Домой

Україна приватне підприємство аудиторська фірма
Скачать 239.85 Kb.
НазваниеУкраїна приватне підприємство аудиторська фірма
Дата19.03.2013
Размер239.85 Kb.
ТипДокументы
Содержание
1. Основні відомості про аудиторську фірму
2. Дата видачі висновку
Перелік перевіреної фінансової звітності
5. Опис обсягу аудиторської перевірки
6. Повнота та відповідність фінансової звітності встановленим національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку
7. Підтвердження правильності класифікації та оцінки активів у бухгалтерському обліку товариства
7.2 Облік відстрочених податкових активів
7.4 Облік запасів
7.6 Облік грошових коштів та їх еквівалентів
7.7 Облік інших оборотних активів
7.8 Облік витрат майбутніх періодів
8. Підтвердження реальності розміру зобов`язань, забезпечення наступних витрат і платежів у фінансовій звітності товариства
9. Підтвердження правильності та адекватності визначення власного капіталу, його структури та призначення
10. Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності товариства, відображених у фінансовій звітності
11. Підтвердження відповідності даних фінансової звітності товариства даним обліку та відповідності даних окремих форм звітності
12. Аналіз показників фінансового стану товариства
Найменування показників
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
Подобные работы:

УКРАЇНА


ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

АУДИТОРСЬКА ФІРМА

"ПРИМА Аудит "

69096, м. Запоріжжя, вул. Калнишевського 20/16. код ЄДРПОУ 32019211


розрахунковий рахунок 26005046760001 в АКБ "Індустріалбанк", МФО 313849АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

про фінансову звітність відкритого акціонерного товариства

"Будівельно-монтажне управління "Запоріжстальбуд – 1"

за 2010 рік


Адресат: Відкрите акціонерне товариство "Будівельно-монтажне управління "Запоріжстальбуд – 1"

^ 1. Основні відомості про аудиторську фірму

Аудиторську перевірку проведено приватним підприємством "Аудиторська фірма "ПРИМА Аудит", яке здійснює свою діяльність на підставі Статуту та свідоцтва про внесення до Реєстру суб`єктів аудиторської діяльності від 08.08.2002 року № 2984. Термін дії свідоцтва до 21 червня 2012 року.

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "ПРИМА Аудит" зареєстровано 15 липня 2002 року Виконавчим комітетом Запорізької міської Ради номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 1 103 120 0000 001974, код за ЄДРПОУ 32019211.

Місцезнаходження аудиторської фірми: 69600, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 152 в, оф. 413, телефон/факс (061) 787-48-63.

Аудиторську перевірку проведено на підставі договору від 04.01.2011 року № 11-01/001.

^ 2. Дата видачі висновку

Аудиторський висновок видано товариству 18 лютого 2011 року за № 01-02/001.

 1. Основні відомості про емітента

Повна назва емітента

Відкрите акціонерне товариство "Будівельно-монтажне управління "Запоріжстальбуд -1"

Код ЄДРПОУ

04851255

Юридична адреса та місцезнаходження

69008, м. Запоріжжя, Північне шосе, Промзона

Дата державної реєстрації

12.12.1995 року

Поточний рахунок

26007008580001

МФО

313849

Назва банку

АКБ "Індустріалбанк"
 1. ^ Перелік перевіреної фінансової звітності

В ході проведення аудиту були розглянуті наступні документи:

- Статут товариства;

- фінансовий звіт "Баланс" станом на 31 грудня 2010 року;

- фінансовий звіт "Звіт про фінансові результати" за 2010 рік;

- фінансовий звіт "Звіт про рух грошових коштів" за 2010 рік;

- фінансовий звіт "Звіт про власний капітал" за 2010 рік;

- примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік;

- головна книга, журнали-ордери та інші регістри синтетичного та аналітичного обліку за період з 01 січня 2010 року по 31 грудня 2010 року;

- договори фінансово-господарської діяльності (вибірково);

- первинні документи (вибірково).

Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора дотримання етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів несе управлінський персонал акціонерного товариства. Аудиторська фірма несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

^ 5. Опис обсягу аудиторської перевірки

Аудиторську перевірку здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та "Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528.

Під час аудиту зроблено дослідження доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансових звітах, дано оцінку відповідності застосованих керівництвом товариства принципів обліку чинним нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності. Отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки.

Перевірка розпочата 17.01.2011 року та закінчена 18.02.2011 року.

Внаслідок аудиторської перевірки встановлено:

^ 6. Повнота та відповідність фінансової звітності встановленим національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік товариством ведеться із застосуванням плану рахунків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції по його застосуванню" від 30.11.1999 року № 291, та у відповідності до вимог норм Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-ХІV.

Товариством ведення бухгалтерського обліку організовано по журнально-ордерній системі на машинописних носіях.

Постановка бухгалтерського обліку в цілому відповідає вимогам норм Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань організації

бухгалтерського обліку України.

Фінансова звітність товариства за 2010 рік в цілому відповідає вимогам норм П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів від 31.03.1999 року № 87.

Аудиторською фірмою проведена аудиторська перевірка балансу відкритого акціонерного товариства "Будівельно-монтажне управління "Запоріжстальбуд – 1" станом на 31 грудня 2010 року, звіту про фінансові результати товариства, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності за 2010 рік. Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал акціонерного товариства. Аудиторська фірма несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Враховуючи вищенаведене та у відповідності до Міжнародного стандарту аудиту № 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення", аудиторська фірма може стверджувати, що для підготовки фінансових звітів використано концептуальну основу фінансової звітності, встановлену законодавством України, зокрема Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-ХІV, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншими нормативними актами України.

Аудиторською фірмою підтверджується, що фінансові звіти відкритого акціонерного товариства "Будівельно-монтажне управління "Запоріжстальбуд – 1" станом на 31 грудня 2010 року представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах, інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам чинного законодавства України.


Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту № 800 " Висновок незалежного аудитора при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення" за результатами перевірки надаються наступні висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів:


^ 7. Підтвердження правильності класифікації та оцінки активів у бухгалтерському обліку товариства

7.1 Облік незавершеного будівництва, облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, інвестиційної нерухомості, нематеріальних активів та їх зносу

Залишкова вартість основних засобів товариства станом на 31.12.2010 року становить 8`730 тис. грн.

В бухгалтерському обліку основних засобів встановлено відповідність даних аналітичного та синтетичного обліку.

На нашу думку, відображення в бухгалтерському обліку визнання, оцінки, обліку надходжень, вибуття, ремонту, модернізації основних засобів та розкриття інформації про них у фінансовій звітності за 2010 рік здійснювались в цілому у відповідності з вимогами норм П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року № 92.

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості товариства станом на 31.12.2010 року становить 1`193 тис. грн. Товариством, у фінансовій звітності за 2010 рік, інвестиційна нерухомість відображена за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації.

В бухгалтерському обліку інвестиційної нерухомості встановлено відповідність даних аналітичного та синтетичного обліку.

На нашу думку, відображення в бухгалтерському обліку визнання, оцінки, обліку надходжень, ремонту інвестиційної нерухомості та розкриття інформації про неї в фінансовій звітності за 2010 рік здійснювались в цілому у відповідності з вимогами норм П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 липня 2007 року № 779.

Амортизація (знос) основних засобів та інвестиційної нерухомості протягом перевіряємого періоду нараховувалася згідно норм, встановлених статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 року № 334/94-ВР, зі змінами та доповненнями, що відповідає вимогам норм пункту 26 П(С)БО 7 "Основні засоби" та обліковій політиці товариства.

Товариством забезпечено незмінність порядку визначення амортизації (зносу) основних засобів та інвестиційної нерухомості впродовж звітного періоду.

Облік необоротних активів, утримуваних для продажу, на нашу думку, здійснювався товариством у відповідності до вимог норм П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 року № 617.

На нашу думку, бухгалтерський облік інших необоротних активів відповідає вимогам норм П(С)БО 7 "Основні засоби".

Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів товариство проводить у розмірі 100 % амортизаційної вартості в першому місяці експлуатації активу, що відповідає встановленій товариством обліковій політиці та вимогам норм пункту 27 П(С)БО 7 "Основні засоби".

Нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів товариство проводить за прямолінійним методом відповідно до вимог норм пункту 27 П(С)БО 7 "Основні засоби" та облікової політики товариства.

Вартість незавершеного будівництва (капітальних інвестицій) товариства станом на 31.12.2010 року становить 101 тис. грн. – капітальні інвестиції у придбання (виготовлення,

створення) основних засобів, інших необоротних матеріальних активів.

Облік незавершеного будівництва (капітальних інвестицій), на нашу думку, відповідає

вимогам норм П(С)БО 7 "Основні засоби".

Розкриття інформації в фінансовій звітності за 2010 рік про незавершене будівництво проведено товариством у відповідності до вимог норм пункту 15 П(С)БО 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87.

Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2010 року становить 30 тис. грн. - права на здійснення діяльності та програмне забезпечення.

На нашу думку, визнання, оцінка, облік нематеріальних активів в бухгалтерському обліку та розкриття інформації про них у фінансовій звітності за 2010 рік здійснювались у відповідності до вимог норм П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 року № 242. При цьому до складу нематеріальних активів зараховувалися активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року.

Нарахування амортизації (зносу) проводиться рівномірно на протязі всього терміну корисного використання нематеріального активу. Облік зносу (амортизації) нематеріальних активів відповідає вимогам чинного законодавства України.

Товариством забезпечено незмінність порядку визначення амортизації (зносу) нематеріальних активів впродовж звітного періоду.

Податок на додану вартість, сплачений при придбанні основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, незавершених капітальних інвестицій та нематеріальних активів, впродовж періоду за який проводилася перевірка, визначався товариством згідно з вимогами норм Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 року № 168/97-ВР, зі змінами та доповненнями.

^ 7.2 Облік відстрочених податкових активів

Розмір відстрочених податкових активів по податку на прибуток товариства станом на 31.12.2010 року становить 1`245 тис. грн., та, на нашу думку, відповідає вимогам норм пунктів 8 та 12 П(С)БО 17 "Податок на прибуток", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 року № 353. Розкриття інформації про відстрочені податкові активи у фінансовій звітності за 2010 рік проведено товариством у відповідності з вимогами норм пункту 19 П(С)БО 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87.

  1. Облік фінансових інвестицій

Фінансові інвестиції товариства станом на 31.12.2010 року становлять – 28`107 тис. грн., а саме:

- довгострокові, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств – 111 тис.

грн.

- поточні фінансові інвестиції – 27`996 тис. грн.

На нашу думку, первісна оцінка фінансових інвестицій, їх оцінка на дату балансу та розкриття інформації про них у фінансовій звітності за 2010 рік здійснюється товариством відповідно до вимог норм П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого Наказом Міністерства фінансів від 26.04.2000 року № 91, зі змінами та доповненнями.

^ 7.4 Облік запасів

Вартість запасів товариства станом на 31.12.2010 року становить 5`621 тис. грн., у тому числі:

- виробничі запаси – 5`500 тис. грн.;

- незавершене виробництво – 32 тис. грн.;

- товари – 89 тис. грн.

На нашу думку, визнання та первісна оцінка запасів, оцінка їх вибуття і оцінка на дату балансу в цілому відповідає вимогам норм П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року № 246, та прийнятій товариством обліковій політиці.

Покупні запаси (товари) зараховуються на баланс по фактичній собівартості їх заготівлі.

Первісною вартістю запасів, виготовлених власними силами підприємства є їх виробнича собівартість, яка визначається відповідно до вимог норм П(С)БО № 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів від 31.12.1999 року № 318, зі змінами та доповненнями.

Оцінка вибуття запасів при відпуску у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Товариством забезпечено незмінність методу оцінки вибуття запасів протягом періоду за який проводилась перевірка.

Податок на додану вартість, сплачений при придбанні запасів, визначений товариством згідно з вимогами норм Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 року № 168/97-ВР, зі змінами та доповненнями.

  1. Облік дебіторської заборгованості

Станом на 31.12.2010 року довгострокова дебіторська заборгованість товариства складає 51 тис. грн. – довгострокова поворотна фінансова допомога.

Станом на 31.12.2010 року поточна дебіторська заборгованість товариства складає 87`973 тис. грн., а її структура має наступний вигляд:

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 22`656 тис. грн.;

- дебіторська заборгованість за виданими авансами – 29 тис. грн.;

-  дебіторська заборгованість з нарахованих доходів – 4`002 тис. грн.;

- інша поточна дебіторська заборгованість – 1`283 тис. грн.;

- векселі одержані – 60`003 тис. грн.

На нашу думку, визнання, оцінка реальності дебіторської заборгованості товариством проводиться відповідно до вимог норм П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 року № 237, зі змінами та доповненнями. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість в фінансовій звітності за 2010 рік проведено товариством у відповідності з вимогами норм П(С)БО 2 "Баланс".

Товариством величина резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2010 року визначалась за методом застосування коефіцієнта сумнівності. За методом застосування коефіцієнта сумнівності величина резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності. Коефіцієнт сумнівності розраховувався товариством шляхом визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3 роки.

Станом на 31.12.2010 року резерв сумнівних боргів товариства становить 936 тис. грн.

^ 7.6 Облік грошових коштів та їх еквівалентів

На нашу думку, облік касових операцій, залишків готівки в касі відповідають вимогам норм чинного законодавства України.

Облік грошових коштів на рахунках у банку ведеться товариством у відповідності із методологією, встановленою нормами Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року  № 291.

Станом на 31.12.2010 року грошові кошти та їх еквіваленти складають в національній валюті – 589 тис. грн., в іноземній – 7`962 тис. грн.

На нашу думку, розкриття в фінансовій звітності інформації про грошові кошти та їх еквіваленти проведено товариством у відповідності з вимогами норм пункту 34 П(С)БО 2 "Баланс".

^ 7.7 Облік інших оборотних активів

Інші оборотні активи товариства станом на 31.12.2010 року становлять 3 тис. грн. та включають: вартість грошових документів у національній валюті; суми податку на додану вартість, нараховані у складі отриманих авансів.

На нашу думку, розкриття інформації про інші оборотні активи у фінансовій звітності, за перевіряємий період, проведено товариством у відповідності до вимог норм пункту 35 П(С)БО 2 "Баланс".

^ 7.8 Облік витрат майбутніх періодів

На нашу думку, облік витрат майбутніх періодів відповідає вимогам норм пункту 36 П(С)БО 2 "Баланс", а саме у складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

Списання витрат майбутніх періодів відповідно до вимог норм пункту 8 П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року № 318, зі змінами та доповненнями, проводиться шляхом систематичного розподілу вартості між відповідними звітними періодами.

Витрати майбутніх періодів товариства станом на 31.12.2010 року становлять 14 тис. грн. – витрати на передплату періодичних видань.

^ 8. Підтвердження реальності розміру зобов`язань, забезпечення наступних витрат і платежів у фінансовій звітності товариства

Поточні зобов'язання товариства станом на 31.12.2010 року складають 126`856 тис. грн., а їх структура має наступний вигляд:

 • короткострокові кредити банків – 101`339 тис. грн.;

 • векселі видані – 840 тис. грн.;

 • кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 17`348 тис. грн.;

 • за розрахунками з одержаних авансів – 12 тис. грн.;

 • за розрахунками з бюджетом – 2`278 тис. грн.;

 • за розрахунками зі страхування – 1`466 тис. грн.;

 • за розрахунками з оплати праці – 3`029 тис. грн.;

 • за розрахунками з учасниками – 27 тис. грн.;

 • із внутрішніх розрахунків – 193 тис. грн.;

 • інші поточні зобов`язання – 324 тис. грн.

На нашу думку, визнання та оцінка зобов’язань товариством проводиться в цілому відповідно до вимог норм П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 20 від 31.01.2000 року. Розкриття інформації про зобов’язання в фінансовій звітності за 2010 рік проведено товариством у відповідності з вимогами норм П(С)БО 2 "Баланс".

В складі кредиторської заборгованості по розрахункам з учасниками обліковується сума виплат у зв'язку з одержанням належної вибулому учаснику (засновнику) частини активів підприємства у розмірі 27 тис. грн.

Товариством виконання зобов’язань по векселям виданим проводиться своєчасно.

Станом на 31.12.2010 року сума забезпечення виплат персоналу (забезпечення виплат відпусток) складає 2`982 тис. грн. На нашу думку, облік забезпечень відповідає вимогам норм П(С)БО 11 "Зобов'язання".

Облік та розкриття інформації у фінансовій звітності за перевіряємий період про виплати працівникам товариства в цілому відповідають вимогам норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 року № 601, зі змінами та доповненнями.

Облік розрахунків з підзвітними особами відповідає вимогам чинного законодавства України.

На нашу думку, розрахунки з бюджетом по податках та інших обов’язкових платежах, по соціальному страхуванню проводяться товариством згідно вимог норм діючого законодавства України.

^ 9. Підтвердження правильності та адекватності визначення власного капіталу, його структури та призначення

Власний капітал товариства станом на 31.12.2010 року становить 11`781 тис. грн., та має таку структуру:

 • статутний капітал – 4`567 тис. грн.;

- додатковий вкладений капітал – 1 тис. грн.;

 • інший додатковий капітал – 1`921 тис. грн.;

 • резервний капітал – 717 тис. грн.;

 • нерозподілений прибуток – 4`575 тис. грн.

Станом на 31.12.2010 року відповідно до Статуту ВАТ "БМУ "Запоріжстальбуд-1" (сьома редакція), затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 19 від 24.04.2010 року), зареєстрованого 03.07.2010 року Державним реєстратором виконавчого комітету Запорізької міської Ради Астаховою Світланою Петрівною за № 11031050008004903, розмір Статутного фонду становить 4`567`387,50 гривень (чотири мільйони п’ятсот шістдесят сім тисяч триста вісімдесят сім гривень 50 копійок) та розподілено на 18`269`550 (вісімнадцять мільйонів двісті шістдесят дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п’ять) копійок кожна.

Розмір внесків відображений у бухгалтерському обліку по балансовому рахунку 40 "Статутний капітал" в сумі 4`567 тис. грн., рівнозначний Статуту товариства.

Статутний фонд ВАТ "БМУ "Запоріжстальбуд-1" сформовано за рахунок майна в процесі приватизації державного підприємства "БМУ "Запоріжстальбуд -1" та за рахунок майна, всіх прав та обов’язків приєднаного підприємства ТОВ "Трест "Запоріжбуд" з дотриманням вимог норм статті 13 Закону України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року № 1576-XII, зі змінами та доповненнями.

Заборгованості по внескам до статутного фонду товариство немає.

Загальна вартість та кількість простих іменних акцій, що зазначена у Свідоцтві про реєстрацію випуску акцій від 05.10.2010 року № 12/08/1/09, виданому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що є чинним на момент проведення перевірки, відповідає розміру Статутного фонду та складає 18`269`550 (вісімнадцять мільйонів двісті шістдесят дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п’ять) копійок кожна.

Таким чином, на нашу думку, Статутний фонд Відкритого акціонерного товариства "Будівельно-монтажне управління "Запоріжстальбуд -1" станом на 31.12.2010 року сформовано з дотриманням вимог чинного законодавства України та сплачено повністю у встановлені законодавством терміни.

Додатковий вкладений капітал товариства станом на 31.12.2010 року становить 1 тис. грн. – що є сумою перевищення вартості реалізації акцій власної емісії над їх викупною вартістю. На нашу думку, облік іншого додаткового капіталу товариства у фінансовій звітності за 2010 рік відповідає вимогам норм пункту 39 П(С)БО 2 "Баланс".

Інший додатковий капітал товариства станом на 31.12.2010 року становить 1`921 тис. грн. та складається з суми індексації балансової вартості основних фондів товариства, яка проведена відповідно до вимог норм законодавства України; вартості необоротних активів, безоплатно одержаних товариством від інших осіб; вартістю об’єктів державної власності, що не входять до статутного фонду, а передані на баланс товариства. Облік іншого додаткового капіталу товариства у фінансовій звітності за період який перевірявся відповідає вимогам норм пункту 40 П(С)БО 2 "Баланс".

Резервний капітал товариства станом на 31.12.2010 року, що відображений у фінансовій звітності, становить 717 тис. грн., та відповідає вимогам норм пункту 41 П(С)БО 2 "Баланс". На нашу думку, створення резервного капіталу відповідає вимогам норм статті 14 Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 року № 1576-ХІІ, зі змінами та доповненнями, статті 87 Господарського кодексу України від 16.01.2003 року № 436-IV  та Статуту товариства.

Нерозподілений прибуток товариства станом на 31.12.2010 року складає 4`575 тис. грн. На нашу думку, відображений у фінансовій звітності за 2010 рік нерозподілений прибуток відповідає вимогам норм пункту 42 П(С)БО 2 "Баланс".

Згідно з вимогами норм пункту 3 статті 155 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV, зі змінами та доповненнями,  станом на 31.12.2010 року нами зроблено аналіз вартості чистих активів у порівнянні із розміром статутного капіталу товариства та мінімальним розміром статутного капіталу, встановленого законодавством України. Вартість чистих активів товариства станом на 31.12.2010 року складає 11`781 тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу на 7`214 тис. грн. та перевищує мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством України, тобто на нашу думку, вартість чистих активів відповідає вимогам норм чинного законодавства України.

^ 10. Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності товариства, відображених у фінансовій звітності

На нашу думку, облік доходів товариства відповідає вимогам норм П(С)БО 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290, зі змінами та доповненнями. Товариством дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства).

При порівнянні даних, відображених у фінансовій звітності за 2010 рік з даними головної книги, журналами-ордерами та відомостями – розбіжностей не встановлено.

Податок на додану вартість при реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначений товариством згідно з вимогами норм Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 року № 168/97-ВР, зі змінами та доповненнями.

Визнання витрат та їх склад, на нашу думку, відповідає вимогам норм П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів від 31.12.1999 року № 318, зі змінами та доповненнями.

Витрати відображаються в балансі одночасно зі зменшенням активів та збільшенням зобов`язань, при цьому витрати відображаються одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Витрати з податку на прибуток, на нашу думку, визнані товариством у відповідності з вимогами норм П(С)БО 17 "Податок на прибуток", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 року № 353, зі змінами та доповненнями.

За 2010 рік фінансові результати товариства становлять:

- валовий прибуток від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг – 22`617 тис. грн.

- прибуток від операційної діяльності – 8`968 тис. грн.

- прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – 879 тис. грн.

- чистий збиток – 1`494 тис. грн.

Відображення доходів, витрат та фінансових результатів товариства у фінансовій звітності за 2010 рік відповідає вимогам норм П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87, зі змінами та доповненнями.

Облік курсових різниць по операціям в іноземній валюті, на нашу думку, відповідає

вимогам П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого наказом Міністерства

фінансів України від 10.08.2000 року № 193, зі змінами та доповненнями.

^ 11. Підтвердження відповідності даних фінансової звітності товариства даним обліку та відповідності даних окремих форм звітності один одному

Перевіркою відповідності даних окремих форм фінансової звітності товариства за 2010 рік один одному, згідно "Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2008 року № 1524, зі змінами та доповненнями, розбіжностей не встановлено.

На нашу думку, представлена інформація дає в цілому дійсне уявлення про реальний стан активів та пасивів товариства. В зв’язку з цим, аудитори вважають можливим підтвердити, що фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних.

^ 12. Аналіз показників фінансового стану товариства

Аналіз показників фінансового стану товариства проведено у відповідності з "Методичними рекомендаціями щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій (крім комерційних банків)", схвалених Аудиторською палатою України (протокол № 99 від 23.02.2001 року) та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення № 56 від 11.03.2001 року).

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ВАТ "Будівельно-монтажне управління "Запоріжстальбуд – 1" за 2010 рік

^ Найменування показників

Норма-тив

Показники за звітні періоди

Середні показ-ники

На

01.01.10 р.

На 31.03.10 р.

На

30.06.10 р.

На

30.09.10 р.

На

31.12.10 р.

Аналіз ліквідності підприємства

Коефіцієнт загальної ліквідності

> 1

1,02

0,99

1, 01

1,02

1,03

1,02

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

> 0

0,42

0,27

0,34

0,28

0,29

0,32

^ Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності або автономії)

> 0,5

0,08

0,06

0,08

0,09

0,08

0,08

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (фінансування)


< 1

11,88

15,92

12,19

10,39

11,02

12,28


Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) на кінець звітного періоду має значення 1,03, при встановленому критичному значенні показника 1,0. Це дає можливість товариству своєчасно погасити свої поточні зобов`язання за рахунок дебіторської заборгованості, грошових коштів та запасів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення грошових засобів, їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань та станом на 31.12.2010 року дорівнює 0,29, при нормативному значенні показника більше 0. Це свідчить про те, що товариство в змозі негайно погасити 29 % короткострокової заборгованості за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів.

Коефіцієнт фінансової стійкості станом на 31.12.2010 року має значення 0,08 при критичному значенні показника 0,5. Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (фінансування) характеризує залежність товариства від позикових коштів, та на кінець звітного періоду має значення 11,02 при критичному значенні показника 1,0, що не дозволяє товариству бути фінансово незалежним від зовнішніх джерел фінансування.

В наслідок проведення аналізу показників фінансового стану товариства за перевіряємий період аудиторська фірма може зробити висновок, що не зважаючи на залежність від зовнішніх джерел фінансування товариство має достатньо оборотних активів для покриття поточних зобов’язань. Зазначений фактор та рентабельність діяльності вказує в цілому на задовільний фінансовий стан товариства і можливість прогнозування його поліпшення, та на вірогідність подальшого безперервного функціонування товариства.

14. Розкриття інформації про дії, визначені частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", які відбулися протягом 2010 року, та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів

Протягом 2010 року на товаристві відбулися наступні дії, які визначені частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"  від 23.02.2006 року № 3480-IV, та є особливою інформацією про емітента, що має бути наведена в аудиторському висновку відповідно до вимог "Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528:

1. Отримання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

Спостережною радою товариства, протокол засідання спостережної ради без номеру від 30.10.2008 року, прийнято рішення про одержання кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента. Кредит товариством отримано 31.10.2008 року, за договором № 2301/0100/3/08 від 31.10.2008 року, в сумі 61`839`998,66 грн., що становило 89 % вартості активів на кінець останнього звітного періоду (31.12.2007 року). Інформація про кредит: цільове призначення коштів – придбання цінних паперів та фінансування поточної діяльності; термін погашення – первісно з 31.10.2008 року по 29.10.2010 року, в подальшому продовжено: до 30.09.2010 року, до 29.10.2010 року, до 20.12.2010 року, до 19.05.2011 року; забезпечення – активи (векселі) передані у заставу (договір застави № 230Z1/0100/3/08 від 31.10.2008 року); процентна ставка – первісно 21% річних, в подальшому зменшено до 18% річних.

Згідно з умовами Додаткової угоди № 6 від 25.12.2010 року до кредитного договору № 2301/0100/3/08 від 31.10.2008 року – кредит перекласифіковано у кредитну лінію; ліміт збільшено до 67`840`000 грн.; 20.12.2010 року за додатковою угодою № 9 - ліміт кредитної лінії встановлено в розмірі 67`790`000 грн.; 13.01.2010 року додатковою угодою № 10 - ліміт кредитної лінії встановлено в розмірі 65`640`000 грн.

Товариством, протягом звітного періоду, за кредитним договором № 2301/0100/3/08 від 31.10.2008 року отримано 2 транші: 16.07.2010 року в розмірі 112`948,37 грн. та 06.08.2010 року в розмірі 87`051,63 грн.

2. Зміна складу посадових осіб товариства

Позачерговими загальними зборами акціонерів товариства, що відбулися 04.06.2010 року, прийнято рішення про зміну складу спостережної ради товариства. Відповідно до протоколу загальних зборів від 04.06.2010 року № 21 зі складу членів спостережної ради звільнено "Airol Beteiligungen AG" та Багацьку Я.А., в зв’язку з поданням заяви про дострокове складання повноважень члена спостережної ради товариства за власним бажанням, замість них членами спостережної ради призначено Денисова Д.В. та Прудку Н.С.

07.05.2010 року згідно з наказом від 07.05.2010 року № 77 з посади члена Правління товариства Євдокименко В.І., в зв’язку з поданням заяви про дострокове складання повноважень за власним бажанням, замість звільненої особи нікого не призначено.

15.07.2010 року згідно з рішенням Спостережної ради товариства Жук В.М. призначений на посаду члена правління.

Відповідно до наказу товариства від 25.10.2010 року № 246 Жук В.М. звільнений з посади члена Правління – першого заступника Голови Правління – технічного директора, згідно з пунктом 1 статті 36 КЗпП за згодою сторін, замість звільненої особи нікого не призначено.


Додатки до аудиторського висновку:

1. Баланс на 31 грудня 2010 року, ф.№ 1;

2. Звіт про фінансові результати за 2010 рік, ф.№ 2;

3. Звіт по рух грошових коштів за 2010 рік , ф.№ 3;

4. Звіт про власний капітал за 2010 рік; ф.№ 4;

5. Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік; ф.№ 5.


Директор ПП АФ "ПРИМА Аудит" В.В. Левченко

сертифікат аудитора № 005243 від 30.05.2002 року

18 лютого 2011 року


Адреса: 69600, м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 152 в, оф. 413.

Скачать 239.85 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты