Домой

Т ов “Фінком-Аудит”, Аудиторська фірма, свідоцтво апу №0618, Україна, м. Київ,пр. Перемоги,68/1,62
Скачать 338.99 Kb.
НазваниеТ ов “Фінком-Аудит”, Аудиторська фірма, свідоцтво апу №0618, Україна, м. Київ,пр. Перемоги,68/1,62
Дата23.03.2013
Размер338.99 Kb.
ТипДокументы
Содержание
1. Основні відомості про аудиторську перевірку
2.Основні відомості про страховика
Приватне акціонерне товариство «страхова компанія «енестра»
Акціонерне товариство
04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 21 офіс 406
ВАТ «Національний депозитарій України», 01001, м.Київ, вул. Б.Грінченка, 3, тел. 279-60-51
Серія СТ № 350 від 21.08.2004р.
3.Активи, їх облік та оцінка
4.Облік та оцінка зобов’язань
5. Власний капітал
Акціонери товариства станом на 31.12.2011р.
Тов "нео-стиль компані”
6. Страхова діяльність
Аналіз показників фінансового стану
К2= І розділ пасиву балансу
К4 = І розділ пасиву – І розділ активу
К6 = І розділ пасиву
Розрахунок вартості чистих активів станом на 31.12. 2011 року
Найменування статті
Аудитор фірми “Фінком-Аудит” Шукаєва О.Є.
...
Полное содержание
Подобные работы:

Т

ОВ “Фінком-Аудит” , Аудиторська фірма,


свідоцтво АПУ №0618, Україна, м. Київ,пр.Перемоги,68/1,62

п/р 26007108214001 Святошинська філія АТ КБ „Експобанк”, МФО 322294,

тел.2345728,4005198, е-mail: fincom-audit@yandex.ru
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)

незалежної аудиторської фірми “Фінком – Аудит”

про фінансову звітність приватного акціонерного товариства

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕСТРА »

станом на 31.12.2011 року


 • Державній Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України;

 • Керівництву ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕСТРА ».


Нами була проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕСТРА” (в подальшому Товариство або ПрАТ СК «ЕНЕСТРА»), яка включає «Баланс» (Форма №1), «Звіт про фінансові результати» (Форма №2), «Звіт про рух грошових коштів» (Форма №3), «Звіт про власний капітал» (Форма № 4 ), «Примітки до річної фінансової звітності» (Форма №5) за 2011 рік, що закінчився на зазначену дату та описання важливих аспектів облікової політики..


Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання й достовірне подання цієї фінансової інформації відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.


Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і незалежні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо фінансової звітності ПрАТ «СК « ЕНЕСТРА » и вважаємо, що отримали достатні і незалежні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо фінансової звітності ПрАТ «СК « ЕНЕСТРА ».


Висновок

На нашу думку фінансова звітність справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Товариства на 31.12.2011 р. Фінансова звітність складена згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності на основі даних бухгалтерського обліку Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.


Пояснювальний параграф

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України з метою підтримки підприємницького сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх та внутрішніх факторів ринкових коливань у світовій економіці.

Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.


Звіт незалежних аудиторів щодо вимог інших нормативних та законодавчих актів:


Відповідно до: розпорядження Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 14.04.2011 р. № 201 «Щодо складання, підтвердження та подання до Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України фінансової звітності», п.4; рішення Аудиторської палати України від 02.03.2006 р. № 160/5 «Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика».


Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту


ТОВ «Фінком-Аудит», здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0618, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року № 98 та подовженого рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада 2010 року № 221/3 до 04 листопада 2015 року, Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, серії АБ номер 000120 від 07.12. 2010р. чинного до 04.11.2015р.

Незалежні аудитори: Мазур Оксана Аркадіївна здійснює діяльність на підставі сертифіката аудитора Серія А № 000070 виданого рішенням Аудиторської палати України № 14 від 28 квітня 1994р. та чинного до 28 квітня 2013р.; Шукаєва Оксана Євгенівна здійснює діяльність на підставі сертифіката аудитора Серія А № 001981 виданого рішенням Аудиторської палати України № 95 від 14 лютого 1995р. та чинного до 14 лютого 2014р.,свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ А№000798 від 28.09.2004 р. та чинного 14.02.2014 р.

Місце знаходження аудиторської фірми «Фінком-Аудит»: Україна, м. Київ, проспект Перемоги 68/1, оф.62, телефони: 400-51-98, 234-57-28.

Аудит проведено згідно Договору про надання аудиторських послуг № 5 від 19.01.2012 р. Умовами Договору на проведення аудиту є висловлення думки щодо того, чи відображають фінансові звіти, за 2011 рік, дійсний стан результатів діяльності, потоків грошових коштів і стану власного капіталу.

Аудит розпочато 19.01.2012 року закінчено 05.03.2012 року


Під час проведення аудиту нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності страховика стосовно його фінансової звітності за 2011 рік: «Баланс» (Форма №1), «Звіт про фінансові результати» (Форма №2), «Звіт про рух грошових коштів» (Форма №3), «Звіт про власний капітал» (Форма № 4 ), «Примітки до річної фінансової звітності» (Форма №5) , описання важливих аспектів облікової політики. Також іншої інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності страховика у 2011 році, а саме: Звіт про доходи та витрати страховика; Показники діяльності із страхування життя; Показники діяльності із обов’язкового страхування; Пояснення щодо операцій перестрахування; Умови забезпечення платоспроможності страховика.

На нашу думку фінансова звітність Товариства складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», вимог застосованої концептуальної основи з дотриманням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, діючих в Україні та у відповідності до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових України від 03.02.2004 року №39 із змінами та доповненнями.

Відповідальність за звітність покладається на керівництво Товариства. Нашим обов’язком є підготовка аудиторського висновку на основі інформації, отриманої під час проведення аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка спланована та проведена з метою збору достатньої кількості інформації про те, що звіти не мають суттєвих помилок.

Під час аудиту нами зроблено дослідження шляхом тестування доказів та обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансових звітах, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Аудиторська фірма вважає, що під час перевірки була зібрана достатня кількість інформації для складання аудиторського висновку у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.


Основні відомості про Страховика


Приватне акціонерне товариство “СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕСТРА” Код ЄДРПОУ - 21606847 , Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 №625896 від 26.05.1994р., №1074 105 0009 02784504053, юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, буд. 21 офіс 4

Приватне акціонерне товариство “Страхова компанія “Енестра” функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством України та власними установчими документами.

Станом на 31.12.2011 року Товариство філій не має.


Відповідно до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових України від 03.02.04 №39 щодо повноти та відповідності звітності страховика (із змінами та доповненнями)


Протягом 2011 року Товариство проводило господарську діяльність виключно зі страхування, перестрахування, на підставі та у відповідності до виданих уповноваженим органом ліцензій, а також фінансову діяльність стосовно формування та розміщення страхових резервів та їх управління.


Активи Товариства станом на 31 грудня 2011 року складають – 117 615тис.грн. Інформація за видами активів у цілому відповідає нормативам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які чинні в Україні, та реально відображена у бухгалтерському обліку.

Зобов’язання Товариства, станом на 31 грудня 2011 року, складають –38 077 тис.грн. Інформація за видами зобов’язань у цілому відповідає нормативам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які чинні в Україні та реально відображена у бухгалтерському обліку.


Власний капітал станом на 31 грудня 2011 року складає - 155692 тис грн. Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які чинні в Україні та реально відображена у бухгалтерському обліку.

Загальний обсяг відповідальності за всіма договорами страхування та перестрахування, укладеними на протязі 2011 року, склав 10 741 305,0 тис. грн.

Страхові платежі, згідно укладеним договорам страхування, склали у 2011 році
98 254,1 тис. грн., в тому числі обсяг надходжень страхових платежів від перестрахувальників склав 31 652,2 тис. грн., частки страхових платежів, належні перестраховикам склали 27316,4 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 р. сума страхових резервів становила 37 966 тис.грн.

Частка перестраховиків у страхових резервах сформована в розмірі 307 тис. грн.

Забезпечення платоспроможності Товариства характеризують наступні показники :сплачений статутний фонд – 16 958 тис. грн.; гарантійний фонд (нерозподілений прибуток) – 62 567,2 тис. грн.; фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) – 79 538,6 тис. грн.; нормативний запас платоспроможності – 15 227,3 тис. грн.; перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності становить – 64 311,3 тис. грн.

Дані річної звітності за 2011 рік страховика - ПрАТ СК «ЕНЕСТРА» відповідають даним бухгалтерського обліку. Дані окремих форм звітності відповідають один одному.


Директор фірми «Фінком-Аудит»

О.А. Мазур


Дата видачі аудиторського висновку: 5 березня 2012 р.


Місце видачі аудиторського висновку: м. Київ, пр..Перемоги,68/1, оф.62..


Додаткова інформація незалежних аудиторів у відповідності до інших законодавчих та регулятивних вимог


^ 1. Основні відомості про аудиторську перевірку


Відповідальність за звітність покладається на керівництво Товариства. Нашим обов’язком є підготовка аудиторського висновку на основі інформації, отриманої під час проведення аудиторської перевірки Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності були Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні.

Масштаб перевірки становить: документальним методом 30%, розрахунково-аналітичним - 70% від загального обсягу документації.

Обсяг (масштаб) аудиторської перевірки включав перевірку первинної облікової документації за 2011 фінансовий рік за репрезентативною вибіркою не менше 20 відсотків від загальної кількості первинних документів.

Аудиторська перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та документального методів з узагальненням отриманих результатів.

Суцільно були перевірені установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та присвоєння статистичних кодів, фінансова звітність за 2011 рік. Вибірково були перевірені господарські договори та інша документація, що супроводжує фінансово-господарську діяльність Товариства, регістри синтетичного та аналітичного обліку.

Аудиторська перевірка спланована та проведена з метою збору достатньої кількості інформації про те, що звіти не мають суттєвих помилок.

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Шляхом тестування аудитором перевірена інформація, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу складання звітності.

Аудиторською фірмою вибірково перевірена така документація:

Установчі документи;

Банківські та касові документи;

Договори господарської діяльності;

Накладні, податкові накладні;

Фінансова звітність Товариства за 2011 рік.;

Регістри бухгалтерського обліку

Оборотно-сальдова відомість товариства

Аудиторська фірма вважає, що під час перевірки була зібрана достатня кількість інформації для складання аудиторського висновку


^ 2.Основні відомості про страховика

Таблиця № 1

Найменування страхової компанії


^ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕСТРА»

Код ЄДРПОУ

21606847

Організаційно-правова форма емітента

^ Акціонерне товариство

N свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва , номер запису в єдиному державному реєстрі

Серія А01 №625896 державна реєстрація 26.05.1994р., №1074 105 0009 027845

Дата внесення змін до установчих документів

27.05.2010 р.

Орган, що видав свідоцтво

Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Юридична адреса

Місцезнаходження


^ 04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 21 офіс 406

04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 21 офіс 406

Телефон

Телефакс

(044)360-45-88

Основний розрахунковий рахунок

26503417761

МФО

300829

Назва банку


Філія ПАТ „МАРФІН БАНК”

Відповідальні особи

Голова правління Лаптєв В.І. (з 23.07. 2007 р.);

Головний бухгалтер Ускова І.В. (з01.10.2007р.)

Кількість акціонерів

Одна юридична та дві фізичні особи

Кількість власників облігацій

-

Чисельність штатних працівників

5 чол.

Найменування, місцезнаходження, телефон депозитарія

^ ВАТ «Національний депозитарій України», 01001, м.Київ, вул. Б.Грінченка, 3, тел. 279-60-51

Свідоцтво Держфінпослуг на право провадження діяльності на ринку фінпослуг

^ Серія СТ № 350 від 21.08.2004р.
Остання дата опублікування інформації про діяльність емітента. Назва друкованого органу. Тираж

29 квітня 2011 р., офіційне видання «Україна БізнесРевю»», № 18. Тираж 30 000.


Дата проведення останніх зборів акціонерів

31.03.2011 р.

Дата та термін виплати дивідендів

-

Предметом діяльності Товариства є страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Товариство здійснює страхову діяльність на основі Ліцензій Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серії АВ № 564613, № 564614, № 564615, № 564616, № 564617, № 564618, № 564619, № 564620, № 564621 від 15.07.2010 р., на право здійснення страхової діяльності.Основні види діяльності Товариства:

В формі добровільного:

 • Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

 • Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

 • Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного і водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу);

 • Страхування фінансових ризиків;

 • Страхування кредитів(у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);

 • Страхування від нещасних випадків;

 • Страхування наземного транспорту (крім залізничного);

 • Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальність власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника));

 • Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

Ліцензії є безстрокові, територія чинності - Україна.

Страхової діяльності, що не відповідає виданим ліцензіям ПрАТ СК “ЕНЕСТРА” у періоді, що перевірявся не проводила.

Перевіркою встановлено, що умови укладених договорів страхування та перестрахування відповідають затвердженим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України Правилам страхування по відповідних видах.

Склад акціонерів товариства станом на 31.12.2011 року:

 • ТОВ “НЕО-СТИЛЬ КОМПАНІ”, 03118, м. Київ, вул. Червонозоряний, 128, ЄДРПОУ 34663661, зареєстроване Голосіївська районна у м. Києві Державна Адміністрація 30.10.2006р., свідоцтво серія А01 № 211370 (Договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-204-1 від 05.04.2007р.)

 • Лаптєва Олена Миронівна, громадянка України, яка мешкає: Україна, 01135, м. Київ, проспект Перемоги,16, кв. 127; Паспорт МЕ № 855614, виданий 25.12.2007р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві; Ідентифікаційний номер платника податків 2431905563; (Договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-103-1 від 26.10.2009р.);

 • Лаптєв Вадим Іванович, громадянин України, який мешкає: Україна, 65111, м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 27, кв.91 ; Паспорт КЕ № 751509 , виданий 29.08.1997р. Приморським РВ УМВС України в Одеській області; Ідентифікаційний номер платника податків 2447319154; (Договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-205-2 від 05.04.2007р.);

Товариство філій і представництв не має.


^ 3.Активи, їх облік та оцінка


3.1. Необоротні активи.

Необоротні активи, їх облік та оцінка здійснювались згідно вимог законодавства та П(С)БО України.

Станом на 31.12.2011 р. Товариство немає нематеріальних активів.

Станом на 31.12.2011 р. основні засоби Товариства становлять: залишкова вартість - 18 тис. грн.; первісна вартість –64 тис. грн.; зносу –46 тис. грн..

Довгострокові фінансові інвестиції та довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 р. відсутні.

3.2. Оборотні активи.

Станом на 31.12.2011 р. Товариство не має виробничих запасів.

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 р. становить 4667 тис. грн. Простроченої дебіторської заборгованості станом на 31.12.2011 р. не має. Аналітичний облік розрахунків з дебіторами ведеться Товариством на субрахунку 36.1 "Розрахунки з покупцями та замовниками".

Визнання та оцінка дебіторської заборгованості здійснювалися у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом МФУ від 08.10.99р. № 237.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 р. становить 16 тис. грн..

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2011р. становлять – 85606 тис. грн. В перевіряємому періоді Товариство здійснювало фінансові операції, пов'язані з придбанням та продажем поточних фінансових інвестицій.

Облік надходжень фінансових інвестицій проводився у відповідності з вимогами п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 ”Фінансові інвестиції”, затвердженого наказом МФУ від 26.04.2000 р. № 91.

Станом на 31.12.2011 р. грошові кошти в національній валюті складають 27308 тис. грн., в іноземній валюті – відсутні.

На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовірність відображення активів в фінансовій звітності Товариства.


^ 4.Облік та оцінка зобов’язань


Визнання, достовірність оцінки, а також аналітичний та синтетичний облік зобов‘язань в цілому відповідають вимогам П(С)БО №11 “Зобов‘язання”.

В перевіряємому періоді довгострокові зобов‘язання на балансі за станом на 31.12.2011 р. відсутні.

Поточна заборгованість за розрахунками: з бюджетом – 417 тис. грн.;

Інші поточні зобов’язання становлять 1 тис. грн.

На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовірність відображення зобов‘язань у фінансовій звітності Товариства.


^ 5. Власний капітал


Статутний фонд товариства на початок звітного періоду становив 16 958 418,84 гривень. На початок діяльності товариства статутний фонд був сформований в обсязі 1050 тисяч гривень і був поділений на 75 тисяч простих іменних акцій номінальною вартістю 14 гривень кожна. Випуск акцій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14.12.2000р., про що видане свідоцтво за № 652\1\00. Статутний фонд сформовано в повному обсязі. Грошовими коштами було внесено: (внески зроблені в українських карбованцях)

Дата

№ документа

Сума ( укр.крб.)

23.03.1994р.

Квитанція б/н

378930500,00

25.03.1994р.

Меморіальний ордер № 313

504400000,00

30.03.1994р.

Квитанція б/н

57879900,00

31.03.1994р.

Квитанція б/н

38586600,00

31.03.1994р.

Платіжне доручення № 337

378300000,00

07.04.1994р.

Квитанція б/н

19293300,00

08.04.1994р.

Квитанція б/н

7692100,00

12.04.1994р.

Меморіальний ордер № 202

252200000,00

18.04.1994р

Квитанція б/н

4413500,00

1904.1994р

Квитанція б/н

19293300,00

20.04.1994р

Квитанція б/н

10888000,00

26.04.1994р

Квитанція б/н

5690000,00

17.05.1994р

Квитанція б/н

2821750,00

24.02.1995р.

Квитанція б/н

50000000,00

01.03.1995р.

Квитанція б/н

2692100,00

04.03.1995р.

Квитанція б/н

7713300,300

22.03.1995р.

Квитанція б/н

20706000,00

23.03.1995р.

Квитанція б/н

2800000,00

04.04.1995р.

Квитанція б/н

33915000,00

11.04.1995р.

Квитанція б/н

39848000,00

11.05.1995р

Прибутковий касовий ордер № 25

12610000,00

21.12.1995р.

Прибутковий касовий ордер № 62

30000000,00

01.03.1996р.

Меморіальний ордер № 2

25000000,00

05.05.1996р.

Меморіальний ордер № 2

55000000,00

Всього:
1960673350,00

(19606,7 грн.)

(внески зроблені в гривнях)

Дата

№ документа

Сума ( грн.)

27.09.1996р.

Меморіальний ордер № 3

550,00

22.05.1997р.

Меморіальний ордер № 3

70,00

06.08.1997р.

Меморіальний ордер № 1

350,00

09.12.1997р.

Меморіальний ордер № 3

260,00

10.12.1997р.

Меморіальний ордер № 6

620,00

04.02.1998р.

Квитанція № 3

80,00

10.03.1998р.

Квитанція № 2

23000,00

11.03.1998р.

Квитанція № 2

14000,00

17.04.1998р

Квитанція № 3

9104,00

25.05.1998р

Меморіальний ордер № 7

486,00

13.11.1998р

Меморіальний ордер № 2

550,00

22.12.1998р

Платіжне доручення № 56

170000,00

06.01.2000р.

Платіжне доручення № 3

160008,00

07.02.2000р.

Платіжне доручення № 4

174250,00

13.03.2000р.

Меморіальний ордер № 6

2646,00

27.03.2000р.

Меморіальний ордер № 7

1000,00

30.03.2000р.

Платіжне доручення № 107

199000,00

22.12.2000р

Платіжне доручення № 6

70000,00

Всього:
825974,00

Таким чином, грошовими коштами було сформовано 81% до заявленого статутного фонду, що складає 845,5 тисяч гривень. Решта, 19% статутного фонду, було внесено основними засобами, що становить 204,5 тисяч гривень та складається з таких основних засобів, оприбуткованих на балансі підприємства: квартири за адресою: м. Київ, вул. Рейтарська, 21/13 к.3., вартістю 155,5 тисяч гривень; меблів, вартістю 8,3 тисяч гривень та оргтехніки, вартістю 40,7 тисяч гривень.

Заявлений статутний фонд сформовано повністю та зареєстровано державним реєстратором за № 13676 від 10.03.2002 року. Згідно рішення зборів акціонерів (протокол № 38 від 19.08.2003р.) було вирішено викупити страховою компанією акції у всіх акціонерів, бажаючих їх продати. Компанія викупила акції у кількості 15691 штук на суму 248,5 тисяч гривень у 2003 році. В період з 18.11.2003р. по 09.02.2004р. викуплені емітентом акції були розподілені та перереєстровані 27.02.2004р. учасникам товариства, що підтверджено довідкою реєстратора ЗАТ “Регістр–Енерго” від 01.11.2005р. Зміни у складі акціонерів відображені в реєстрі власників.

Згідно рішення зборів акціонерів (Протокол № 39 від 10.02.2004р.) прийнято рішення про збільшення статутного фонду на 8 980 328,00 гривень до розміру 10 030 328 (Десять мільйонів тридцять тисяч триста двадцять вісім) гривень, який поділений на 716452 простих іменних акцій номінальною вартістю 14,00 грн. Випуск акцій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.12.2005р., про що видане свідоцтво за № 562\1\05. Сума 8980328,00 гривень внесена грошовими коштами на розрахунковий рахунок товариства № 26500376531 в Філії Київської дирекції ВАТ «Інпромбанк», МФО 322863, а саме:

Платіжне доручення № 4 від 18.02.2004р. на суму 1000000,00 грн.

Платіжне доручення № 5 від 18.02.2004р. на суму 1000000,00 грн.

Платіжне доручення № 8 від 18.02.2004р. на суму 3000000,00 грн.

Платіжне доручення № 3 від 20.02.2004р. на суму 3000000,00 грн.

Платіжне доручення № 6 від 20.02.2004р. на суму 980328,00 грн.

Заявлений статутний фонд (10030 тисяч гривень) сформовано повністю. Статутний фонд (10030 тисяч гривень) сплачено повністю у грошовій формі. Формування статутного фонду на момент перевірки здійснювалось Товариством з дотриманням вимог статей 2, 30 Закону України "Про страхування". При внесенні змін до Статуту товариство дотримувалось вимог Закону України "Про господарські товариства" (статті 30,38,39,40). Аналітичний облік статутного капіталу ведеться Товариством на рахунку 40 "Статутний фонд”.


Станом на 31 грудня 2011 року акції розподіляються між засновниками наступним чином:

Таблиця №4

^ Акціонери товариства станом на 31.12.2011р.

Код

Адреса

К-сть акцій, шт.

Сума (грн.)

Частка у статут. фонді (%)

^ ТОВ "НЕО-СТИЛЬ КОМПАНІ”

34663661

03118, м. Київ, вул. Червонозоряний, 128, ЄДРПОУ 34663661, зареєстроване Голосіївська районна у м. Києві Державна Адміністрація 30.10.2006р., свідоцтво серія А01 № 211370

716 052

16 948 950,84

99,944

Лаптєв Вадим Іванович

2447319154

Україна, 65111, м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 27, кв.91 ; Паспорт КЕ № 751509 , виданий 29.08.1997р. Приморським РВ УМВС України в Одеській області

200

4 734,00

0,028

Лаптєва Олена Миронівна

2431905563

Україна, 01135, м. Київ, проспект Перемоги,16, кв. 127; Паспорт МЕ № 855614, виданий 25.12.2007р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві

200

4 734,00

0,028


Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 49 від 07 травня 2010р.) було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу до 16 958 418,84 гривень за рахунок реінвестування дивідендів акціонерів.

Формування статутного фонду на момент перевірки здійснювалось Товариством з дотриманням вимог статей 2, 30 Закону України "Про страхування" та перевищує мінімальний розмір, встановлений Законом України «Про страхування» на час реєстрації Товариства,. Статутний фонд сплачено повністю у грошовій формі. При внесенні змін до Статуту Товариство дотримувалось вимог Закону України "Про господарські товариства" (статті 30,38,39,40).

Аналітичний облік статутного капіталу в розмірі 16 958 тис. грн. ведеться Товариством на рахунку 40 "Статутний капітал".

Додатковий вкладений капітал відсутній.

Інший додатковий капітал Товариства станом на 31.12.2011 р. складає 13 тис. грн..

Резервний капітал станом на 31.12.2010 р. становить 2544 тис. грн..

На звітну дату балансу Товариство має нерозподілений прибуток в сумі 60 023 тис. грн..


^ 6. Страхова діяльність

Протягом 2011 року Товариство проводило господарську діяльність виключно зі страхування, перестрахування, на підставі та у відповідності до виданих уповноваженим органом ліцензій, а також фінансову діяльність стосовно формування та розміщення страхових резервів та їх управління.

Загальний обсяг відповідальності за всіма договорами страхування та перестрахування, укладеними на протязі 2011 року, склав 10 741 305,0 тис. грн.

Пріоритетними видами діяльності ПрАТ СК «ЕНЕСТРА» в поточному звітному періоді були такі види страхування:

 • добровільне страхування майна (іншого) – 20 981,3 тис. грн..
 • добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ -
  16 732,0 тис. грн.;
 • страхування фінансових ризиків – 14 076,1 тис. грн..

 • страхування наземного транспорту – 13 155,6 тис.грн.;

 • добровільне страхування кредитів – 9 521,9 тис. грн.;

 • страхування від нещасних випадків – 9 388,6 тис.грн.;

 • страхування вантажів та багажу – 9 280,7 тис.грн.;

Страхові платежі, згідно укладеним договорам страхування, склали у 2011 році
98 254,1 тис. грн., в тому числі обсяг надходжень страхових платежів від перестрахувальників склав 31 652,2 тис. грн., частки страхових платежів, належні перестраховикам склали 27316,4 тис. грн.

Аналітичний облік надходжень страхових платежів вівся на рахунку №76 "Страхові платежі", облік часток страхових платежів, належних перестраховикам вівся на рахунку №705 "Перестрахування".

6. 1. Формування страхових резервів та їх розміщення

В звітному періоді Товариство здійснювало формування величини резервів незароблених премій залежно від часток сум надходжень страхових платежів (внесків, премій) у відповідності з вимогами статті 31 Закону України "Про страхування" та “Правил страхування” Товариства, що затверджені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Товариство створює такі технічні резерви за видами страхування:

 • незароблених премій, що включають 100% частки від сум надходжень страхових премій, що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату;

 • збитків, що включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми чи страхового відшкодування.

Формування резервів незароблених премій на звітну дату здійснюється залежно від обсягу відповідальності з урахуванням сум надходжень страхових премій по відповідних видах страхування за період попередніх дев’яти місяців (розрахунковий період).

Резерв збитків створюється з моменту отримання інформації про страхові випадки із застрахованими об’єктами.

Станом на 31.12.2011 р. сума страхових резервів становила 37 966 тис. грн.. тис. грн.

Величина сформованих страхових резервів на кінець звітного періоду представлена категоріями активів, визначених статтею 30 Закону України "Про страхування" у відповідності з вимогами правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженими Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08.10.2009 року №741 « Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.11.2009 року за №1099/17115 зі змінами та доповненнями, а саме:

- коштами, розміщеними на розрахункових рахунках – 11 389,9;

- коштами, розміщеними на депозитних рахунках – 15 186,6;

- цінні папери, акції українських емітентів – 11 389,9;

- правами вимоги до перестраховиків – 307,10.

Грошові кошти на розрахункових рахунках розміщені в установах банків, які мають кредитний рейтинг банківської установи відповідає інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством України.

Акції українських емітентів, які виділені для забезпечення резервів пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі, перебували у біржовому реєстрі та в обігу на фондовій біржі.


6.2. Операції з перестрахування

В перевіряємому періоді Товариство здійснювало операції з перестрахування у відповідності з чинними ліцензіями.

Облік операцій з перестрахування ведеться по договорам перестрахування та перестраховикам на субрахунку 68.5. Частка перестраховиків у страхових резервах сформована в розмірі 307 тис. грн.

Розрахунок сум страхових платежів (внесків, премій) до перерахування перестраховику здійснюється у відповідності з обліком власного утримання та узгодженими з цедентом страховими тарифами. Розрахунки по страховим платежам з перестраховиками-нерезидентами не проводились.


6.3. Забезпечення платоспроможності Товариства

Станом на 31.12.2011 року сплачений статутний фонд – 16 958 тис. грн.

Гарантійний фонд (нерозподілений прибуток) – 62 567,2 тис. грн.

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) – 79 538,6 тис. грн.

Нормативний запас платоспроможності – 15 227,3 тис. грн.

Перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності становить – 64 311,3 тис. грн.

Дані річної звітності страховика - ПрАТ СК «ЕНЕСТРА» відповідають даним бухгалтерського обліку. Дані окремих форм звітності відповідають один одному.


 1. ^ Аналіз показників фінансового стану

Обліковий фінансовий результат Товариства за 2011 рік становить прибуток 36467 тис. грн. , про що наведено в Додатку №2 до цього аудиторського висновку.

На підставі отриманих облікових даних Аудитором в таблиці № 5 представлені показники фінансового стану Товариства.

Таблиця№ 5

Показники

На

31.12.11р.

1. Коефіцієнт ліквідності:

1.1.Загальний (коефіцієнт покриття)

Характеризує скільки на кожну гривню зобов'язань підприємство має усіх мобілізованих коштів К1.1 = II розділ активу + рядок м270

IV розділ пасиву + рядок 630


1.2. Проміжний

Виявляє наскільки короткострокові зобов'язання можуть бути погашені за рахунок коштів на розрахунковому рахунку та інших рахунках в банках, коштами в короткострокових цінних паперах, а також надходжень по розрахунках із партнерами

К1.2 = ІІ розділ активу балансу – рядки 100-140 + рядок 270

IV розділ пасиву + рядок 630


1.3. Абсолютної ліквідності

Характеризує яка частка короткострокових зобов'язань може бути негайно погашена коштами на розрахунковому рахунку та інших рахунках в банках

К1.3 = Грошові кошти (Коди рядка 220-240 балансу)

IV розділ пасиву
281,33


281,33


270,13

2. Коефіцієнт автономії

Показує питому вагу власних коштів в загальній сумі ресурсів підприємства

^ К2= І розділ пасиву балансу

Валюта балансу (Код рядка 640)0,68

3. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів

Показує вартість залучених підприємством коштів в розрахунку на гривню власних коштів

К3 = III розділ + IV розділ пасиву балансу+ рядки 420,630

І розділ пасиву балансу0,005


4. Коефіцієнт маневреності

Характеризує міру мобільності власних коштів підприємства

^ К4 = І розділ пасиву – І розділ активу

І розділ пасиву0,99

5. Коефіцієнт фінансової стійкості

Показує, яка частка поточних зобов'язань може бути погашена за рахунок

Власного капіталу підприємства К5 = І розділ пасиву

ІV розділ пасиву + V розділ пасиву190,28

6. Коефіцієнт фінансової незалежності

Показує питому вагу власних коштів в загальній сумі заборгованості підприємства

^ К6 = І розділ пасиву

III розділ + IV розділ + рядки 420, 630190,28Із наведених коефіцієнтів можна зробити висновок, що фінансовий стан Товариства позитивний.


8.Чисті активи


Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2011 р. згідно наданої інформації становить 79 538 тис. грн. (Додаток №1) Вартість чистих активів Товариства в повній мірі відповідає вимогам законодавства, зокрема Статті 155 „Статутний капітал акціонерного товариства” Цивільного кодексу України. Так, за станом на звітну дату вартість чистих активів Товариства, як акціонерного товариства є більшою, ніж величина статутного капіталу та мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом.


Директор фірми “Фінком-Аудит” Мазур О.А.


Аудитор фірми “Фінком-Аудит” Шукаєва О.Є.

м. Київ 5 березня 2012 р.


Додаток№ 1
^

Розрахунок вартості чистих активів
станом на 31.12. 2011 рокуНайменування: Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕСТРА»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21606847

Одиниця виміру: тис. грн.

^ Найменування статті

Код рядка

За даними балансу, на кінець звітного періоду , тис. грн.

Розрахункові дані на кінець звітного періоду , тис. грн.

АКТИВИ 

  

  

  

Необоротні активи: залишкова вартість

(сума строк 010,.020,030,040,045,050,060,070)

080

18

18

Оборотні активи: залишкова вартість

(сума строк 100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250)

260

117 597

117597

Витрати майбутніх періодів 

270

-

-

Активи, усього 
117615

117615

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 


Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

37 659

37 659

Довгострокові зобов'язання: залишкова вартість

(сума строк 440+450+470+460)

480

-

-

Поточна заборгованість: залишкова вартість

(сума строк 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590+600+610)

620

418

418

Доходи майбутніх періодів 

630

-

-

Зобов'язання, усього 
38077

38077

Розрахункова вартість чистих активів 

  

79538

79538Директор фірми “Фінком-Аудит” Мазур О.А.


^ Аудитор фірми “Фінком-Аудит” Шукаєва О.Є.

м. Київ 5 березня 2012 р.


Додаток №2

ДОВІДКА

про фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕСТРА» станом на 31.12.2011 р.


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕСТРА» створено на підставі рішення зборів учасників товариства (протокол №1 від 26.05.1994р.) та зареєстровано Старокиївською районною адміністрацією міста Києва, про що зроблено запис в журналі обліку зареєстрований номер 2542-СП/0097, ідентифікаційний код товариства 21606847.

Організаційно-правова форма: акціонерне товариство

Форма власності: приватна

Місцезнаходження : 04053, м. Київ, вул. Артема , 21 оф.406.

Предметом діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕСТРА» є страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

На право здійснення страхової діяльності товариству видано Ліцензії Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України серії АВ № 564613, № 564614, № 564615, № 564616, № 564617, № 564618, № 564619, № 564620, № 564621 від 15.07.2010 р. Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2011р. складав 16 958 тис. грн., що за курсом Національного Банку України становить 1 603,9 тис. ЄВРО (EUR) . Статутний фонд сплачено повністю у грошовій формі.

За підсумками роботи за 12 місяців 2011 рік ПрАТ СК «ЕНЕСТРА» отримало валовий прибуток від страхової діяльності у розмірі 36 664 тис. грн..

Адміністративні витрати складають 324 тис. грн. Інші операційні витрати складають 62 тис. грн. Інші витрати складають 127685 тис. грн. Податок на прибуток від звичайної діяльності – 2 149 тис. грн.

Інші операційні доходи складають 283 тис. грн. Інші фінансові доходи відсутні. Інші доходи складають 129 740 тис. грн.

Чистий прибуток склав 36 467 тис. грн. (дані підтверджуються балансом станом на 31.12.2011 р. та звітом про фінансові результати ПрАТ СК «ЕНЕСТРА» за 12 місяців 2011р.)

Представлені показники свідчать, що фінансовий стан Товариства позитивний.


Директор фірми “Фінком-Аудит” Мазур О.А.


Аудитор фірми “Фінком-Аудит” Шукаєва О.Є.

м. Київ 5 березня 2012 р.Скачать 338.99 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты