Домой

Дипломна робота
НазваниеДипломна робота
страница3/7
Дата23.03.2013
Размер1.46 Mb.
ТипДиплом
Розділ 4. аналіз стану охорониа праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на пат «сумський завод «насосенергомаш»
Подобные работы:
1   2   3   4   5   6   7
» -забезпечення розрахунку заробітної плати робітникам-відрядникам.

В Додатку Г наведено порядок документального забезпечення розрахунку нарахованої заробітної плати працівників-відрядників.

Завдяки затвердженню даної частини облікової політики підприємство налагодить систему організації бухгалтерського обліку нарахованої основної заробітної плати працівників-відрядників і її документальне забезпечення.

Організацією бухгалтерського обліку на підприємстві ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш» займається розрахункове бюро.

Важливою складовою організації роботи відділу з документами є налагодження документообігу.

В зв’язку з відсутністю в розрахунковому відділі графіку документообігу, вважаємо доцільним запропонувати додати графік як додаток до облікової політики.

Запропонований графік документообігу зображено в Додатку Д.

Графік документообігу має форму таблиці, в якій зазначено назва документу, кількість екземплярів, відповідальні особи за складання та зберігання, строки складання та місця зберігання документів, повязаних з розрахунками з оплати праці.

Розроблений механізм документообігу забезпечує:

 • стабільність роботи бухгалтерської служби;

 • чіткість руху та оперативність обробки документів;

 • своєчасність прийняття управлінських рішень.

Отже, від того, на скільки добре організований документообіг у товариства залежить у кінцевому результаті ефективність його діяльності. Так як правильне і своєчасне складання первинних документів, додержання порядку їх перевірки та своєчасне подання до архіву дозволять систематизувати і упорядкувати первинні документи та облікові регістри і тим самим полегшити і зробити більш організованою і зрозумілою систему обліку у товаристві.

Запропонований графік документообігу сприятиме покращенню усієї роботи розрахункового відділу, посиленню контрольних функцій бухгалтерського обліку, підвищенню рівня автоматизації облікових робіт.

Підвищення оперативності бухгалтерського обліку багато в чому залежить від раціональної організації бухгалтерської служби.

В розрахунковому бюро ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш» працює шість працівників: керівник бюро, заступник керівника та чотири бухгалтера з оплати праці.

Доцільно вести додаткову посаду – бухгалтер-економіст з праці.В чиї обов'язки входитиме: здійснювати роботу з удосконалення організації праці, форм і систем організації оплати праці, матеріального і морального стимулювання; розробляти проекти перспективних і річних планів з праці і заробітної плати організації та її підрозділів. Бухгалтер-економіст з праці повинен:

 • Розраховувати фонд оплати праці та чисельність працюючих з урахуванням необхідності найбільш раціонального використання трудових ресурсів, забезпечення правильного співвідношення працівників за категоріями персоналу і кваліфікаційним категоріям, брати участь у визначенні потреби в робітників і службовців, плануванні підготовки кваліфікованих кадрів, доводити планові показники до підрозділів організації.

 • Вивчати ефективність застосування чинних форм і систем оплати праці, матеріального і морального заохочення, готувати пропозиції щодо їх вдосконалення.

 • Розробляти механізм розподілу додаткових доходів, одержуваних у результаті ефективності виробництва, підвищення якості продукції, скорочення витрат виробництва.

 • Складати штатні розписи згідно із затвердженою структурою управління в установленому порядку.

 • Здійснювати контроль за дотриманням штатної дисципліни, витрачанням фонду оплати праці, за правильністю встановлення найменувань професій і посад, застосування тарифних ставок і розцінок, посадових окладів та інших виплат, за тарифікацією робіт, за дотриманням режимів праці та відпочинку, законодавства про працю.

 • Виконувати роботи з формування, ведення та зберігання бази даних з праці і заробітної плати, чисельності працівників, вносить зміни в довідкову і нормативну інформацію, використовувану при обробці даних.

Бухгалтер-економіст з праці повинен знати: законодавчі та інші нормативні правові акти України, методичні та інші матеріали з організації праці; економіку праці; економіку і організацію виробництва; форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання; методи визначення чисельності працівників; тарифно-кваліфікаційні довідники робіт і професій робітників і кваліфікаційні характеристики посад службовців; порядок тарифікації робіт і робітників та встановлення посадових окладів (ставок), інших виплат відповідно до системи оплати праці; методи обліку та аналізу показників з праці і заробітної плати; основи технології виробництва; можливості застосування обчислювальної техніки для здійснення розрахунків та обліку показників з праці і заробітної плати, правила її експлуатації; законодавство про працю України; правила і норми охорони праці.

З введенням посади бухгалтера-економіста з праці підвищиться ефективність обліку, швидкість та оперативність обробки даних з питань оплати праці.


3.2 Шляхи вдосконалення первинного, синтетичного та аналітичного обліку


Розрахунок заробітної плати є дуже відповідальною й трудомісткою роботою, яку треба виконати за короткий термін між наданням інформації та виплатою працівнику. Тому заздалегідь підготовлений порядок обліку допоможе зекономити час. Таким чином, запровадження запропонованої моделі аналітичного обліку є складовою налагодженого порядку обліку. Ця модель надасть необхідну інформацію для поліпшення організації праці та її оплати. Організація оплати праці справляє великий вплив на ефективність діяльності підприємства. До основних факторів, що впливають на ефективність праці, можна віднести мотиваційні механізми. Важливу роль мотивації відіграє соціальний пакет. Що стосується ефективності праці, то це співвідношення між результативністю праці та величиною витрат, що виражається в досягненні максимального ефекту за мінімальних витрат.

Отже, збалансування цих чинників і є результатом ефективної організації оплати праці.

На підприємстві значна кількість працівників працює за відрядою системою оплати праці. Основою відрядної оплати праці є норма виробітку (часу) і тарифна ставка.

Облік виробітку продукції і обсяг виконаних робіт, в залежності від організації виробництва і рівня механізації облікових робіт, на підприємстві здійснюють майстри, бригадири та інші робітники,  на  яких покладені ці обов’язки. Для обліку виробітку продукції, обсягу виконаних робіт і заробітної плати робітників застосовують наряд на відрядну роботу та табель обліку робочого часу.

В зв’язку з великою кількістю нарядів на відрядну роботу і невчасною їх здачею до бухгалтерії для нарахування заробітної плати, пропонуємо використовувати накопичувальну картку. Запропонована накопичувальна картка відображена в Додатку Е.

Дана картка повинна використовуватися для щоденного обліку об'єму робіт, виконаних бригадою або окремими робітниками. Повинна складатися майстром (обліковцем) в одному примірнику на підставі документів про здачу виробленої продукції або про виконання робіт. Відомість передається в бухгалтерію підприємства для нарахування заробітної плати.

Запропонована накопичувальна картка обліку виробітку і заробітної плати надасть змогу у відповідних службах управління підприємством ефективно та оперативно визначити процент виконання норм виробітку бригадою (робочим) та інші показники, які необхідні для звітності, аналізу та прийняття ефективних управлінських рішень.

Важливе значення має чітка організація обліково-аналітичної роботи розрахунків з оплати праці на підприємстві, оскільки вона є найбільш відповідальною і трудомісткою. Крім того, на деяких підприємствах наявні неофіційні позаоблікові нарахування й виплати заробітної плати працівникам без сплати встановлених законодавством податків і платежів, так звана заробітна плата «у конвертах». На це слід звернути увагу, і цей момент також потребує вдосконалення існуючих підходів бухгалтерського обліку. На сьогодні в сучасній літературі не сформовано єдиного підходу до обліку витрат на оплату праці. Питання вдосконалення обліку праці є одним з найголовніших.

Розрахунки з оплати праці завжди були одним з найважливіших об'єктів бухгалтерського обліку, це пояснюється соціальною значущістю заробітної плати, складністю законодавчого механізму регулювання оплати праці в країні, комплексною перебудовою організації заробітної плати в сучасних умовах господарювання. Реалізація завдань реформування системи бухгалтерського обліку та сучасні ринкові зміни діючої системи організації оплати праці потребують докорінних змін методології обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві.

Одним з важливих питань реформування бухгалтерського обліку заробітної плати є вдосконалення діючої моделі аналітичного обліку.
Дані аналітичного обліку відіграють важливу роль, характеризуючи розміщення та склад персоналу за місцями його використання, відпрацьований і невідпрацьований час, обсяг продукції, виконання норм продажів, фонд заробітної плати і його структуру, динаміку заробітної плати за категоріями персоналу, місцями виникнення витрат.Аналітичний облік незамінний при визначенні розміру оплати праці та відрахувань з неї за кожною особою окремо та при віднесенні витрат на рахунки, субрахунки.

Головним управлінням Державного казначейства України було розроблено новий План рахунків бухгалтерського обліку. Наказом Міністерства фінансів України його затверджено 30.11.1999 р. А 21.12.1999 р. він був зареєстрований у Міністерстві юстиції України. І з 01.01.2000 р. новий План рахунків набув чинності.

Відповідно до Плану рахунків, для обліку розрахунків оплати праці призначено рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам».На нашу думку, діючу модель аналітичного обліку оплати праці слід упорядкувати й удосконалити. З цією метою пропонуємо ввести відповідні субрахунки до рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам":

 • 661 «Розрахунки за заробітною платою»;

 • 6611 «Розрахунки за нарахованими виплатами»;

 • 66111 «Поточні виплати»;

 • 66112 «Заробітна плата за окладами і тарифами»;

 • 66113 «Інші нарахування з оплати праці»;

 • 66114 «Виплати за невідпрацьований час»;

 • 66115 «Премії та інші заохочувальні виплати»;

 • 6612 «Виплати при звільненні»;

 • 6613 «Виплати після закінчення трудової діяльності»;

 • 6614 «Розрахунки за виплатою відпускних».

Залежно від економічної суті програми виплат включають: пенсії, страхування життя, медичне обслуговування, інші виплати по закінченню трудової діяльності.

П(С)БО 26 також визначає порядок формування виплат працівникам, що перебувають у трудових відносинах з підприємством але не регламентує виплати фізичним особам, що перебувають у цивільно-правових відносинах з підприємством. Однак ці дві групи виплат призводять до виникнення персоніфікованого доходу і для підприємства є об’єктом для визначення наступного зобов’язання перед бюджетом за податком з доходів фізичних осіб. Одночасно сума виплат працівникам, що перебувають у трудових відносинах з підприємством є об’єктом для визначення зобов’язання перед пенсійним фондом та фондами соціального страхування.

Слід зауважити, що однією з задач розвитку концепцій облікової системи є необхідність формування інформаційних потоків щодо операцій з персоналом в таких аспектах: оцінка рівня витрат; оцінка рівня податків; оцінка рівня економічних вигод.

Тому, для теоретичного забезпечення систем бухгалтерського та податкового обліків в механізмі прийняття управлінських рішень щодо операцій з персоналом, на нашу думку, слід виділити три концепції, а саме: концепцію заробітної плати; концепцію фінансування особистих потреб фізичних осіб; концепцію виплат персоналу.

Також слід розширити об’єкти обліку від «розрахунків по оплаті праці» до «виплат персоналу», а «витрати на оплату праці» до «витрат на персонал», що дозволить пов’язати усі аспекти інформаційного забезпечення в єдину систему і оцінити оптимальність взаємодії витрат, податків та економічних вигод.

Узагальнюючи викладений матеріал, зазначимо, що в складаються нових умовах господарювання як народногосподарському, так і в галузевому розрізі оплата праці перестала бути жорстко керованої. Замість громіздкою, обов'язковою для застосування системи норм і нормативів, що була основою організації оплати праці на будь-якому підприємства, в даний час залишився лише нормативний мінімальний рівень тарифних ставок, що призвело до необхідності вдосконалення форм первинної і зведеної документації з обліку праці та її оплати. Документи повинні розроблятися з урахуванням орієнтації на комп'ютерний облік, з урахуванням сучасних стандартів побудови документації, з урахуванням впровадження ринкових відносин, а також бути зручним для обробки і наступних записів в облікові регістри. Ринкові відносини відбилися не тільки на документації, а й на відображенні господарських операцій в обліку. Поширення виплати заробітної плати в порядку натуральної оплати призвело до необхідності застосування додаткових рахунків при виплаті заробітної плати, а також формуванню нових кореспонденцій рахунків і відображення в нових формах бухгалтерської документації. Тому, вдосконалення форм первинних і зведених документів, а також кореспонденції рахунків дозволяє найбільш повно, точно і своєчасно відображати фактичні затрати праці та її оплату з урахуванням особливостей ринкових відносин та сучасних стандартів побудови документації.


3.3 Вдосконалення системи внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві


В ринкових умовах господарювання зростає потреба в удосконаленні методологічних та організаційних аспектів аудиту оплати праці в економіці України.

Аудит виконує соціальну функцію в процесі управління незалежно від суспільно-політичного устрою, в умовах якого функціонує суб'єкт господарювання, та є об'єктивною необхідністю у врегулюванні соціально-трудових відносин, шляхом активізації механізму трудових ресурсів, з одного боку, та правильного розподілу витрат на їх відтворення з іншого. Необхідність удосконалення методичних аспектів аудиту розрахунків з оплати праці виходить з негативної динаміки порушення цивільних та господарських справ за розрахунками з оплати праці в Україні за останні декілька років.

Аудит є однією із функцій управління господарською діяльністю підприємства. Одним із його вирішальних завдань є надання інформації про діяльність підприємства для прийняття ефективних управлінських рішень, що можливе лише за раціональної його організації. Організовуючи систему внутрішнього контролю або аудиту на підприємстві необхідно дотримуватися системного підходу, що забезпечує його найбільшу результативність та, в свою чергу, визначає раціональність контрольної діяльності.

Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, внутнішній аудит – це діяльність з оцінювання, яка організована в межах суб’єкта господарювання і яку виконує окремий відділ.

В зв’язку з відсутністю на підприємстві служби внутрішнього аудиту, рекомендуємо її створення як окремого підрозділу, передбачивши введення в штат дві посади спеціалістів з питань аудиту розрахунків з оплати праці. Бажано, щоб функції внутрішніх аудиторів на підприємстві виконували не запрошувані спеціалісти, а штаті, в зв’язку з знанням всіх тонкощів діяльності підприємства. Схематично організаційна стуктура внутрішнього аудиту зображена на рисунку 3.1.Рисунок 3.1 – Запропонована організаційна структура служби внутрішнього аудиту


Виходячи з необхідності ефективного виконання завдання аудиторського контролю операцій з виплат працівникам раціоналізації вимагає процес організаційно-методичних заходів контролю. Під процесом розуміють певну узгоджену послідовність виконання визначених дій для досягнення поставленої мети.

Організаційна стадія внутрішньогосподарського контролю передбачає: визначення суб'єктів здійснення контрольних процедур, об'єктів, що підлягають контролю; ідентифікація питань, на які слід звернути увагу в ході перевірки; здійснення планування контролю (розробка плану здійснення внутрішньогосподарського контролю за обраним об'єктом, розробка класифікатора типових порушень, формування та розпис повноважень суб'єктів контролю); систематизація джерел інформації, що є основою для здійснення контролю, розпис прийомів документального та фактичного контролю, що доцільно застосовувати по відношенню до обраного об'єкту перевірки.

Методична стадія аудиту орієнтована на встановлення правильності оформлення та легітимності первинних документів з виплат працівникам та відображення на їх підставі даних фактів господарського життя в системі рахунків бухгалтерського обліку.

Недоцільно розпочинати перевірку стану облікового відображення виплат працівникам з обґрунтування оцінки організації праці, встановлення ідентичності даних аналітичного обліку щодо оплати праці показникам синтетичного обліку й балансу на однакову дату, так і з перевірки правильності нарахування і виплати заробітної плати.

Аудит оплати праці доцільно розпочинати з перевірки наявності та дотримання умов Колективного договору, Положення про оплату праці, Положення про соціальний пакет. Після чого звернути увагу на правильність документального оформлення виплат працівникам та несуперечність їх здійснення нормам чинного законодавства та положенням внутрішніх документів підприємства, ознайомлення з якими відбулися на першому етапі методичної стадії аудиту. Третій етап аудиту доцільно присвятити перевірці правильності нарахування і виплати заробітної плати. Однак слід здійснювати дану контрольну процедури з врахуванням специфіки тієї форми оплати праці, яка застосовується на підприємстві.

Виходячи із великої кількості суб’єктів здійснення контролю та з метою чіткого врегулювання контрольних процедур з врахуванням часу здійснення господарської операції систематизовано завдання внутрішнього контролю.

Завдання аудиту операцій з виплат працівникам підприємства (часовий розріз):

а) попередній контроль:

 1. перевірка наявності трудових книжок працівників;

 2. врахування пільг згідно переліку поданих документів, що надають на це право працівнику;

 3. доцільність джерел фінансування соціально гарантованих виплат працівникам;

 4. відповідність нормам чинного законодавства та внутрішнім документам операцій з виплат працівникам;

б) поточний контроль:

 1. контроль за повнотою та цільовим використанням коштів, спрямованих на соціальні заходи;

 2. перевірка джерел здійснення виплат працівникам;

 3. своєчасність погашення кредиторської заборгованості за виплатами працівникам;

 4. правильність та повнота облікового відображення операцій з виплат працівникам в первинних документах, регістрах обліку, Головній книзі, бухгалтерській звітності;

в) наступний контроль:

 1. достовірність відображення операцій з виплат працівникам в системі бухгалтерського обліку та звітності (фінансовий, статистичний, податковій, управлінській);

 2. оформлення первинних документів, облікових регістрів та Головної книги з дотриманням законодавчо встановлених вимог;

 3. відповідність нарахованого і фактично виплаченого рівня заробітної плати та інших виплат чинному законодавству та іншим нормативним документам;

 4. правильність розрахунків з фондами соціального страхування та бюджетами різних рівнів;

 5. додержання термінів виплат працівникам, задекларованим в розпорядчих документах підприємства.

В зв’язку з наявністю великого обсягу робіт, служба внутрішнього аудиту неможе функціонувати без Положення про службу внутрішнього аудиту, тому вважаємо доцільним запропонувати введення такого положення.

Розроблене нами положення зображено в Додатку Ж.

Запропоноване Положення про службу внутрішнього аудиту містить:

 • загальні положення;

 • функції внутрішнього аудиту;

 • підпорядкованість та забезпечення незалежності;

 • повноваження керівника та працівників служби внутрішнього аудиту;

 • забезпечення якості і оцінка діяльності внутрішнього аудиту.

Отже, внутрішній аудит розрахунків з персоналом з оплати праці сприяє: кадровим перестановкам, які поліпшують якісний склад працівників; просуванню найбільш перспективних співробітників; підвищенню ролі служб з управління персоналом та зближує їх діяльність з цілями організації у найбільш важливих питаннях. Внутрішній аудит розрахунків з персоналом з оплати праці дозволяє переконатися у тому, що фонд оплати праці і трудовий потенціал підприємства використовується повністю і ефективно, а організація та умови праці відповідають вимогам законодавства. Запропонована технологія, процедури, напрями та послідовність проведення внутрішніх розрахунків з персоналом з оплати праці дасть змогу раціонально використовувати і розподіляти робочий час аудитора, а також знизити ризик невиявлення помилок і підвищити ефективність обробки облікової інформації та внести рекомендації стосовно підвищення ефективності систем управління оплатою праці.


^ РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ СТАНУ ОХОРОНИА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ НА ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД «НАСОСЕНЕРГОМАШ»


4.1. Аналіз системи управління охороною праці на підприємстві


На підприємстві ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш» створено службу охорони праці в вигляді окремого підрозділу.

Функціонування служби охорони праці на підприємстві забезпечується керівником і реалізується через комплекс організаційних заходів, які передбачають:

 • формування організаційної структури управління охороною праці, встановлення функціональних зв'язків між виробничими підрозділами і службами, порядок їх взаємодії;

 • прийняття оперативних заходів щодо забезпечення функціонування СУОП;

 • прийняття дисциплінарних, адміністративних та інших заходів впливу, спрямованих на підвищення персональної відповідальності керівників і фахівців за невиконання своїх обов'язків, передбачених СУОП, а робітників – за недотримання вимог інструкцій з охорони праці на робочих місцях.

Управління охороною праці на ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш» здійснюється на всіх рівнях організаційної структури підприємства (підприємство, служба, цех, дільниця, бригада, робоче місце).

Управління охороною праці на підприємстві здійснюється керівником підприємства, який створює і забезпечує, встановлені діючим законодавством та нормативно-правовими актами, умови праці та несе особисту відповідальність за їх дотримання.

Виконання управлінських рішень з питань охорони праці та забезпечення функціонування СУОП в структурних підрозділах підприємства здійснюється керівниками цих підрозділів.

Цільовими завданнями управління охороною праці на підприємстві ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш» є:

 • організація та проведення навчання працівників з питань охорони праці;

 • забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних умов праці на кожному робочому місці;

 • забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту;

 • забезпечення оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;

 • організація лікувально-профілактичного обслуговування;

 • забезпечення безпечного ведення технологічних процесів;

 • забезпечення утримання в належному стані виробничого об-ладнання, засобів колективного захисту, будівель, споруд і території підприємства;

 • забезпечення дотримання працівниками підприємства вимог правил, норм та інструкцій з охорони праці та безпеки виробництва, профілактика порушень;

 • соціальний захист працюючих (соціальне страхування, надання пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці тощо).

Організаційно-методичне керівництво і координацію діяльності всіх структурних підрозділів підприємства в рамках СУОП здійснює директор з охорони праці та техніки безпеки – начальник відділу охорони праці.

В управлінні охороною праці на підприємстві, крім штатних посадових осіб і структурних підрозділів беруть участь профспілковий комітет (цехові комітети) з його комісією з охорони праці та громадськими інспекторами з охорони праці або інші уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, завдання та функції яких визначені відповідними положеннями.

У цілому організаційна структура управління охороною праці на підприємстві ПАТ «Сумський завод «насосенергомаш» базується на координуючій ролі служби охорони праці, яка, відповідно до чинного на підприємстві положення, розробленого на основі Типового положення, наділена необхідними повноваженнями і приймає участь у здійсненні всіх функцій, пов'язаних із забезпеченням безпеки праці.

Переважне право розробляти і подавати керівництву підприємства на розгляд і затвердження організаційно-розпорядчі документи з питань охорони праці має директор з охорони праці та техніки безпеки.

Служба охорони праці на підприємстві здійснює роботу по річним і оперативним (місячним) планам роботи, затвердженими директором з ОП і ТБ, який організовує контроль за:

 • дотриманням чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, виконанням працюючими своїх обов'язків у сфері охорони праці;

 • відповідністю вимогам нормативно-правових актів з охорони праці експлуатованого обладнання, технологічних процесів, транспортних засобів, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих;

 • своєчасним проведенням навчання та інструктажів працюючих, перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб, в т.ч. осіб, ви-виконується роботи з підвищеною небезпекою, а також дотриманням вимог безпеки при виконанні цих робіт;

 • якістю та своєчасністю розробки (перегляду), погодження та затвердження інструкцій з охорони праці у виробничих підрозділах і службах;

 • забезпеченням працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями, відповідно до діючих норм;

 • наданням працівникам, передбачених законодавством, пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці;

 • проходженням попередніх (при прийомі на роботу) та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці;

 • виконанням чинного законодавства щодо соціального захисту працівників, що отримали ушкодження здоров'я при виконанні ними своїх трудових обов'язків на підприємстві.

Штат служби з охорони праці на ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш» складається з 13 чоловік:

 • директор служби з охорони праці та техніки безпеки;

 • замісник директора з охорони праці;

 • п’ять інженерів з охорони праці;

 • інженер з пожежної безпеки;

 • два інженери технічного надзору;

 • інженер з охорони навколишнього середовища;

 • інженер хімічного аналізу;

 • технік хімічного аналізу.

Так як на досліджуваному підприємстві працює 3000 чоловік, то відповідно доцільно буде провести розрахунок кількості чоловік у службі з охорони праці, для цього використаємо наступну формулу:


М = 2 + (4.1)

де, Рсрсередньооблікова кількість працюючих на підприємстві;

Ф – ефективний річний фонд робочого часу спеціаліста з охорони праці, що дорівнює 1 820 год., який враховує втрату робочого часу на можливі хвороби, відпустку тощо;

Квкоефіцієнт, що враховує шкідливість і небезпечність виробництва.


Кв = 1 + (4.2)

де, Рвкількість працюючих зі шкідливими речовинами незалежно від рівня їх концентрації;

Ракількість працюючих на роботах підвищеної небезпеки (що підлягають щорічній атестації з охорони праці).


Відповідно до цих формул зробимо розрахунки:

Кв = 1 + = 1,83

М = 2 + = 5

Відповідно до проведених розрахунків доцільно зазначити, що на ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш» служба охорони праці повинна складати 5 чоловік. Отже, можна зробити висновок, що підприємство переймається станом охорони праці, адже в штаті працює 13 осіб, які спрямовують свою діяльність на збереження здоров’я працівників та забезпечують зростання продуктивності праці.

Служба охорони праці та техніки безпеки у своїй діяльності керується законодавством України щодо охорони праці, та внутрішніми положеннями підприємства, інструкцію з охорони праці наведено в додатку И.

Нормативно-правова база з питань ОПБНС на підприємстві повністю відповідає чинному законодавству і її аналіз наведено в додатку К.

В частині колективного договору щодо умов та охорони праці зазначається визнання адміністрацією своїх обов’язків та відповідальності щодо реалізації прав працівників та охорону їх життя та здоров’я у процесі трудової діяльності, а також на безпечні та здорові умови праці, а також щодо матеріальної відповідальності за заподіяння шкоди робітникові каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, що пов’язані з виконанням ним трудових обов’язків.

Власник підприємства вживає заходи щодо полегшення і оздоровлення умов праці працівників шляхом впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації виробництва, вимог ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці, зниження та усунення запиленості та загазованості повітря у виробничих приміщеннях, зниження інтенсивності шуму, вібрації, випромінювань тощо.

Також зазначається право працівників відмовитися від дорученої роботи, при якій створюється ситуація, небезпечна для їхнього життя і здоров'я, якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами (контрактами), а також для життя і здоров'я інших людей і навколишнього середовища.

У договорі висвітлюються зобов’язання працівників щодо охорони праці, такі як знання і виконання вимог нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, тощо; додержуватись зобов'язань щодо охорони праці; проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди та інші.

Зазначаються права на отримання безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах.

Отже, засади колективного договору визначають в повній мірі права та обов’язки сторін щодо забезпечення сприятливих та небезпечних умов праці робітників підприємства.

Оцінюючи ступінь ефективності системи управління охороною праці на підприємстві, слід виходити з того, що витрати, пов’язані з охороною праці, можна поділити на доцільні, частково доцільні і недоцільні.

Доцільні витрати спрямовані за збереження здоров’я працівників, зростання продуктивності праці. До них відносяться витрати на профілактику травматизму і професійних захворювань.

Решта витрат є недоцільними або частково доцільними. Частково доцільні витрати – пільги та компенсації за несприятливі умови праці.

Недоцільні витрати – це додаткові до страхових відшкодування потерпілим внаслідок травм і профзахворювань, витрати на ліквідацію наслідків аварій і нещасних випадків, витрати на штрафні санкції і ін.

Отже, ознайомившись зі станом організації охорони праці на ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш», можна зробити висновок, що працівникам підприємства надаються сприятливі умови під час трудового процесу, діяльність служби охорони праці організована належним чином, підприємство керується законодавчими та нормативно-правовими актами, які регулюють охорону праці та техніку безпеки в Україні.


4.2 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці на підприємстві


Залежно від виробничих обставин в процесі праці організм людини сприймає комплекс чинників, що можуть позитивно або негативно впливати на стан її здоров’я та рівень працездатності.

Бухгалтерська служба не відноситься до об’єктів підвищеної небезпеки, але деякі фактори все ж таки можуть негативно впливати на працездатність людини.

Адміністративна будівля, де розташована бухгалтерська служба, представляє собою чотириповерхову цегляну споруду, яка знаходиться біля виробничих цехів та приміщень.

Приміщення бухгалтерії знаходяться на третьому поверсі, вікна якої виходять на паркову зону, та на автомобільну стоянку працівників підприємства.

Таке розташування є досить доречним, оскільки з іншої сторони будівлі розташовані цехи, які видають дуже гучні звуки, а також на території заводу розташований під’їзд для залізничного транспорту, який також спричинив би дискомфорт для працівників під час здійснення ними своїх обов’язків.

Бухгалтерська служба має складну структуру із багатьма бюро та відділами, та налічує більше 30 осіб, тому для кожного підрозділу відведений окреме приміщення-кабінет, в якому знаходиться 5-8 чоловік. Площа кабінету становить близько 40 м2. Для кожного працівника бухгалтерії відведений робочий стіл, крісло, та стілець для відвідувачів.

Також в приміщенні розташовані великі шафи для паперів, та для верхнього одягу та особистих речей робітників.

Робочі місця розташовані таким чином, щоб працівник знаходився спиною до стіни та обличчям до центру, тобто по периметру кабінету, таким чином щоб він міг бачити та вільно спілкуватися зі співробітниками.

Відстань між робочими місцями за браком місця дуже мала, та становить близько 40 см, що заважає вільному пересуванню від одного робочого місця до іншого.

На кожному робочому місці знаходиться персональний комп’ютер, проте таке розташування столів передбачає що комп’ютер стоїть задньою частиною до центру кабінету і таким чином всі проводи ніяк не приховані та лежать на підлозі, що призводить до чіпляння до них ногами та стільцями.

Щодо освітлення, то в приміщенні знаходяться великі вікна, які виходять на західну сторону, тобто другу половину дня сонце вільно потрапляє у вікна, проте влітку таке світло може бути зайвим, оскільки значно підвищує температуру повітря та призводить до дискомфорту. Тому за доцільне вважаємо застосовувати жалюзі, або темні плівки на вікна.

У приміщенні також використовується штучне освітлення, оскільки природнього недостатньо для віддалених від вікон робочих місць.

В кабінету також розташований кондиціонер, який підтримує необхідну температуру у приміщенні, проте він знаходиться в одному з кутів приміщення, тому влітку також може завдавати дискомфорту особі, робоче місце якої знаходиться безпосередньо під цим кондиціонером.

Як вже зазначалося раніше, кожне робоче місце оснащене комфортабельним кріслом, висота та нахил спинки якого регулюється власноруч, оснащене підлокітниками та м’якими сидіннями та спинкою. Крісло також оснащено прогумованими колесами, які дозволяють вільно обертатись та рухатись.

Робочий стіл кожного працівника має такі параметри: висота – 700 мм, довжина -1300 мм, та ширина 900 мм. На ньому знаходиться персональний комп’ютер зі всіма приладами до нього, тобто стіл не оснащений спеціальним відділенням для клавіатури яке вільно висувається з-під поверхні столу. Монітор комп’ютеру знаходиться на відстані 50 см, що є порушенням санітарних вимог, які передбачають відстань не менше 60 см. Вважаємо за доцільне замінити існуючі столи на комп’ютерні, які будуть більшими за розміром, оскільки на робочому місці бухгалтера завжди знаходиться значна кількість документів, та велика площа столу спростить роботу з такими паперами; та які матимуть спеціальне відділення для клавіатури, що також зробить зручним користування комп’ютером, та у час коли у користуванні комп’ютером немає потреби, таке відділення також звільнить місце на робочому столі працівника.

Проте основною задачею керівництва вважаємо зменшення кількості працівників в одному приміщенні до 3 - 4 осіб, шляхом виділення додаткових приміщень для бухгалтерії. Також з естетичної точки зору пропонуємо розставити у кабінеті більшу кількість квітів та картин на стінах.

Аналіз параметрів що характеризують санітарно-гігієнічні умови праці в приміщенні банку, депозитного відділу зокрема, наведені в таблиці 4.1.


Таблиця 4.1 – Параметри санітарно-гігієнічних умов праці у бухгалтерії ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш»
Параметри

Фактичне значення

Нормативне значення ДСанПіН 3.3.2.007-98

Відповідність ДСанПіН 3.3.2.007-98

1

Шум, дБ

60

60

відповідає

2

Освітленість, лк

300

300

відповідає

3

Запиленість, м2/мг

6

6

відповідає

4

Температура повітря, С0 в холодний та перехідний період

23

22-24

відповідає

5

Відносна вогкість, %

60

40-60

відповідає

6

Швидкість руху повітря, м/с

0,17

0,1-0,2

відповідає


Отже, приміщення бухгалтерії знаходиться окремо від виробничих приміщень, тому на нього не впливають шум, вібрація, та інші негативні чинники. Проте відслідковуються порушення ергономічного розташування робочого місця, що призводить до дискомфорту працівників. Зменшення кількості працівників в одному кабінеті та зміна робочих столів призведе до більш комфортного розташування робочого місця, що в свою чергу призведе до підвищення працездатності працівників бухгалтерії.


4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті


Як зазначалося раніше, приміщення бухгалтерії ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш» знаходиться в окремій будівлі, та не має жодного відношення до виробничих приміщень, яким притаманні запиленість, вібрація, шум, випромінювання тощо. Проте це не стосується пожежної безпеки, оскільки у приміщенні бухгалтерії значна кількість комп’ютерного обладнання та офісної техніки, тому заходи щодо попередження пожежі є досить актуальними.

Так, адміністративна будівля підприємства відноситься до категорії Д приміщень та будівель з вибухопожежної та пожежної небезпеки, оскільки в даній будівлі не зберігаються та не використовуються жодні гази, рідини, небезпечні речовини, тверді горючі тощо. Тому з точки зору вибухопожежної небезпеки дана споруда є значно безпечною.

Щодо пожежної безпеки, то приміщення бухгалтерії оснащено сучасною та справною технікою, фільтрами, кабельні дроти та дроти електроприладів не мають жодних ушкоджень.

Приміщення бухгалтерії знаходиться біля сходів, які ведуть до виходу з будівлі, тому під час евакуації або надзвичайної ситуації, працівники матимуть змогу вільно та швидко вийти із небезпечної зони. У коридорі біля кабінету бухгалтерії знаходиться план евакуації.

Кожне приміщення адміністративної будівлі підприємства оснащено системою сповіщення у випадку надзвичайної ситуації.

З кожної сторони будівлі проходить автомобільна дорога, та відповідно існує вільний доступ рятувальників до споруди у випадку ліквідації надзвичайної ситуації.

Ступінь вогнестійкості будинку, де знаходиться бухгалтерська служба відноситься до другої категорії, тобто, побудовано з важкозаймистих матеріалів.

Причини, що можуть викликати пожежу в приміщенні бухгалтерської служби:

 • несправність проводки;

 • коротке замикання електричних ланцюгів;

 • перегрів апаратури;

 • блискавка.

З метою профілактики пожеж проводиться інструктаж працюючих про правила пожежної безпеки і правила поводження у випадку виникнення пожежі.

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш» зобов'язаний:

 • негайно вимкнути вентиляційну установку, відключити електричну енергію, зупинити всі роботи не пов'язані з ліквідацією пожежі

 • негайно повідомити про це Державну пожежну охорону, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

 • вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей, автомобілів та інших матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежегасіння;

 • повідомити про пожежу адміністрацію та чергового.

Для запобігання впливу на людей небезпечних чинників пожежі на підприємстві передбачена можливість швидкої евакуації людей з відділу через евакуаційний вихід, зображений на схемі евакуації (Додаток Л).

Проте у приміщенні бухгалтерії не було виявлено вогнегасника, що в свою чергу є значним недоліком з точки зору пожежної безпеки, тому вважаємо за доцільне кожний кабінет бухгалтерської служби оснастити вогнегасником з метою найшвидшої ліквідації пожежі у випадку її виникнення.

Отже, система управління охороною праці на підприємстві ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш», здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Проаналізувавши систему охорони праці, небезпечні та шкідливі фактори умов праці та безпеку в надзвичайних ситуаціях на підприємстві можна зробити висновки, що на підприємстві:

 • забезпечується безпека виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд;

 • наявне забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;

 • проводиться професійна підготовка і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці;

 • наявні оптимальні режими праці і відпочинку працюючих;

 • проводиться професійний добір виконавців для визначених видів робіт.ВИСНОВКИ


Одне з центральних місць в обліку на підприємстві посідає заробітна плата. Заробітна плата – це точка перетину інтересів багатьох: підприємства, працівника, податкової, фондів тощо. У зв’язку з цим важко переоцінити значення роботи бухгалтера, пов’язаної з обліком витрат на оплату праці. Вона , як правило, найбільш складна та трудомістка. Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до цілої серії помилок і порушень, які є найважчими за своїми наслідками.

Заробітна плата – це змістовна частина витрат роботодавців на виробництво й ефективний засіб мотивації робітників для досягненнявисоких кінцевих результатів праці.

Обєктивною основою розвитку сучасних форм оплати праці є тенденція забезпечення повної самостійності підприємств у питаннях оплати праці, розмежування сфери державного і договірного регулювання цих відносин незалежно від форм власності.

Держава здійсьнює регулювання оплати праціробітників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати, інших державних норм і гарантій, а також шляхом прогресивного оподаткування доходів громадян. Отже, державне регулювання вкрай необхідне навіть за умов ринкової економіки. Воно доповнює ринковий механізм, що в сукупності становить єдину систему макроекономічного регулювання народного господарства.

Виходячи з поставленої на початку роботи мети і сформульованих завдань, перший розділ дипломної роботи присвячений вивченню теоретичних основ обліку і аудиту розрахунків з оплати праці. При цьому були вивчені мета і завдання обліку і аудиту розрахунків з персоналом з оплати праці, проведений огляд праць відчизняних та зарубіжних вчених, що вивчають дану тему.

Другий розділ роботи присвячений практичній організації обліку та аудиту розрахунків з оплати праці. Об’єктом дослідження було обрано Публічне акціонерне товариство «Сумський завод «Насосенергомаш». Це динамічно розвивинуте машинобудівне підприємство, що володіє одним з найпотужніших науково-виробничих комплексів в області розробки і виробництва насосного обладнання, силових агрегатів і складних гідравлічних систем для різних галузей промисловості, енергетики, металургії, трубопровідного транспорту, водного господарства.

Під час проведення аналізу організаційно-економічної характеристики підприємства було розраховано показники виробничо-господарської діяльності, майнового стану, фінансової стійкості, ліквідності. Дані аналізу свідчить про те, що підприємство знаходиться під великим впливом та фінансовою залежністю, тобто має великий обсяг залучених коштів, а також воно не в змозі погасити свої заборгованості.

Дослідження організації обліку розрахунків з оплати праці свідчить про ведення обліку відповідно до Кодексу Законів про Працю, Закону України «Про оплату праці» та відповідно до інших нормативно-правових актів.

Розглянуто організацію проведення контролю за розрахунками з оплати праці. Визначено, що контроль проводиться Ревізійною комісією, за наказом керівника підприємства.

Однак, при дослідженні даної теми було виявлено ряд проблем та розроблено рекомендації та пропозиції, спрямовані на їх вирішення.

Розглянувши Наказ про облікову політику запропоновано внести до Облікової політики в пункт «Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку
1   2   3   4   5   6   7

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты