Домой

Дипломна робота
НазваниеДипломна робота
страница4/7
Дата23.03.2013
Размер1.46 Mb.
ТипДиплом
Список використаних джерел
Програма аудиту дотримання трудового законодавства і розрахунків з оплати праці
ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш»
Подобные работы:
1   2   3   4   5   6   7
» – забезпечення розрахунку заробітної плати робітникам-відрядникам, в зв’язку з привалюванням на підприємстві відрядної форми оплати праці.

В зв’язку з відсутністю в розрахунковому відділі графіку документообігу, запропоновано додати графік як додаток до облікової політики, адже правильне і своєчасне складання первинних документів, додержання порядку їх перевірки та своєчасне подання до архіву, дозволять систематизувати і упорядкувати первинні документи та облікові регістри і тим самим полегшити і зробити більш організованою і зрозумілою систему обліку у товаристві.

Запропоновано вести додаткову посаду – бухгалтер-економіст з праці. З введенням посади бухгалтера-економіста з праці підвищиться ефективність обліку, швидкість та оперативність обробки даних з питань оплати праці.

В зв’язку з великою кількістю нарядів на відрядну роботу і невчасною їх здачею до бухгалтерії для нарахування заробітної плати, пропонуємо використовувати накопичувальну картку, яка надасть змогу у відповідних службах управління підприємством ефективно та оперативно визначити процент виконання норм виробітку бригадою (робочим) та інші показники, які необхідні для звітності, аналізу та прийняття ефективних управлінських рішень.

Запропоновано ввести відповідні субрахунки до рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», що дозволить підприємству отримувати більш детальну інформацію щодо оплати праці.

Рекомендовано створення служби внутрішнього аудиту як окремого підрозділу, завдяки чому, відбуватиметься виявлення резервів підвищення ефективності діяльності роботи підприємства, а також оперативне усунення існуючих недоліків.

Запропонувано введення Положення про службу внутрішнього аудиту, яке визначає функції внутрішнього аудиту, повноваження працівників служби та підпорядкованість.

Таким чином, запропоновані рекомендації в даній роботі дозволяють поліпшити роботу бухгалтерської служби, вдосконалити облік праці та її оплати, а також дасть можливість більш ефективно провадити діяльність підприємства вцілому.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Авер'янова Є., Бабак А., Бабак В., Матвієць С., Москаленко С. Оплата праці: Нормативна база. Консультації. – Д.: Баланс-Клуб, 2008. – 128 с.

 2. Бабіч В. В., Сагова С.В. Фінансовий облік: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2009. – 282с.

 3. Білоченко, А.М. Розвиток фінансового ринку Республіки Польша [Текст] / А.М. Білоченко // Фінанси України. – 2007. – №5. – С.86-96.

 4. Білуха М., Микитенко Т., Новодворська В. Застосування АРМ Бухгалтера в обліку і контролі на підприємстві // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009 . – № 12, с. 3.

 5. Близнюк, В. Гендерні відмінності оплати праці в Україні [Текст] / В. Близнюк // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 6. – С.18-26.

 6. Бутинець, Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець. – 5:те вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2003. – 726 с. – ISBN 966:264:726:0

 7. Бутинець, Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Текст] : навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька – Житомир : ПП «Рута», 2002. – 544 с. – ISBN 966:7570:84:3

 8. Бутко, А.Д. Заремба О.О. Методи і моделі прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті: навч. посібник / КНЕУ – К. : 2008. – 323с.

 9. Бухгалтерський облік у документах: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Чернелевський (ред.). – К.: Пектораль, 2008. – 396 .

 10. Быков, В. М. Применение компьютерных технологий при кадровом аудите [Текст] / В. М. Быков, М. Г. Дороженко // Управление персоналом. – 2009. – № 1. – С. 53-57.

 11. Ващуленко, О.С. Тенденції розвитку системи оплати праці в науковій сфері України [Текст] / О.С. Вашуленко // Проблеми науки. – 2008. – № 8. – C.18-25.

 12. Вороная, Н. Вчимося на чужих помилках [Текст] / Н. Вороная, А. Свіріденко, М. Ковенко // Податки та бухгалтерський облік. Спеціальний випуск. – 2009. – № 4. – С. 4-120.

 13. Гаврик Є.О. Охорона праці. – К.: Ельга; Ніка-Центр, 2003. – 255 с.

 14. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підруч. для студентів вищих навч. закладів. За ред. М.П. Гандзюка. – К.: Каравела, 2003. – 408 с.

 15. Гетьман, О.О., Шаповал В. М. Економіка підприємства [Текст] / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

 16. Голов С. Ф., Пархоменко В. М. Облік господарських операцій за новим Планом рахунків // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № № 10,11. – С.17-26.

 17. Голов С. Ф.. Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні: / КНЕУ. – К., 2009. – 31с.

 18. Голов, С. Міжнародні стандарти фінансової звітності: вдосконалення та застосування [Текст] / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 11. – С. 43-47.

 19. Гопцій, Р. Оплата праці в 2009 році: вивчаємо нововведення // Все про бухгалтерський облік. – 27.02.2009 р.- С. 6.

 20. Губачова О., Мельохіна О. Нові підходи до побудови балансу та розкриття його статей // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 10. – С.18-19.

 21. Дем’яненко М. Я., Чудовець В. В. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку: монографія. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2008. – 286 c.

 22. Дієсперов, В. Оплата праці як похідна від її продуктивності та дохідності [Текст] / В. Дієсперов // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 7. – С. 32-38.

 23. Дячун, О. В. Організація, нормування та оплата праці. -Технологічний коледж УкрДЛТУ. – Л.: Афіша, 2008. – 218 с.

 24. Економічна теорія:Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича.- К.: Знання, 2006. – С.382-386.

 25. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М.І. Горбаток; за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2008.

 26. Жадько К. С., Семенюта В. В., Олійник Л. Ш. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 112 с.

 27. Жиглей, І.В.Колективний договір на підприємстві: заходи організації обліку та оподаткування [Текст] / І.В. Жиглей, К. Шиманська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 9. – С. 45-57.

 28. Журавель Г. П., Хомин П. Я. Теорії бухгалтерського обліку: студії. – Т.: Економічна думка, 2008. – 400 c.

 29. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3458-VI ( 3458-17 ) від 02.06.2011, ВВР, 2011, N 50, ст.551 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 30. Заробітна плата від А до Я [Текст] // Дебет:Кредит. – 2008. – № 29. – С.24-36

 31. Збірник нормативно-правових актів з питань надзвичайних ситуацій техно-генного та природного характеру / за заг. ред. В. В. Дурдинця. – К. : Чорнобильінтерінформ, 2001. – Вип. 3. – 532 с.

 32. Иванов В. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В. Г. Иванов и др. – Харьков, 2003. – 360 с.

 33. Івахненков, С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. – К.: Знання, 2008. – 343 с.

 34. Ізмайлова , К. В. Фінансовий аналіз: Навч.посіб. – К.: МАУП, 2008. – 165 с.

 35. Іляш, О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О. І. Іляш, С. С. Гринкевич. – К. : Знання, 2010. – 476 с.

 36. Інструкція до застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку:Наказ Міністерства Фінансів України від 30.11.99 р. № 291 із змінами і доповненнями // http://www.rada.gov.ua

 37. Кім, Г.Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення [Текст] : навчальний Посібник / Г. Кім, В.В. Сопко, С.Г. Кім. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с. – ISBN 966:8568:42:7

 38. Кодацький, В.П. Совершенствование матеріального стимулирования на предприятиях [Текст] / В.П. Кодацький // Економіка. Фінанси. Право (укр.). – 2006. – № 9. – C.3:6.

 39. Кодекс законів про працю України: Закон від 10.12.1971 № 322:VIII із змінами і доповненнями // http://www.rada.gov.ua

 40. Кожанова Є.П., Отенко І.П. Сєрікова Т.М. Куліков П.М. Економічний аналіз: навч. посіб. / Харківський національний економічний ун- т. — 3-є вид., допр. і доп. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2009. – 344с.

 41. Кочерга, С.В. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Текст] : навчальний посібник / С.В. Кочерга, К.А. Пилипенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 216 с. – ISBN 966:364:063:4

 42. Краевая, А. «Оплата за результат» спасает от текучести кадров [Текст] / А. Краевая // Банковская практика за рубежом. – 2006. – № 3. – C.58-62.

 43. Крищенко, К. Удосконалення організаційно:економічного механізму управління оплатою праці [Текст] / К. Крищенко // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 6. – С.9-17.

 44. Кулаковська , Л . П . Організація та методика аудиту : Навч посіб. К. : Каравела, 2004. – 568 c.

 45. Кулаковська, Л. П. Основи аудиту : Навч. посіб. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча – К.: «Каравела», 2008. – 504 с.

 46. Лебедева, С. Регулирование зароботной платы и обеспечение устойчивого экономического развития: методологические и методические подходы [Текст] / С. Лебедева // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 8. – С. 12-23.

 47. Лепьохіна, І. О. Теоретичні аспекти формування заробітної плати та її функції [Текст] / Вісник ЖДТУ. – 2011. – №2. – С. 76-78

 48. Лікарняні та інші соціальні виплати працівникам у прикладах [Текст] // Збірник систематизованого законодавства. – 2009. – № 2. – С.12-32.

 49. Майстерний звіт і документообіг [Текст] / П.О. Кузніцова //Дебет:Кредит. – 2008. – №15. – С.43-46.

 50. Марчак, О. Досвід організації оплати праці в країнах з розвиненою ринковою економікою [Текст] / : автореф. дис. канд. економ. наук / О.Марчак ; Київський нац. ун:т ім. Тараса Шевченка. – К. : [ Б.В.], 2005. – 40 с.

 51. Марченко, О.П. Як уникнути проблем під час впровадження системи автоматизованого обліку [Текст] / О.П. Марченко // Дебет:Кредит (укр.). – 2006. – №38. – С. 25:27.

 52. Мортіков, В. Проблема реалізації трудових угод [Текст] / В. Мортіков, А. Моклякова // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 1. – С.17-21.

 53. Мултанівська, Т. Аудит у схемах і таблицях / Т. Мултанівська, М. Горяєва ; ред. Я. Кавторєва. – Харків : Фактор, 2009. – 336 с .

 54. Мурашко, В.М. Контроль і ревізія фінансово:господарської діяльності [Текст] : навчальний посібник / В.М. Мурашко, Т.М. Сторожук, О.В. Мурашко – Київ: ЦУЛ, 2003. – 311 с. – ISBN 966:8253:06:1

 55. Нагорний, В. Податкові соціальні пільги у 2009 році: кому, скільки та за яких умов//Все про бухгалтерський облік – №12. – 2009. – С. 9.

 56. Новак, І. Соціальний пакет як механізм удосконалення оплати праці [Текст] / І. Новак // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 2. – C.6-13.

 57. Оплата труда [Текст] // Баланс : библиотека. – 2007. – № 5. – С. 24-27.

 58. Петрик, О. Аудит розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам: вимоги до організації та методики [Текст] / О. Петрик, Н. Шульга // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 12. – C.47-55.

 59. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс] : затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 №291 із змінами і доповненнями – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi:bin/laws/main.cgi. – Законодавство України.

 60. Плиса В. Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – К.: Каравела,2010. – 480с.

 61. Податковий кодекс України : Закон від від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами і доповненнями // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

 62. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» [Електронний ресурс] : затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. №601 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi:bin/laws/main.cgi. – Законодавство України.

 63. Праця людини як складова виробничого процесу // Україна: аспекти праці. – 2011.- № 8. – C.41-49.

 64. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України №996-XIV від 16.07.99 р.

 65. Про відпустки: Закон України від 15.11.96 р. із змінами і доповненнями // http://www.rada.gov.ua

 66. Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати: Наказ Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5 із змінами і доповненнями// http://www.rada.gov.ua

 67. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI зі змінами і доповненнями // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2464-17

 68. Про оплату праці [Електронний ресурс] : Закон України від 24.03.1995р. №108/95 – ВР – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi:bin/laws/

 69. Ревенко, А.П. Оплата праці у структурі виробництва [Текст] / А.П. Ревенко // Економічна теорія. – 2007. – № 2. – C.70-81.

 70. Рябець, А.П. Удосконалення правового регулюваня оплати праці [Текст] / А.П. Рябець // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 2. – C.3-5.

 71. Савченко, В. Я. Аудит : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. Я. Савченко. – К. : КНЕУ, 2003. – 268 с.

 72. Смачило, В. Формування механізму перерозподілу трудових ресурсів із застосуванням систем стимулювання праці [Текст] / В. Смачило, О. Колмакова // Україна: аспекти праці (укр.). – 2007. – № 3. – C.32-40.

 73. Сопко В. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Астон, 2005.-496 с.

 74. Сопко, В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с. ISBN 966-574-094-6

 75. Сук Л. К., Сук П. Л. Бухгалтерський облік. – К.: Знання, 2008. – 507 с.

 76. Сурков, С. Зарплата как средство самоутверждения работников: действия менеджеров [Текст] / С. Сурков, Е. Трофимова // Управление персоналом. – 2008. – № 7. – C.23-28.

 77. Тимофеев, А.В. Особенности организации оплаты труда руководителей управляющей компании промышленного концерна [Текст] / А.В. Тимофеев // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 1. – C.113-119.

 78. Ткаченко, Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність. – К.: Алерта, 2008. – 925 с.

 79. Ткаченко, Н. Узагальнення методичних підходів до організації обліку оплати праці // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 12. – С. 31-36.

 80. Труд и зарплата [Текст] // Библиотека главбуха. – 2008. – № 3. – С.18-21.

 81. Труд и зарплата: все, что должен знать бухгалтер [Текст] // Библиотека главбуха. – 2009. – N 4. – С.3-14.

 82. Чацкіс, Ю.Д., Гейєр Е.С., Наумчук О.А., Власова І.О. організація бухгалтерського обліку. Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 564 с. ISBN 978-611-01-0216-2

 83. Чебанова Н. В., Єфіменко Т. І. Фінансовий облік. – К.: Вид. центр «Академія», 2007. – 704 с.

 84. Чеснакова Л. С., Алексєєва А. В., Масалітіна В. В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / Київський національний торговельно- економічний ун-т. – К. : КНТЕУ, 2009. – 397с. – Бібліогр.: с. 393-396.

 85. Шаповал, О. «Звіт» після хвороби (документальне оформлення тимчасової непрацездатності працівника) [Текст] / О.Шаповал // Податки та бухгалтеський облік. – 2008. – № 11. – C.172-175.

 86. Шарманська, В. М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку. -К.: Знання-Прес, 2010. – 268 с.

 87. Швець, В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 535с.

 88. Шевчук, С. Визнання та оцінка зобов’язань у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. №3- С.18-23.Додаток А


Аудиторська фірма____________________________________

Суб'єкт господарювання________________________________

Період перевірки__________ лютий 2012 року_____________

Термін перевірки __________19-26.02.12__________________

^ ПРОГРАМА АУДИТУ ДОТРИМАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА І РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

№ з/п

Перелік аудиторських процедур

Виконавець

Термін перевірки

Примітки

1

2

3

4

5

1.

Перевірка наявності й відповідності чинному законодавству:

• колективного договору;

• положення про оплату праці;

• положення про преміювання;

• інших нормативних документів.

аудитор

19.02.12
2.

Наявність і відповідність чинному законодавству документів із кадрового складу:

• наказів про прийняття, звільнення;

• табелів обліку робочого часу;

• штатного розпису (при погодинній оплаті);

• нарядів та розцінок (при відрядній оплаті);

• договорів цивільно-правового характеру (трудових угод)

аудитор

19.02.12
3.

Перевірка відповідності вхідних залишків у розрахунках з оплати праці та у розрахунках за страхуванням:

• за роками (залишок на кінець попереднього року ( залишок на початок звітного року);

• синтетичного й аналітичного обліку.

аудитор

20.02.12
4.

Таксування розрахункових відомостей

аудитор

20.02.12
5.

При ручному обліку – перевірка відповідності прізвищ і сум у розрахункових і платіжних відомостях

аудитор

21.02.12
6.

При наявності в штаті пов'язаних осіб – перевірка відповідності вимогам Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств"

аудитор

21.02.12
7.

Факти видачі заробітної плати натурою (відзначити для перевірки внесення до складу ВД, обчислення ПДВ, застосування звичайної ціни)

аудитор

21.02.12
8.

При наявності видачі позик – перевірка договорів і суттєвих умов у них (поворотність і терміни)

аудитор

22.02.12
9.

Перевірка відповідності наказів і фактичних виплат

аудитор

22.02.12
10.

При відрядній оплаті праці – перевірка, відповідності обсягів виконаних робіт і бази нарахування відрядної оплати праці

аудитор

23.12.02
11.

При роботі неповний місяць — перевірка правильності нарахування заробітної плати за посадовими окладами

аудитор

23.02.12
12.

Перевірка правомірності надання додаткових відпусток

аудитор

23.02.12
13.

Перевірка правильності нарахування заробітної плати за відпустку, компенсації за невикористану відпустку

аудитор

24.02.12
14.

Перевірка правильності нарахування виплат за листками непрацездатності

аудитор

24.02.12
15.

Перевірка правильності утримання за виконавчими листами

аудитор

24.02.12
16.

Перевірка відповідності чинному законодавству нарахувань, утримань внесків та зборів до Державного пенсійного фонду. Фонду соціального страхування, Фонду державного страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

аудитор

25.02.12
17.

Перевірка повноти і своєчасності перерахувань внесків та зборів до державних фондів пенсійного та соціального страхування

25.02.12
18.

Складання переліку виявлених помилок та порушень

26.02.12
19.

Зіставлення сум, відображених у фінансовій звітності, із залишком у регістрах бухгалтерського обліку й у Головній книзі

26.02.12Склав________________Перевірив____________ Ознайомився_______________


Додаток Б


^ ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш»

1   2   3   4   5   6   7

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты