Домой

Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Скачать 152.23 Kb.
НазваниеПрограма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Дата17.03.2013
Размер152.23 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Розглянуто і схвалено
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.
Характеристика змісту програми.
ПРОГРАМА Модуль 1. Основи теорії бухгалтерського обліку
Модуль 2. Облік, аналіз та контроль необоротних активів 2.1. Облік, аналіз і контроль основних засобів
2.2. Облік, аналіз та контроль нематеріальних активів
2.3. Облік, аналіз та контроль довгострокових фінансових інвестицій
Модуль 3. Облік, аналіз та контроль оборотних активів 3.1. Облік, аналіз та контроль виробничих запасів
3.2. Облік, аналіз та контроль грошових коштів , поточних фінансових інвестицій та розрахунків з дебіторами
Модуль 4. Облік, аналіз та контроль зобов’язань підприємства 4.1. Облік, аналіз та контроль довгострокових зобов’язань
4.2. Облік, аналіз та контроль поточних зобов’язань
4.3. Облік, аналіз та контроль розрахунків із заробітної плати і соціального страхування персоналу
Модуль 5. Облік, аналіз та контроль витрат, доходів і фінансових результатів 5.1. Облік, аналіз та контроль витрат виробництва
5.2. Облік, аналіз та контрольреалізації готової продукції (робіт, послуг)
5.3. Облік та аналіз витрат і доходів від фінансової й інвестиційної діяльності та надзвичайних подій
5.4. Облік та аналіз формування та використання прибутків
Рекомендована література
Подобные работы:
Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права “КРОК”


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Приймальної комісії

О.М. Шикова

______ _______________2012 р.


ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на ОКР «магістр»; «спеціаліст»

напрям підготовки «Облік і аудит»

Автори: Сопко В.В., професор, д.ек.н.

Тринька Л.Я. доцент, к.ек.н.

Закревська О.Ю. в.о. старшого викладача^ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

обліку, аналізу і аудиту

(протокол № 6 від «20» січня 2012 р.)

Завідувач кафедри Сопко В.В.Київ-2012


Зміст


Вступ 3

ПРОГРАМА 4

Модуль 1. Основи теорії бухгалтерського обліку 4

Поняття обліку та його види. Мета і завдання бухгалтерського обліку. Користувачі бухгалтерської інформації. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку та його державне регулювання. Поняття предмету бухгалтерського обліку та його об`єктів. Характеристика господарських фактів, явищ і операцій, що зумовлюють рух господарських засобів, коштів, джерел їх утворення. Об`єкти бухгалтерського обліку, їх групування за складом і розміщенням, за джерелами утворення і цільовим призначенням. Характеристика власних і позикових коштів. Метод бухгалтерського обліку. 4

Модуль 2. Облік, аналіз
та контроль необоротних активів 4

2.1. Облік, аналіз і контроль основних засобів 4

2.2. Облік, аналіз та контроль нематеріальних активів 5

2.3. Облік, аналіз та контроль
довгострокових фінансових інвестицій 5

Модуль 3. Облік, аналіз та контроль
оборотних активів 6

3.1. Облік, аналіз та контроль виробничих запасів 6

3.2. Облік, аналіз та контроль грошових коштів ,
поточних фінансових інвестицій та розрахунків з дебіторами 6

Модуль 4. Облік, аналіз та контроль зобов’язань підприємства 7

4.1. Облік, аналіз та контроль довгострокових зобов’язань 7

4.2. Облік, аналіз та контроль поточних зобов’язань 7

4.3. Облік, аналіз та контроль розрахунків
із заробітної плати і соціального страхування персоналу 7

Модуль 5. Облік, аналіз та контроль витрат,
доходів і фінансових результатів 8

5.1. Облік, аналіз та контроль витрат виробництва 8

5.2. Облік, аналіз та контроль
реалізації готової продукції (робіт, послуг) 8

5.3. Облік та аналіз витрат
і доходів від фінансової й інвестиційної діяльності
та надзвичайних подій 8

5.4. Облік та аналіз формування
та використання прибутків 9

Рекомендована література 10


Вступ
Мета вступного іспиту — з’ясування рівня теоретичних знань та практичних умінь і навичок, необхідних для опанування магістерських програм за спеціальністю «Облік і аудит».

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного зосвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Програма складається з 5 модулів, кожний з яких відбиває окремі сторони спеціальності та інтегрує знання з кількох дисциплін фахової підготовки, а саме: теорії бухгалтерського обліку, фінансового обліку, управлінського обліку, економічного аналізу, контролю і ревізії, аудиту.

Екзаменаційні білети мають за змістом міжпредметний характер, кожний з них включає пять теоретичних завдань.

Відповідати слід тільки на чітко поставлене питання екзаменаційного білета. Для того щоб якнайповніше висвітлити теоретичне питання, важливо додержувати такої послідовності у відповіді:

 • економічна сутність та значення відповідного об’єкта (обліку, аналізу, контролю, аудиту);

 • нормативно-правове регулювання;

 • технологічний процес та процедури відповідно обліку, економічного аналізу , контролю чи аудиту;

 • використання інформації: для звітності, аналізу, аудиту, прийняття управлінських рішень.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію Університету економіки і права «КРОК».


^

ПРОГРАМА
Модуль 1. Основи теорії бухгалтерського обліку
Поняття обліку та його види. Мета і завдання бухгалтерського обліку. Користувачі бухгалтерської інформації. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку та його державне регулювання. Поняття предмету бухгалтерського обліку та його об`єктів. Характеристика господарських фактів, явищ і операцій, що зумовлюють рух господарських засобів, коштів, джерел їх утворення. Об`єкти бухгалтерського обліку, їх групування за складом і розміщенням, за джерелами утворення і цільовим призначенням. Характеристика власних і позикових коштів. Метод бухгалтерського обліку.


Сутність та поняття рахунків, їх будова. Подвійний запис як метод бухгалтерського обліку, його суть та значення. Кореспонденція рахунків. Синтетичні та аналітичні рахунки їх взаємозв’язок. Узагальнення даних на підставі показників синтетичного і аналітичного обліку.

Документи як джерело первинної інформації. Порядок складання документів, їх перевірки й бухгалтерської обробки. Виправлення помилок в бухгалтерських документах. Класифікація документів за місцем складання, призначенням, обсягом змісту, способом складання, бухгалтерського оформлення. Поняття та призначення інвентаризації, порядок її проведення. Порядок обліку результатів інвентаризації. Класифікація документів за місцем складання, призначенням, обсягом змісту, способом складання, бухгалтерського оформлення. Поняття та призначення інвентаризації, порядок її проведення. Порядок обліку результатів інвентаризації.

Поняття господарських операцій, поняття калькуляції як науково обґрунтованої системи обчислення собівартості одиниці продукції, виконаних робіт, послуг, матеріальних цінностей та основних засобів, що є об’єктами господарських операцій. Економічний зміст процесу придбання, виробництва, збуту, управління.

Поняття облікових регістрів. Види і форми облікових регістрів, їх зміст. Вимоги їх до заповнення.

Основні аспекти облікової політики підприємства: сутність, фактори, що впливають на облікову політику, формування Наказу про облікову політику підприємства та його призначення. Поняття організації обліку, об’єкти та суб’єкти організації обліку, організаційні форми побудови бухгалтерського апарату на підприємстві. Типи організаційних структур апарату.


^

Модуль 2. Облік, аналіз
та контроль необоротних активів
2.1. Облік, аналіз і контроль основних засобів


Економічна сутність засобів виробництва та їх роль в економічному розвитку країни. Складові частини і характеристика необоротних активів підприємства. Визнання основних засобів як активів підприємства.

Класифікація і первісна оцінка основних засобів. Переоцінка (дооцінка, уцінка) первинної вартості і суми зносу об’єкта основних засобів.

Характеристика рахунків і субрахунків, в межах яких здійснюється синтетичний та аналітичний облік основних засобів. Інвентарний облік наявності і руху основних засобів. Загальна схема записів операцій з обліку основних засобів.

Економічна суть капітальних інвестицій і основні напрямки їх здійснення. Кореспонденція рахунків та загальна схема записів з обліку капітальних інвестицій.

Канали (шляхи) надходження основних засобів. Документальне оформлення операцій з надходження основних засобів. Кореспонденція рахунків за операціями, пов’язаними з надходженням основних засобів різними каналами.

Синтетичний та аналітичний облік витрат з ремонту основних засобів.

Економічна сутність амортизації основних засобів. Методи та методика нарахування амортизації (зносу) основних засобів. Син­тетичний і аналітичний облік амортизації (зносу) основних засобів. Загальна схема записів з обліку амортизації (зносу) основних засобів.

Причини та напрямки вибуття основних засобів. Документальне оформлення операцій зі списання основних засобів унаслідок повного зносу, непридатності для дальшої експлуатації, знищення через стихійне лихо, продаж тощо. Кореспонденція рахунків за операціями, пов’язаними з вибуттям основних засобів за різними напрямками.

Інвентаризація основних засобів. Документальне оформлення результатів інвентаризації. Відображення результатів інвентаризації основних засобів у обліку.

Завдання та джерела економічного аналізу основних засобів. Аналіз складу, структури і стану основних засобів. Методика аналізу ефективності використання основних засобів.

Контроль операцій по руху основних засобів. Контроль правильності нарахування амортизації основних засобів. Ревізія основних засобів.

^

2.2. Облік, аналіз та контроль нематеріальних активів


Поняття, економічна сутність нематеріальних активів, їх склад і види.

Нормативно-правове регулювання обліку нематеріальних активів. Визначення нематеріальних активів.

Документальне оформлення надходження та первісна оцінка нематеріальних активів. Побудова синтетичного й аналітичного обліку. Знос нематеріальних активів, визначення строку використання окремих об’єктів. Контроль за строками використання окремих об’єктів нематеріальних активів. Інвентарний облік та його роль у здійсненні контролю. Облік процесу придбання і створення нематеріальних активів, облікові регістри та організація аналітичного обліку нематеріальних активів. Облік переоцінки нематеріальних активів. Облік зменшення корисності нематеріальних активів.

Документальне оформлення та облік процесів вибуття і списання нематеріальних активів.

Аналіз складу, структури та стану нематеріальних активів. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів, оцінка їх впливу на результати діяльності підприємства.

Контроль і ревізія нематеріальних активів.^

2.3. Облік, аналіз та контроль
довгострокових фінансових інвестиційЕкономічна сутність фінансових інвестицій, їх види та класифікація. Первісна оцінка фінансових інвестицій та їх оцінка на дату балансу.

Облік довгострокових фінансових інвестицій у боргові зобов’язання (облігації). Поняття амортизованої собівартості облігацій. Методика обліку довгострокових облігацій, придбаних за номінальною вартістю, з дисконтом та премією. Методи нарахування амортизації дисконту та премії за інвестиціями в облігації.

Облік довгострокових інвестицій в акції інших підприємств. Вплив частки інвестора в капіталі інвестованого підприємства на методику обліку. Метод обліку інвестицій в акції за справедливою вартістю (собівартістю).

Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Порядок визначення балансової вартості інвестицій. Загальне поняття консолідації фінансової звітності, умови складання.

Аналіз складу, структури, динаміки та ефективності довгострокових фінансових інвестицій на підприємстві.

Проведення контролю і ревізії довгострокових фінансових інвестицій.

^

Модуль 3. Облік, аналіз та контроль
оборотних активів
3.1. Облік, аналіз та контроль виробничих запасів


Економічна сутність виробничих запасів та завдання обліку, аналізу та контролю. Визнання виробничих запасів як активів підприємства. Класифікація запасів. Первісна оцінка виробничих запасів. Матеріально відповідальні особи та порядок документального оформлення матеріальної відповідальності.

Документальне оформлення та облік надходження виробничих запасів. Облік виробничих запасів на складі і в бухгалтерії. Методи оцінки використаних запасів. Методика обліку відпущених та спожитих запасів на підприємстві. Особливості обліку та контролю малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП). Інвентаризація виробничих запасів та відображення її результатів у обліку. Облік нестач, лишків виробничих запасів та розрахунків з відшкодування матеріальних збитків.

Порядок проведення переоцінки запасів та подання інформації про запаси у фінансовій звітності.

Аналіз стану та структури виробничих запасів. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. Аналіз потреби підприємства в матеріальних ресурсах і рівня виробничих запасів. Фактори, що впливають на рівень складських запасів підприємства. Аналіз використання матеріальних ресурсів і оцінка матеріаломісткості продукції.^

3.2. Облік, аналіз та контроль грошових коштів ,
поточних фінансових інвестицій та розрахунків з дебіторамиЕкономічна сутність грошових коштів та їх функції. Форми розрахунків і державне регулювання готівкового та безготівкового обігу.

Касові операції та порядок їх ведення. Первинні, облікові та звітні документи з касових операцій. Облік касових операцій.

Порядок відкриття та використання рахунків у банках. Облік операцій на рахунках у банках.

Порядок подання інформації про грошові кошти та поточні фінансові інвестиції у фінансовій звітності.

Аналіз залишків грошових коштів. Визначення причин зміни грошових надходжень та витрат за рахунок операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства.

Економічна сутність дебіторської заборгованості та її види.

Облік довгострокової та поточної дебіторської заборгованості. Порядок створення і використання резерву сумнівних боргів. Облік резерву сумнівних боргів.

Облік розрахунків з різними дебіторами.

Порядок подання інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності.

Інша операційна діяльність, її сутність та види.

Облік доходів і витрат від реалізації інших оборотних активів. Облік втрат від сумнівних та безнадійних боргів. Облік доходів від списання простроченої кредиторської заборгованості. Облік втрат від знецінення запасів, нестач і втрат від псування цінностей.

Облік визнаних та одержаних штрафів, пені, неустойки. Облік доходів і витрат від утримання житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурного призначення.

Аналіз стану дебіторської заборгованості за її видами. Аналіз дебіторської заборгованості в динаміці, за складом та за термінами. Аналіз витрат і доходів іншої операційної діяльності.

Контроль і ревізія грошових операцій.


^

Модуль 4. Облік, аналіз та контроль зобов’язань підприємства
4.1. Облік, аналіз та контроль довгострокових зобов’язаньПозичковий капітал, його сутність і роль у господарській діяльності. Визнання, класифікація та оцінка довгострокових зобов’язань. Загальна схема обліку довгострокових зобов’язань. Облік довгострокових зобов’язань за кредитами банків. Облік довгострокових фінансових зобов’язань. Особливості обліку відстрочених податкових зобов’язань.

Методика і техніка аналізу довгострокових зобов’язань.

Контроль за операціями з різними кредиторами.

^
4.2. Облік, аналіз та контроль поточних зобов’язаньВизнання, класифікація та оцінка поточних зобов’язань. Загальна схема обліку поточних зобов’язань. Документальне оформлення та облік короткострокових кредитів банків. Облік зобов’язань по розрахунках з постачальниками за товари, роботи, послуги. Облік зобов’язань, забезпечених виданими короткостроковими векселями.

Облік розрахунків з бюджетом за податком на прибуток. Порядок визначення суми податку на прибуток, відстрочених подат­кових активів та зобов’язань з податку на прибуток та їх облік.

Порядок визначення податкових зобов’язань і податкового кредиту з податку на додану вартість та відображення розрахунків з бюджетом за ПДВ у системі бухгалтерських рахунків.

Методика і техніка аналізу поточних зобов’язань. Аналіз розрахунків з постачальниками за товари, роботи, послуги: за динамікою, складом та строками погашення. Аналіз стану розрахунків з бюджетом за податками й іншими обов’язковими платежами.

Контроль за операціями з розрахунків з постачальниками, за податками та платежами, покупцями та підзвітними особами.
^

4.3. Облік, аналіз та контроль розрахунків
із заробітної плати і соціального страхування персоналуЗаробітна плата, її суть та форми. Місце та значення зарплати у формуванні доходів населення.

Склад фонду оплати праці. Методика розрахунку суми заробітної плати за різних форм і систем оплати праці. Індексація і компенсація невиплаченої зарплати. Утримання із зарплати. Узагальнення нарахувань і утримань із зарплати. Відображення розрахунків з оплати праці в системі рахунків бухгалтерського обліку. Контроль за використанням фонду оплати праці.

Облік розрахунків з обов’язкового державного пенсійного страхування, зі страхування на випадок безробіття, зі страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та зі страхування від нещасних випадків на виробництві.

Аналіз стану і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та їх руху. Аналіз використання робочого часу. Показники й аналіз динаміки продуктивності праці. Аналіз використання фонду оплати праці.

Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці. Контроль розрахунків за страхуванням.

^

Модуль 5. Облік, аналіз та контроль витрат,
доходів і фінансових результатів
5.1. Облік, аналіз та контроль витрат виробництва


Витрати виробництва та їх економічна сутність. Визначення, визнання та класифікація витрат на виробництво. Собівартість як економічна категорія ринкового середовища. Склад витрат, що формують собівартість продукції (робіт, послуг).

Загальна характеристика рахунків з обліку витрат виробництва (23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати»).

Облік прямих витрат на виробництво продукції (робіт, послуг). Облік і розподіл загальновиробничих витрат. Оцінка та облік незавершеного виробництва.

Облік втрат від браку продукції (робіт, послуг). Загальна схема визначення собівартості готової продукції (виконаних робіт і наданих послуг) за звичайної та спрощеної форми бухгалтерського обліку.

Аналіз витрат на підприємстві за їх елементами. Аналіз матеріальних витрат у собівартості продукції. Аналіз витрат на заробітну плату. Аналіз комплексних статей витрат. Аналіз собівартості окремих виробів.

Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному і вартісному виразі. Оцінка динаміки обсягу виробництва продукції. Аналіз асортименту, структури та якості продукції (робіт, послуг).

Контроль за операціями з витрат підприємств.

^

5.2. Облік, аналіз та контроль
реалізації готової продукції (робіт, послуг)Економічний зміст реалізації продукції, робіт, послуг. Валова і товарна продукція. Канали (напрямки, шляхи) реалізації продукції. Ціноутворення на продук­цію, роботи, послуги.

Документальне оформлення й облік реалізації продукції. Облік вирахування з доходу. Особливості документального оформлення й обліку виконання робіт і надання послуг на сторону. Облік витрат на збут.

Аналіз валових доходів. Аналіз чинників зміни прибутків від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг. Аналіз витрат на збут.

Контроль та ревізія собівартості продукції та її реалізації.

^

5.3. Облік та аналіз витрат
і доходів від фінансової й інвестиційної діяльності
та надзвичайних подійОблік доходів і втрат від участі в капіталі, інших фінансових доходів і витрат.

Облік доходів і витрат від реалізації фінансових інвестицій. Облік доходів і витрат від реалізації необоротних активів. Облік доходів і втрат від неопераційної курсової різниці. Облік доходів і втрат від списання необоротних активів.

Облік доходів від безоплатно одержаних необоротних активів. Облік доходів і витрат від надзвичайних подій.

Аналіз доходів і втрат від участі в капіталі. Аналіз фінансових доходів і витрат. Аналіз доходів і витрат іншої (інвестиційної) діяльності.

^

5.4. Облік та аналіз формування
та використання прибутківСутність і роль прибутку в господарській діяльності підприємства. Структурно-логічна схема формування прибутку.

Облік фінансових результатів від операційної діяльності, від фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків).

Завдання і джерела інформації аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Аналіз чистого прибутку. Аналіз складу фінансових результатів, витрат і відрахувань. Аналіз динаміки та структури прибутків підприємства.

Аналіз фінансових результатів від операційної діяльності, операційних та фінансових витрат і доходів. Аналіз результатів від надзвичайних подій.
^
Рекомендована література

 1. Давидов, Г. М. Звітність підприємств: навчальний посібник / Г. М. Давидов, Н. С. Шалімова. - К. : Знання, 2010. - 623 с. - (Вища освіта XXI століття).

 2. Звітність підприємств: підручник / За ред. В.С. Уланчука. - К. : Знання, 2008. - 492 с. - (Вища освіта XXI століття).

 3. Кідрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Підручник. 3-тє вид., перероб. і доп., -К : Знання, 2008. – 487 с.

 4. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Навчальний посібник . 3-тє видання., допов. і перероб. – К :Алеута, 2008. – 926 с.

 5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. 5-тє видання., допов. і перероб. – К :Алеута, 2011. – 976 с.

 6. Сопко В.В. та ін. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2005. – 496 с.

 7. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник 7-ме вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2008. - 263 с.Скачать 152.23 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты