Домой

Рикладною (функціональною) економічною дисципліною, що завершує процес підготовки фахівців з бухгалтерського обліку І аудиту та інших економічних спеціальностей
Скачать 233.37 Kb.
НазваниеРикладною (функціональною) економічною дисципліною, що завершує процес підготовки фахівців з бухгалтерського обліку І аудиту та інших економічних спеціальностей
Дата18.03.2013
Размер233.37 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Програмний матеріал
Тема 2. організація аудиторської діяльності в україні
Тема 3. порядок підготовки та методика проведення аудиту
Тема 4. аудиторський ризик та оцінка системи внутрішнього контролю
Тема 5. планування аудиту
Тема 7. оцінка фінансової звітності підприємств апк
Тема 8. завершення аудиту, підготовка та складання аудиторського звіту
Список рекомендованої літератури
Вказівки до виконання контрольної роботи
Завдання для контрольних робіт
Основні вимоги до оформлення контрольної роботи
Список рекомендованої літератури
Подобные работы:


Міністерство освіти і науки України

Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова


В.І.ГОЛІКОВ


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з дисципліні "АУДИТ"


2007

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Аудит є прикладною (функціональною) економічною дисципліною, що завершує процес підготовки фахівців з бухгалтерського обліку і аудиту та інших економічних спеціальностей. У практичній діяльності (бізнесі) за допомогою аудиту реалізується одна з найважливіших у ринкових економічних умовах функцій управління — незалежний фінансовий контроль (експертиза), який здійснюють фахівці (аудитори) відповідного рівня кваліфікації, що підтверджений сертифікатом.

Мета вивчення дисципліни “Аудит” — здобути теоретичні знання і сформувати практичні навички здійснення аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) та інших видів аудиторських послуг.

До основних завдань вивчення дисципліни належать такі:

- оволодіння професійною термінологією аудиторської діяльності (аудиторською мовою);

- засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту як інституту незалежної фінансової експертизи;

- набуття практичних навичок з організації і планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур.

Вивчаючи теорію аудиторської діяльності, особливу увагу слід приділити місцю і ролі аудиту (аудиторської діяльності) у ринковій економічній системі.

У зв’язку з тим, що аудит є формою незалежної фінансової експертизи, його функціонування здійснюється на основі норм цивільного права на відмінність від адміністративного контролю (державного фінансового контролю), який функціонує на основі норм адміністративного права.

Оволодіння аудиторськими знаннями стане продуктивнішим, якщо водночас з вивченням теоретичної бази таких дисциплін, як теорія бухгалтерського обліку і фінансів, фінансовий і внутрішньогосподарський (управлінський) облік, фінанси підприємств, економічний аналіз, набути практичних навичок економічної діяльності.

^ ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

до вивчення дисципліни

“АУДИТ”


ТЕМА 1. СУТЬ, ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД АУДИТУ


Суть аудиту. Історичні аспекти становлення і розвитку аудиту. Види аудиту. Мета і основні завдання аудиту. Функціональні завдання аудиту. Предмет, об’єкт та метод аудиту


^ ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ


Нормативна база регулювання аудиту в Україні. Організація і регулювання аудиторської діяльності в Україні. Аудиторські фірми та порядок їх створення. Порядок сертифікації та реєстрації аудиторів і аудиторських фірм. Права та обов’язки аудиторів і аудиторських фірм. Відповідальність аудиторів та аудиторських фірм. Основні принципи професійної етики і поведінки аудиторів


^ ТЕМА 3. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ


Сутність та структура договорів на проведення аудиту. Документальне оформлення аудиту. Аудиторські докази та їх суть. Порядок одержання аудитором аудиторських доказів. Відношення аудиторів до початкових залишків на рахунках бухгалтерського обліку. Вибіркова перевірка в аудиті. Використання основним аудитором результатів роботи інших аудиторів та фахівців. Помилки та шахрайство в аудиті


^ ТЕМА 4. АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК ТА ОЦІНКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ


Суть аудиторського ризику. Суттєвість в аудиті та її взаємозв’язок з аудиторським ризиком Оцінка системи внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту на підприємстві


^ ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ


Мета та техніка планування аудиту. Загальний план аудиту. Програма аудиту


ТЕМА 6. АУДИТ АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ ПІДПРИЄМСТВ


Загальний огляд бухгалтерської звітності підприємства. Етапи аудиторської перевірки. Аудит касових операцій. Аудит банківських операцій. Аудит наявності та стану збереження матеріальних запасів. Аудит надходження матеріальних запасів. Аудит переміщення і вибуття матеріальних запасів. Аудит наявності та руху основних засобів. Аудит діяльності підприємств. Аудит розрахунків з оплати праці. Аудит розрахунків з бюджетом. Аудит розрахунків з органами соціального страхування. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками. Аудит капіталу підприємств АПК


^ ТЕМА 7. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК


Сутність та загальні принципи оцінки фінансового стану підприємства. Аудит ліквідності та платоспроможності підприємства. Аудит фінансової стійкості. Аудит ділової активності та ефективності використання активів. Аудит рентабельності підприємств. Особливості проведення аудиту в комп’ютерному середовищі


^ ТЕМА 8. ЗАВЕРШЕННЯ АУДИТУ, ПІДГОТОВКА ТА СКЛАДАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ


Аудиторський висновок та його види. Особливості складання спеціальних аудиторських висновків

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 12.04.93 № 3125.

2. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.91 № 1560-XII.

3. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові і корпоративні інвестиційні фонди)” від 15.03.01 № 2299-III.

4. Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування” від 02.03.2000 № 1523-III.

5. Закон України “Про внесення змін у деякі закони України в зв’язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"” від 11.05.2000 № 1708-III.

6. Закон України “Про внесення змін у Кодекс України про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям Закону України

"Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 05.04.01 № 2372-III.

7. Закон України “Про внесення змін у Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"” від 22.06.2000 № 1829-III.

8. Закон України “Про внесення змін у Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"” від 11.05.2000 № 1707-III.

9. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 05.02.98 № 83/98-ВР.

10. Закон УРСР “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91 № 959-XII.

11. Про перехід на національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності в Україні: Лист Комітету ВР України від 25.04.2000 № 06-10/278.

12. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 № 2121-III.

13. Закон України “Про внесення змін у Закон України "Про застосвання реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, суспільного харчування і послуг"” від 21.12.2000 № 2156-III.

14. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами” від 21.12.2000 № 2181-III.

15. Закон УРСР “Про підприємництво” від 07.02.91 № 698-XII.

16. Закон УРСР “Про підприємства в Україні” від 27.03.91 № 887-XII.

17. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26.01.93 № 2939-ХІІ.

18. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.94 № 334/94-ВР (У ред. Закону України від 22.05.97 № 283/97-ВР).

19. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 № 168/97-ВР.

20. Закон УРСР “Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.91 № 1201-XII.

21. Закон України “Про внесення змін у Закон України "Про підприємства в Україні"” від 04.02.98 № 72/98-ВР.

22. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.94 № 185/94-ВР.

23. Про заходи щодо запровадження ідентифікаційних номерів фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів: Постанова КМ України від 06.11.97 № 1232.

24. Про внесення змін і доповнень у Положення про бухгалтерський облік фінансових результатів від здійснення операцій, що підлягають патентуванню: Наказ Мінфіну від 23.06.98 № 135.

25. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 “Прибуток на акцію”: Наказ Мінфіну України від 16.07.01 № 344.

26. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”: Наказ Мінфіну України від 28.12.2000 № 353

27. Про внесення змін у Положення (стандарт) бухгалтерського обліку:Наказ Мінфіну України від 18.12.01 № 583.

28. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів: Наказ Мінфіну України від 24.07.97 № 159.

29. Про внесення змін і доповнень у деякі положення (стандарти) бухгалтерського обліку: Наказ Мінфіну України від 30.11.2000 № 304.

30. Про документальне забезпечення записів у Бухгалтерському обліку: Положення Мінфіну України від 24.05.95 № 8.

31. Дебіторська заборгованість: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку: Затв. Мінфіном України від 10.10.99 № 237.

32. Питання складання фінансової звітності: Наказ Мінфіну України від 24.02.2000 № 37.

33. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість: Наказ Мінфіну України від 01.07.97 № 141.

34. Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку: Наказ Мінфіну України від 19.04.01 № 186.

35. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: Наказ Мінфіну України від 25.02.2000 № 39.

36. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Мінфіну України від 30.11.99 № 291.

37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Наказ Мінфіну України від 31.12.99 № 318.

38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: Наказ Мінфіну України від 29.11.99 № 290.

39. Питання складання фінансової звітності: Наказ Мінфіну України від 24.02.2000 № 37.

40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку: Наказ Мінфіну України від 31.03.99 № 87.

41. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Національного банку України від 19.02.01 № 72.

42. Щодо проведення аудиторської перевірки відповідно до МСБО: Лист Національного банку від 29.12.99 № 43-311/4026.

43. Про витрати на проведення аудита: Лист Державної податкової адміністрації від 18.07.01 № 4750/6/15-1116.

44. Роз’яснення з питань застосування положень Закону України “Про аудиторську діяльність” та Національних нормативів аудиту в практиці незалежного аудиту: Затв. Аудиторською палатою України 10.03.2000.

45. Положення про реєстр суб’єктів аудиторської діяльності: Затв. Аудиторською палатою України 31.10.2000.

46. Національні нормативи аудиту: Затв. Аудиторською палатою України 18.12.98 № 73.

47. Нормативи № 1, №2, №3: Рішення Аудиторської палати України від 14.09.95 № 35.

48. Норматив № 12: Рішення Аудиторської палати України від 29.02.96 № 42.

49. Про сертифікації аудиторів: Положення від 27.11.97 № 60/5, затв. Аудиторською палатою України.

50. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні"” від 10.01.02 № 2921-ІІІ/

51. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні"” від 10.01.02 № 2922-ІІІ.

52. Симоненко Т. В. Аудиторская деятельность в Украине (с изм. и доп. по сост. на 1 марта 2001 г.) // Сб. норм. документов. — Харьков: Конус, 2001.

53. Камлик М. І. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Зб. норм.-правових актів. — К.: Атіка, 2001.

54. Білуха М. Т. Аудит: Учебник. — К.: Знання, 2000.

55. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посіб. — К.: Знання, 2001.

56. Давидов Г., Дрозд І., Давидов І., Давидов Ю. та ін. Збірник завдань та практичних ситуацій з аудиту: Навч. посіб. / За ред. Г. Давидова. — К.: Знання, 2001.

57. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Знання, 2001.

58. Аудит і ревізія підприємницької діяльності / За ред. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир: ПП “Рута”, 2001.

59. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. — К.: Вид-во КНЕУ, 2000.

60. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: Пер. з англ. / За ред. С. Ф. Голова. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998.

^ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Навчальними планами підготовки фахівців економічних спеціальностей поряд з аудиторними заняттями передбачається самостійна робота студентів, яка є невіддільною складовою навчального процесу. В світовій освітній практиці самостійна робота студентів є домінуючою.

Мета самостійної роботи — закріпити знання, здобуті студентами на лекціях, на інших видах аудиторних занять, самостійно оволодіти теоретичними знаннями з фахових дисциплін і набути навичок вирішення практичних завдань, що виникають у процесі господарської діяльності.

Контрольні роботи використовують для контролю знань, передбаченого навчальними планами. Вони також можуть використовуватися студентами для самоконтролю при підготовці до заліків та іспитів і для самостійного вивчення теоретичних основ і методики проведення аудиту, надання різноманітних аудиторських послуг.

Самостійне виконання контрольних робіт дозволить студентам:

- оволодіти теоретичними основами аудиту;

- засвоїти основні положення законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, які регулюють підприємницьку діяльність взагалі та організацію і методику проведення аудиту зокрема;

- набути навичок практичного використання і реферативного викладення різних джерел інформації, що дозволить ефективно поновлювати свої знання в майбутньому і забезпечить професійне зростання фахівців економічних спеціальностей;

- опанувати методику проведення аудиторських перевірок фінансової звітності суб’єктів господарювання та виконання різноманітних аудиторських послуг.

Мета контрольної роботи — закріпити теоретичні знання з аудиту, набути навичок роботи з різними джерелами інформації, реферативного викладу матеріалу, що вивчається, та вирішення практичних завдань аудиторських перевірок і оформлення робочих і підсумкових документів аудитора.

Контрольну роботу виконують відповідно до навчального плану за одним з наведених варіантів завдань, який студент обирає за

двома останніми цифрами номеру своєї залікової книжки згідно з табл.1.


Таблиця 1

Номери завдань

1

2

3

4

5

….

25

Останні дві цифри номера залікової книжки студента

01

02

03

04

05

....

25

26

27

28

29

30

….

50

51

52

53

54

55

….

75

76

77

78

79

80

….

00


Номер залікової книжки необхідно вказати на титульній сторінці контрольної роботи. У разі відсутності цих відомостей контрольна робота повертається студенту без рецензування і не зараховується.

У процесі виконання контрольної роботи з кожного питання необхідно ознайомитися зі змістом законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, опрацювати спеціальну літературу (підручники, навчальні посібники тощо). На основі отриманої інформації дати стислі відповіді (реферативно) на поставлені питання і вирішити практичні завдання.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Завдання 1


1. Поняття аудиту в законодавстві України і в Міжнародних стандартах аудиту.

2. Пояснити, виконання яких умов дає право аудитору проводити аудит фінансової звітності.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті основних засобів і типові помилки їх обліку.


Завдання 2


1. Дати коротку історичну довідку про виникнення незалежного аудиту.

2. Пояснити, виконання яких умов дає право надавати аудиторські послуги. Чи є обов’язковим наявність сертифіката аудитора?

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті нематеріальних активів і типові помилки їх обліку.


Завдання 3


1. Дати перелік і короткий зміст основних видів аудиторських послуг.

2. Описати порядок організації аудиторської фірми.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті фінансових

інвестицій та типові помилки їх обліку.


Завдання 4


1. Поняття та види обов’язкового аудиту.

2. Описати принципи професійної етики аудиторів.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті касових операцій та типові помилки їх обліку.


Завдання 5


1. Права та обов’язки аудитора.

2. Описати методологічні принципи аудиту.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті валютних

операцій та типові помилки їх обліку.


Завдання 6


1. Описати, як стати аудитором в Україні.

2. Описати основні етапи проведення аудиту.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті дебіторської заборгованості та типові помилки її обліку.


Завдання 7


1. Обмеження (спеціальні вимоги) на проведення аудиту та їх необхідність.

2. Пояснити, що спільного та особливого (відмінного) в незалежному

аудиті й адміністративному контролі.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті товарних запасів у торгівлі та типові помилки в їх обліку.


Завдання 8


1. Поняття та умови сертифікації аудиторів і реєстрації суб’єктів аудиторської діяльності.

2. Дати коротку характеристику методичних прийомів аудиту.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті незавершеного виробництва і готової продукції та типові помилки їх обліку.


Завдання 9


1. Аудиторська Палата України, порядок її організації та діяльності.

2. Тести в аудиті та їх види.

3. Скласти програму аудиту капіталу акціонерного товариства.


Завдання 10


1. Аудиторський ризик, його складові та порядок визначення.

2. Дати коротку характеристику Міжнародній федерації бухгалтерів.

3. Скласти програму аудиту праці та її оплати.


Завдання 11


1. Особливості аудиту підприємств малого бізнесу.

2. Навести перелік відомостей (реквізитів), які обов’язково повинні відображатися в договорі на проведення аудиту.

3. Скласти програму аудиту витрат виробництва.


Завдання 12


1. Поняття аудиторських доказів і джерела їх отримання.

2. Дії аудитора в разі виявлення помилок і шахрайства.

3. Скласти програму аудиту доходів.


Завдання 13


1. Описати, як проводиться оцінка достовірності інформації в аудиті.

2. Вибіркове дослідження в аудиті.

3. Скласти програму аудиту довгострокових зобов’язань.


Завдання 14

1. Дати поняття робочих документів аудитора. Навести приклад їх оформлення.

2. Пояснити принципову різницю в організації діяльності аудиторської фірми і податкової інспекції.

3. Скласти програму аудиту витрат за економічними елементами.


Завдання 15


1. Дати перелік і короткий зміст основних видів аудиту.

2. Дати поняття невпевненості аудитора, навести причини її виникнення, пояснити її вплив на зміст аудиторського висновку.

3. Скласти програму аудиту поточних зобов’язань.


Завдання 16


1. Дати поняття підсумкових документів аудитора. Навести приклад їх

оформлення в операційному аудиті.

2. Дати поняття незгоди аудитора, навести причини її виникнення, пояснити її вплив на зміст аудиторського висновку.

3. Скласти програму аудиту собівартості реалізованої продукції.


Завдання 17


1. Безумовно-позитивний аудиторський висновок і можливість його надання аудитором.

2. Описати, як отримати сертифікат аудитора серії АБ.

3. Скласти програму аудиту доходів.


Завдання 18


1. Дати поняття операційного аудиту й описати умови його здійснення.

2. Етичні норми взаємовідносин аудитора з іншими аудиторами.

3. Назвати питання, які є важливими при аудиті розрахунків з учасниками господарських товариств.

Завдання 19


1. Дати поняття внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та внутрішнього аудиту.

2. Особливості професії аудитора та його професійна компетентність.

3. Назвати питання, які є важливими при аудиті розрахунків з Пенсійним фондом.


Завдання20


1. Описати методичні прийоми отримання аудиторських доказів.

2. Дати перелік обов’язків замовника, які повинні бути передбаченими в договорі на проведення аудиту.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті звіту про рух грошових коштів.


Завдання 21


1. Умовно-позитивний аудиторський висновок і причини його надання аудитором.

2. Описати особливості методики діяльності внутрішніх аудиторів.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті звіту про власний капітал.


Завдання 22


1. Негативний аудиторський висновок і причини його надання аудитором.

2. Дати поняття незалежності аудитора та навести причини її порушення.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті розрахунків

з бюджетом щодо податку на прибуток.


Завдання 23


1. Описати причини відмови аудитора від надання аудиторського висновку.

2. Описати, як повинна визначатися винагорода за надання аудиторських послуг.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті розрахунків з бюджетом щодо прибуткового податку.


Завдання 24


1. Дати поняття конфіденційності в аудиті та навести умови її порушення аудитором.

2. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті вексельних розрахунків.

3. Скласти програму аудиту балансу.


Завдання 25


1. Дати поняття податкової практики аудитора та навести особливості її здійснення.

2. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті фінансової оренди основних засобів.

3. Скласти програму аудиту звіту про фінансові результати.


^ ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольна робота оформлюється на аркушах паперу формату А4 (210х297 мм) з одного боку аркуша. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані, титульна сторінка, яка оформлюється згідно з загальними вимогами НУК, вважається першою. На початку роботи (сторінка 2) необхідно навести її зміст.

Робота повинна бути написана студентом власноручно розбірливо або надрукована. Студент виконує курсову роботу українською мовою. До рецензування подають оригінал тексту роботи. Ксерокопії не приймаються до рецензування, а робота не може бути допущеною до захисту.

Наприкінці роботи потрібно навести перелік використаних літературних джерел, який повинен бути викладений відповідно до стандарту “Бібліографічний опис документу. Загальні вимоги і правила складання”, а також поставити особистий підпис і дату завершення роботи. До списку використаної літератури включають джерела інформації, які студент вивчив і використав, виконуючи роботу. Цей список повинен вміщувати законодавчі акти (закони України, декрети Кабінету Міністрів України, Укази Президента України, постанови уряду України), нормативно-інструктивні документи, які затверджено міністерствами, відомствами України або іншими уповноваженими органами, а також наукову та навчальну літературу. Джерела інформації розміщуються в переліку в наступній послідовності:

  • Закони України;

  • декрети Кабінету Міністрів України;

  • Укази Президента України;

  • постанови Кабінету Міністрів України;

  • нормативно-інструктивні документи міністерств, відомств України або інших уповноважених органів, наприклад, Аудиторської палати України.

Наведені джерела повинні бути представлені в переліку в абетковому порядку назв. Наприклад, Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” буде представлено в переліку так:

2. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV.

Після зазначених джерел до переліку додають інші джерела, а саме — підручники, навчальні посібники, монографії, методичні рекомендації та вказівки, навчальні програми дисциплін та інші джерела, які повинні бути представлені в абетковому порядку назв або прізвищ авторів.

Підручник буде поданий у списку так:

31. Белуха Н. Т. Аудит: Учебник. — К.: Знання, 2000. — 769 с.

Слід зауважити, що опис необхідно наводити мовою оригіналу.

Роботу можна оформляти в м’якій обкладинці. Роботу потрібно зброшурувати так, щоб вона не травмувала руки, не пошкоджувала меблі та інші роботи.

У кінці роботи необхідно поставити власноручний підпис студента і дату її завершення.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Нормативна


1. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 № 3125-ХІІ.

2. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 № 996.

3. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291.

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Наказом МФУ від 30.11.99 № 291.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”: Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”: Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”: Затв. наказом МФУ від 28.05.99 № 137.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: Затв. наказом МФУ від 24.07.2000 № 92.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематері-альні активи”: Затв. наказом МФУ від 18.10.99 № 242.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Затв. наказом МФУ від 20.10.99 № 246.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”: Затв. наказом МФУ від 08.10.99 № 237.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язан-ня”: Затв. наказом МФУ від 31.01.2000 № 22.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”: Затв. наказом МФУ від 26.04.2000 № 87.

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”: Затв. наказом МФУ від 28.07.2000 № 181.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: Затв. наказом МФУ від 29.11.99 № 200.

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Затв. наказом МФУ від 31.12.99 № 318.

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”: Затв. наказом МФУ від 28.04.01 № 353.

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 “Будівельні контракти”: Затв. наказом МФУ від 28.04.01 № 205.

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств”: Затв. наказом МФУ від 07.07.99 № 163.

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 “Консолідована фінансова звітність”: Затв. наказом МФУ від 30.07.99 № 176.

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”: Затв. наказом МФУ від 18.08.2000 № 193.

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”: Затв. наказом МФУ від 25.02.2000 № 39 зі змін. і доп.: Затв. наказом МФУ від 24.02.01 № 101.

26. Аудиторская деятельность в Украине (с изменениями и дополнениями по сост. на 1 марта 2001 г.): Сб. норм. документов / Сост. Т. В.Симоненко. — Харьков: Конус, 2001. — 192 с.

27. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Зб. нормативно-правових актів / Уклад. М. І. Камлик. — К.: Атіка, Літера ЛТД, 2001. — 752 с.

28. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів

України. — К.: Основа, 1999. — 274 с.


Основна


29. Аудит: Практ. пособие / Под ред. А. Н. Кузминского. — К.: Учетинформ, 1996. — 283 с.

30. Аудит: Учеб. для студ. вузов / Под ред В. И. Подольского. — 2-е изд., перераб и доп. — М.: ЮНИТИ, 2000. — 655 с.

31. Білуха М. Т. Аудит: Підручник. — К.: Знання, 2000. — 769 с.

32. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Знання, КОО, 2001. — 402 с.

33. Завгородний В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. — К.: АСК, 1998. — 768 с.

34. Завгородний В. П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием. — К.: Ваклер, 1997. — 976 с.

35. Ковалева О. В., Константинов Ю. П. Аудит: Учеб. пособие. — М.: Приор, 2000. — 272 с.

36. Лабынцев Н. Т. Аудит: теория и практика: Учеб. пособие / Н. Т. Лабынцев, О. В. Ковалева. — М.: Приор, 2000. — 208 с.

37. Полисюк Г. Б. и др. Аудит предприятия. Организация аудиторських проверок и комплексный анализ финансовых результатов деятельности предприятия: Учеб. пособие / Г. Б. Полисюк, Ю. Д. Кузьмина, Г. И. Сухачова. — М.: Экзамен, 2001. — 352 с.

38. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку,економічного контролю та аналізу: Підручник. — К.:Вид-во КНЕУ, 2000. — 200 с.

39. Шеремет А. Д., Суйц В. П. Аудит: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 352 с.


Додаткова


40. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит: Пер. с англ. / Гл. ред. серии проф. Я. В. Соколов. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 560 с.

41. Аудит адміністративної діяльності: теорія та практика: Пер. з англ. — К.: Основи, 2000. — 192 с.

42. Аудит: Зб. задач та практ. ситуацій: Навч. посіб. / Г. М. Давидов., І. К. Дрозд, І. Г., Давидов та ін.; За ред Г. М. Давидова. — К.: Знання, КОО, 2001. — 170 с.

43. Аудит Мотгомери / Ф. Л. Дефлиз, Г. Р. Дженик, В. М. О’Рейли, М. Б. Хирш; Пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова. — М.: Аудит, Юнити, 1997. — 542 с.

44. Аудит: Учеб. пособие для вузов / Ю. А. Данилевский и др. — М.:ИДФБК Пресс, 1999. — 543 с.

45. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, ЮНИТИ, 1992. — 240 с.

46. Кармайкл Д., Бенис М. Стандарты и нормы аудита: Пер. с англ. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. — 527 с.

47. Международные стандарты аудита и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (1999). — М., 2000. — 699 с. 17

48. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Пер. з англ. за ред. С. Ф. Голова. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. — 736 с.

49. Ришар Жак. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия: Пер. с фр. / Под ред. Л. П. Белих. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. — 375 с.

50. Робертсон Дж. Аудит: Пер. с англ. — М.: Аудиторская фирма “Контакт”, 1993. — 496 с.

51. Скобара В. В. Аудит: методология и организация. — М.: Дело и сервис, 1998. — 576 с.

52. Терехов А. А. Аудит. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 512 с.

53. Усач Б. Ф. Аудит: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. -223 с.

54. Усач Б. Ф. та ін. Аудит і судово-бухгалтерська експертиза / За ред.Б. Ф. Усача. — Львів: Каменяр, 1998. — 134 с.

55. Уткин Э. А., Бинецкий А. Э. Аудит в управлении несостоятельным предприятием: Учеб. пособие. — М., 2000. — 384 с.

56. Ханик-Посполітак Р. Аудиторська діяльність: сучасний стан та проблеми правового регулювання. Договір на проведення аудиту. — Львів, 1998. — 176 с.

Скачать 233.37 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты