Домой

Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 03050901 «Облік І аудит»
Скачать 366.48 Kb.
НазваниеПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 03050901 «Облік І аудит»
страница1/4
Дата21.03.2013
Размер366.48 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Розглянуто та схвалено
Мета вступного іспиту
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.
Характеристика змісту програми.
Опис основних розділів та їх короткий зміст
Розділ 2. ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ.
Розділ 3. ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.
Розділ 4. ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ.
Розділ 5. ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
Розділ 6. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК.
Орієнтовний перелік питань, що виноситься на фахове вступне випробування
Структура екзаменаційного білету
Кафедра економіки, обліку і аудиту
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА (40 балів)
Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві визначаються
Яким П(С)БО визначена необхідність розкривати у примітках до фінансової звітності інформацію щодо розподілу часток статутного ка
Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, згідно до Закону України «Про аудиторську ді
Сума отриманого доходу, що відображено підприємством в бухгалтерському обліку, згідно до П(С)БО 15 “Дохід” аудитором підтверджує
Скласти бухгалтерські проводки на підставі змісту господарських операцій
Сформулювати зміст господарської операції на підставі кореспонденції рахунків
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Інженерно-економічний факультет

Кафедра економіки, обліку і аудиту
ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор КНУТД

І.М. Грищенко


“ ” 20__ р.


ПРОГРАМА ФАХОВИХ

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

зі спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»РЕКОМЕНДОВАНО

вченою радою факультету

___ економіки та бізнесу ___

________________________________


від «__12__»___грудня___2011 р.


Протокол № __4__

^ РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

економіки, обліку і аудиту .

_______________________________


від «_08__»__грудня___2011 р.


Протокол № __7__
м. Київ 2011

ВСТУП^ Мета вступного іспиту полягає у з’ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст з обліку і аудиту» .

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст з обліку і аудиту» абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Програма складається з 5 розділів, кожен з яких відображає окремі аспекти спеціальності та інтегрує знання з кількох дисциплін фахової підготовки: економіки підприємства, економічного аналізу, фінансового обліку, організації і методики аудиту, управлінського обліку.

Екзаменаційні білети мають за змістом міжпредметний характер. Кожен білет містить теоретичні і практичні завдання.

Теоретичні завдання передбачають:

  • написання обґрунтованих відповідей на тестові завдання, що мають розкривати економічну сутність понять та розрахунок показників;

  • складання бухгалтерських проводок;

  • формулювання змісту господарських операцій на основі зазначеної кореспонденції рахунків.

Практичні завдання передбачають врахування особливостей бухгалтерського обліку на конкретному підприємстві. Для цього абітурієнту необхідно:

  • скласти бухгалтерські проводки;

  • обґрунтувати джерела інформації для проведення аудиту;

  • визначити методичні прийоми перевірки об’єкту обліку.

На поставлені завдання екзаменаційного білету слід відповідати чітко, обов’язково представляти розрахунки, надавати обґрунтовані висновки за одержаними результатами.

Критерії оцінки відповідей на поставлені завдання представлено в кожному білеті.

Порядок проведення іспиту визначається положенням про приймальну комісію КНУТД.
^

ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ТА ЇХ КОРОТКИЙ ЗМІСТРозділ 1. ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ.

Поняття основних засобів, їх класифікація і види оцінок. Синтетичний і аналітичний облік основних засобів.

Облік надходження основних засобів на підприємство в результаті придбання, обміну (на подібні та неподібні необоротні активи), безоплатного отримання, внесення до статутного капіталу, створення власними силами підприємства. Облік витрат на поліпшення основних засобів і витрат, пов’язаних з утриманням основних засобів в робочому стані (види та способи ремонту). Переоцінка основних засобів, порядок її проведення та облік. Поняття амортизації основних засобів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань. Облік амортизаційних відрахувань. Облік вибуття з балансу підприємства основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі, ліквідації.

Аналіз стану, наявності і руху основних засобів (обсяг і структура основних засобів, частка активної частини, частка працюючих основних засобів, рівень введення і вибуття основних засобів, фізичний і моральний стан); аналіз ефективності формування та використання основних засобів (середній строк експлуатації. середній вік основних засобів, рівень екстенсивного й інтенсивного використання обладнання, фондовіддача, фондомісткість, доходовіддача, рентабельність основних засобів).

Мета та завдання аудиторської перевірки, джерела інформації необоротних активів. Перевірка наявності та операцій з руху необоротних активів. Перевірка правильності документального відображення даних операцій. Перевірка правильності оцінки та переоцінки основних засобів, нарахування амортизації та проведення капітального та поточного ремонтів. Визначення терміна корисного використання основних засобів та нематеріальних активів.

Поняття та критерії визнання інших необоротних матеріальних активів. Методи нарахування амортизації. Облік надходження, зносу, вибуття інших необоротних матеріальних активів.

Визнання, класифікація і види оцінок нематеріальних активів. Облік надходження нематеріальних активів на підприємство в результаті придбання, обміну (на подібні та неподібні необоротні активи), безоплатного отримання, внесення до статутного капіталу, створення власними силами підприємства. Облік витрат, пов’язаних з експлуатацією нематеріальних активів. Порядок проведення та облік переоцінки нематеріальних активів. Поняття амортизації нематеріальних активів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань. Облік амортизаційних відрахувань. Облік вибуття з балансу підприємства нематеріальних активів.

Поняття довгострокових фінансових інвестицій, види їх оцінок. Класифікація фінансових інвестицій залежно від рівня впливу інвестора на інвестоване підприємство. Оцінка фінансових інвестицій на дату придбання, на дату балансу. Відображення в обліку операцій між інвестором і об’єктом інвестування. Особливості обліку фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства, а також для провадження спільної діяльності.

^ Розділ 2. ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ.

Поняття грошових коштів в національній та іноземній валюті. Поняття еквівалентів грошових коштів. Облік касових операцій: порядок їх ведення, операції з готівкою, ліміт каси, кореспонденція рахунків. Безготівкова форма розрахунків. Порядок відкриття, переоформлення і закриття поточних рахунків в установах банків. Розрахункове обслуговування. Облік операцій по поточному рахунку.

Аналіз наявності, динаміки і руху грошових коштів підприємства та їх еквівалентів. Розрахунок показників (інтервал захищеності, вільний потік грошових коштів, коефіцієнт покриття боргу, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт реінвестування, коефіцієнт виплати дивідендів, період обороту середнього залишку грошових активів).

Поняття, класифікація, оцінка виробничих запасів – матеріалів, готової продукції, товарів, незавершеного виробництва. Синтетичний і аналітичний облік виробничих запасів. Види оцінок запасів на дату: надходження, вибуття, балансу. Облік надходження запасів. Оприбутковування за рахунками постачальників, від підзвітних осіб, отриманих від засновників, створених власними силами на підприємстві. Накладні (транспортно-заготівельні) витрати: склад, порядок їх формування та розподілу, а також облік на рахунках. Методи та облік вибуття запасів. Оцінка вибуття за різними методами.

Аналіз рівня забезпеченості виробництва і реалізації продукції відповідними запасами товарно-матеріальних цінностей у попередньому і поточному періодах; ефективності використання виробничих запасів. Дослідження динаміки і питомої ваги виробничих запасів в обсязі оборотних активів; структури наявних у підприємства запасів товарно-матеріальних цінностей в розрізі їх видів і основних груп.

Розрахунок коефіцієнту оборотності запасів, середньої тривалості одного обороту запасів, матеріаловіддачі, матеріаломісткості. Аналіз асортименту і структури випуску і реалізації продукції

Поняття, критерії визнання та класифікація дебіторської заборгованості. Види оцінок дебіторської заборгованості. Синтетичний та аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості: дебіторська заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду; довгострокові векселі одержані; інша довгострокова дебіторська заборгованість. Синтетичний та аналітичний облік поточної дебіторської заборгованості: дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (забезпечена та не забезпечена векселями); дебіторська заборгованість за розрахунками (з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків); інша дебіторська заборгованість. Поняття резерву сумнівних боргів. Методи створення резерву сумнівних боргів. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий результат.

Аналіз стану, динаміки і структури дебіторської заборгованості. Розрахунок показників (коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, період погашення дебіторської заборгованості, частка дебіторської заборгованості в оборотних активах, співвідношення поточної дебіторської заборгованості і поточної кредиторської заборгованості).

Поняття та класифікація фінансових інвестицій. Процедура визнання та класифікації фінансових інвестицій з метою відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності підприємства. Бухгалтерський облік короткострокових фінансових інвестицій: облігацій.

Мета та завдання аудиторської перевірки, джерела інформації для проведення аудиту оборотних активів. Перевірка наявності та операцій з руху виробничих запасів, матеріальних цінностей та товарів. Перевірка правильності документального відображення даних операцій. Перевірка правильності оцінки та переоцінки запасів. Перевірка правильності визнання, оцінки та класифікації виробничих запасів, дебіторської заборгованості. Методи проведення перевірки касових операцій та операцій по банківських рахунках. Перевірка правильності документального відображення операцій з грошовими коштами. Перевірка законності готівково-грошових операцій. Перевірка розрахункових взаємовідносин економічного суб’єкта, ефективності його роботи з дебіторською заборгованістю: за роботи, товари, послуги; з підзвітними особами; з іншими дебіторами.

^ Розділ 3. ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.

Поняття та класифікація, порядок визначення та визнання зобов’язань при придбанні підприємством матеріальних та нематеріальних цінностей, послуг. Синтетичний та аналітичний облік з постачальниками: первинні документи, порядок розрахунків (з відстрочкою платежу або за одержаними авансами). Особливості обліку кредиторської заборгованості за придбані матеріальні цінності за умови отримання знижки. Оцінка зобов’язань за короткостроковими позиками. Поняття, види кредиту та порядок укладання кредитних угод. Варіанти надання банківського кредиту. Синтетичний та аналітичний облік кредитів банку: порядок оформлення кредитів, нарахування та сплати процентів, погашення суми кредиту.

Аналіз стану і своєчасності розрахунків з постачальниками та підрядниками. Аналіз стану і своєчасності розрахунків за кредитами банку.

Основи організації обліку праці та витрат на її оплату. Форми і системи оплати праці. Основна і додаткова заробітна плата. Мінімальна заробітна плата. Облік персоналу і використання робочого часу. Облік встановлених норм виробітку. Способи обліку виробітку при різних формах оплати праці. Нарахування заробітної плати. Утримання із заробітної плати. Державне пенсійне і соціальне страхування. Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці. Облік розрахунків з органами державного пенсійного і соціального страхування. Облік розрахунків з персоналом по інших операціях. Поняття та види платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємств, та за фінансовими санкціями, що справляються до бюджету. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за податками й платежами. Довгострокові позики, особливості їх обліку. Порядок розрахунку та сплати відсотків. Поняття довгострокових зобов’язань; графік погашення зобов’язання позичальником та порядок сплати ним відсотків. Сутність та класифікація оренди. Відображення орендних операцій в обліку та звітності орендаря, орендодавця.

Аналіз стану і структури оплати праці (визначення середнього рівня заробітної плати та інших середніх величин у цілому по підприємству). Аналіз руху працівників, зокрема, коефіцієнт обороту працівників, коефіцієнт плинності кадрів, коефіцієнт відновлення працівників, коефіцієнт постійності кадрів. Аналіз ефективності використання робочої сили. Аналіз стану, структури і динаміки розрахунків з бюджетом за податками і платежами та розрахунків з фондами соціального страхування.

Мета та завдання аудиторської перевірки, джерела інформації для проведення аудиту зобов’язань. Методи перевірки розрахункових взаємовідносин економічного суб’єкта, ефективності його роботи з кредиторською заборгованістю. Перевірка довгострокових та короткострокових займів. Аналіз потреб економічного суб’єкта в кредитах, умов отримання, джерел покриття, ефективності використання. Перевірка дотримання законодавства про оплату праці. Перевірка документального оформлення трудових відносин. Перевірка розрахунків з оплати праці. Перевірка розрахунків за іншими операціями з персоналом, в тому числі за розрахунками з відшкодування матеріальної шкоди. Перевірка правильності нарахування та сплати податків за розрахунками з фізичними особами. Перевірка правомірності використання економічними суб’єктами пільг за податками. Перевірка правильності нарахування та своєчасності розрахунків з бюджетом за видами податків та позабюджетними платежами. Перевірка відповідності даних бухгалтерського обліку даним, відображеним у звітності економічного суб’єкта. Перевірка використання економічним суб’єктом пільг з оподаткування.

^ Розділ 4. ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ.

Форми власності, поняття та визначення статутного капіталу. Порядок формування та змін статутного капіталу на підприємствах різних форм власності: державне, приватне підприємство, господарське товариство. Облік статутного капіталу на державному і приватному підприємстві. Облік статутного капіталу в господарських товариствах. Облік емісії (випуску) та продажу акцій. Облік розрахунків з учасниками. Облік неоплаченого капіталу. Поняття та оцінка резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку. Облік створення та змін резервного капіталу. Викуп акцій. Операції з викупленими акціями. Порядок та облік розподілу прибутку.

Аналіз стану і структури власного капіталу. Розрахунок показників (прибутковість власного капіталу, прибутковість активів, економічна додана вартість, фінансовий важіль, коефіцієнт оборотності власного капіталу, відношення суми позикових коштів до власного капіталу). Аналіз стану статутного капіталу і розрахунків з власниками Дослідження складу і структури статутного капіталу підприємства, зобов’язань перед власниками і їх питомої ваги в загальній сумі поточних зобов’язань. Розрахунок показників (прибутковість власного капіталу, прибуток на акцію, грошовий потік на акцію, дивідендна прибутковість акцій, коефіцієнт виплати дивідендів).

Мета та завдання аудиторської перевірки, джерела інформації для проведення аудиту складових власного капіталу. Перевірка правильності формування власного капіталу, своєчасності внесення змін до установчих документів в разі зміни статутного капіталу, законність створення фондів, правильність їх нарахування та використання. Перевірка правильності розрахунків з учасниками.

^ Розділ 5. ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.

Витрати на виробництво. Класифікація витрат по економічних елементах. Їх групування по економічних елементах, статтях калькуляції в плануванні та обліку. Завдання обліку витрат за їх елементами. Поняття та номенклатура елементів витрат. Облік матеріальних витрат, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизації необоротних активів, інших операційних витрат, інших витрат діяльності. Облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг). Облік витрат на допоміжних (підсобних) виробництвах. Облік втрат від браку. Незавершене виробництво. Витрати діяльності. Витрати операційної діяльності. Облік загальновиробничих витрат. Розподіл загальновиробничих витрат. Визначення готової продукції. Калькулювання фактичної виробничої собівартості готової продукції. Облік випуску готової продукції. Облік руху готової продукції в місцях зберігання і бухгалтерії.

Аналіз динаміки витрат на виробництво (динаміка складу і структури витрат на виробництво, складу і структури виробничої собівартості продукції в розрізі економічних елементів і калькуляційних статей). Аналіз питомої ваги окремих видів прямих витрат і непрямих витрат у виробничій собівартості продукції, зміни калькуляційних витрат на 1 грн. товарної продукції в цілому по підприємству, в розрізі прямих і непрямих витрат, питомої ваги втрат від браку у виробничій собівартості продукції, питомої ваги втрат від браку на 1 грн. товарної продукції.

Методи оцінки вибуття готової продукції. Облік продажу готової продукції. Доходи підприємства: визначення та класифікація. Облік доходів від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг).

Аналіз структури, стану і динаміки доходів діяльності звітного періоду (динаміка складу і структури зароблених підприємством доходів звітного періоду в розрізі груп класифікації за економічними елементами і за функціями). Розрахунок показників (коефіцієнт операційних витрат, операційні витрати на 1 грн. товарної продукції).

Собівартість реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг). Облік адміністративних витрат. Облік інших витрат операційної діяльності. Інші витрати звичайної діяльності. Надзвичайні витрати. Облік доходів і витрат від іншої операційної діяльності. Облік результатів діяльності від участі в капіталі. Облік доходів і витрат фінансової діяльності. Облік доходів і витрат іншої звичайної діяльності.

Аналіз фінансових результатів діяльності та ефективність їх використання. Розрахунок показників (коефіцієнт валового прибутку, коефіцієнт операційного прибутку, коефіцієнт чистого прибутку, оборотність активів, ефективність їх використання).

Порядок обчислення і сплати податку на прибуток. Облік податкових різниць з податку на прибуток. Облік формування фінансових результатів від усіх видів діяльності. Облік використання прибутку на створення резервного капіталу. Облік нарахування та виплати дивідендів учасникам товариства. Оподаткування дивідендів.

Мета та завдання аудиторської перевірки, джерела інформації для проведення аудиту витрат, доходів і фінансових результатів. Перевірка правильності визнання, оцінки та класифікації витрат, ведення обліку витрат, які входять до складу собівартості продукції, документального оформлення внутрішніх виробничих процесів. Перевірка правильності калькулювання витрат. Перевірка правильності відображення реалізації продукції (визнання, оцінка) відповідно до прийнятої облікової політики. Перевірка документального підтвердження відвантаження та реалізації продукції. Перевірка достовірності, визначення та відображення фінансових результатів.

^ Розділ 6. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК.

Класифікація витрат згідно з метою їх використання. Одиниці витрат. Центри витрат: сутність, характеристика. Центри прибутку: сутність, характеристика. Функціональний аналіз витрат. Прямі і побічні витрати, собівартість. Виробнича собівартість і витрати звітного періоду. Поведінка витрат - різноманітні моделі. Постійні, змінні, напів- змінні і ступінчасті витрати.

Класифікація і аналіз накладних витрат. Мета та послідовність виділення витрат. Розміщення і розподіл виробничих накладних витрат. Поглинання накладних витрат. Загальні і цехові норми поглинання. Бухгалтерський облік накладних витрат.

Визначення об'єкту витрат і мета калькулювання. Загальна характеристика систем калькулювання. Система калькулювання повних витрат та її практичне застосування. Калькулювання собівартості за замовленнями, для партій виробів і за контрактами. Віднесення прямих витрат до об'єкту калькулювання. Принципи і методи розподілу накладних витрат. Суть калькулювання змінних витрат і його практичне застосування. Порівняльна характеристика систем обліку повних та змінних витрат.

Мета і методи аналізу взаємозв'язку: витрати - обсяг - прибуток (ВОП). Суть аналізу взаємозв'язку «витрати - обсяг виробництва - прибуток» та сфера його застосування. Беззбитковість застосування аналізу беззбитковості. Визначення точки беззбитковості. Розрахунок обсягу діяльності, який необхідний для отримання бажаного прибутку. Визначення прибутку при певному обсязі діяльності. Стандартний графік беззбитковості. Графік взаємозв'язку прибутку та обсягу виробництва. Графік маржинального доходу. Методи аналізу чутливості прибутку. Запас міцності та ступінь ризику. Порівняння звітів про прибуток. Диференціальний аналіз. Маржинальний аналіз. Структура витрат і операційний важіль.

Прийняття рішення; характеристика процесу (етапів). Загальна характеристика процесу прийняття рішення. Зміст та типи операційних рішень. Релевантна інформація: сутність, критерії, визначення, характеристика даних. Альтернативні рішення. Фактори, що впливають на прийняття рішення. Аналіз витрат і доходів для прийняття рішення стосовно розширення або скорочення діяльності. Основні фактори, що впливають на ціноутворення. Альтернативні підходи до ціноутворення. Методи визначення ціни. Ціноутворення на основі собівартості. Підходи до визначення націнки. Ціноутворення на основі вартості часу і матеріалів.

Принципи і об'єкти інвестиційного аналізу. Види інвестиційних рішень. Стадії бюджетування капітальних вкладень. Об'єкти інвестування. Визначення релевантної інформації для інвестиційного аналізу. Грошові потоки в процесі довгострокових інвестицій. Концепція вартості грошей з урахуванням часу. Дисконтування грошових потоків. Методи оцінки проектів капітальних вкладень, що враховують вартість грошей у часі: чиста теперішня вартість; внутрішня норма прибутковості. Методи оцінки, що не враховують вартість грошей у часі: період окупності, облікова норма прибутковості. Переваги і недоліки наведених методів оцінки. Вплив податків та інфляції на оцінку проектів. Раціонування проектів капітальних вкладень. Мета раціонування. Проблеми порівняльної оцінки різних проектів. Індекс прибутковості. Аналіз чутливості проектів. Критерії вибору проекту.

Суть бюджетування та види бюджетів. Бюджетування: сутність, види. Роль бюджетного планування і контролю в системі управління. Визначення і характеристика бюджетів. Напрямки бюджетування та види бюджетів. Бюджетні центри. Операційні бюджети продажу, виробництва, запасів, закупівлі, витрат. Підготовка бюджетного звіту про прибуток. Бюджет грошових коштів. Операційні та фінансові бюджети і зведений бюджет. Управління бюджетуванням. Методи бюджетування. Гнучкий бюджет. Бюджетний контроль. Звіт про виконання бюджету. Відхилення: сутність, причини, аналіз, управління.
  1   2   3   4

Скачать 366.48 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты