Домой

Методика виконання контрольної роботи Згідно з навчальним планом студенти виконують контрольну роботу, яка складається з трьох частин: перша частина
Скачать 278.04 Kb.
НазваниеМетодика виконання контрольної роботи Згідно з навчальним планом студенти виконують контрольну роботу, яка складається з трьох частин: перша частина
Дата18.03.2013
Размер278.04 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Головне призначення завдань
Остання цифра залікової книжки
Вихідні дані
Вихідні дані
Вихідні дані
Вихідні дані
Вихідні дані
Вихідні дані
Вихідні дані
Вихідні дані
Вихідні дані
Вихідні дані
Список рекомендованої літератури (великий комплект)
Подобные работы:


КОНТРОЛЬНА РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМКУ “ОБЛІК І АУДІТ”


Контрольна робота з курсу “Аудит” призначена для перевірки знань студентів з теорії “Аудиту”. Контрольна робота включає теоретичні та практичні завдання.


Методичні вказівки для виконання контрольної роботи


 1. Мета і завдання контрольної роботи


Мета контрольної роботи - закріплення знань, здобутих під час вивчення теоретичного курсу для професійної діяльності на посадах аудитора, асистента аудитора .

^ Головне призначення завдань - набуття практичних навичок роботи з нормативною та інформаційною базою аудиту, знайомство студентів з методологією аудиторських перевірок на прикладах типових ситуацій у господарській діяльності підприємства.


 1. Методика виконання контрольної роботи


Згідно з навчальним планом студенти виконують контрольну роботу, яка складається з трьох частин:

- перша частина завдання- теоретична частина. Відповіді на питання слід давати, спираючись на навчальні посібники та з обов”язковим використанням Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики.

 • друга частина завдання - ситуації з аудиту основних аспектів господарської діяльності економічних суб'єктів;

 • третя частина тестові завдання. Кожний варіант містить питання окремих тем курсу. Правильна відповідь на тести може містити тільки одну відповідь з запропонованих.

 • Контрольна робота виконується згідно варіанта, що визначається за останньою цифрою залікової книжки.
^ Остання цифра залікової книжки

Варіант теоретичного завдання

Номер ситуації

Номер тесту

0

1

1

1,11,21,31,41

1

2

2

2,12,22,32,42

2

3

3

3,13,23,33,43

3

4

4

4,14,24,34,44

4

5

5

5,15,25,35,45

5

6

6

6,16,26,36,46

6

7

7

7,17,27,37,47

7

8

8

8,18,28,38,48

8

9

9

9,19,29,39,49

9

10

10

10,20,30,40,50


1.Теоретична частина

Дайте відповіді на нижче вказані питання з теорії аудиту.


Варіант 1

1. Принципи аудиту.

2. Робоча документація аудиторів.

Варіант 2

1. Аудиторські докази, їх класифікація та застосування.

2. Об’єкти та суб’єкти аудиту


Варіант 3

1. Нормативи аудиторської діяльності та їх застосування.

2. Напрями аудиту фінансової звітності.

Варіант 4

1. Поняття та складові аудиторського ризику.

2. Професійна етика аудиторів.


Варіант 5

 1. Відмінність аудиту від ревізій та експертиз

 2. Форми і зміст робочих документів


Варіант 6

1. Помилки та шахрайство в обліку та звітності клієнта.

2. Етапи і процедури аудиту.


Варіант 7

1. Аудиторський висновок: види, зміст.

2. Компоненти та елементи фінансової звітності.


Варіант 8

1. Підсумкові документи аудитора.

2. Види, мета та завдання аудиту.


Варіант 9

1. Методика отримання аудиторських доказів.

2. Етапи розвитку аудиторської діяльності в Україні.


Варіант 10

1. Вимоги МСА до мети та загальних принципів фінансової звітності .

2. Планування аудиту.


2.Практична частина - перелік ситуацій


В контрольній роботі студенту пропонується тільки один варіант ситуації. Розглядаючи ситуацію необхідно:

  • вказати порушення нормативних документів або відсутність порушення з посиланням на законодавчий акт або норматив бухгалтерського обліку;

  • визначити суттєвість порушення;

  • зазначити, які прийоми аудиту слід використати;

  • вказати нормативно-правові документи, які регулюють операції та події у даній ситуації;

  • зробити записи у розділі “Масштаб перевірки” аудиторського висновку за наслідками перевірки;

  • запропонувати форми робочих документів аудитора за кожним з цих завдань;

  • завдання підсумувати коротким письмовим звітом аудитора.Ситуація 1

^ Вихідні дані:

Перевіркою господарської діяльності ТОВ “Дніпро” виявлено таку ситуацію:

- Первісна вартість об’єктів, які враховано на рахунку 10 „Основні засоби” – 15 000 000 грн. У складі основних засобів враховано та відображено в балансі об’єкти, право власності по яких не належить даному підприємству (водомережі довжиною 100 км на суму первісної вартості 1 000 000 грн. передані підприємству згідно рішення міської адміністрації у постійне користування та обслуговування). Протягом року проведено перекладку труб мережі довжиною 50 метрів. Витрати на ремонт у сумі 8 000 грн. списані на витрати періоду (дебет рахунку 91)


Ситуація 2

^ Вихідні дані:

Перевірити правильність нарахування амортизації виробничого обладнання за рік. Згідно облікової політики підприємство застосовує прямолінійний метод.

Відомі:

  • початкова вартість обладнання – 22000 грн.;

  • запланована виручка від його ліквідації – 2000 грн.;

  • знос – 80%;

  • плановий період експлуатації – 5 років.

- сума нарахованої амортизації – 3000 грн. Дана сума відображена у податковому обліку та декларації з податку на прибуток. В фінансовому обліку було складене проведення:

Дт 92 Кт 13 3000грн.


Ситуація 3

^ Вихідні дані:

Згідно даних балансу вартість чистих активів підприємства „Троянда” на кінець року – 460 000 грн. Статутний фонд – 500 000 грн. Будь-які рішення за підсумками року щодо такої ситуації з боку керівництва та засновників відсутні.
Ситуація 4

^ Вихідні дані:

Згідно даних сальдо-обігової відомості та головної книги ТОВ „Аркада” на кінець року зазначено сальдо кредитове по рахунку 79 „Фінансові результати” – 130 000 грн. Відповідно до Звіту про фінансові результати сума чистого прибутку (рядок 220) – 140 000 грн.


Ситуація 5

^ Вихідні дані:

ТОВ „Астел” враховує дебіторську заборгованість за товари, послуги на рахунках 36,37, 63, 68 на загальну суму 9 000 000 грн. Обліковою політикою не передбачено утворення резерву сумнівних боргів. Згідно аналітичних даних по рахунках 36,37 аудитор з’ясував, що по трьох покупцях сальдо боргу (загалом на 300 000 грн) не змінювалося протягом 14 місяців.

Одночасно враховано кредиторську заборгованість за отримані послуги на рахунках 36,67, 63 на загальну суму 11 000 000 грн. Згідно аналітичних даних по рахунку 63 аудитор з’ясував, що по чотирьох постачальниках сальдо боргу (загалом на 500 000 грн) не змінювалося протягом 10 місяців.

Підприємство створило резерв сумнівних боргів під таку заборгованість, що відображено проведенням:

Дт 23 Кт 38 на суму 200 000.
Ситуація 6

^ Вихідні дані:

Згідно наданих документів аудитор з”ясував, що підприємство у звітному році отримало послуги зі встановлення та налагодження програмного забезпечення з автоматизації бухгалтерського обліку на 12000 грн. включаючи ПДВ. В обліку витрати списано в дебет рахунку 92 на суму 12000 грн та відображено у складі валових витрат у податковому обліку. Відповідно до облікової політики підприємство має право капіталізувати витрати з придбання, реконструкції та модернізації основних засобів у разі перевищення ціни придбання (створення) об”єкта у розмірі 1000 грн та терміну експлуатації більше 1 року. Крім того, облікова політика дає можливість утворення амортизуємих об”єктів нематеріальних активів у разі ідентифікації витрат на їх створення як окремого кваліфікованого активу та терміном експлуатації більше 1 року.
Ситуація 7

^ Вихідні дані:

При перевірці звітності аудитор звернув увагу на те, що наявна на початок звітного року поточна дебіторська заборгованість дебітора „А” (рахунок 36) у сумі 100 000 грн. протягом року була перенесена на рахунок 16 і відображена в балансі на кінець року як довгострокова заборгованість. Таке проведення бухгалтерія підприємства поясніла тим, що дебітор „А” не погашав свій борг протягом 15 місяців.


Ситуація 8

^ Вихідні дані:

При перевірці Звіту про фінансові аудитор виявив, що по всіх статтях доходів відображені суми відповідно до даних відповідних рахунків фінансового обліку (70,71,72,73, 74) із сумами податку на додану вартість.


Ситуація 9

^ Вихідні дані:

При вивченні даних про витрати діяльності, аудитор з”ясував, що загальна сума витрат за звітний рік по всіх відповідних рахунках обліку (90, 91, 92, 93,94, 95) співпала із загальною сумою валових витрат, відображених в декларації з податку на прибуток підприємства. При цьому в обліку наявні розрахунки відстрочених податкових активів і з відображенням на рахунку 17.


Ситуація 10

^ Вихідні дані:

При перевірці Звіту про рух грошових коштів аудитор звернув увагу на наявність у розділі 2 „Інвестиційна діяльність” тільки даних про надходження коштів від інвестиційної діяльності у формі продажу основних засобів на суму 200 тис.грн. Перевірка головної книги показала, що підприємство у звітному році не відображало операцій з вибуття об”єктів основних засобів. Натомість зафіксовано придбання автомобілів на суму 240 тис.грн. у т.ч . ПДВ


3. Тести


1. Вибіркою, що ґрунтується на професійному судженні аудитора, є:

а) поєднання статистичної та нестатистичної вибірок;

б) нестатистична вибірка;

в) статистична вибірка;

г) такої вибірки не існує.


2. Яким чином вплине на обсяг вибірки збільшення ступеня довіри аудитора до системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю?

а) не вплине;

б) збільшиться;

в) зменшиться;

г) має незначний вплив, яким можна знехтувати.


3. Яким чином вплине на обсяг вибірки збільшення сукупної величини помилки, яку аудитор вважає припустимою?

а) не вплине;

б) збільшиться;

в) зменшиться;

г) має незначний вплив, яким можна знехтувати.


4. Нетипова помилка у вибірці - це:

а) помилка, яка за прогнозом існує у генеральній сукупності;

б) максимальна помилка у генеральній сукупності, яку аудитор згоден прийняти, вважаючи, що результат вибірки дозволяє досягти мети аудиту;

в) повне викривлення або ступінь відхилення;

г) помилка, яка обумовлена окремою подією і є нерепрезентативною з точки зору помилок у генеральній сукупності.


5. Аудитор здійснює вибірку документів на відвантаження готової продукції з метою визначення, чи були складені товарні накладні в повному обсязі. Цей тест виконується з метою досягнення:

а) правильності складання документів;

б) оцінки готової продукції;

в) повноти документування;

г) достовірності операції.


6. Під час перевірки повноти відображення виручки (доходу) від реалізації готової продукції аудитор повинен упевнитися в наступному:

а) покупцями були сплачені кошти;

б) було правильно створено резерв сумнівних боргів;

в) у регістрах на відвантаження наявні всі облікові записи та виписано товарні накладні;

г) правильно обчислено прибуто/збиток.


 1. Що є доказом здійсненя операції на підприємстві:

а/ оформлення первинним документом;

б/ оформлення первинним документом та відображення в регістрах обліку;

в/ відображення у звітності.


8. Згідно з МСА 200 аудитор зменшує аудиторський ризик шляхом:

а) збільшення вартості аудиторської перевірки;

б) дотриманням аудитором етичних принципів;

в) залучення до роботи експерта;

г) розробки та виконання аудиторських процедур для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів, на яких грунтуватиметься аудиторська думка.


9. Під час вивчення системи внутрішнього контролю аудитор виявив, що на підприємстві не проводять інвентаризації. Якого елемента системи внутрішнього контролю стосується цей недолік?

а) середовища контролю;

б) зовнішнього впливу;

в) системи обліку;

г) контрольних процедур.


10. Який з наведених показників можна використати для розрахунку загальної сутгєвості?

а) кількість здійснених господарських операцій;

б) загальна сума активів;

в) сума сплаченого податку на прибуток;

г) величина кредиторської заборгованості.


11. Модель аудиторського ризику має вигляд:

а) ЗАР = BP х РК х РН;

б) ЗАР = BP + РК - РН;

в) ЗАР - BP х РК + РН;

г) ЗАР = BP х РК - РН;


12. Яке з наведених значень ризику контролю (РК) є неможливим:

а) РК= 1;

б) РК = 0;

в) РК = 0,8;

г) РК = 0,5.


13. При високих значеннях внутрішнього ризику та ризику контролю аудитор повинен запланувати:

а) високий рівень ризику невиявлення помилок (РН);

б) низький рівень РН;

в) середні значення РН;

г) у такій ситуації РН не визначається.


14. Яке значення ризику не виявлення помилок (РН) неможливе

а) РН = 1 ;

б) РН = 0,75;

в) РН = 0,2;

г) РН = 0,05.


15. Яке із визначень найточніше відповідає поняттю „суттєвість інформації":

а) інформація вважається суттєвою, якщо її відсутність або викривлення може вплинути на зміст аудиторського висновку;

б) інформація вважається суттєвою, якщо її відсутність або викривлення може істотно вплинути на розмір загального аудиторського ризику;

в) інформація вважається суттєвою, якщо її відсутність або викривлення може вплинути на економічні рішення користувачів, які приймаються на підставі даних фінансової звітності підприємства.


16. Загальний аудиторський ризик - це:

а) ризик того, що аудитором буде не визначена ефективність функціонування системи внутрішнього контролю на підприємстві;

б) ризик того, що сукупність внутрішнього ризику, ризику не виявлення і ризику системи внутрішнього контролю буде більшою ніж гранично допустима межа, встановлена аудитором;

в) ризик того, що аудитор може висловити неадекватну думку в тих випадках, коли в документах фінансової звітності існують істотні викривлення.


17. У випадку, якщо аудитор визнає, що високий ризик не виявлення стосовно даних фінансової звітності не може бути зменшений до допустимого рівня, він повинен:

а) дати негативний аудиторський висновок;

б) відмовитися від надання аудиторського висновку;

в) надати позитивний аудиторський висновок;

г) всі варіанти неправильні.


18. Вкажіть, що є критерієм суттєвості помилки:

а) професійна думка аудитора;

б) суттєвість помилки залежить від розміру помилки, яка оцінена в конкретних умовах; відсутністю або викривленням змісту інформації;

в) всі варіанти правильні;

г) немає правильної відповіді.


19. Чи може аудитор регулювати розмір аудиторського ризику при проведенні перевірки?

а) так, може, шляхом використання відповідних процедур аудиторської перевірки;

б) ні, не може, бо величина аудиторського ризику безпосередньо залежить від величини ризику ефективності функціонування системи внутрішнього контролю на підприємстві;

в) регулювання аудиторського ризику залежить від конкретних умов перевірки.


20. Складовими елементами аудиторського ризику є:

а) внутрішній ризик, ризик, пов'язаний з невідповідністю системи внутрішнього контролю і ризик невиявлення помилок та перекручень;

б) внутрішній ризик, суттєва інформація, управлінський ризик;

в) ризик внутрішнього контролю і ризик невиявлення помилок та перекручень.


21. Суттєвість в аудиті - це:

а) вартісний вираз максимальної помилки (невідповідності);

б) частота появи невідповідності у сукупності;

в) факт порушення вимог чинного законодавства;

г) усе перелічене.


22. Якщо аудитор виявив факт шахрайства, що суттєво не викривляє фінансової звітності, він повинен: а) відмовитися від надання висновку;

б) з огляду на не суттєвість викривлення не вказувати такого факту висновку;

в) дати модифікований (умовно-позитивний) висновок;

г) відмовитися від висловлювання думки щодо предмета перевірки, де було виявлено шахрайство.


23. До чинників підвищення ризику шахрайства відносяться:

а) нестача обігових коштів;

б) незвичні операції, що впливають на розмір доходу;

в) наявність аудиторських доказів, що суперечать один одному;

г) усе перелічене.


24. У разі виявлення суттєвих порушень (шахрайство, незаконна діяльність) аудитор повинен:

а) повідомити податкові органи про виявлення порушення;

б) повідомити судові органи про виявлення порушення;

в) повідомити відповідну професійну бухгалтерську/аудиторську організацію;

г) відмовитися від проведення аудиту і надати інформаційний меморандум клієнту.


25. Яку відповідальність несе аудитор за виявлення шахрайства?

а) аудитор несе відповідальність за пошук фактів шахрайства, але не несе відповідальності за їх виявлення;

б) аудитор несе відповідальність за виявлення фактів шахрайства;

в) аудитор несе відповідальність за виявлення фактів шахрайства і повідомлення про це адміністрації;

г) аудитор несе відповідальність за надання аудиторського висновку за умови виявлення факту шахрайства.


26. Три елементи „трикутника шахрайства" включають:

а) можливість його здійснення, користолюбство і незадовільний внутрішній контроль;

б) агресивне керівництво, незадовільний внутрішній контроль і неефективний аудит;

в) відсутність внутрішнього контролю, фіктивні докази і несвоєчасне оформлення;

г) користолюбство, можливість і виправдування своїх дій.


27. Шахрайство при складанні фінансової звітності можливо визначити таким чином:

а) будь-які помилки в фінансовій звітності підприємства;

б) розкрадання запасів підприємства довіреними працівниками;

в) навмисне викривлення фінансової звітності шляхом неправильного відображення або приховування сум з метою введення в оману її користувачів;

г) всі вказані вище ситуації є шахрайством при складанні фінансової звітності.


28. Яке з визначень відповідає терміну „помилка"?

а) навмисне викривлення фінансової інформації в результаті арифметичних або логічних помилок в облікових записах і розрахунках, недогляду в додержанні повноти обліку;

б) викривлення фінансової звітності шляхом використання фальсифікованих первинних документів, невідповідного відображення операцій бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного і аналітичного обліку;

в) ненавмисне перекручення фінансової інформації в результаті арифметичних або логічних помилок в облікових записах і розрахунках, недогляду в додержанні повноти обліку, невідповідне відображення записів в обліку;

г) немає правильної відповіді.


29. Вкажіть подальші дії аудитора у разі виявлення ним суттєвих помилок:

а) припинення проведення аудиторської перевірки;

б) продовження процедур перевірки із висування додаткових умов керівництву клієнта щодо виправлення фінансової звітності підприємства;

в) відмова від видачі аудиторського висновку або надання негативного аудиторського висновку:

г) надання аудиторського висновку із зауваженнями та не згодою щодо показників звітності


30. Робочі документи аудитора призначені для:

а) дотримання вимог Кодексу професійної стики аудиторів;

б) забезпечення обгрунтування висновку аудитора;

в) поточного контролю роботи аудиторів і спостереження за процедурами контролю якості послуг, що надаються;

г) документального засвідчення незалежності аудитора.


31. Після завершення аудиту робочі документи аудитора:

а) залишаються в аудитора;

б) підлягають знищенню;

в) передаються замовнику;

г) передаються до державних адміністрацій.


32. Робочі документи аудитора - це:

а) документи, які збирає аудитор в процесі формування поточного архіву;

б) записи, проведені аудитором в ході планування і здійснення робіт з аудиту, а також інформація, надана клієнтом і третіми особами;

в) документи із засобів масової інформації, нормативні акти, фінансова звітність, лист-запрошення, протоколи зустрічей?

г) всі варіанти правильні.


33. Основні вимоги до робочих документів - це:

а) точність складання, правдивість інформації, неупередженість даних;

б) єдність методичних і етичних принципів, обґрунтованість висновку, відповідність аудиторським стандартам;

в) попередня оцінка, контроль за виконанням, об'єктивність і незалежність інформації;

і ) всі варіанти правильні.


34. Обсяг, види, склад і зміст робочих документів визначається:

а) самостійно аудитором (аудиторською фірмою);

б) мають чітко регламентовану форму;

в) мають типову форму тільки в окремих сферах аудиту;

г) Спілкою Аудиторів України.


35. Відповідальність за складання робочих документів несе:

а) керівник аудиторської перевірки;

б) солідарно вся аудиторська група;

в) кожний безпосередній виконавець окремо;

г) відповідальність за складання кожного з робочих документів не передбачена.


36. Довідка про внесення змін в бухгалтерський облік і звітність відноситься до документів:

а) підготовчого періоду;

б) робочого періоду;

в) заключного періоду;

г) відноситься до документів як робочого, так і заключного періоду.


37. Правом внесення змін до архівних документів наділений:

а) аудитор, спеціально призначений для виконання цих обов'язків;

б) будь-який член аудиторської групи;

в) керівник аудиторської перевірки;

г) правильні відповіді а) і в).


38. Мінімальний термін зберігання робочих документів:

а) не менше 3-х років;

б) не менше 10-ти років;

в) не менше 5-ти років;

г) необмежений.


39. За джерелами одержання інформації робочі документи аудитора класифікуються на:

а) створені аудиторами;

б) створені персоналом підприємства;

в) отримані від третіх осіб;

г) всі відповіді правильні.


40. З робочими документами аудитора можна ознайомитися:

а) у разі дозволу клієнта;

б) у разі контролю якості аудиту зі сторони уповноважених органів професійних організацій (САУ, АПУ);

в) за вимогою третіх осіб;

г) всі відповіді правильні.


41. Чим обумовлений мінімальний термін зберігання робочої документації аудитора?

а) практикою аудиторської діяльності;

б) терміном позовної давності;

в) думкою клієнта.


42. Формування інформації в робочих документах аудиту відбувається:

а) під час планування аудиту;

б) на заключному етапі;

в) у ході аудиту;

г) при зборі інформації про клієнта за допомогою ЗМІ.


43. Термін „документація" за МСА означає:

а) матеріали, які отримав аудитор у ході перевірки;

б) аудиторський висновок;

в) програма перевірки;

г) усе перелічене.


44. Робочі документи за МСА не повинні містити:

а) доказів проведення аналітичних процедур;

б) господарських операцій;

в) інформації про організаційну структуру підприємства;

г) вартості аудиторських робіт.


.

45 якої процедури починають перевірку фінансової звітності після укладення договору на аудит?

а) планування аудиту;

б) ознайомлення зі системою внутрішнього контролю;

в) виконання тестів контролю;

г) виконання тестів підтвердження.


46. Відповідальність аудитора за висловлення думки стосовно фінансової звітності повинна бути:

а) чітко викладена у вступному параграфі стандартного висновку аудитора;

б) чітко викладена у параграфі про обсяг аудиту стандартного висновку аудитора;

в) чітко викладена у заключному параграфі стандартного висновку аудитора;

г) така норма до формування стандартного висновку аудитора не передбачена.


47. Проводячи аудит фінансової звітності, необхідно мати знання про бізнес замовника в обсязі, достатньому для:

а) виявлення та розуміння подій і операцій, які, на думку аудитора, можуть суттєво впливати на фінансову звітність або аудиторський висновок;

б) виявлення та розуміння подій і операцій, які, на думку аудитора, є характерними для бізнесу клієнта;

в) виявлення та розуміння подій і операцій, які впливають на показники ліквідності та платоспроможності замовника;

г) виявлення та розуміння подій і операцій, які, на думку аудитора, можуть вплинути на ефективність проведення аудиту.


48. Які органи державної влади затверджують форми фінансової звітності підприємств і порядок їх заповнення?

а) Міністерство Фінансів України спільно з Державним комітетом статистики України;

б) Державна податкова адміністрація України спільно з Міністерством Фінансів України;

в) Державна податкова адміністрація України за погодженням з Національним банком України.


49 На яку дату складається баланс підприємства?

а) на перше число наступного за звітним періодом місяця;

б) на кінець останнього дня кварталу (року);

в) підприємство самостійно вибирає дату складання балансу;

г) на дату, що затверджена у наказі про облікову політику.


50. Який термін оприлюднення річної фінансової звітності для підприємств, зобов'язаних її публікувати?

а) протягом першого кварталу наступного за звітним року;

б) не пізніше 1 червня наступного за звітним року;

в) до 1 жовтня наступного за звітним року;

г) протягом року.


^ Список рекомендованої літератури (великий комплект)

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.

2. Про аудиторську діяльність: Закон України. Прийнятий Верхов­ною Радою України 22.04.1993 № 3125-ХП//Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 23, із змін, та доповн.

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 16.07.99 № 996-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 40 від 08.10.99, із змін, та доповн.

4. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 26.01.93 № 2940-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 13, із змін, та доповн.

5. Про державну податкову службу в Україні: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 04.12.90 №510-ХИ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 6, із змін, та доповн.

6. Про підприємництво: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 26.02.91 № 785-12 // Відомості Верховної Ради (ВВР). -1991. -№ 14, із змін, та допов.

7. Про підприємства в Україні: Закон України. Прийнятий Верхов­ною Радою України 27.03.91 № 887-ХІІ//Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 24, із змін, та доповн.

8. Про приватизацію державного майна: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України № 2163-ХП від 04.03.92 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24, із змін, та доповн.

9. Про страхування: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України від 07.08.96 № 85/96-ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 18, із змін та доповн.

10. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 18.06.91 № 1202-ХИ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38, із змін, та доповн.

11. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23.07.1998 № 817/98 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 30, із змін, і доповн.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 // Офіційний вісник України. -1999. -№ 25 від 09.07.99.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 25 від 09.07.99.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»: Затв. наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99// Офіційний вісник України. -1999. -№ 25 від 09.07.99.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99// Офіційний вісник України. -1999. - № 25 від 09.07.99.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99// Офіційний вісник України. -1999. - № 25 від 09.07.99.

17. Про Примітки до річної фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України №302 від 29.11.2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 50 від 29.12.2000.

18. Положення про порядок проведення ініціативного контролю якості аудиту і супутніх послуг: Затв. рішенням ради Спілки аудиторів України (протокол від 22.01.03 №1/03 // Аудитор України-2003.-№4.

19. Положення про постійне обов'язкове удосконалення професійних знань аудиторів України: Затв. рішенням Аудиторської палати України від 23.04.2002 № 109//

20. Положення про реєстр аудиторських фірм і аудиторів України. Затв. рішенням Аудиторської палати України від 10.03.2000 № 87//

21. Положення про ротацію членів Аудиторської палати України: Затв. рішенням Спілки аудиторів України від 26.02.99 № 2 //

22. Положення про сертифікацію аудиторів: Затв. рішенням Аудитор­ської палати України від 19.11.2002 № 116//

23. Принципи аудиторського нагляду: Положення Технічного комітету міжнародної організації комісій з цінних паперів, 2002: Пер. Л.Я. Довгорук // Аудитор України. - 2003. - № 3.

24. Принципи незалежності аудитора та роль корпоративного керів­ництва у нагляді за незалежністю аудитора: Положення Техніч­ного комітету міжнародної організації комісій з цінних паперів. Пер. Л.Я. Довгорук // Аудитор України. - 2003. - № 8.

25. Стандарти аудиту та етики: Пер. з англ. /За ред. Аудиторської палати України. - К.: ТОВ «Парітет-інформ», 2003.

26. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. - К. Вища школа. - Знання, 1998.

27. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К, 2000.

28. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. - К.: Вища школа, 1994.

29. Адамс Р. Основи аудита: Пер. с англ. / Під ред. Я.В. Соколова. -М: Аудит, ЮНИТИ, 1995.

30..Аренс З.А., Лоббек Дж. К. Аудит: Пер. с англ. / Під ред. Я.В. Соколова. - М.: Финансн и статистика, 2001.

31. Аудит: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Під ред. Л.М. Чернелевського, Н.І. Беренди. - К.: Міленіум, 2002.

32. Аудит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Під ред. Я.А. Гончарук, В.С. Рудницького. - Л.: Світ, 2002.

33. Аудит: Учебник / Под ред. А.Д. Шеремета, В.П. Суйца. - 2-е изд.,доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2002.

34. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підруч. для студентів спец. «Облік і аудит» вищ. навч. закл. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Житомир: Рута, 2002.

35. Гринів Б., Кириця С. Аудит облікової політики суб'єкта господарювання // Аудитор України. - 2003. - № 6.

Зб. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посібник для студентів вищих навч. закл. - 3-тє вид., стер. -К.: Знання, 2002.

37. Драч В. Особливості визначення суттєвості в аудиті// Аудитор України. - 2002. - № 5.

38. Жук О. Предмет і метод аудиторської діяльності // Аудитор України. - 2002. - № 3.

39. Крапивко Л.М. Суттєвість в аудиті // Аудитор України. - 2002.

40. Основи аудиту: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. Освіти України І-ІУ рівнів акредитації / Під ред. Л.П. Кулаковської, Ю.В. Пічи. -К., Львів: Каравела, Новий світ, 2002.

41.Петрик О.А. Проблеми контролю якості роботи аудиторів (ауди­торських фірм) в Україні // Аудитор України. - 2003. Спецвипуск.

42. Питель С, Романів Р. Особливості проведення аудиту в комп'ю­терному середовищі малого підприємства // Аудитор України. -2003,-№4.

43.Пшенична А.Ж. Актуальність оцінки аудиторського ризику та визначення суттєвості в аудиті // Аудитор України. - 2002. - № 6.

44. Редько О.Ю. Парадигма незалежності в контексті реалій вітчизня­ного ринку аудиторських послуг // Аудитор України. - 2002. -№ 1-2.

45. Редько О.Ю. Обман, помилка та суттєвість в аудиті звітності господарських товариств: підхід до визначення // Аудитор України. - 2002. - № 6.

46. Рудницький В. Становлення професії внутрішнього аудитора в Україні: проблеми фахової підготовки і навчання // Аудитор України.-2003.-№5.

47. Рудницький В.С. Внутрішній аудит: методологія, організація: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2000.

48. Савченко В.Я. Аудит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: КНЕУ, 2002.

49. Токар О.В. Аналітичні процедури в аудиторській діяльності // Аудитор України. - 2002. - № 6.

50. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. економ, спец. - К.: Знання-Прес, 2002'.

51. Финансовьій анализ в аудите: теория и практика: Учеб. Пособие // Під ред. Гаврилова А.А., Нитецкого В.В. - М.: Дело, 2001.

52. Чосова К.П. Окремі аспекти управління аудиторськими ризиками // Аудитор України - 2003. - № 8.

53. Шевчук В.О. Контроль господарських систем у суспільстві з перехідною економікою (проблеми теорії, організації, мето­дології): Монографія. — К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1998.


Література (малий комплект)

    1. Закон України “Про аудиторську діяльність”. К. 1993р.

    2. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”. К. 1999р.

    3. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості і етики. Видання 2007 року. Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України. К. 2007 р.- 867 с.

    4. Адамс Р. Основы аудита. М. 1995р.

    5. Аудит. Монтгомері. М. 1997р.

    6. Рудницький В.С. Гончарук Я.А. Аудит. Львів: Оріяна-Нова, 2004. – 292 с.

    7. Давидов Г.М. Аудит. К: „Знання” , 2004. – 511 с.

    8. Давидов Г.М. Дрозд І.Г. Аудит. Збірник задач та практичних ситуацій. К: „Знання” , 2001. – 170 с.

    9. Лядська В.В. Петраков Я.В. Аудит. К:. Центр навчальної літератури, 2008. – 416 с.

    10. Ватуля І.Д. та інші. Аудит. Практикум . К.: Центр учбової літератури, 2007 – 304 с.

11. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. К.: Каравела, 2008 – 312 с.


Скачать 278.04 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты