Домой

Свідоцтво дкцпфр про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів
Скачать 98.06 Kb.
НазваниеСвідоцтво дкцпфр про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів
Дата19.03.2013
Размер98.06 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Опис обсягу аудиторської перевірки.
Підстава для висловлення умовно – позитивної думки
Аудиторський висновок щодо фінансових звітів в цілому
Аудиторські висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів
Висловлення думки щодо розкриття інформації за видами активів відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського о
Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов’язання відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського об
Висловлення думки щодо розкриття інформації про власний капітал відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського
Висловлення думки щодо розкриття інформації про обсяг чистого прибутку (збитку).
На нашу думку
Подобные работы:


Аудиторський висновокпро фінансову звітність

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО –

ДЕПОЗИТАРНА КОМПАНІЯ»
за 2011 рікАдресат:

керівництво ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО – ДЕПОЗИТАРНА КОМПАНІЯ»

учасники ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО – ДЕПОЗИТАРНА КОМПАНІЯ»


м. Донецьк

2012 р.

Дата видачі висновку

Аудиторський висновок видано “06” лютого 2012 року.

Основні відомості про аудиторську фірму

Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет - аудит”.

Код за ЄДРПОУ: 32569696

Номер і дата свідоцтва: Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 3287 , видане рішенням АПУ від 27.11.2003 р. № 129.

Термін дії свідоцтва: до 30 жовтня 2013 року.

Свідоцтво ДКЦПФР про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів серії АБ № 001132, видане відповідно до рішення Комісії від 07.12.2010 № 1866.

Термін дії свідоцтва: 30 жовтня 2013 року.

Номер, серія і дата видачі сертифіката директора аудиторської фірми: Сертифікат аудитора серії А № 003626, виданий за рішенням Аудиторської палати України № 74 від 29.01.1999р.

Термін дії сертифіката: рішенням Аудиторської палати України № 184/6 від 15.11.2007р. продовжено до 29 січня 2013 року.

Місцезнаходження: 83044, м. Донецьк, вул. Комуністична, 4.

Телефон/факс: (062) 385-98-10.

E-mail: office@paritet.dn.ua.

Основні відомості про Компанію

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО – ДЕПОЗИТАРНА КОМПАНІЯ» (далі — Товариство).

Код за ЄДРПОУ: 35730225.

Місцезнаходження: 83001, м. Донецьк, пр. Ілліча, 3.

Дата державної реєстрації: 20.02.2008 р., Виконавчий комітет Донецької міської ради. Свідоцтво А00 № 741554

Основні види діяльності:

Код виду діяльності (КВЕД)

Назва виду діяльності

67.12.0

Біржові операції з фондовими цінностями

65.23.0

Інше фінансове посередництво

67.11.0

Управління фінансовими ринками

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір № 11-А від 30 січня 2012 р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: аудит проводився з 02.02.2012 по 06.02.2012 р.


Перелік перевіреної фінансової інформації

Під час аудиту було перевірено:

 • Баланс товариства (Форма №1) станом на 31.12.2011 року.

 • Звіт про фінансові результати (Форма №2) за 2011 рік.

 • Звіт про рух грошових коштів (Форма №3) за 2011 рік.

 • Звіт про власний капітал (Форма №4) за 2011 рік.

 • Примітки до фінансової звітності (Форма №5) за 2011 рік.

 • Оборотна відомість та регістри бухгалтерського обліку за 2011 рік.

 • Первинні документи за 2011 рік (вибірково).

Концептуальна основа, використана при складанні фінансової звітності ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО – ДЕПОЗИТАРНА КОМПАНІЯ», визначається Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV, із змінами та доповненнями, іншими нормативно-правовими актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні та внутрішніми положеннями Товариства.

Відповідальність стосовно зазначеної фінансової інформації згідно МСА 700 несе управлінський персонал Товариства.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює:

- вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають особливостям діяльності Товариства;

- розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з ціллю виключення суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цієї звітності на підставі проведеного аудиту.

^ Опис обсягу аудиторської перевірки.

Незалежну перевірку проведено у відповідності Закону України про “Аудиторську діяльність” від 14 вересня 2006 р. N 140-V та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, прийнятих рішенням Аудиторської палати України від 18 квітня 2003 р. N 122/2 в якості національних, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 705, 720. Ці стандарти зобов’язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Відповідно до „Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 р. № 1528, програма аудиторської перевірки включає аудит:

 • визначення, класифікації та оцінки активів;

 • реальності розмірів зобов’язань;

 • правильності визначення власного капіталу та чистих активів;

 • реальності фінансових результатів;

 • іншої інформації, розкритої емітентом у регулярній звітності.

Аудит проведений з використанням принципу вибіркової перевірки, тобто до уваги брались лише суттєві помилки. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Аудитором зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності застосування принципів обліку нормативним вимогам що до організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.


^ Підстава для висловлення умовно – позитивної думки

До модифікації думки аудитора призвело наступне:

Аудитори не приймали участі в проведенні інвентаризації оборотних і необоротних активів та зобов’язань, тому не мають змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки щодо цих статей, проте доходять висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

^ Аудиторський висновок щодо фінансових звітів в цілому

Проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення незалежної умовно-позитивної думки.

На думку аудитора:

дійсний фінансовий стан та результат діяльності ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО – ДЕПОЗИТАРНА КОМПАНІЯ», за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки», в цілому відповідає річній фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2011;

визначена концептуальна основа фінансової звітності, використана при складанні фінансових звітів, відповідає діючому законодавству України в сфері бухгалтерського обліку та звітності;

інформація в фінансових звітах, які відповідають діючому законодавству України в сфері бухгалтерського обліку та звітності відображена справедливо й достовірно, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

^ Аудиторські висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів

Ми провели аудиторську перевірку балансу Товариства станом на 31.12.2011 року, а також звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал за рік, що закінчився.


^ Висловлення думки щодо розкриття інформації за видами активів відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.


В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо нематеріальних активів, згідно з П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 „Баланс”, П(С)БО 8 „Нематеріальні активи” та визначеною обліковою політикою Товариства.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо основних засобів, згідно з П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 „Баланс”, П(С)БО 7 „Основні засоби” та визначеною обліковою політикою Товариства.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо грошових коштів та їх еквівалентів, згідно з П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 “Баланс”, П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” та визначеною обліковою політикою Товариства.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості, згідно з П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 “Баланс” та П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”.


На нашу думку :

а) фінансові звіти справедливо й достовірно відображають інформацію про наявні необоротні та оборотні активи Товариства в сумі 129 879 тис. грн. станом на 31.12.2011 року, відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку;


б) Товариство в усіх суттєвих аспектах виконала необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку активів та їх відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року.


^ Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов’язання відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.


В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо зобов’язань, згідно з П(С)БО №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО №2 “Баланс” та П(С)БО №11 “Зобов’язання”.


На нашу думку :

а) фінансові звіти достовірно відображають інформацію про зобов’язання Товариства в сумі 128 786 тис. грн. станом на 31.12.2011 року, відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку;


б) Товариство в усіх суттєвих аспектах виконала необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку зобов’язань та їх відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року.


^ Висловлення думки щодо розкриття інформації про власний капітал відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.


В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо власного капіталу, згідно з П(С)БО №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО №2 “Баланс” та П(С)БО №5 “Звіт про власний капітал”.


На нашу думку :

а) фінансові звіти справедливо й достовірно відображають інформацію про структуру власного капіталу Товариства, загальною сумою 1 093 тис. грн., та його призначення станом на 31.12.2011 року, відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку;


б) Товариство в усіх суттєвих аспектах виконала необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку власного капіталу та його відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року.


^ Висловлення думки щодо розкриття інформації про обсяг чистого прибутку (збитку).

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок що облік, відображення та розкриття інформації щодо:

 • доходів - в цілому відповідає П(С)БО 15 „Дохід” та визначеній обліковій політиці Товариства.

 • витрат - в цілому відповідає П(С)БО 16 „Витрати”, та визначеній обліковій політиці Товариства.

 • обсягу чистого прибутку - відповідає П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” та визначеній обліковій політиці Товариства.


^ На нашу думку :

а) фінансові звіти справедливо й достовірно відображають інформацію про наявні доходи та витрати, а також про розмір чистого прибутку в сумі 19 тис. грн., отриманого Товариством протягом 2011 року, відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку;


б) Товариство в усіх суттєвих аспектах виконала необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку доходів, витрат та чистого прибутку та його відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року.


Протягом звітного року Товариство не здiйснювала операцiї з iпотечними облiгацiями. Станом на 31.12.2011 року такi облiгацiї на балансi Товариства не облiковуються.

Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.


На погляд аудитора Товариство має перспективи для подальшого розвитку та існує вірогідність її безперервного функціонування як суб’єкта господарювання.

Товариство в усіх суттєвих аспектах виконала необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні станом на 31.12.2011.

Аудиторський висновок виконано у трьох оригінальних примірниках, один з яких залишено в архіві аудиторської фірми.


Директор І.Ю. Захаркіна

(Сертифікат серії А № 003626 вид. Аудиторською

палатою України 29.01.99 р.)

Аудитор А. М. Козлов

(Сертифікат серії А № 003628 вид. Аудиторською

палатою України 29.01.99 р., термін дії до 29.01.13)


Адреса: 83044, м. Донецьк, вул. Комуністична, 4.Скачать 98.06 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты