнаходження: 49089, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 38А;

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи за номером 046254, серія А01, видано Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 12.02.2008р., номер запису про державну реєстрацію 1 224 102 0000 041374.

Основним видом діяльності ТОВ «КУА «БАЗИС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за КВЕД є:

67.12.0 – Біржові операції з фондовими цінностями.

Аудиторська перевірка проведена на підставі Договору № 2 від «06» січня 2012 р. Перевірка охоплює діяльність товариства з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р.

Аудитором проведена перевірка фінансової звітності ТОВ «КУА «БАЗИС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що включають «Баланс» станом на 31 грудня 2011 року, а також пов’язаних з ним «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ТОВ «КУА «БАЗИС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (Стандартів) Бухгалтерського Обліку, інших нормативно – законодавчих актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності ТОВ «КУА «БАЗИС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на основі результатів проведеного нами аудиту. Нами проведена перевірка у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, Закону України „Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року N 3125-XII зі змінами та доповненнями, «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1528 від 19.12.2006 р. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від Нас дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності ТОВ «КУА «БАЗИС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На думку аудитора, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА «БАЗИС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» станом на 31 грудня 2011 року та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, думка щодо якої вимагається п.2 розділу II “Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, затвердженого рішенням ДКЦПФР №1528 від 19.12.2006р.

На думку аудитора, інформація за видами активів станом на 31 грудня 2011 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

На думку аудитора інформація про зобов’язання станом на 31 грудня 2011 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

На думку аудитора, інформація про власний капітал станом на 31 грудня 2011 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

На думку аудитора, вартість чистих активів ТОВ «КУА «БАЗИС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на звітну дату 31 грудня 2011 року складає 7 230 тис. грн., що нижче розміру статутного капіталу.

Статутний капітал Товариства станом на 31 грудня 2011 року становить 7 256 450,00 гривень відповідно до Статуту ТОВ «КУА «БАЗИС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» зареєстрованого 30.11.2010 р., номер запису 1 224 105 0006 041374. Станом на 31 грудня 2011 року статутний капітал сплачений повністю та сформований грошовими коштами його засновників та учасників. Розмір статутного капіталу відображений у фінансової звітності відповідає статутним документам та відповідає діючому законодавству

На думку аудитора інформація щодо елемента фінансової звітності “обсяг нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)” за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Аудитор, директор ТОВ «АФ «Альтаір» І. В. Китаєва

сертифікат аудитора серії «А” № 006468

Рішенням Аудиторської палати України № 162/4 від «13” квітня 2006р.

№ 227/2 термін дії продовжено до «13» квітня 2016 р.

Аудитор, ТОВ «АФ «Альтаір» Р. О. Скворцов

сертифікат аудитора серії «А” № 006877

рішенням Аудиторської палати України № 244/3 від «22”грудня 2011р.

сертифікат чинний до «22» грудня 2016 р.

МП

«16» лютого 2012 р.

м. Дніпропетровськ

вул. Філософська 84, корпус 8, офіс 201

Скачать 58.55 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты