Домой

План уроку Тема: Облік коштів, розрахунків та інших активів Тема уроку
Скачать 263.25 Kb.
НазваниеПлан уроку Тема: Облік коштів, розрахунків та інших активів Тема уроку
Дата21.03.2013
Размер263.25 Kb.
ТипУрок
Содержание
Навчальна мета
Розвиваюча мета
Матеріально-технічне забезпечення
3.Перевірити знання і практичні навики учнів по матеріалу пройденому на попередніх уроках
4. Підведення підсумків вступного інструктажу, звернути увагу на допущені помилки при відповідях.
На початок місяця залишок у касі становив 240 грн. на протязі місяця були проведені такі господарські операції. Вивести залишок
Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ „Талант”
Видатковий касовий ордер
Красиловській Марії Феодосіївні _
Кондур В.В.
Типова форма № КО-2
Видатковий касовий ордер
Красиловській Марії Феодосіївні _
Кондур В.В.
Касові операції з надходження та видатків грошових коштів оформляються такими документами
Видача готівки з каси, не підтверджена розпискою утримувача, в залишок по касі не включається. Ця сума
Видача з каси підзвітній особі сум для придбання матеріалів оформляється бухгалтерською проводкою
Господарська операція з отримання готівки в касу з поточного рахунка для виплати заробітної
5. Приймання готівки в касу підприємства оформляється
При отриманні в касу з поточного рахунка готівки для надання позички банку працівникам підприємства складається бухгалтерська пр
...
Полное содержание
Подобные работы:
Вище професійне училище № 63

м. Львова

Журнал про життя юних бухгалтерів


Львів 2011ПОГОДЖЕНО:

Ст майстер ______________


План уроку


Тема: Облік коштів, розрахунків та інших активів

Тема уроку: Ведення обліку касових операцій. Заповнення первинних документів та облікових регістрів

^ Навчальна мета: навчити учнів відображати касові операції на рахунках бухгалтерського обліку, заповнювати основні документи з руху готівки в касі;

Виховна мета: виховувати допитливість, спостережливість, наполегливість, старанність, готовність до самостійної роботи, відповідальність за результати власної праці, інтерес до професії

^ Розвиваюча мета: розвиток логічного, економічного мислення, пам’яті, уваги, пізнавального інтересу

Тип уроку: формування практичних умінь і навичок та творчих здібностей

^ Матеріально-технічне забезпечення: теоретичні відомості по темі , роздатковий матеріал (завдання по темі), схема документообігу, бланки документів, підручник О.В. Лишиленко «Бухгалтерський облік»

Хід уроку

І. Організаційна частина.

1. Перевірка присутності учнів

2. Перевірка дотримання вимог техніки безпеки праці


ІІ. Вступний інструктаж

1. Повідомити тему уроку

2. Повідомити мету уроку

^ 3.Перевірити знання і практичні навики учнів по матеріалу пройденому на попередніх уроках:

 1. Дати визначення «каси» на підприємстві.

 2. Хто може бути касиром?

 3. Вказати обов’язки касира?

 4. Що таке ліміт каси і хто його встановлює?

^ 4. Підведення підсумків вступного інструктажу, звернути увагу на допущені помилки при відповідях.

5. Пояснення нової теми:

1. Документальне оформлення касових операцій.

2. Методика ведення касової книги

3. Методика оформлення звіту касира

ІІІ. Поточний інструктаж. Самостійна робота.

Виконання задач по темі: «Облік касових операцій», заповнення первинних документів та касової книги. Оформлення звіту касира.

Цільові обходи робочих місць учнів з метою:

1. Перевірки організації робочого місця.

2. Перевірки дотримання учнями техніки безпеки.

3. Проведення контролю поопераційного виконання робіт.

4. Перевірки якості виконання робіт

5. Надання учням допомоги при виконанні робіт.

ІV. Заключний інструктаж

 1. Проаналізувати виконання навчально-виробничих робіт, вказати на типові помилки.

 2. Розглянути випадки втрати робочого часу.

 3. Проаналізувати роботу кожного учня (виставлення оцінок).

 4. Повідомити про досягнення мети уроку

 5. Повідомити тему наступного заняття.

 6. Учням прибрати свої робочі місця, черговим лабораторію.Майстер в/н _______________Л.В.Смолінська

Коротка довідка :


Тема: Ведення обліку касових операцій. Заповнення первинних документів та облікових регістрів


План


 1. Документальне оформлення касових операцій

 2. Методика ведення касової книги

 3. Методика оформлення звіту касира


1. Документальне оформлення касових операцій


Усі підприємства залежно від виду діяльності та форми власності повинні використовувати такі документи для обліку касових операцій:

 • ф. № КО - 1 «Прибутковий касовий ордер»;

 • ф. № КО - 2 «Видатковий касовий ордер»;

 • ф. № КО - 3 «Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів»;

 • ф. № КО - 4 «Касова книга»

Надходження готівки безпосередньо у касу підприємства оформляється прибутковим касовим ордером. При прийомі грошей в касу підприємства видається квитанція за підписами головного бухгалтера і касира. Прибутковий касовий ордер і квитанції до них, а також видаткові документи мають бути заповнені бухгалтерією тільки чорнилом темного кольору. Видача готівки з каси оформляється видатковим касовим ордером. У прибуткових і видаткових касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи. Після оформлення прибуткові та видаткові касові ордери реєструються в Журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, де їм присвоюються порядкові номера.

Під час одержання ПКО або ВКО касир зобов’язаний перевірити:

 1. наявність і справжність на документах підпису головного бухгалтера, а на видатковому документі – довільного підпису керівника підприємства або осіб, ним уповноважених;

 2. правильність оформлення документів;

 3. наявність перелічених у документах додатків.

У разі недотримання хоча б однієї з перелічених вимог касир повертає документи до бухгалтерії для належного оформлення.

Прибутковий і видатковий касовий ордер одразу ж після одержання або видачі за ними готівки підписується касиром, а на доданих до них документах ставиться штамп або напис «Оплачено» із зазначенням дати (число, місяць, рік).

Виписаний ордер підписується головним бухгалтером і передається касиру, який приймає гроші в касу. Касир перевіряє правильність заповнення ордера та приймає готівку в касу. У момент оприбуткування коштів він реєструє ПКО у касовій книзі, вказуючи від кого і за що прийняті гроші та суму надходження. Особі, що здала гроші, видається квитанція до ПКО з печаткою підприємства, завірена підписами головного бухгалтера та касира. У момент здійснення операції видачі грошей Видатковий касовий ордер реєструється в касовій книзі. Гроші за касовими ордерами видаються й оприбутковуються лише в день їх заповнення.

Журнал реєстрації ПКО і ВКО побудований чином, щоб за даними можна було контролювати факти надходження та виплати грошей. Узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів передбачено в журнал-ордері № 1 за Кт рах.30 і відомості № 1.1 за Дт рах.30.Облік наявності та руху готівкових грошових коштів ведеться на рах. 30 «Каса», який має такі субрахунки:

301 «Каса в національній валюті»;

302 «Каса в іноземній валюті».

За дебетом цього рахунка відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом - виплата грошових коштів з каси підприємства. 1. Методика ведення касової книги


Усі надходження і видачі готівки в національній валюті підприємства враховують у касовій книзі.

Кожне підприємство, що має касу, веде одну касову книгу, аркуші якої мають бути пронумеровані та прошнуровані і опечаті сургучною або мастичною печаткою. Кількість аркушів у касовій книзі засвідчується підписами керівника та головного бухгалтера цього підприємства.

Записи в касовій книзі проводяться у двох примірниках через кальку кульковою ручкою або чорнилом темного кольору.

Кожний аркуш касової книги складається з двох рівних частин: одна з них заповнюється касиром як перший примірник та залишається у книзі, друга заповнюється з лицьового та зворот нього боку через кальку і як звіт касира є відривною частиною аркуша. Перші та другі примірники аркушів нумеруються однаковими номерами. Записи касових операцій починаються на лицьовому боці невідривної частини аркуша.

Спочатку аркуш згинають по лінії відрізу, підкладаючи відривну частину аркуша під частину, яка залишається у книзі. Для ведення записів після «Перенос» відривну частину аркуша накладають на лицьовий бік невідривної частини та продовжують записи по горизонтальному лініюванню зворотнього боку невідривної частини аркуша.

Бланк звіту до кінця операцій за день не відривається. Підчистка та не вмонтовані виправлення в касовій книзі забороняються. Зроблені виправлення завіряються підписами касира, а також головного бухгалтера підприємства або особи, що його заміщує.

Записи в касову книгу проводяться касиром відразу після одержання або видачі грошей за кожним Видатковим та Прибутковим касовим ордером. Щодня в кінці робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, виводить залишок грошей у касі на наступне число і передає до бухгалтерії, як звіт касира, другий відривний аркуш (копію записів у касовій книзі за день) з ПКО і ВКО під розписку в касовій книзі.

Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера підприємства.

Видача грошей з каси, не підтверджена розпискою одержувача у видатковому документі, на в монтування залишку готівки в касі не приймається. Ця сума вважається нестачею і стягується з касира. Готівка, не виправдана ПКО, вважається надлишком каси і зараховується в дохід підприємства.

При наявності на підприємстві кількох касирів, старший касир перед початком робочого дня видає іншим касиром авансом необхідну для видаткових операцій суму готівки під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих касиром грошей. Касири в кінці робочого дня зобов’язані скласти звіт перед старшим касиром в одержані авансу і грошей, прийнятих за прибутковими документами і здати залишок готівки та касові документи за проведеними операціями старшому касиру під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих касиром грошей.


 1. Методика оформлення звіту касира


Керівник підприємства несе відповідальність за збереження грошей, правильне й доцільне їх використання.

Касова книга є регістром аналітичного обліку. Касові документи слід брошурувати окремо від інших бухгалтерських документів, вони повинні мати самостійну нумерацію і при здачі до бухгалтерського архіву фіксуватися в Архівній книзі.

Як вам уже відомо, що кожна сторінка касової книги складається з двох рівних частин: одна з них заповнюється касиром як перший примірник та залишається в книзі, друга заповнюється з лицьового і зворот нього боків через кальку і як Звіт касира є відривною частиною аркуша. Перші та другі примірники сторінок нумеруються однаковими номерами. Кожний звіт касира відображається у нагромаджувальних документах – журналі 1 та відомості 1.1, підсумкові дані яких переносять у Головну книгу.

Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі. На наступний день звіт касира передається до бухгалтерії.

Схема документообігу касових операційПов’язати наведені терміни з їх визначенням. Для цього проставити ліворуч від номеру терміна відповідну літеру.

Термін

Визначення

(1) Видатковий касовий ордер

А. Посадова матеріально відповідальна особа, яка завідує касою, видачею і прийманням грошей та цінних паперів на підприємстві

(2) Грошові документи

Б. Документ, який заповнюється касиром після внеску готівки до банку, в якому вказується дата, хто здає кошти і через яку особу, банк та назва отримувача, суми цифрами і прописом, призначення внеску, номер власного рахунку

(3) Грошові кошти

В. Надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів

(4) Грошові кошти в дорозі

Г. Гроші, здані до банку інкасатором, але не зараховані на поточний рахунок

(5) Іноземна валюта

Д. Документи, які знаходяться в касі підприємства: оплачені путівки в санаторії, пансіонати та будинки відпочинку, поштові марки, проїзні квитки

(6) Звіт касира

Е. Документ, який засвідчує законність витрачання грошей з каси підприємства за цільовим призначенням

(7) Каса

Є. Документ, який передається касиром підприємства в бухгалтерію і є відривним листом касової книги з додатком видаткових та прибуткових касових ордерів

(8) Касова книга

Ж. Гранична сума грошових коштів, яка знаходиться в касі підприємства

(9) Касир

З. Обліковий регістр, призначений для обліку касових операцій касиром підприємства

(10) Ліміт залишку готівки

И. Документ, за яким проводиться оплата праці, виплата допомоги з тимчасової непрацездатності, стипендій, премій без складання видаткового касового ордера на кожного отримувача

(11) Об’ява на внесок готівкою

І. Документ, який засвідчує законність надходження грошей до каси підприємства

(12) Платіжна відомість

Ї. Книга, у вигляді якої банки видають бланки чеків

(13) Прибутковий касовий ордер

Й. Іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу

(14) Рух грошових коштів

К. Готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання

(15) Чекова книжка

Л. Спеціально ізольоване приміщення, яке призначене для приймання, видачі і тимчасового зберігання готівкиЗадача

по темі «Облік касових операцій»

Вказати кореспонденцію рахунків за нижче наведеними господарськими операціями

 • Внесено до каси гроші працівником з метою відшкодування завданих збитків

 • Повернуто до каси передоплату, яку було здійснено на адресу постачальника

 • Сплачено готівкою з каси % за користування кредитом

 • Виплачено з каси заробітну плату працівникам підприємства

 • Видано з каси готівку на відрядженняВиконав(ла) учень(ця)_____________________


тема «Облік касових операцій»

Задача


^ На початок місяця залишок у касі становив 240 грн. на протязі місяця були проведені такі господарські операції. Вивести залишок по касі на кінець місяцяпп

Дата

Зміст господарської операції

Сума

Дт

Кт

1

3.09.11

Кошти одержані за чеком в банку на різні потреби

20 0002

5.09.11

Повернення підзвітними особами невикористаних сум

3403

6.09.11

Суми виявлених при інвентаризації нестач готівки в касі

4504

7.09.11

Виплата заробітної плати

17 0005

16.09.11

Суми, що надійшли від покупців за придбання абонементів на харчування

7806

20.09.11

Видача персоналу позик на індивідуальне житлове будівництво

12 0007

22.09.11

Суми здані для зарахування на поточний рахунок

5 6008

31.09.11

Кошти, що надійшли як часткова оплата путівки придбана за національну валюту

7 400
Виконав (ла) учень(ця)____________________________

Завдання

 • записати в журнал наведені нижче господарські операції ТзОВ „Талант” вказати кореспонденцію рахунків по кожній з них;

 • відкрити синтетичний рахунок 30 „Каса”

 • заповнити документи: ПКО, ВКО, журнал-ордер №1, касову книгу.


^ Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ „Талант”


№ п/п

Зміст господарських операцій

первинні документи

Сума, грн

1

  1. ПКО №350

Отримано від ЗУКБ по чеку №808470 кошти на виплату ЗП за серпень ц.р. та на господарські витрати


1950,85

2

3.09 ВКО №204

Відшкодовано перевитрати по відрядженню

Степанюку О.С. (авансовий звіт №15 від 25.08 ц.р.)


44,00

3

3.09 ПКО №351

Отримано від п. Орлика П.В. виторг від реалізації продукції через магазин


30,15

4

3.09 ВКО №205

Видана ЗП за серпень ц.р. працівникам підприємства по платіжній відомості №12 від 3.09 ц.р.


1542,00

5

3.09 ВКО №206

Видано робітнику цеху п. Ткачу І.П. під звіт кошти на закупівлю матеріалів


50,55

6

  1. ПКО №352

Прийнято від завідуючого виробництвом п. Боровика Б.М. залишок невикористаної підзвітної суми (авансовий звіт №14 від 20.08 ц.р.)35,50

7

  1. ВКО №207

Видана матеріальна допомога робітникові цеху п. Ковалю М.О.


70,35

8

5.09 ВКО №208

Відшкодовано п. Степанюку О.С. за користування послугами юридичної консультації згідно авансового звіту №16 від 5.09


25,00

9

5.09 ПКО №353

Отримано від п. Орлика П.В. виторг від реалізації меблів


280,15

10

5.09 ВКО №209

Видано бухгалтеру п. Гаврилюку О.М. під звіт на придбання канцтоварів. Авансовий звіт №17 від 5.09


35,35

11

5.09 ВКО №210

Здана в ЗУКБ депонована ЗП за серпень

і виторг за реалізацію товарів


520,00

200,85

12

10.09 ПКО №354

Прийнято від п. Гаврилюк О.М. залишки підзвітних сум. Авансовий звіт №18 від 8.09


15,00

13

16.09 ВК О №211

Видано під звіт п. Гнатіву О.Є. кошти на виготовлення технічної документації для цеху


10,00

14

29.09 ВКО №212

Здано в ЗУКБ виторг від реалізації меблів через магазин


667,85

РАЗОМ

5476,75
 1. Типова форма № КО-2

ПП «Антоніна»
Ідентифікаційний

22071984

(найменування підприємства (установи, організації))
код ЄДРПОУ

^ Видатковий касовий ордер

від " 16 " листопада 2009 р.


Номер документа

Дата складання
Кореспондуючий рахунок, субрахунок

Код аналітичного рахунку

Сума

Код цільового призначення
1

2

3

4

5

6

7

8

106

16.11.11
30/1
30,00

72/1

Видати ^ Красиловській Марії Феодосіївні _______________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Підстава: _Видано гроші під звіт_____ ______________________________________________________________

Сума _____Тридцять_________________________ ___________________________________________________

______________________________________________________________________________________ грн. _00 коп.

(словами)

Додаток: ___Авансовий звіт №5 ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Керівник ____^ Кондур В.В. ____ Головний бухгалтер __Олексів _____________________

(підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали)

Одержав: ______Тридцять_______________________________________________________ грн. _00_ коп.

(словами)


"16_" ___листопада__ 20__ р. Підпис одержувача ________Красиловська____________


За __КВ 956843 виданий 19.11.01 Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України_______________________________

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)


Видав кассир _______Кучеренко Г. Я. ________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

^ Типова форма № КО-2

ПП «Антоніна»
Ідентифікаційний

22061984

(найменування підприємства (установи, організації))
код ЄДРПОУ

^ Видатковий касовий ордер

від " 16 " листопада 2011 р.

Номер документа

Дата складання
Кореспондуючий рахунок, субрахунок

Код аналітичного рахунку

Сума

Код цільового призначення
1

2

3

4

5

6

7

8

106

16.11.09
31/1
30,00

72/2

Видати ^ Красиловській Марії Феодосіївні _______________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Підстава: _Видано гроші під звіт_____ ______________________________________________________________

Сума _____Тридцять_________________________ ___________________________________________________

______________________________________________________________________________________ грн. _00 коп.

(словами)

Додаток: ___Авансовий звіт №6 ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Керівник ____^ Кондур В.В. ____ Головний бухгалтер __Олексів _____________________

(підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали)

Одержав: ______Тридцять_______________________________________________________ грн. _00_ коп.

(словами)


"16_" ___листопада__ 20__ р. Підпис одержувача ________Красиловська____________


За __КВ 956843 виданий 19.11.01 Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України_______________________________

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)


Видав кассир _______Голубенко Г. Я. ________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
 1. ^ Касові операції з надходження та видатків грошових коштів оформляються такими документами:

а) прибуткові та видаткові касові ордери;

б) чекові книжки;

в) розрахунково-платіжні відомості;

г) векселі.


2^ . Видача готівки з каси, не підтверджена розпискою утримувача, в залишок по касі не включається. Ця сум:

а) вважається збитком та списується за рахунок прибутку підприємства;

б) вважається нестачею і відшкодовується за рахунок касира;

в) вважається витратами обігу та списується на витрати в межах встановлених норм.


3. ^ Видача з каси підзвітній особі сум для придбання матеріалів оформляється бухгалтерською проводкою:

а) Дт 201 Кт 301;

б) Дт 372 Кт 301;

в) Дт 301 Кт 201;

г) Дт 301 Кт 372.


4^ . Господарська операція з отримання готівки в касу з поточного рахунка для виплати заробітної плати працівникам основного виробництва оформляється бухгалтерською проводкою:

а) Дт 231 Кт 661;

б) Дт 301 Кт 661;

в) Дт 301 Кт 311;

г) Дт 661 Кт 311.


^ 5. Приймання готівки в касу підприємства оформляється:

а) Прибутковим касовим ордером та випискою з касової книги;

б) Видатковим касовим ордером та квитанцією про приймання грошей;

в) Прибутковим касовим ордером.


6^ . При отриманні в касу з поточного рахунка готівки для надання позички банку працівникам підприємства складається бухгалтерська проводк:

а) Дт 311 Кт 601;

б) Дт 301 Кт 311;

в) Дт 23 Кт 631;

г) Дт 601 Кт 311.


Виконав учень (ниця)______________________

1. Назвати первинні документи, які призначені для обліку касових операцій?

2. Що таке касова книга, які правила її заповнення?

3. На якому рахунку ведеться облік касових операцій?

4. Що відображається по дебету і кредиту рахунку «каса»?

5. Який документ виписується касиром при отриманні готівки в касу?

6. Ким оформляється звіт касира?

7. Вказати зведені документи з обліку касових операцій?

8. Яким документом оформляється видача готівки під звіт?

9. Відомість 1.1 заповнюється на основі яких документів?

10. Де реєструються ПКО та ВКО, в якому документі?

11. Хто несе відповідальність за наявність і рух коштів в касі?

12. Яка сума в касі вважається нестачею?

14. Як вважається сума в касі невиправдана Прибутковим касовим ордером?

15. В якому документі вказується залишок готівки за день?

16. Який документ отримує особа, яка внесла готівку в касу?

17. На основі якого документа касир має право видати готівку з каси?

18. Яким чином заповнюється касова книга?

19. Який документ додається до банківської виписки при надходженні грошей в касу для виплати заробітної плати?

20. Яким документом оформляється видача заробітної плати з каси підприємства?

21.Вказати документ, який засвідчує законність надходження грошей до каси підприємства?

22. Як називається документ, який передається касиром підприємства в бухгалтерію і є відривним листом касової книги з додатком видаткових та прибуткових касових ордерів?

В умовах становлення та розвитку ринкової економіки України підвищується значення бухгалтерського обліку. Усі підприємства та організації незалежно від їхніх видів, форм власності та підпорядкованості ведуть бухгалтерський облік відповідно до чинного законодавства, встановленого Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Бухгалтерський облік призначений забезпечити користувачів інформацією про діяльність підприємств і організацій для прийняття ними оптимальних рішень. Дані поточного бухгалтерського обліку, які систематизуються у фінансову звітність, є джерелом інформації про господарські процеси, про наявність матеріальних, трудових, фінансових ресурсів та їх використання, власний капітал, зобов’язання й фінансові результати діяльності, без якої неможливе управління будь-яким підприємством і економікою України в цілому.

В умовах сьогодення дедалі більшого значення набувають питання вільного володіння та використання персоналом підприємств незалежно від функцій і посад даних бухгалтерського обліку. Кожен економіст має розуміти та вміти користуватися обліковою інформацією на всіх етапах бухгалтерського обліку, починаючи з первинного обліку й закінчуючи складанням фінансової звітності, оскільки саме в бухгалтерському обліку або на підставі його підсумкових даних формуються всі економічні показники.

Дисципліна «Бухгалтерський облік» формує систему знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. Вивчення бухгалтерського обліку – це складний процес, який потребує глибоких знань з економічної теорії, економіки підприємства, фінансів, податкової системи, господарського права. Опанування знань з бухгалтерського обліку неможливе без вивчення облікової термінології та інструментарію, методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів, набуття навичок використання й опрацювання облікової інформації.

^ Ми повинні вміти?

 • Виконувати роботу з ведення нескладних операцій з обліку майна, коштів, фондів, результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства.

 • Проводити реєстрацію бухгалтерських проводок, рознесення їх за рахунками.

 • Обґрунтувати оцінку ефективності діяльності підприємства та контролювати за правильністю оформлення первинних документів.

Ми повинні знати?

 • Загальну характеристику фінансової діяльності підприємства.

 • Поняття господарських засобів та джерел їх утворення.

 • Поняття бухгалтерського балансу.

 • План рахунків і подвійний запис.

 • Ведення обліку у виробництві.

- Що з вами? Сталося щось неприємне?

- Так. Виграв у лотерею десять тисяч і боюся признатися дружині.

- Чому?

- Обов’язково подумає, що я виграв двадцять.


^ Вечір: Кінець звітного періоду.

Сидять два бухгалтера і закінчують підсумкові розрахунки.

Один каже другому:

  • Ти знаєш, я так стомився, що вже й не пам’ятаю скільки місяців у році…. Не підкажеш?

  • 10…. Без ПДВ.

Заходить мужчина в бухгалтерію та питає:

  • Скажіть будь-ласка тут зарплату видають?

  • Так. Тут.

  • Добрий день, моє прізвище В С Ь О Г О.


Розмова двох співробітниць:

  • Ольга така бліда сьогодні! Що з нею?

  • Вона не здала в ДПА - Податкову декларацію!


Любов до професії бухгалтера - це роман на все життя!Керівнику!

Цінуй свого бухгалтера! Роби все, щоб бухгалтер ішов на роботу із задоволенням!

Ревізоре!

Бережи нерви і сон бухгалтера. Стався до бухгалтера так, щоб він очікував твоєї появи, як свято!


^ Співробітники! Шануйте бухгалтера. Даруйте йому усмішку та добре слово!


По вертикалі


^ 1.Він є знахідкою підприємства, неграмотність може звести нанівець всі досягнення підприємства і навіть довести його до банкрутства.

2.Джерела формування господарських засобів.

3.Бланк що призначений з віддрукованою таблицею і призначений для довгострокового використання.

^ 4.Господарські засоби.

5.Спосіб обчислення собівартості придбаних матеріалів.

6.Ціна товару.

7.Деталізована характеристика рахунків.

8.Поділ плану рахунків.

9.Ліва сторона рахунку.

^ 10.Витрати на придбання товару.

11.Спосіб співставлення наявних даних з облікованих

12.Винагорода за виконану роботу у грошові формі.

13.Кореспонденція рахунків.

По горизонталі

^ 14.Грошовий вираз зносу.

15.Спеціально ізольоване приміщення для зберігання грошей.

16.Форма реєстрації документів.

17.Групування господарських засобів та джерел їх утворення на певну дату.

18.Спосіб грошового вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку.

^ 19.Узагальнена інформація про об’єкти бухгалтерського обліку.

20.Права сторона рахунку.

21.Функція бухгалтерського обліку.

22.Вид цінного паперу, грошові зобов’язання, безумовний і безперечний борговий документ суворо встановленої законом форми.

^ 23.Особа, яка купляє товар.

24.Вартість основних засобів.

25.Збільшення економічних вигід.

26.Джерело коштів.

27.Спосіб групування і поточного обліку наявності й руху однорідних господарських коштів, джерела їх формування і господарських процесів.

^ 28.Матеріальні цінності на підприємстві.

29.Документ для обліку робочого часу.

З М І С Т • Нас кличе дзвінок на навчання - освоєння професії «конторський службовець» (бухгалтерія)

 • Наш урок виробничого навчання

 • Ми працюємо: вивчаємо нове

 • Працюємо зі схемами

 • Нам легко вирішити будь-яке завдання

 • Усі відмінності знайдемо

 • Тестові завдання

 • Питання для самоконтролю

 • Поради майбутнім бухгалтерам

 • Весела бухгалтерія

 • Колегам про бухгалтера

 • Запитання до кросворду «бухгалтер»
Скачать 263.25 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты