Домой

Аудиторськийвисново к щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю
Скачать 171.98 Kb.
НазваниеАудиторськийвисново к щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю
Дата18.03.2013
Размер171.98 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Основні відомості про аудиторську фірму.
«фінансова компанія «експерт»
Станом на 31.12.2011 р. власний капітал товариства складає 7543 тис. грн., у т.ч.
Компанія з обмеженою відповідальністю «фсех інвестментс лімітед» (fcex investments limited) – 100
3.2. Вартість чистих активів.
4. Розкриття інформації за видами активів та про зобов’язання.
4.2. Облік фінансових інвестицій.
4.3. Облік запасів.
4.4. Облік коштів і розрахунків.
4.5. Облік довгострокових зобов’язань.
6. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку.
6.2. Чистий прибуток (збиток).
7.Аналіз фінансового стану.
Аудитором були розглянуті наступні показники
Подобные работы:


Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 37854684, 04053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 7, офіс 11 тел. 8(097)560-28-01


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуА У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К


щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПЕРТ» станом на 31 грудня 2011 року


м. Київ 20 квітня 2012 р.


Незалежну перевірку проведено у відповідності до Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, а також відповідно до вимог «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» (Рішення ДКЦПФР № 1528 від 19.12.2006 р.), незалежною аудиторською фірмою – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Мерседа» проведено аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПЕРТ» за 2011 рік.

Аудит проведений з використанням принципу вибіркової перевірки, тобто до уваги брались лише суттєві помилки. Планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних підтверджень щодо наявності або відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Аудитором була проведена оцінка відповідності застосування принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки.


Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.


Місто проведення аудиту: м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 7, офіс 11

Дата початку проведення аудиту – 16 квітня 2012 р.

Дата закінчення проведення аудиту – 20 квітня 2012 р.

Дата видачі висновку – 20 квітня 2012 р.

Перевірка проведена згідно Договору про надання аудиторських послуг № 1-16/1 від 16 квітня 2012р.


^ Основні відомості про аудиторську фірму.

Таблиця № 1

Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Мерседа»

Код ЄДРПОУ

37854684

Місцезнаходження:

04053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 7, офіс 11

Реєстраційні дані

Зареєстроване Шевченківською районною в м. Києві Державною адміністрацією 26.09.2011р. за № 10741020000040654

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

Свідоцтво № 4479 видане за рішенням Аудиторської палати України від 03.11. 2011 р. за № 240/4; чинне до 31.11.2016 р.

№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Серія АВ № 000019, видане ДКЦПФР 12.01.12р., Рішення № 16, Строк дії свідоцтва з 12.01.12р. до 03.11.2016р.

Телефон, поштова та електронна адреса

Тел.(097) 560-28-01, 04053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 7, офіс 11, af.merseda@gmail.com

Керівник

Мельник Каріне Ярославівна

Інформація про аудитора, який брав участь в аудиторській перевірці

Мельник Каріне Ярославівна

Інформація про сертифікат аудитораСертифікат аудитора – № 006833, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 06.07.2011р. № 233, термін дії – до 06.07.2016р.


Відповідальність аудитора.

Відповідальністю аудитора є висловлювання думки щодо фінансової звітності ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» на основі результатів проведеного нами аудиту. Було проведено аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудите фінансової звітності», МСА 570 «Безперервність», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора». Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансової звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Аудиторська перевірка проводилась з відома директора Шевчука Віктора Володимировича.


Для перевірки надані :

 1. Установчі документи.

 2. Реєстраційні документи.

 3. Форми фінансової звітності за 2011 рік: Баланс (Форма №1) станом на 31.12.2011 р., Звіт про фінансові результати (Форма №2) за 2011 рік, Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма №4), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма №3), Примітки до річної фінансової звітності (Форма №5).

 4. Первинні документи, що відображають фінансово-господарську діяльність підприємства в 2011 році.

Вважаємо, що у ході перевірки зібрана достатня кількість даних для висновку.

У ході перевірки встановлено:


 1. Основні відомості про товариство

Основні відомості про товариство наведені в таблиці № 2.

Таблиця №2.

Найменування товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю

^ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПЕРТ»

Код ЄДРПОУ

36531540

Організаційно-правова форма

Товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю

Свідоцтво про державну реєстрацію

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Серія ААБ № 258794

Орган, що видав свідоцтво

Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація

Дата первинної реєстрації

09.06.2009 р.

Дата внесення змін до засновницьких документів

09.06.2009 р.

30.07.2009р.

31.03.2010р.

24.03.2011р.

16.06.2011р.

29.11.2011р.

місцезнаходження

04119, Україна, м. Київ, вул. Якіра, 8

Телефон

044 239-27-96

Розрахунковий рахунок

26508289601

МФО

320906

Назва банку

Київська філія ПАТ «Промислово-фінансовий банк»

Учасники і їх частки в статутному капіталі

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФСЕХ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (FCEX INVESTMENTS LIMITED) (код НЕ 294629), юридична особа, що зареєстрована у відповідності із законодавством Кіпру, місцезнаходження - Агланціас Авеню,21, будівля 21-Б, других поверх, офіс 1 А.С. 2108, Агланціа, Нікосія, Кіпр (Aglantzias Avenue, Block 21 B,2nd Floor,Office, P.C. 2108, Aglantzia, Nicosia, Сyprus) – 100%

Основні види діяльності, ліцензії

67.12.0 – біржові операції з фондовими цінностями

65.23.0 – інше фінансове посередництво

Ліцензія серія АВ № 581178, Рішення ДКЦПФР № 661 від 26.08.2009 року «Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність». Строк дії ліцензії – 26.08.2009 р. – 26.08.2014р.

Ліцензія серія АВ № 581179, Рішення ДКЦПФР № 661 від 26.08.2009 року «Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: дилерська діяльність». Строк дії ліцензії – 26.08.2009 р. – 26.08.2014р.

Ліцензія серія АВ № 581208, Рішення ДКЦПФР № 396 від 21.04.2011 року «Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність: депозитарна діяльність зберігача цінних паперів». Строк дії ліцензії – 21.04.2011р. – 21.04.2016р.


2. Стан бухгалтерського обліку та звітності.

Бухгалтерський облік в ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» ведеться з використанням пакету прикладних програм «1С.Бухгалтерія» відповідно до вимог:

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.99 р.;

 • положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами МФУ;

 • «Плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств, організацій», затвердженого Наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

Облікова політика ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» визначена згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р. Наказом про облікову політику б/н від 01.01.2011 р. Облікова політика складається згідно вимог Податкового Кодексу України, який набрав чинності з 01.04.2011р.

Система бухгалтерського обліку товариства відповідає його розміру, структурі і виду діяльності, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності.


3. Розкриття інформації про власний капітал та відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

3.1.Власний капітал.
^

Станом на 31.12.2011 р. власний капітал товариства складає 7543 тис. грн., у т.ч.:


 • статутний капітал – 7320 тис. грн.;

 • нерозподілений прибуток – 223 тис. грн.

Статутний капітал ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» згідно установчих документів (протокол № 9 Загальних зборів учасників ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» від 25.11.2011р.) складає 7 320 000,00 грн. (сім мільйонів триста двадцять тисяч) гривень.

Статутний капітал розподіляється між учасниками Товариства (згідно редакції статуту, що затверджена протоколом № 9 Загальних зборів учасників ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» від 25.11.2011р.) наступним чином:

^ КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФСЕХ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (FCEX INVESTMENTS LIMITED) – 100%

Статутний капітал ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» сплачено повністю, грошовими коштами.

Структура, облік, оцінка власного капіталу відповідає чинним нормативам бухгалтерського обліку.

Власний капітал відображений згідно П(С)БО № 5 «Звіт про власний капітал».

Дані балансу відповідають установчим документам.

^ 3.2. Вартість чистих активів.

Вартість чистих активів на 31.12.2011 р., згідно п.4 ст.144 ЦКУ повинна бути більше статутного фонду (капіталу) товариства. Станом на 31.12.2011 року цей показник складає 7543 тис. грн., що більше статутного капіталу товариства (відповідає вимогам Цивільного кодексу України).


^ 4. Розкриття інформації за видами активів та про зобов’язання.

4.1. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу (амортизації).

На балансі ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» станом на 31.12.2011р. обліковуються основні засоби, вартість яких складає: залишкова – 17 тис. грн., первісна – 27 тис. грн., знос – 10 тис. грн.

Бухгалтерський облік основних засобів ведеться на підставі первинних документів по фактичним витратам на їх придбання, виготовлення та установку. Дані аналітичного обліку основних засобів відповідають даним їх синтетичного обліку. Перевіркою правильності відображення в обліку та звітності надходжень, реалізації та іншого вибуття основних засобів, порушень не встановлено.

На балансі ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» станом на 31.12.2011р. обліковуються нематеріальні активи, вартість яких складає: залишкова – 9 тис. грн., первісна – 14 тис. грн., накопичена амортизація – 5 тис. грн. При розкритті інформації у примітках до фінансової звітності щодо кожної групи основних засобів і нематеріальних активів підприємство керується вимогами П(С)БО № 7 і П(С)БО № 8.

^ 4.2. Облік фінансових інвестицій.

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2011 року складають 31567 тис. грн., що підтверджено аналітичним обліком та первинними документами. Інші фінансові інвестиції станом на 31.12.2011 року складають 1130 тис. грн

Визначення первісної вартості та подальшої оцінки фінансових інвестицій за 2011рік відповідають П(С)БО №12 «Фінансові інвестиції».

За 2011 рік розкриття інформації відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», правильність документального оформлення і відображення в обліку операцій з цінними паперами, достовірність визначення і відображення в обліку фінансових результатів від реалізації цінних паперів, відповідають нормативним вимогам.

^ 4.3. Облік запасів.

В товаристві, згідно даних бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2011 р. запаси відсутні, Протягом 2011 року руху за рахунками запасів не було.

^ 4.4. Облік коштів і розрахунків.

Рух грошових коштів по поточним рахункам підтверджується виписками банку та додатками до них і відповідає даним бухгалтерського обліку.

Залишок грошових коштів в національній валюті станом на 31.12.2011 р. склав 29 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 р. дебіторська і кредиторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності, відсутня.

Протягом 2011 року товариство короткостроковими кредитами банків не користувалось.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 р. склала 6340 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2011 р. відсутня.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 р. склала 15 тис. грн.

Поточну дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» включає до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Згідно обраної облікової політики величину резерву сумнівних боргів ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» повинно визначити виходячи з платоспроможності окремих дебіторів. Наявності дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, перевіркою не встановлено. Порушень в веденні обліку розрахунків з дебіторами перевіркою не встановлено.

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2011 р. склала 30530 тис. грн.

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2011 р. відсутні.

Резерв сумнівних боргів в 2011 р. не створювався.

Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2011 р. складають 34 тис. грн.

^ 4.5. Облік довгострокових зобов’язань.

Протягом 2011 року товариство довгостроковими кредитами банків не користувалось.

Інші довгострокові фінансові зобов’язання станом на 31.12.2011 р. складають 1000 тис. грн.


5. Інша інформація

Протягом 2011 року товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.


^ 6. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку.

6.1. Облік доходів і витрат.

Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг, їх класифікацію та оцінку ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» визначає у відповідності з вимогами П(С)БО – 15 “Доходи”. Доходи відображаються в обліку та в звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей. Дані про реалізацію є достовірними і відповідають первинним документам. З метою оподаткування отриманого прибутку валові доходи визначались згідно з вимогами Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” за № 283/97-ВР від 22.05.1997р. Вибірковою перевіркою правильності визначення валових доходів, порушень не встановлено. Визначення фінансових результатів відбувається згідно з чинним законодавством. Чистий збиток за 2011р. становить 62 тис. грн. Перевіркою правильності відображення в обліку фінансових результатів порушень не встановлено.

Облік витрат проводився відповідно П(С)БО № 16 «Витрати» с застосуванням 9 класу рахунків згідно з «Планом рахунків обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств, організацій», затвердженого Наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291.

Витрати операційної діяльності в 2011 р. складають 377 тис. грн.

Елементи операційних витрат:

 • адміністративні витрати – 364 тис. грн.

 • витрати на збут – 8 тис. грн.

 • інші операційні витрати – 5 тис. грн.

^ 6.2. Чистий прибуток (збиток).

За підсумками 2011 року чистий збиток ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» дорівнює 62 тис. грн.

Перевіркою правильності відображення в обліку фінансових результатів порушень не встановлено.

^ 7.Аналіз фінансового стану.

ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» станом на 31.12.2011р. характеризується показниками, що зведено в таблиці №3. Таблиця № 3.

п/п


Показники


Формула розрахунку показника фінансового стану товариства


Станом на 31.12. 2011 р.Нормативне

значення


1.


Коефіцієнт абсолютної ліквідності

К1 = Грошові кошти (ряд230-240):(ІV розділ пасиву)

0,00

0,25-0,5

2


Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

К2 = (ІІ розділ активу): (IV розділ пасиву)

1,25

1,0-2,0

3


Коефіцієнт фінансової стійкості

К3 = (І розділ пасиву): (Всього по активу)

0,20

Не менше 0,5

4


Коефіцієнт покриття зобов‘язань

К4 = (ІІІ розділ пасиву + IV розділ пасиву) : (І розділ пасиву)

4,19

0,5-1,0

5

Коефіцієнт рентабельності активів

К5 = чистий прибуток : ((активи на початок періоду + Активи на кінец періоду)/2)

0,00

0,10

Аналіз та оцінка показників фінансової стабільності проводилась з дотриманням правил проведення бухгалтерського та фінансового аналізу з використанням економічних методів, що не суперечать діючому законодавству.

^ Аудитором були розглянуті наступні показники:

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань та показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно. Коефіцієнт має низьке значення і його показник свідчить про те, що короткострокові зобов'язання підприємства не можуть бути швидко погашені ліквідними коштами.

2.Коефіцієнт загальної ліквідності розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства , які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Його показник має нормативне значення, що свідчить про те, що підприємство має достатньо коштів для своєчасного погашення своїх поточних боргів

3.Коефіцієнт фінансової стійкості розраховується як відношення власного капіталу до підсумку балансу і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

4.Коефіцієнт покриття розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Його показник свідчить про те, що у підприємства фінансова стабільність забезпечується в цілому залученими коштами.

5.Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства. Має значення менше нормативного.

Розраховані коефіцієнти не відповідають оптимальним значенням. В цілому, проведений аналіз показників фінансової звітності дає можливість характеризувати економічний стан ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» як позитивний.

Висловлення думки

Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні відповідні та аудиторські докази для висловлення думки.

Аудитор висловлює умовно-позитивну думку відповідно дійсного фінансового стану та результатів діяльності річній фінансовій звітності складеній товариством.

На думку аудитора, фінансова звітність складена згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Надана інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів та пасивів ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ». Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає чинному законодавству та нормативним вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

Окремі форми фінансової звітності за 2011рік, а саме: Баланс (форма №1), Звіт про фінансові результати (форма №2), Звіт про власний капітал (форма №4), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма №3), Примітки до річної фінансової звітності (Форма №5) відповідають одна одній.

Фінансова звітність складена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку, відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України прийнятій обліковій політиці та достовірно відображає, в усіх суттєвих аспектах, фактичний фінансово-господарський стан ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» на 31.12.2011року.


Директор Мельник К.Я.

ТОВ «Аудиторська фірма «Мерседа»


Примітка: даний аудиторський висновок складений на семи аркушах.


Скачать 171.98 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты