Домой

Гпі-5” Приватна аудиторська фірма «Олександр І К»
Скачать 128.6 Kb.
НазваниеГпі-5” Приватна аудиторська фірма «Олександр І К»
Дата24.03.2013
Размер128.6 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Основні відомості про емітента
Відповідальність управлінського персоналу
Відповідальність аудитора
Умовно-позитивна думка аудитора
30 березня 2012 року
На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства відповідає законодавчим вимогам, в усіх суттєви
Розкриття інформації щодо визначення чистого прибутку відповідає вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного
2. Коефіцієнт загальної ліквідності
3 Коефіцієнт платоспроможності
4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом
5. Коефіцієнт рентабельності активів
Подобные работы:

Аудиторський висновок по діяльності ТОВ “ ГПІ-5”


Приватна аудиторська фірма «Олександр і К»

Свідоцтво про державну реєстрацію А00 №781304, видане Дніпровською в м. Києві державною адміністрацією 08.09.1999;

Свідоцтво АПУ № 2150 від 30.03.2001, чинне до 27.01.2016; Свідоцтво ДКЦПФР АБ № 000545 від 14.08.2007, чинне до 27.01.2016

м.Київ, вул. Юності 8/2, оф. 47; код 30525809; р/р № 26008301018976 в ПАТ „ВТБ Банк” м. Києва, МФО 321767, тел.: (050) 351-33-59
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності

ТОВ “ГПІ–5” за 2011 рік


Власникам цінних паперів, керівництву емітента


Нами, приватною аудиторською фірмою «Олександр і К» (Свідоцтво АПУ № 2150 від 30.03.2001 р.), проведено аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю “ГПІ-5”, що додається, та включає: «Баланс» (Форма №1) станом на 31.12.2011 року, «Звіт про фінансові результати» (Форма №2), «Звіт про рух грошових коштів» (Форма №3), «Звіт про власний капітал» (Форма № 4 ), «Примітки до річної фінансової звітності» (Форма №5) за 2011 рік, що минув на зазначену дату, описання важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.


^ Основні відомості про емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю “ГПІ-5” зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.11.2007 року.

Останні реєстраційні дії проведено Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 16.06.2010 року.

Ідентифікаційний код юридичної особи – 35572722.

Місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34.

Види діяльності за КВЕД:

 • 74.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна;

 • 74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу;

 • 51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;

Фактично у звітному періоді Товариство надавало послуги із здавання в оренду власного нерухомого майна – офісних приміщень.

Кількість штатних працівників на останню звітну дату становить 25 чоловік.

Діяльності, потребуючої ліцензування, Товариство не здійснює. Відокремлених підрозділів не має.


^ Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання й достовірне подання цієї фінансової інформації відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-ХГУ та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах ТОВ “ГПІ-5”, що були надані аудитору керівництвом та працівниками Товариства, яка вважається надійною і достовірною.


^ Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення неупередженої думки щодо наданої фінансової звітності на основі результатів нашого аудиту.

Ми провели нашу перевірку у відповідності до стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (МСА), прийнятих в якості Національних, зокрема відповідно до стандартів МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора» МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". Ці стандарти вимагають дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Аудит проведено з урахуванням Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затвердженими рішенням ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 р.

Аудитор вважає, що отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки щодо фінансової звітності ТОВ «ГПІ-5».


Обставини модифікації аудиторської думки

У зв’язку з неможливістю отримання достатніх і незалежних аудиторських доказів внаслідок обмеження обсягу аудиту, що виникли в результаті обставин характеру та графіку роботи аудитора, а саме - ми не спостерігали за інвентаризацією необоротних та оборотних активів оскільки ця дата передувала призначенню аудитором Товариства, ми не можемо дати висновок по вказаним моментам. Через характер облікових основних засобів та матеріальних цінностей ми не мали змоги підтвердити кількісні показники іншими аудиторськими процедурами, що не дає можливості надати кількісне визначення фінансового впливу стосовно викривлення витрат, чистого прибутку та нерозподіленого прибутку.

Визначення відстрочених податкових зобов’язань не відповідає встановленим вимогам. Проте ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність і не перекручують загальний стан справ в цілому.


^ Умовно-позитивна думка аудитора

На думку аудитора, за винятком впливу зазначених обмежень, повний комплект фінансової звітності Товариства у складі «Баланс» (Форма №1) станом на 31.12.2011 року, «Звіт про фінансові результати» (Форма №2), «Звіт про рух грошових коштів» (Форма №3), «Звіт про власний капітал» (Форма №4), «Примітки до річної фінансової звітності» (Форма №5) за 2011 рік в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно відображають фінансовий стан ТОВ „ГПІ-5” на 31.12.2011 року та його фінансові результати, рух грошових коштів, рух власного капіталу за 2011 рік, що минув на зазначену дату, відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку П(с)БО, які чинні в Україні на дату балансу.


Інша допоміжна інформація

Відповідно з Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів надаємо додаткову розширену думку стосовно визначених питань:

 • Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства (частина третя статті 144 Цивільного кодексу України), є більшою від Статутного капіталу а саме; 387 562 тис.грн. > 2 411 тис.грн.;

 • Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю не встановлено;

 • При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.

Надана інформація дає дійсне й повне уявлення про реальний склад активів та пасивів суб’єкта, розкриття якої надається в звіті щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів.


Основні відомості про аудиторську фірму

 • повне найменування юридичної особи – Приватна аудиторська фірма «Олександр і К»

 • код ЄДРПОУ – 30525809;

 • державна реєстрація проведена 08.09.1999 р. Дніпровською в м. Києві державною адміністрацією (Свідоцтво – А00 № 781304);

 • Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2150 від 30.03.2001 р., видане Аудиторською палатою України, строком дії до 27.01.2016 р.;

 • Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів АБ № 000545 від 14.08.2007 р., строком дії до 27 січня 2016 року

 • Місцезнаходження: 02192, м. Київ, вул. Юності 8/2, оф. 47, телефон: (050) 351-33-59.

Аудитор - Пальніков Олександр Володимирович:

 • Сертифікат аудитора А № 003742 від 24.04.1999 р., виданий Аудиторською палатою України, строком дії до 23.04.2013 р.


Відомості про умови Договору

Аудит фінансової звітності ТОВ “ГПІ-5” за 2011 рік проведено приватною аудиторською фірмою «Олександр і К» згідно з договором № 08/10 від 05.04.2010 р. Аудиторську перевірку пройшли фінансові звіти станом на 31.12.2011 за період діяльності Товариства з 01.01.11 р. по 31.12.11 р.

При проведені аудиту використано облікові регістри Товариства відповідно з прийнятою методологією ведення бухгалтерського обліку.

Місце проведення аудиторської перевірки – офіс ТОВ “ГПІ-5”.

Перевірку розпочато 26 березня 2012 року та закінчено 30 березня 2012 року.


Директор ПАФ «Олександр і К» О.В.Пальніков


^ 30 березня 2012 року

Звіт у відповідності до вимог рішення ДКЦПФРУ від 19.12.2006 року за N 1528

щодо фінансової звітності ТОВ «ГПІ-5» станом на 31 грудня 2011року


Аудитором проведена перевірка фінансових звітів зі застосуванням процедур: аналіз, вибірка, порівняння фінансової інформації, оцінка ризиків, тестування та інше, що характеризують діяльність Товариства за 2011 рік, у відповідності до діючого законодавства, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, рекомендацій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Концептуальну основу фінансової звітності ТОВ «ГПІ-5» складають Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які чинні в Україні на дату балансу. На нашу застосована Товариством облікова політика в цілому відповідає визначеній концептуальній основі, фінансові звіти підготовлені у відповідності до вимог застосованої концептуальної основи з дотриманням вимог відповідних П(с)БО.


1. Розкриття інформації за видами активів

Нематеріальні активи (4 тис.грн.) відображені за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація нематеріальних активів здійснюється методом прямолінійного списання, виходячи із термінів їх корисної експлуатації.

Капітальні інвестиції (45 тис.грн.) в об’єкти основних засобів оцінені за фактично здійсненими витратами і відображені за історичною собівартістю. Незавершені капітальні вкладення – об’єкти незавершеного будівництва, придбані основні засоби, не введені в експлуатацію.

Основні засоби (4 376 тис.грн.) у звітності відображені за історичною собівартістю за вирахуванням зносу. Амортизація нараховується прямолінійним методом, з урахуванням термінів корисної експлуатації основних засобів. Амортизація інших малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в суммі 100 % у місяці введення їх в експлуатацію. Витрати, які здійснюються для підтримання основних засобів у робочому стані і отримання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від їх використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Довгострокові фінансові інвестиції (35 662 тис.грн.) Товариства становлять цінні папери українських емітентів, оцінені за собівартістю придбання. Аудитор не мав змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обгрунтування думки щодо балансової вартості фінансових інвестицій Через характер облікових оцінок аудитор доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути несуттєвим.

Інвестиційна нерухомість (384 611 тис.грн.) відображена на дату Балансу за справедливою вартістю, яка визначена незалежною експертною оцінкою.

Запаси (1 418 тис.грн.), в т.ч. товари, оцінюються за собівартістю. Собівартість запасів визнається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

Оцінка запасів при їх вибутті здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO).

Матеріальні цінності, які не мають реалізаційної вартості, не визнані активами.

Дебіторська заборгованість (1 849 тис.грн.), в т.ч. за роботи, послуги, з бюджетом, за виданими авансами, інша поточна – визнаються за історичною собівартістю. Резерву сумнівних боргів Товариство не створює, дебіторська заборгованість у фінансовій звітності відображена за чистою реалізаційною вартістю. Облік здійснюється згідно з П(с)БО № 10 “Дебіторська заборгованість”, затверджений Наказом Міністерства фінансів України 08 жовтня 1999р. № 237. Станом на 31.12.2011 р. відображена реально.

Грошові кошти та їх еквіваленти (9 796 тис.грн.) Товариства включають грошові кошти на банківських (поточних) рахунках Товариства і відображаються за номіналом.

Інші оборотні активи становлять 227 тис.грн. і характеризують розрахунки Товариства за податковими зобов’язаннями.

На думку аудитора розкриття інформації за видами активів, в усіх суттєвих аспектах, подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.


2. Розкриття інформації про зобов’язання

Станом на 31.12.2011 р. загальні зобов'язання Товариства становлять 50 444 тис. грн., з них поточні зобов’язання становлять 15 694 тис.грн.

У складі інших поточних зобов’язаннях 300 тис.грн. – позики небанківських фінансових установ; 145 тис.грн. нараховані поточні відсотки за користування банківським кредитом; 71,4 тис.грн. відстрочені податкові зобов’язання, які підлягають коригуванню.

У складі довгострокових обліковуються зобов‘язання за емітованими облігаціями власного випуску (34 750 тис.грн.).

На думку аудитора інформація за видами зобов’язань станом на 31.12.2011 року, в усіх суттєвих аспектах, розкрита у відповідності нормативам П(с)БО та тотожна даним фінансової звітності


3. Розкриття інформації про власний капітал

Станом на 31.12.2011 р. загальний розмір власного капіталу Товариства складає 387 562 тис.грн., з яких: статутний капітал (повністю сплачений) – 2 411 тис.грн., інший додатковий каптал – 2 986 тис.грн., резервний капітал – 3 833 тис.грн., нерозподілений прибуток – 378 332 тис. грн.

Зростання власного капіталу відбулось за рахунок збільшення прибутку поточного року,

^ На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства відповідає законодавчим вимогам, в усіх суттєвих аспектах наведено достовірно.


4. Прибуток

Чистий прибуток Товариства за звітний період складає 1 950 тис. грн., у т.ч.

 • Прибуток від операційної діяльності – 12 123 тис.грн.

 • Результат фінансових операцій – збиток 7 171 тис.грн. за рахунок виплати відсотків за отриманими позиками, а також виплати процентних зобов’язань за емітованими облігаціями.

 • Результати іншої діяльності – збиток 2 882 тис.грн. обумовлен іншими загальновиробничими витратами.

^ Розкриття інформації щодо визначення чистого прибутку відповідає вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.


5. Вартість чистих активів

Вартість чистих активів Товариства є більшою від статутного капіталу та відповідає вимогам законодавства (стаття 144 Цивільного кодексу України). Розрахунок вартості чистих активів здійснено за Методичними рекомендаціями ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. N 485.

Чисті активи 387 562 > Статутний капітал 2 411.


6. Інформація про цінні папери емітента

6.1. Станом на 31 грудня 2011 року в обігу перебувають випущені Товариством звичайні іменні процентні облігації. Свідоцтво ДКЦПФРУ № 533/2/08 від 25.06.08.

Облігації Товариства забезпечені всім належним емітенту майном відповідно до чинного законодавства. Додатковим забезпеченням випуску є поручительство третьої особи згідно договору поруки.

6.2. Станом на 31 грудня 2011 року Товариство має зобов'язання перед власниками емітованих ним іменних процентних облігацій номінальною вартістю 34 750 тис. грн. Зобов'язання з виплати процентів за вказаними цінними паперами протягом 2011 року виконувались своєчасно та в повному обсязі відповідно до проспекту емісії.

6.3. Зобов'язань за іпотечними цінними паперами Товариство не має.

6.4. Станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.


7. Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

У звітному періоді дій щодо контролю за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Товариством не здійснювалось.


8. При складанні аудиторського висновку проведено економічну оцінку фінансового стану та платоспроможності Товариства за станом на звітну дату 31.12.2011 р. (Додаток 1).


Директор ПАФ «Олександр і К» О.В.Пальніков


30 березня 2012 року


ДОДАТОК 1.

Довідка про фінансовий стан ТОВ

ГПІ-5” станом на 31 грудня 2011 року


1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань (оптимальне значення в межах 0,25 – 0,5)

Грошові кошти та їх еквіваленти (230+240)

К1 = -------------------------------------------------------------------------------- = 0,6 (0,01 на початок року)

Поточні зобов’язання (620)

Цей коефіцієнт свідчить, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.

^ 2. Коефіцієнт загальної ліквідності – відношення поточних активів до найбільш термінових забов’язань підприємства (оптимальне значення в межах 1,0 – 2,0).

Оборотні активи (260) + Витрати майбутніх періодів (270)

К2 = ----------------------------------------------------------------------------------------- = 0,8 (0,7 на початок року)

Поточні зобов’язання (620) + Доходи майбутніх періодів (630)

Характеризує можливість погашення найбільш термінових забов’язань за рахунок поточних активів.

^ 3 Коефіцієнт платоспроможності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства (оптимальне значення в межах 0,2 – 0,5 і більше)

Власний капітал (380)

К3 = ---------------------------------- = 0,9 (0,9 на початок року)

Вартість майна (280)

Характеризує питому вагу власного капіталу Товариства в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

^ 4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом обчислюється як співвідношення залучених та власних засобів. (оптимальне значення в межах 0,5 – 1,0 зменьшення )

Цільове фінансування (430) + Довгострокові забов’язання (480) +

Поточні забов’язання (620) + Доходи майбутніх періодів (630)

К4 = ----------------------------------------------------------------------------------------------- = 0,1 (0,1 на початок року)

Власний капітал (380)

Характеризує залежність підприємства від залучених засобів.

^ 5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку (збитку) підприємства до середньорічної вартості активів.

Ф. 2 р. 220 або р. 225

К5 = ----------------------------------------------------- = 0,004 (0,01 попередній звітний період)

Ф. 1 (р. 280 (гр. 3) + р. 280 (гр. 4)) / 2

Характеризує ефективність використання активів підприємства.


В результаті обчислення коефіціентів фінансового стану аудитор вважає за можливе стверджувати, що загальний фінансовий стан Товариства задовільний. Аналіз розрахованих коефіціентів свідчить про достатню ліквідність Товариства, фінансовий стан підприємства характеризується нормальною незалежністю та стійкостю.


Директор ПАФ «Олександр і К» О.В.Пальніков


30 березня 2012 року
Скачать 128.6 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты