Домой

Дипломна робота
НазваниеДипломна робота
страница2/7
Дата23.03.2013
Размер1.46 Mb.
ТипДиплом
Розділ 3. шляхи вдосконалення обліку і аудиту розрахунків з оплати праці
Подобные работы:
1   2   3   4   5   6   7
ЗВ = ФОПфм х ОВрп : ФОПрп х КН, (2.1)

де, ЗВ – забезпечення на оплату відпусток;

ФОПфм – фактичний фонд оплати праці звітного місяця, утому числі премії, відпускні, допомога по тимчасовій непрацездатності та всі інші виплати, які враховують при обчисленні середньої заробітної плати для оплати відпусток відповідно до Порядку № 100;

ОВрп – планова річна сума оплати щорічних (основних та додаткових) відпусток, додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, та інших відпусток, які встановлені колективним договором;

ФОПрп – плановий річний фонд оплати праці;

КН – коефіцієнт нарахувань до соціально-страхових фондів.


Коефіцієнт нарахувань до соціально-страхових фондів розраховується відповідно до формули 2.2.


КН = (100 + К1): 100. (2.2)

де, К1- це ставка, за якими роботодавець нараховує внесок на зальнообовязкове пенсійне страхування, відповідно до класу професійного ризику.


Використання забезпечення на оплату відпусток на підприємстві ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш» має особливості:

  1. за рахунок суми забезпечення відшкодовуються лише ті витрати, для покриття яких його створено: оплату щорічних (основних і додаткових) відпусток та додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, інших відпусток, які встановлені колективним договором, виплату компенсацій за невикористані відпустки;

  2. оплату учбових та творчих відпусток за рахунок забезпечення на оплату відпусток не покривають, а відносять одразу на витрати відповідного місяця;

  3. облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток ведуть на субрахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток». За його кредитом показують створення забезпечення в кореспонденції з рахунками 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» залежно від того, яку роботу виконує працівник.

Якщо оплату праці працівників включають до складу різних витрат (залежно від місця їх роботи), суму створюваного забезпечення розподіляють між видами витрат пропорційно до обсягу зарплати за відповідний період. За дебетом субрахунка 471 відображають використання забезпечення, тобто:

  • нарахування відпускних та компенсації за невикористані відпустки у кореспонденції із кредитом субрахунка 661;

  • нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в кореспонденції з кредитом рахунка 65.

Якщо створеного забезпечення в якомусь із місяців виявляється недостатньо, частину відпускних, яка виходить за межі забезпечення, списують у дебет одного з перелічених вище витратних рахунків проводкою: Дт 23 (або 91, 92, 93) Кт 661. Те саме стосується і нарахування на таку частину відпускних (Дт 23,91,92,93 Кт 65).

Залишок забезпечення переглядають на кожну дату балансу та за потребою коригують (збільшують або зменшують).

Результати інвентаризації залишку резерва оформляють «Актом інвентаризації резерва на оплату відпусток», форма якого затверджена додатком до облікової політики.

В разі якщо за результатами інвентаризації виявлено перевищення накопиченої суми резерва, таке перевищення відображається в бухгалтерському обліку методом «сторно». Базою розподілу суми сторнованої кореспонденції по об’єктам калькулювання та/або підрозділам вважають заробітну плату, прийняту в розрахунок резерва в місяці проведення інвентаризації (грудень).

В разі, якщо за результатами інвентаризації виявлено недостатність накопиченого резерву, проводиться одноразове донарахування резерву майбутню оплату відпусток пропорційно заробітній платі, прийняту в розрахунок резерву в місяці проведення інвентаризації.

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР черговість надання відпусток визначається графіками, які затвер­джує власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації профспілковим представником чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом і доводить до відома всіх працівників.

Вітчизняне законодавство не встановлює конкретної форми графіка надання відпусток, тому роботодавець самостійно розробляє форму такого документа. На підприємстві ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш» графік надання відпусток має такий вигляд (таблиця 2.8):

Таблиця 2.8 – Форма графіка надання відпусток

Відділ


Прізвище та ініціали працівника


Посада


Вид відпустки


Облік наданих відпусток

Дата та номер наказу

Дата першого та останнього дня

За який робочий рік

Бухгалтерія


Шевель А.В.

бухгалтер

Щорічна основна

09.03.2012

№8

01.04.2012

25.04.2012

30.05.2011

30.05.2012

Цех №5

Таран П.С.

інженер

Щорічна основна

10.03.2012

№9

04.04.2012

24.04.2012

01.06.2011

30.05.2012


Про дату початку щорічної відпустки роботодавець зобов’язаний письмово повідомити працівника. Згідно із частиною одинадцятою статті 10 Закону № 504 це треба зробити не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну. 

Письмовим повідомленням у цьому разі може слугувати як окремо складений документ довільної форми, так і підпис працівника про ознайомлення у наказі про надання щорічної відпустки (додаток2).

Якщо працівник (узгодивши з роботодавцем) бажає піти у щорічну відпустку в інший, ніж обумовлено графіком відпусток, час або ж бажає взяти лише частину щорічної основної відпустки – працівник подає відповідну заяву на ім’я керівника підприємства.

На підприємстві надання щорічних відпусток оформляється наказом. Для цього можна використати типову форму № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки», затверджену наказом Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 5 грудня 2008 року № 489 (далі – Наказ № 489). Ця форма наказу є рекомендованою, тому роботодавець може внести до неї корективи або скласти наказ довільної форми.

Наказ про надання щорічної відпустки складається у двох примірниках, один – для відділу кадрів, другий – для бухгалтерії. Підписує наказ керівник підприємства.

Відповідно до наказу про надання щорічних відпусток відділ кадрів заповнює особову картку працівника (типова форма № П-2), затверджену наказом Державного комітету статистики України, Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 року № 495/656, у якій є розділ V «Відпустки», де вказується вид відпустки (основна чи додаткова), період, за який вона надається, дата початку й закінчення відпустки, а також номер і дата наказу (розпорядження) керівника підприємства про надання працівникові щорічної відпустки.

У табелі обліку використання робочого часу (типова форма № П-5), затвердженому Наказом № 489 (даліТабель), щорічні основні відпустки позначатимуться буквеним кодом «В» або цифровим – «08», а щорічні додаткові відпустки – буквеним кодом – «Д» або цифровим – «09». 

Схематично послідовність документального оформлення процесу надання щорічних відпусток можна зобразити так, як показано на рисунку 2.2.
Рисунок 2.2 – Схема оформлення відпусток


Отже, на підприємстві створюється резерв на оплату відпусток з метою усунення негативного фактора, пов'язаного з додатковими витратами на оплату праці та її включенням у собівартість продукції. Створення резерву відбувається за рахунок рівномірного включення у собівартість продукції витрат на оплату відпусток. Створення, використання резерву на оплату відпусток та їх оформлення на підприємстві ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш» ведеться відповідно до чинного законодавства.


2.4 Організація контролю за розрахунками з оплати праці


Під час контролю за використанням фонду оплати праці вивчають і досліджують форму і систему організації оплати праці, тому що в умовах ринкової економіки система оплати праці залежить не тільки від результатів роботи працівників підприємства, але й від ефективності діяльності його виробничих підрозділів.

У нових умовах ринкової економіки значно змінилися процедури контролю. На сьогодні фонд оплати праці і трудові ресурси не є плановими, кожне підприємство самостійно визначає кількісний склад та суму витрат на оплату праці. Але при цьому обов'язково враховують можливості підприємства у виділенні певної суми коштів на оплату праці.

У сучасних умовах значну роль відіграє внутрішній контроль із боку керівників підприємств і бухгалтерської служби. Ці працівники повинні здійснювати оперативний контроль за використанням трудових ресурсів і фондів оплати праці з метою ефективного використання цих витрат.

У системі контролю важливою його формою є ревізія операцій з оплати праці.

На ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш» ревізійна комісія обирається Загальними зборами в кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про ревізійну комісію з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

При здійсненні контролю за розрахунками з оплати праці Товариства Ревізійна комісія:

  • перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства, щодо розрахунків з оплати праці;

  • перевіряє відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

  • перевіряє своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансових операцій пов’язаних з оплатою праці відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших платежів;

  • перевіряє використання коштів резерву на оплату відпускних.

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та спеціальні перевірки за розрахунками з оплати праці Товариства. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акціонера), що був ініціатором перевірки.

За підсумками планової перевірки за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

а) підтвердження достовірності та повноти даних, щодо оплати праці на підприємстві за відповідний період;

б) факти порушення чинного законодавства України під час провадження розрахунків з оплати працідіяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізійною комісією Товариства може проводитись спеціальна перевірка. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Голови Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства.

На вимогу Ревізійної комісії їй надаються всі необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб Товариства.

Модель контролю і ревізії операцій щодо оплати праці на ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш» наведено на рисунку 2.3. У цьому стандарті визначені об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю і ревізії операцій щодо оплати праці.


Обєкти контролю і ревізії

Трудові ресурси, їх регулювання і використання


Системи оплати праці і преміювання та їх застосування


Стан трудової дисципліни і дотримання трудового законодавства

Розрахунки щодо оплати праціПервинна документація щодо обліку праці та заробітної плати

Бухгалтерський облік праці та її оплати


Джерела інформації

Трудове законодавство

Законодавчі акти про підприємництво та підприємство

Нормативно-законодавча інформація щодо праці та заробітної плати

Нормативно-довідкова інформація щодо обліку праці та заробітної плати

Первинна документація щодо обліку та правил її складання

Реєстри бухгалтерського обліку і звітність
Методичні прийоми контролю

Розрахунково-аналітичні

Документальні

Економічний аналіз

Аналітичні і статистичні розрахунки

Економіко-математичні методи

Нормативно-правове регулювання

Інформаційне моделювання

Експертизи різних видів

Камеральні перевірки норм і розцінок

Дослідження документів

За формою і змістом


Зустрічна перевірка


Взаємний контроль операцій і документів


Аналітична і логічна перевірка
Методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів контролю

Групування проміжних результатів ревізії

Аналітичне групування виявлених недоліків


Узагальнення результатів ревізії і складання її акта


Розробка пропозицій щодо усунення недоліків


Реалізація пропозицій за актом ревізії


Хронологічне

Систематизоване

Хронологічно-систематизоване

Рисунок 2.3 – Обєкти, джерела та методичні прийоми ревізії розрахунків з оплати праці на ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш»

Під час ревізії особливе значення має використання фактографічної інформації, що наведена в таблиці 2.9.

У таблиці конкретизується облікова, позаоблікова інформація, що підлягає перевірці під час ревізії, розкривається її зміст та визначається використання в контрольно-ревізійному процесі.


Таблиця 2.9 – Фактографічна інформація, що використовується під час контролю трудових ресурсів і ревізії операцій щодо оплати праці

№з/п

Назва документа

Зміст інформації

Використання ін­формації в контрольно-ревізійному процесі

1.

Наказ (розпорядження ) про прийняття на ро­боту

Порядок зарахування на роботу постійних, тим­часових, сезонних пра­цівників

Контроль приймання працівників на роботу , дотримання трудово­го законодавства

2.

Особова картка

Професійна і соціальна характеристика праців­ника

Перевірка якісних по­казників працівників

3.

Наказ (розпорядження ) про перевід на іншу роботу

Порядок переміщення робітників у межах під­приємства

Перевірка дотриман­ня трудового законо­давства

4.

Наказ про надання відпустки

Облік використання відпусток працівниками

Перевірка дотриман­ня трудового законо­давства

5.

Наказ (розпорядження ) про припинення тру­дового договору

Порядок припинення трудових відносин із працівниками

Перевірка дотриман­ня трудового законо­давства

6.

Табель обліку вико­ристання робочого часу і розрахунків за­робітної плати

Щоденний облік ви­користання робочого часу

Контроль викорис­тання робочого часу

7.

Розрахунково-платіж­на відомість

Порядок нарахування і видачі заробітної плати працівникам

Контроль оплати пра­ці

8.

Особові рахунки працівників

Облік заробітної плати працівника за весь пе­ріод роботи на даному підприємстві

Контроль обліку пра­ці й її оплати

9.

Наряди на виконання робіт і їх оплату

Облік виконання робіт і їх оплата

Контроль виконання робіт і їх оплата

10.

Відомості (машино­грами) аналітичного і синтетичного обліку за рахунками 66 “Роз­рахунки з оплати праці ”

Облік заробітної пла­ти (оплати праці) і розра­хунків з робітниками і службовцями

Контроль використан­ня заробітної плати (оплати праці) і роз­рахунків із робітника­ми і службовцями

Для проведення ревізії досить важливою складовою є послідовність проведення контролю, адже від цього залежить ефективність проведеної ревізії. На рисунку 2.4 зображена послідовність контролю операцій з оплати праці на ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш».
Особові картки, трудові угоди, контракти

Операції з оплати праці

Документи обліку особового складу

Записи на рахунках бухгалтерського облікуДокументи щодо обліку виробітки і відхилень

Накази (розпорядження) про прийняття, звільнення та надання відпусток працівникам


Звітність із праці


Документи, що дають право на додаткову оплату праці


Платіжні відомості

Розрахункові відомості

Первинні бухгалтерські документи

Звітність щодо витрат обігуРисунок 2.4 – Послідовність контролю операцій з оплати праці


Для управління господарською діяльністю, зокрема операціями, пов’язаними з оплатою праці на підприємствах, необхідний постійний, абсолютно обґрунтований, юридично підтверджуючий облік цих операцій на підставі достовірних даних первинної документації. Тому під час ревізії на підприємстві контролюють процес проходження і обробки документації щодо обліку операцій щодо оплати праці, що відображено на рисунку 2.5. Цей процес контролю включає перевірку: табелів виходу на роботу, розрахунково-платіжних відомостей, бухгалтерських записів у журналі за рахунком 66 “Розрахунки з оплати праці».

Рисунок 2.5 – Процес контролю розрахунків з оплати праці


Отже, на підприємстві ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш» організований контроль за розрахунками з оплати праці, завданням якого є активізація господарського механізму, яка націлена на раціональне використання трудових ресурсів та правильне визначення розподільчих функцій за розмірами трудових витрат.


^ РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ


3.1 Пропозиції щодо вдосконалення організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці


Методична база ведення бухгалтерського обліку складається з використання первинних облікових документів, інвентаризації, оцінки, калькулювання, організації обліку (управлінського, бухгалтерського та податкового), виконання розрахунків та проведень, контролю, підготовки звітності. Створення цілісної системи обліку передбачає активне застосування специфічного елемента регулювання бухгалтерського обліку та звітності – облікової політики підприємства.

В зв’язку з тим, що на підприємстві ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш» основною формою оплати праці є відрядна, тому вважаємо доцільним запропонувати внести до Облікової політики в пункт «Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку
1   2   3   4   5   6   7

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты