Домой

Аудиторська фірма “Фінком-Аудит”
Скачать 210.13 Kb.
НазваниеАудиторська фірма “Фінком-Аудит”
Дата20.03.2013
Размер210.13 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Відповідальність аудитора
Кредитний портфель Банку за групами ризику
Подобные работы:

Аудиторська фірма “Фінком-Аудит”

Україна,01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35 – А, Свідоцтво АПУ № 0618
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

Незалежної аудиторської фірми «Фінком-Аудит»

за наслідками аудиту фінансової звітності ТОВ „Фортуна-банк” за 2008 рік


Учасникам та Правлінню

ТОВ „Фортуна-банк”

Національному банку України

Нами була проведена аудиторська перевірка річних фінансових звітів ТОВ „Фортуна-банк” (надалі-Банк), що додаються, які включають баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, загальну інформацію про діяльність Банку за рік, що минув на зазначену дату, опис основних принципів облікової політики та інші примітки до звітів за рік станом на (кінець дня) 31 грудня 2008р.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності з порядком ведення бухгалтерського обліку в банках України та згідно вимог щодо розкриття інформації відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають певним обставинам.

^ Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку згідно з вимогами законодавства України та Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Під час оцінки цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам.

Аудит включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансових звітів, оцінку ризиків, пов’язаних з проведенням операцій з інсайдерами та пов’язаними особами.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

Висновок

На нашу думку, як зазначено в аудиторському звіті, в примітці 2.4. „Якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стан дебіторської заборгованості”, Банку необхідно більш зважено підходити до визнання фінансового стану позичальників та посилити моніторинг кредитних ризиків, які притаманні кредитним операціям.

Результат перевірки, за винятком питання про яке йдеться у попередньому параграфі, дає підставу стверджувати, що фінансові звіти справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан Банку на 31.12.2008р., а також результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився, відповідно до законодавства України та вимог Національного Банку України


Директор аудиторської фірми “Фінком-Аудит” О. А. Мазур

(Свідоцтво АПУ № 0618,сертифікат аудиторів банків 0000005

Свідоцтва НБУ №0000028 від 30.08.2007 р. про внесення

в реєстр аудиторів банків) від 15.01.2007 р.)

м. Київ,22 квітня 2009р


Звіт незалежних аудиторів у відповідності до інших законодавчих та регулятивних вимог


1. Завдання і представлення.


Згідно з договором № 46 від 07.10.2008 р. укладеним між аудиторською фірмою “Фінком–Аудит” (Свідоцтво Аудиторської Палати України про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0618 від 15 грудня 2005 р. та Свідоцтва НБУ №0000028 від 30.08.2007 р. про внесення в реєстр аудиторів банків) та ТОВ „Фортуна-банк” надалі “Банк”, проведена перевірка річної фінансової звітності Банку за період з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 .

Масштаб аудиторської перевірки визначається аудиторами у відповідності статті 69 Закону України „Про банки та банківську діяльність” та п.3.3. „Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності”, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 9 вересня 2003 №389 із змінами та доповненнями.

Метою нашої роботи було отримання підтверджень щодо:

  • відповідності складання річної фінансової звітності Банку за 2008 рік вимогам Інструкції „Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України”, затвердженої Постановою Правління Національного банку України №480 від 27.12.2007 р. зі змінами та доповненнями;

  • відповідності обсягу активів та зобов’язань Банку за строками погашення, яка базується на підставі аналізу статистичної форми №631 „Звіт про структуру активів та пасивів за строками” затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 р. №124 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 р. за №353/7674 (зі змінами);

  • якості управління активами та пасивами Банку;

  • якості кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стану дебіторської заборгованості;

  • достатності резервів та капіталу Банку, у тому числі, щодо відповідності формування капіталу Банку, фондів, резервів вимогам нормативно-правових актів Національного банку;

  • оцінки системи управління ризиками банку та операцій з інсайдерами/пов‘язаними особами;

  • адекватності бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку.

При формуванні аудиторського висновку застосовувався принцип суттєвості, який визначається в залежності від впливу вказаних аспектів на прийняття рішень користувачами фінансової інформації.

Джерелом інформації, яка використана в цьому звіті є дані річної фінансової звітності Банку за 2008 рік. Аудиторська перевірка планується і проводиться шляхом тестування залишку по рахунку або класу операцій та застосування аудиторської вибірки.

Цей звіт призначено для інформації та використання керівництвом Банку та Національним банком України та не може бути використаний будь-якою іншою стороною. При ознайомленні з цим звітом необхідно враховувати обмежений характер процедур з оцінки питань пов’язаних з діяльністю Банку та організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.

Крім того, потрібно враховувати, що критерії оцінки цих питань, пов’язаних з діяльністю Банку та організацією системи бухгалтерського обліку можуть відрізнятись від критеріїв, що застосовуються Національним банком України.


2. Процедури та висновки


2.1. Перевірка відповідності складання річної фінансової звітності Банку за 2008 рік вимогам Інструкції „Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України”, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України №480 від 27.12.2007 р.


Процедури Під час проведення аудиту нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності Банку.

Фіксуємо що фінансова звітність підготовлена відповідно до Законів України „Про банки і банківську діяльність”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та ґрунтується на основних вимогах щодо розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України.

Банк дотримується фінансової дисципліни при виконанні передбачених статутом операцій та є забезпеченим відповідним джерелом коштів для своєчасного виконання зобов’язань та розвитку Банку.

Фінансова звітність складена по реальним операціям за період що минув, які були скориговані з тим, щоб обґрунтувати визнання фінансових активів та зобов‘язань за справедливою вартістю. Зазначені оцінки базуються на інформації наявній на дату складання фінансової звітності. Операції банку відображаються в обліку в періоді їх здійснення. Операції в іноземній валюті відображаються у фінансовій звітності у національній валюті України по офіційному курсу гривні до іноземних валют на дату здійснення операції або складання звітності.

Вибіркова аудиторська перевірка охоплює всі суттєві статті балансу і дозволяє зробити висновок про відсутність істотних недоліків, які можуть вплинути на фінансові результати та звітність Банку.

Висновок: Ми зазначаємо, що в усіх суттєвих аспектах подана річна звітність відображає результати діяльності Банку, його майновий і фінансовий стан. Банк дотримується фінансової дисципліни при виконанні передбачених статутом операцій та є забезпеченим відповідним джерелом коштів для своєчасного виконання зобов’язань і розвитку Банку.


2.2.Перевірка відповідності обсягу активів та зобов’язань Банку за строками погашення.


Процедури: За основу критеріїв розкриття інформації відповідності обсягу активів та зобов’язань Банку за строками погашення, було прийнято вимоги зі складання статистичної звітності та алгоритм складання форми №631 „Звіт про структуру активів та пасивів за строками” затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 р. №124 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.05.2003р. за №353/7674 (зі змінами).

На кінець дня 31 грудня 2008 року загальні активи/пасиви за даними балансу Банку склали 1 157 840 тис.грн. Джерелом фінансування активних операцій були залучені кошти у розмірі 967 314 тис.грн. та власний капітал у розмірі 179 521 тис.грн.

Обсяг високоліквідних активів (кошти у касі та на кореспондентських рахунках, коштів в інших банках) становив 144 587 тис.грн. або 12,5 % від загальних активів банку.

Розрахунок ресурсних позицій (розривів ліквідності) Банку здійснюється над балансовими активами та зобов'язаннями Банку відповідно до термінів їх повернення згідно угод, договорів та інших документів у розрізі валют та загальний у всіх валютах.

Аналіз нормативів ліквідності банку за станом на 01.01.2009 р. показав, що банк на зазначену дату здатен забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, що визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками і сумами інших джерел та напрямків використання коштів.

Але у розрізі валют та за строками у структурі активів і пасивів банку присутні розриви між співвідношенням активів та пасивів, а саме:

1. У структурі короткострокових активів та пасивів банку:

  • строком від 2 до 7 днів -1501 тис. грн. або 0,1% від активів Банку;

  • строком від 93 до 183 днів – 70397 тис.грн. або 5,9% від активів Банку;

  • строком від 275 до 365 днів – 79008 тис. грн. або 6,7% від активів Банку

Аналіз невідповідностей за строками до погашення активів та пасивів свідчить, що рівень ліквідності не перевищував рекомендовані Національним Банком України межі ( не більше – 10% загальних активів).

Від‘ємний розрив ліквідності по короткострокових коштах перекривається ліквідними коштами більшої строковості. Банк розміщує довгострокові пасиви в короткострокові активи, переважно на міжбанківському ринку, а також короткострокові кошти клієнтів. Зазначена від‘ємна невідповідність між активами та пасивами не несе значного навантаження на стан ліквідності Банку.

Для аналізу строкового розриву ліквідності Банк проводить централізовану політику управління ліквідністю як у національній валюті, так і в розрізі окремих валют, здійснюючи постійний контроль за забезпеченням певної частки ліквідних активів у загальній структурі балансу Банку.

Основним засобом вимірювання ризику ліквідності ринку є визначення ступеня ліквідності різних видів активів банку та обчислення процентної частки активів з високою ліквідністю до загальних активів банку та до активів з низькою ліквідністю.

Головною метою управління ризиками ліквідності є гарантування постійної ліквідності та платоспроможності банку з дотриманням всіх регламентованих вимог щодо них.

Станом на 01.01.2009 р. нормативи Банку наступні: норматив миттєвої ліквідності (Н4) – 45,6%; норматив поточної ліквідності (Н5) – 117,9%; норматив короткострокової ліквідності (Н6) – 22,96%.

Висновок: а) наведені дані форми №631 „Звіт про структуру активів та пасивів за строками” свідчать про достатню збалансованість за строками погашення та розміщення активів та зобов’язань Банку;

б) активи і пасиви за строками погашення між собою у цілому узгоджені; рівень ліквідності є достатнім.


2.3. Аудит якості управління активами та пасивами Банку.


Процедури. Виходячи з того, що Національним банком України не встановлені чіткі вимоги до критеріїв визначення якості управління активами та пасивами, нами були прийняті вимоги Національним банком України щодо схожих питань.

Політика управління активами і пасивами орієнтована на втілення надійності, прибутковості операцій та підтримування ліквідності балансу. Для цього склад активів урізноманітнено з метою досягнення розумної рівноваги між прибутковістю, ризиком та ліквідністю по відношенню до загальних пасивів і капіталу.

Метод обліку активів та пасивів Банку базується на обґрунтованості й точності в обліку та звітності показників за відповідними рахунками (статтями), достовірності визначення вартості об’єктів обліку у грошовій формі. В обліку і фінансових звітах використовуються методи оцінки вартості активів і зобов’язань за історичною (первісною) вартістю придбання, зобов’язання за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов’язання.

Загальна сума активів Банку за 2008 рік збільшилась на 653 672 тис.грн.

Загальна структура активів Банку свідчить про виважене ставлення Банку до якості своїх активів. Такий підхід дозволяє Банку ефективно управляти ними та досягати позитивного результату за кожною активною операцією. Управління активами вирішувало проблему прибутковості, дотримання нормативів ліквідності та контролю притаманних Банку ризиків. Протягом року постійно здійснювалась диверсифікація активів з метою оптимізації їх структури та адекватного реагування на зміну економічних умов діяльності самого Банку, потреб клієнтів, перспектив розвитку окремих сегментів ринку послуг та бізнесу в Україні.

Розкриття інформації за видами активів, у фінансовій звітності Банку, відповідає вимогам Національного банку України та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

У 2008 році відбулось збільшення сум зобов’язань на 580 322 тис.грн. у зв’язку з тим, що станом на 01.01.2009 року у Банка суттєво зросла заборгованість по статтям „Кошти банків” на 85 781 тис.грн. ,та „Кошти юридичних осіб” на 440583 тис.грн.

Розкриття інформації про зобов‘язання у фінансовій звітності Банку відповідає вимогам Національного банку України та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Фінансовий результат діяльності Банку, як показник здатності Банку генерувати достатній рівень прибутку для компенсацій всіх своїх втрат, а також забезпечення реального прибутку на вкладений капітал учасників, наведено в формі „Звіт про фінансові результати ” та примітках до фінансової звітності .

Загальна сума доходів та витрат підтверджена: договорами, актами, розпорядженнями, відомостями з нарахування процентів, меморіальними ордерами та платіжними дорученнями Банку та клієнтів.

На думку аудиторів за результатами проведених аудиторських процедур з перевірки достовірності обліку доходів і витрат Банку у 2008 році та достовірності „Звіту про фінансові результати ” за 2008 рік, забезпечено розумну основу для аудиторського висновку про загальний розмір отриманого у 2008 році чистого прибутку Банку , який становить 13 350 тис.грн.

Висновок: а) якість управління активами і пасивами Банку засвідчуємо як задовільну;

б) керівництво Банку на належному рівні забезпечує управління активами і пасивами.

В цілому, управління активами та пасивами Банку спрямоване на отримання максимального прибутку від проведення банківських операцій при забезпеченні виконання зобов'язань вчасно та в повному обсязі


2.4. Якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стан дебіторської заборгованості.


Процедури. За основу критеріїв розкриття інформації про якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стану дебіторської заборгованості було прийнято вимоги Положення „Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 06 липня 2000 року № 279, із змінами та доповненнями;Положення „Про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами”, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 02 лютого 2007 року № 31, із змінами та доповненнями; Положення „Про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості”, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 13 грудня 2002 року № 505, із змінами та доповненнями; Положення „Про порядок формування обов’язкових резервів для банків України”, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 16 березня 2006 року № 91, із змінами та доповненнями

Якість кредитного портфеля.

У Балансі Банку кредити відображаються за сумою основного боргу за мінусом резервів на потенційні збитки. У порівнянні з 01.01.2008 р., станом на 01.01.2009 р. кредитний портфель клієнтів збільшився на 645 017 тис. грн.

Станом на 01.01.2009 р. кредити диверсифіковані в галузевому розрізі, тому ризик погіршення якості кредитного портфелю через окремі галузеві кризи є помірним.

Слід зауважити, що протягом року в Банку була присутня концентрація кредитних вкладень за окремими видами економічної діяльності та у розрізі одного контрагента.

Згідно з вимогами Національного банку України (Постанова № 279) та внутрішніх положень стосовно щомісячного розрахунку резерву, Банк здійснює класифікацію кредитних операцій шляхом проведення інвентаризації кредитного портфелю. В результаті, кредитні операції (з урахуванням позабалансових зобов’язань) були структуровані Банком за відповідними категоріями ризику таким чином :
^

Кредитний портфель Банку за групами ризику

Таблиця №1
(тис.грн.)

Категорія ризику

На 31.12.08 р.

На 31.12.07 р.

Стандартні

443357

147941

Під контролем

656421

242876

Субстандартні

26024

7186

Сумнівні

5459

2472

Безнадійні

4171

2525

Усього

1135432

413000


З метою контролю за станом кредитної заборгованості Банк здійснює: регламентовані процедури використання кредитних продуктів; оцінку кредитоспроможності позичальника у відповідності із внутрішньобанківськими положеннями, та оцінку його фінансового стану за власною методикою; проводить перевірку застави, контроль рух коштів по рахунках клієнтів, відслідковує обороти по рахунках в інших банках, перевіряє залишки по товарах в обороті та ін.

Станом на 01.01.2009р. обсяг фактично сформованого резерву під заборгованість за кредитами становить 32 341 тис.грн., що становить 2,85% від загальної заборгованості за кредитними операціями. Класифікація кредитів за групами ризику щомісячно розглядається та затверджується на засіданні Кредитного комітету.

Класифікація якості портфеля активних операцій в цілому адекватно відображається за допомогою внутрішніх показників (методика визначення фінансового стану позичальника, яка викладена у внутрішньобанківських положеннях банку в цілому відповідають вимогам Положення „Про порядок формування та використання резерву для можливих втрат за кредитними операціями банків”).Резерви під втрати за активними операціями можна вважати достатніми та такими, що покривають можливі збитки.

Зауважуємо, що Банк повинен звернути увагу на ситуацію щодо погіршення фінансового стану таких позичальників як: ТОВ «Фактор – Ексім” - договори №04К-КЛ/105 від 26.08.2008 р. та №04К-КЛ/154 від 11.12.2004 р.; ТОВ “Златосвіт” – договір №04-К/122 від 25.09.2008 р.; ТОВ “Елізіум Пласт” – договір №04К-К/114 від 07.11.2007 р.; фізичної особи Неділько І.І. – договір №17К-К/40-ф від 18.07.2008 р.

Фіксуємо, що Банку необхідно постійно вдосконалювати та контролювати внутрішні положення щодо кредитування в частині встановлення лімітів по видачі кредитів в галузеві напрямки; методик про проведення оцінки фінансового стану позичальників як на стадії розгляду та надання кредитів так і під час їх супроводження; дотримуватись вимог Законів України “Про іпотеку” та “Про страхування” в частині здійснення страхування нерухомого майна переданого в іпотеку Банку.

Станом на 31 грудня 2008 року, за даними Банка, значення нормативів кредитного ризику відповідно становлять:

- норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента Н7 (нормативне значення не більше 25%) - 24,79;

- норматив великих кредитних ризиків Н8 (нормативне значення не більше 800%) – 487,34;

- норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру Н9 (нормативне значення не більше 5%) – 1,35;

- норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам Н10 (нормативне значення не більше 30%) – 2,29

Висновок: а) аналіз наданої Банком інформації стосовно кредитних операцій адекватно відображає структуру кредитного портфеля банку; кредитний портфель банку характеризується достатнім рівнем забезпеченості;


б) якість кредитного портфеля можна вважати задовільною.


Якість портфеля цінних паперів.

Станом на кінець дня 31 грудня 2008 року вкладення в цінні папери у Банку відсутні.


Стан дебіторської заборгованості.

Стан та якість дебіторської заборгованості не несуть значного ризику для фінансового стану Банку, дебіторська заборгованість має поточний характер та становить 145 тис.грн. або 0,01% до загальних активів. Негативно класифікована дебіторська заборгованість станом на 01.01.2009 р. відсутня. Оцінка дебіторської заборгованості і формування резерву здійснюється щомісячно, зауважень не викликають.

Банк формує спеціальні та загальні резерви на покриття можливих втрат за активами, включаючи розміщені депозити, надані кредити, дебіторську заборгованість, нараховані відсотки за кредитами, як у національній, так і в іноземній валютах, та під позабалансові зобов‘язання банку. Для цілей класифікації активів при розрахунку резервів Банк користується нормативно-правовими вимогами Національного Банку України. Обсяг сформованих резервів зменшує облікову вартість відповідного активу.

На звітну дату формування резервів здійснені Банком в цілому у достатньому обсязі та є реальним для погашення сумнівної та безнадійної заборгованості у разі її виникнення.

Висновок: а) стан дебіторської заборгованості банку задовільний;

б) дебіторська заборгованість є стандартною і не потребує формування страхового резерву за цим активом.


2.5. Достатність резервів та капіталу Банку, у тому числі, щодо відповідності формування капіталу Банку, фондів, резервів вимогам нормативно-правових актів Національного банку.


Процедури: Обсяг регулятивного капіталу Банку станом на кінець дня 31 грудня 2008 року дорівнює 179 033 тис. грн. це є достатнім для виконання нормативних та ліцензійних вимог Національного банку України для здійснення існуючого обсягу операцій.

Капітал Банку за структурою є збалансованим: його величина складається з капіталу І рівня (основного капіталу – в сумі 140 743 тис. грн.) та додаткового капіталу – в сумі 26 780 тис. грн..

Структура капіталу, що склалась на кінець звітного року не місить ознак загрози фінансової стійкості, а його абсолютний розмір відповідає нормативним вимогам щодо його розміру.

Рівень адекватності регулятивного капіталу Банку на кінець 2008 року склав – 20,07% при нормативі Н2 не менше 10%. Середньозважене значення нормативу співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) на кінець року становить – 15,66% при нормативному значенні не менше 4%.

Розподіл прибутку, та визначення розмірів формування фондів за рахунок чистого прибутку здійснюється на підставі Рішень Загальних зборів учасників банку.

Резервний фонд формується Банком у відповідності до його Статуту.

У результаті проведення аналізу капіталу Банку нами не встановлено фактів, які свідчать про недотримання Банком порядку формування резервів та фондів відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку.

Резерви під втрати за активними операціями є достатніми і покривають можливі збитки.

Висновки: а) принципи формування резервів та регулятивний капітал відповідають нормативним вимогам Національного банку України;

б) відмічаємо достатність резервів та адекватність капіталу банку.


2.6. Оцінка системи управління ризиками банку та операцій з інсайдерами/пов’язаними особами.


Процедури: Оцінюючи ризик, аудитори визначали та досліджували як основні фінансові ризики(кредитний ризик, ризик відсоткової ставки, ризик ліквідності, валютний ризик) так і функціональні ризики (ризик відповідності законодавству, операційно-технологічний ризик, стратегічний ризик, ризик репутації), які можуть негативно впливати на діяльність Банку.

Встановлено, що Банк здійснює управління ризиками згідно методичних рекомендацій Національного банку України, внутрішніх положень про управління окремими видами ризику та у порядку визначеному внутрішньобанківською методикою оцінки ризиків.

Система оцінки та управління ризиками Банку направлена на упередження виникнення ризиків і впровадження системи раннього реагування на ризики, що притаманні діяльності банку.

Слід відмітити, що наряду з увагою до фінансових ризиків, які безпосередньо пов’язані з формуванням балансу комерційного банку, необхідно більш зважено підходити і до функціональних ризиків, тобто в процесі оцінки та управління ризиками необхідно враховувати взаємозв’язок який існує між усіма ризиками. Тому Банк повинен аналізувати та оцінювати не лише окремо кожен вид ризику, а й визначати сукупний рівень ризику, що складається із обсягів окремих ризиків. Доцільно було б щоб Банк розробив методику управління ризиком в залежності від визначення відносної важливості або ймовірності того, які умови чи події можуть змінюватись і негативно впливати на фінансовий стан банку.

Зауважуємо, що рівень моніторингу кредитних ризиків завжди потребує доопрацювання в частині оцінки фінансового стану позичальника, рівня і виду забезпеченості та зовнішніх факторів.

Банк контролює обмеження по сумах угод з пов’язаними особами, які встановлюються Національним банком України, відповідно до діючого законодавства

На протязі 2008 року, операції з інсайдерами та пов‘язаними особами проводилась на звичайних умовах та не мали суттєвого впливу на фінансові результати Банку.

Висновки: а) на основі проведеної роботи аудитори підтверджують наявність помірного ризику за основними операціями банку та операціями з інсайдерами /пов’язаними особами;

б) система оцінювання та управління ризиками в банку охоплює всі процедури та ризики притаманні банку в цілому є достатньою, але потребує постійного вдосконалення.


2.7. Адекватність бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку.


Процедури: Банк дотримується вимог чинного законодавства України, нормативних актів Національного Банку України та вимог МСБО стосовно ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Організаційна структура підрозділів, які займаються бухгалтерським обліком відповідає загальній організаційній структурі Банку. Система бухгалтерського обліку та інформаційне забезпечення адекватні для прийняття зважених управлінських рішень.

Бухгалтерський облік в цілому забезпечує достатньо детальні розшифровки рахунків, які дають змогу аналізувати будь-які відхилення, надання правдивої порівняльної інформації про активи, зобов’язання, фінансовий стан та результати діяльності банку.

При проведенні аудиторських робіт, ми не мали змоги встановити моменти сокриття, змови, підробки, навмисного не відображення операцій в обліку, які є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану інформацію, записи і документи як достовірні. Однак, аудитори мають думку, з певною часткою професійного скептицизму, що після перевірки можуть виникнути обставини, які викличуть питання щодо наявності шахрайства та помилки.

Звертаємо увагу на необхідність посилення внутрішнього контролю в частині використання в бухгалтерському обліку балансових та позабалансових рахунків за призначенням.

Для обмеження ризику при виконанні банківських операцій, банком визначено та встановлено перелік операцій, які вимагають додаткового контролю особливо це стосується документів по витратам за внутрішньобанківськими операціями, які формують фінансовий результат банку.

В Обліковій політиці банку розкриті питання проведення бухгалтерського контролю. Зазначено, що банком проводиться контроль, розписані процедури та порядок проведення первинного та подальшого контролю, порядок здійснення логічного та арифметичного контролю за достовірністю звітності

Незалежний оперативний контроль Банку покладено на службу внутрішнього аудиту (надалі – СВА), яка створена і діє згідно вимог Закону про банки та Статуту Банку.

Служба внутрішнього аудиту підпорядковується Спостережній Раді банку та звітує перед нею і діє на підставі положення, затвердженого Спостережною Радою.

При проведенні аудиту застосовувались методи ревізії, тестування системи внутрішнього контролю, аналітичні процедури, відстеження динаміки процесів, порівняння. Задача внутрішнього аудиту полягає в здійсненні контролю за дотриманням законів України, нормативно-правових актів Національного банку України та рішень органів управління банку; аналізу діяльності банку, перевірки результатів поточної фінансової діяльності банку.

План перевірок 2008 р. виконано в повному обсязі.

Перевірки проводяться вибірково згідно затвердженої програми. При цьому забезпечується принцип раптовість перевірок.

При проведенні аудиту Банка аудиторська фірма використовувала акти внутрішнього аудитора.

Банком в основному розроблені необхідні інструкції для посадових осіб, створена трьохрівнева система захисту безпеки інформації системи Банку. При цьому встановлені певні правила для доступу користувачів до бази даних Банку та здійснення операцій в банківській системі програмного забезпечення.

В Банку діє система послідуючого контролю, який полягає в перевірці вже виконаних операцій з метою перевірки їх на відповідність інструктивним матеріалам, вказівкам та нормативним актам діючого законодавства.

Висновки:

а) бухгалтерський облік банку відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку та забезпечує належний рівень адекватності внутрішнім положенням;

б) процедури внутрішнього контролю та аудиту відповідають нормативно-правовим актам Національного банку та забезпечують адекватний контроль за ризиками банку, тощо.


Директор аудиторської фірми “Фінком-Аудит” О. А. Мазур

(Свідоцтво АПУ № 0618,сертифікат аудиторів банків 0000005

Свідоцтва НБУ №0000028 від 30.08.2007 р. про внесення

в реєстр аудиторів банків) від 15.01.2007 р.)

м. Київ,22 квітня 2009р

Скачать 210.13 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты