Домой

Аудиторський звіт незалежного аудитора щодо фінансових звітів приватного акціонерного товариства “Кримський титан”
НазваниеАудиторський звіт незалежного аудитора щодо фінансових звітів приватного акціонерного товариства “Кримський титан”
страница1/5
Дата21.03.2013
Размер0.49 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Відповідальність управлінського персоналу
Відповідальність аудитора
Пояснювальний параграф 1.
Пояснювальний параграф 2. Висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів.
1. Облік необоротних та нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів та їх зносу (амортизації).
Загальний відсоток зношеності
3. Довгострокові фінансові інвестиції.
4. Довгострокова дебіторська заборгованість.
5. Інвестиційна нерухомість.
Первісна (переоцінена)
7. Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги.
Чиста реалізаційна вартість
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом.
8. Грошові кошти та їх еквіваленти.
10. Витрати майбутніх періодів.
11. Власний капітал.
12. Забезпечення наступних витрат та платежів.
Витрати з податку на прибуток, з них
14. Кредити та позики.
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4   5


АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ

незалежного аудитора щодо фінансових звітів

приватного акціонерного товариства “Кримський ТИТАН”


Керівництву та акціонерам

приватного акціонерного товариства „Кримський ТИТАН"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку


Ми, незалежні аудитори ТОВ "Аудиторська фірма "Арка", провели аудиторську перевірку фінансової звітності приватного акціонерного товариства "Кримський ТИТАН" (далі - Підприємство), що включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати за 2011 рік, звіт про власний капітал за 2011 рік, звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, примітки до цих звітів.


^ Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.


^ Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудита.


При складанні висновку аудитор керувався:

- положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528. Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджені рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. №1360.

- нормами Міжнародного стандарту аудиту № 700 (переглянутий) «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності»;

- нормами Міжнародного стандарту аудиту № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора»;

- нормами Міжнародного стандарту аудиту № 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».


В ході проведення аудиту аудитор керувався Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також зобов’язують нас планувати та проводити перевірку з метою отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не місять в собі суттєвих викривлень.

В ході аудиту виконанні необхідні, за судженням аудитора, аудиторські процедури, які необхідні для отримання аудиторських доказів стосовно показників, розкритих у фінансових звітах. До таких процедур, зокрема, входить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудиторами розглянуті заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики, пройнятість облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Пiд час аудиторської перевiрки було проаналiзовано принципи облiкової полiтики компанiї, розглянуто правильнiсть застосованих управлiнським персоналом компанiї:

- принципiв оцiнки, класифiкацiї та розкриття iнформацiї за видами матерiальних статей та активiв балансу та правильнiсть вiдображення результатiв проведеної в звiтному перiодi інвентаризації;

- принципiв визначення розмiру та розкриття iнформацiї за зобов'язаннями та правильнiсть вiдображення результатiв iнвентаризацiї зобов'язань компанiї за звiтний перiод;

- принципiв визначення та розкриття iнформацiї про власний капiтал, його структуру та призначення;

- концептуальних основ пiдготовки фiнансових звiтiв та фiнансової звiтностi в цiлому, та отримано достатньо доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї щодо окремих фiнансових звiтiв та звiтностi в цiлому.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.


Висновок

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією запасів та необоротних активів, що була проведена у 2011р., оскільки аудитори не були залучені до цього процесу. У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються, неучасті аудитора в інвентаризації активів, ми не висловлюємо думку про фактичну кількість запасів, однак ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність Підприємства та на стан справ у цілому.


Ми підтверджуємо те, що, за винятком обмежень, зазначених вище, отримана інформація дає дійсне та повне уявлення про реальний склад активів, пасивів, результати діяльності та рух коштів суб'єкта перевірки. Господарсько-фінансова діяльність здійснюється у відповідності до законодавства України. На нашу думку, фінансові звіти подають справедливо і достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПрАТ «Кримський ТИТАН» станом на 31 грудня 2011р., а також результат діяльності та рух грошових коштів за 2011 рік, згідно з Національними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку і відповідають законодавству України.


Не додаючи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, думка щодо якої вимагається у розділі II Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 1528 від 19.12.2006р. та Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджені рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. №1360.


Директор ТОВ "АФ „АРКА” О.І. Михайлова


Сертифікат аудитора серії А №004934, виданий рішенням АПУ від 30.11.2001р. №104, чинний до 30.11.2015р.


29 березня 2012р.

місто Київ, Україна


ТОВ "Аудиторська фірма "Арка" здійснює діяльність на підставі свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2698, виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 28 вересня 2001 року №103, дійсного до 29 вересня 2016 року.


Даний аудиторський висновок слід розглядати разом з Пояснювальними параграфами 1 та 2, що розміщені на сторінках 4-25 та Фінансовими звітами, що розміщені на сторінках 25-33.

^ Пояснювальний параграф 1.

Додаткова інформація щодо елементів аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності, що рекомендована Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1528.


Основні відомості про аудитора.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Аудиторська фірма “Арка”.

Код ЄДРПОУ 31520115.

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2698, видане рішенням Аудиторської палати України від 28 вересня 2001 року №103.

Керівник: Михайлова О.І., сертифікат серії А №004934 від 30.11.2001р.

Юридична адреса: м. Київ, вул. Промислова, 4, тел./факс 507 25 54.

Фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Богомольця, 5, тел./факс 507 25 54.


Основні відомості про акціонерне товариство.

Повна назва – Приватне акціонерне товариство „Кримський ТИТАН”.

Організаційно-правова форма – приватне акціонерне товариство.

Код ЄДРПОУ – 32785994.

Юридична адреса та фактичне місцезнаходження – 96012, Автономна республіка Крим, Північна промзона, м. Армянськ.

Зареєстровано – Підприємство створене 31 серпня 2004 року на базі цілісного майнового комплексу Державної акціонерної компанії „Титан”. Засновниками товариства стали ДАК „Титан” та інвестор в особі німецької компанії, яким належать пакети акцій 50% плюс 1 акція та 50% мінус 1 акція відповідно.


Основні види діяльності та організаційна структура.

ПрАТ „Кримський ТИТАН” один з найбільших виробників діоксиду титану у Східній Європі, якому належить 1,8% світового ринку діоксиду пігментного титану. Експорт продукції здійснюється до 53 країн світу й становить більш 70 % від загальних обсягів реалізації. Також Підприємство виробляє мінеральні добрива, червоний залізоокисний пігмент, сірчану кислоту, сірчанокислий алюміній, залізний купорос, рідке скло.

До складу Підприємства входять: головне підприємство ПрАТ „Кримський ТИТАН” і дві філії – «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» і «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат», напрями діяльності яких є розвиток гірничого, видобувного, збагачувального та металургійного виробництв.

ПрАТ “Кримський ТИТАН” є засновником (власником) дочірніх підприємства:

ДП “Телерадіокомпанія «Північний Крим»” ПрАТ "Кримський ТИТАН", код ЄДРПОУ 31314658 зареєстровано 13.06.2001 р., за №11381200000000130 міською радою м. Армянська. Основними видами діяльності є виробництво та розповсюдження, трансляція телепрограм по ефірному та кабельному телебаченню, радіопрограм за всіма видами мовлення. Підприємницька діяльність розпочата з 13.06.2001 р.

ДП “Торговий дім” ЗАТ "Кримський ТИТАН", код ЄДРПОУ 30456154, зареєстровано 12.07.2001 р., за №11381200000000034 міською радою м. Армянська. Діяльність не здійснює, підприємство перебуває у стадії ліквідації.


Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.

Договір № 12/01-12/64/з від 12 січня 2012 року.

Перевірка проводилась у приміщенні управління заводу ПрАТ "Кримський ТИТАН": з 19.03.2012 – 29.03.2012.


Перелік перевіреної інформації.

Аудитором були перевірені та проаналізовані бухгалтерські реєстри і фінансова звітність Підприємства, яка відображає фінансово-господарську діяльність Підприємства, а саме:

Баланс станом на 31.12.2011 рік;

Звіт про фінансові результати за 2011 рік;

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік;

Звіт про власний капітал за 2011 рік;

Примітки до цих звітів за 2011 рік.

Перелічені фінансові звіти додаються. Також ми здійснили аудиторську перевірку на предмет відповідності компонентів фінансових звітів встановленим нормативам, зокрема національним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку.

.


^ Пояснювальний параграф 2. Висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів.


Формування викладеної аудитором думки щодо фінансової звітності Підприємства базується на результатах перевірки окремих її статей. У ході аудиту зроблено наступні висновки про розкриття цих статей у фінансовій звітності ПрАТ "Кримський ТИТАН".


^ 1. Облік необоротних та нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів та їх зносу (амортизації).

Найбільшу частку у вартості необоротних активів складають основні засоби, які внесені ДАК “Титан”, як внесок до статутного фонду ПрАТ „Кримський ТИТАН”. Первісне визнання основних засобів, внесених ДАК „Титан”, здійснювалось по їх справедливій вартості, що визначалась на основі результатів незалежної оцінки професійного експерта. Ці основні засоби амортизуються на протязі строку їх корисного використання.

Основні засоби філій, включаючи будівлі, машини та офісне обладнання, орендовані у Фонду держмайна. Орендовані основні засоби є власністю держави, але обліковуються на балансі Підприємства, так, як це передбачено договором оренди. Відповідно до умов договору, Підприємство повинно здійснювати інвестиції в основні засоби, включаючи проведення будь-яких видів ремонтів та поліпшень, за рахунок амортизаційних відрахувань, нарахованих на орендоване державне майно.

Об’єкти основних засобів, придбані або створені власними силами Підприємства, оприбутковуються на баланс за первісною вартістю. В балансі вартість основних засобів показується за мінусом нарахованого зносу (амортизації). Вартість активів, що створенні господарським способом, включає в себе вартість матеріалів, заробітної плату основних робітників та відповідну частину виробничих накладних витрат. Витрати, понесені на заміщення частини одиниці основних засобів, обліковується окремо, капіталізуються, а балансова вартість тієї частини, яка була замінена, списується. Інші наступні витрати капіталізуються тільки тоді, коли вони збільшують економічні вигоди, які може принести ця одиниця основних засобів у майбутньому. Всі інші витрати визнаються у звіті про прибуток і збитки як витрати за період, в якому вони були понесені.

Підприємство в своїй діяльності використовує земельні ділянки на правах оренди та на правах постійного користування. За користування земельними ділянками Підприємство сплачує податок на землю та орендну плату, які нараховуються щорічно на основі загальної площі ділянок і характеру їх використання таких об'єктів.

Нарахування зносу необоротних активів в бухгалтерському обліку здійснюється з використанням прямолінійного методу. Термін корисного використання і відповідні норми амортизації визначаються для кожного об’єкту згідно з затвердженими на підприємстві стандартами.

Підприємство вважає, що в балансі на 31 грудня 2011 року не існує ознак того, що вартість очікуваного відшкодування необоротних активів не відповідає сумі їх балансової вартості. Згідно вимог п.7 П(С)БУ 28 „Зменшення корисності активів”, у разі наявності ознак зменшення або відновлення корисності активу Підприємство визначає суму очікуваного відшкодування активу. При складанні балансу за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, збитки від знецінення цих активів Підприємством не визнавались.

На 31 грудня 2011 р. балансова вартість основних засобів, переданих в заставу з метою забезпечення банківських кредитів, складає 313963 тис. грн. (2010 рік – 245675 тис. грн.)

Інформація про рух основних засобів за 2011 рік, яка розкрита Підприємством у розділі ІІ "Основні засоби" Приміток до річної фінансової звітності, відповідає даним бухгалтерського обліку Підприємства за перевірений період.

Основні засоби представлені таким чином:

Групи основних засобів

Залишкова вартість на 31.12.2010,

тис. грн.

Залишкова вартість на 31.12.2011,

тис. грн.

Будинки, споруди та передавальні пристрої

495 002

495297

Машини та обладнання

407 536

410059

Транспортні засоби

24 918

31984

Інструменти, прилади, інвентар, меблі

9 407

10618

Багаторічні насадження

178

118

Малоцінні необоротні матеріальні активи

3 681

3802

Інші

2 584

3194

Всього:

943306

955072


Зношеність об"єктів основних засобів складає:


Групи основних засобів

на 31.12.2010,

%

на 31.12.2011,

%

Будинки, споруди та передавальні пристрої

34,31%

37,59%

Машини та обладнання

48,12%

52,26%

Транспортні засоби

64,27%

61,23%

Інструменти, прилади, інвентар, меблі

75,26%

75,15%

Багаторічні насадження

51,89%

68,11%

Малоцінні необоротні матеріальні активи

80,57%

82,62%

Інші

77,61%

75,88%

^ Загальний відсоток зношеності:

43,77%

47,33%


Нематеріальні активи приймаються в бухгалтерському обліку за собівартістю за вирахуванням накопиченого зносу. У 2011 році збитки від знецінення нематеріальних активів не визнавались.

Інформація про рух нематеріальних активів за 2011 рік, яка розкрита Підприємством у розділі І "Нематеріальні активи" Приміток до річної фінансової звітності, відповідає даним бухгалтерського обліку Підприємства за перевірений період.

Нематеріальні активи представлені наступним чином:

Групи нематеріальних активів

Залишкова вартість на 31.12.2010,

тис. грн.

Залишкова вартість на 31.12.2011,

тис. грн.

Права користування природними ресурсами

1732

838

Права користування майном

2

2

Права на комерційні позначення

150

129

Авторські та суміжні з ними права

239

227

Інші (в т.ч. права на використання програмного забезпечення)

631

474

Всього:

2754

1670
  1   2   3   4   5

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты