Домой

Нами, незалежною Аудиторською фірмою „Зовнішінформаудит с свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності №002166 від 26. 01. 2001 р
НазваниеНами, незалежною Аудиторською фірмою „Зовнішінформаудит с свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності №002166 від 26. 01. 2001 р
страница1/6
Дата17.03.2013
Размер0.64 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Аудиторський висновок
Аудиторський Звіт
Зобов’язання всього
Власний капітал всього
Комісійні доходи (витрати)
Торговельні доходи (витрати)
Дохід у вигляді дивідендів
Доходи від повернення раніше списаних активів
Загальні адміністративні витрати
Податок на прибуток
Непередбачені доходи (витрати)
Назва показника
Кредитна заборгованість
Кредитний портфель
Кредитний портфель (продовження)
Операції з цінними паперами.
Цінні папери на продаж
Усього цінних паперів на продаж
Усього цінні папери на продаж за мінусом резервів
Цінні папери в портфелі до погашення
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4   5   6Аудиторський звіт щодо фінансової звітності

АБ „Муніципальний”

станом на кінець дня 31 грудня 2004 року
Зміст
Сторінка

Аудиторський висновок

1

Аудиторський звіт

2

Фінансова звітність АБ “Муніципальний”

30

^ Аудиторський висновок

Керівництву Акціонерного банку

„Муніципальний”

вул. 40 років Радянської України, 60-Б

м Запоріжжя

69037

Україна


Нами, незалежною Аудиторською фірмою „Зовнішінформаудит С” (свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності №002166 від 26.01.2001 р.) проведено аудиторську перевірку балансу Акціонерного банку „Муніципальний”, станом на кінець дня 31 грудня 2004 року, а також перевірку відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, що минув на зазначену дату. Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал Банку. Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі нашої аудиторської перевірки.


Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти зобов’язують нас планувати та здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.


На нашу думку, фінансові звіти справедливо і достовірно відображають фінансовий стан Банку станом на кінець дня 31 грудня 2004 року, а також результат його діяльності, згідно з вимогами Національного Банку України, чинного законодавства України та національними положеннями бухгалтерського обліку України.


м Запоріжжя

10 лютого 2005 року

^ Аудиторський Звіт

Нами, незалежною Аудиторською фірмою „Зовнішінформаудит С”, було проведено аудит фінансової звітності акціонерного банку „Муніципальний” (Ліцензія НБУ №84 від 14.12.2001 р., дозвіл НБУ N84-1 та додаток до нього від 14.12.2001 р.) за рік, який закінчився 31 грудня 2004 року, а саме: балансу Банку, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал, а також відповідності цієї звітності вимогам Національного банку України та чинному законодавству України, повноти, правильності та достовірності ведення бухгалтерського обліку.

Відповідальність за підготовку, надання фінансової звітності, відповідність її вимогам Національного банку України та чинного законодавства України, правильне ведення бухгалтерського обліку та збереження активів несе керівництво Банку.

Аудиторська перевірка проводилась на підставі наданих Банком наступних документів:

 • установчі документи (статут, установчий договір)

 • протоколи засідання Правління Банку

 • Ліцензія НБУ за № 84 від 14.12.2001 р.

 • дозвіл НБУ N84-1 та додаток до нього від 14.12.2001 р.

 • Ліцензія ДК ЦП ФР на право здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів АА № 240461 від 09.10.2001 р.

 • Облікова політика Банку, внутрішні положення (процедури), що регламентують порядок проведення банківських операцій

 • юридичні справи клієнтів Банку (вибірково)

 • договори, контракти

 • кредитні справи, депозитні справи (вибірково)

 • угоди за цінними паперами

 • регістри синтетичного та аналітичного обліку за балансовими рахунками, первинні бухгалтерські документи, меморіальні документи дня, касові документи

 • виписки за балансовими рахунками

 • акти ревізій каси Банку станом на 01.01.2005 р.

 • акти інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей за 2004 рік

 • довідки про підтвердження залишків на рахунках клієнтів та банків станом на 01.01.2005 р.

 • оборотно-сальдовий баланс на 01.01.2005 р.

 • податкова та фінансова звітність

 • декларація про податок на прибуток станом на 01.01.2005 р.

 • декларація податку на додану вартість станом на 01.01.2005 р.

 • відомості нарахування заробітної плати; накази, розпорядження

 • акти перевірок контролюючих органів

 • інші документи.

Під час проведення аудиту нами було охоплено усі важливі аспекти діяльності Банку. Вибіркова аудиторська перевірка охоплює всі суттєві статті балансу і дозволяє зробити висновок про відсутність істотних недоліків, які можуть вплинути на фінансові результати та звітність Банку. Крім цього, нами було проведено аналіз статей балансу та фінансових результатів Банку з точки зору діючого законодавства України та нормативних актів НБУ. Аудиторська перевірка охоплює також всі суттєві питання податкового обліку

 1. Загальні відомості про Банк

Акціонерний банк „Муніципальний” – універсальний банк, що надає широкий спектр банківських послуг, спираючись на багаторічний досвід та кваліфікацію співробітників. Свою історію Банк почав у 1989 році під назвою ТОВ КБ „Тавридабанк”, а з 2000 року одержує назву АБ „Муніципальний”.

Значним джерелом ресурсної бази Банку залишається залучення коштів фізичних осіб, що може стати причиною в майбутньому наданню АБ „Муніципальному” іншого статусу. Організаційно-правова форма Банку: Відкрите акціонерне товариство.

Банк зареєстровано за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 60-Б.

Місцезнаходження головного офісу Банку: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 2а.

Банку відкрито кореспондентський рахунок № 32000104600 в Запорізькому територіальному управлінні Національного банку України, МФО 313537,

код ОКПО 09806443.

Банк є учасником та членом наступних організацій:

 • Асоціація українських банків

 • Організація професійних учасників ринку цінних паперів „Придніпровська фондова біржа”

 • Міжнародна платіжна система Evropay Int.

 • Міжнародна платіжна система Visa Int. • Міжнародної системи грошових переказів Western Union

 • Фонду гарантування вкладів населення

Протягом 2004 року Банк проводив операції у межах отриманої Ліцензії та Дозволу на право здійснення операцій. Загальні принципи викладені в Обліковій політиці АБ „Муніципальний”.

На підставі заяви на анулювання Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності по випуску та обігу цінних паперів Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішенням №1168 від 14.10.2004 р. анульовано Ліцензію серії АА №770460 від 08.10.2004 р.


Органами управління Банку є:

 • Загальні Збори Акціонерів Банку – вищий орган Банку

 • Спостережна Рада Банку – здійснює контроль за діяльністю Правління Банку

 • Правління Банку – виконавчий орган.

Протягом 2004 року завдяки зміні власників істотної участі відбувалися зміни в органах управління Банку. Так, Загальними зборами акціонерів від 28.04.2004 р. до складу Спостережної ради Банку обрано 4 представника ЗАТ „ХК „ТЕКО-ДНІПРОМЕТИЗ” та 1 представника ВАТ „Запорізький алюмінієвий комбінат”. Станом на кінець року набув повноважень новий склад Спостережної ради, після відкликання довіреностей щодо попереднього складу та на підставі інформації Антимонопольного комітету щодо правомірності володіння істотною участю у статуті Банку АКБ „ТАС-Комерцбанк”. Зазнали змін також склад Правління Банку та Ревізійної комісії.

Станом на кінець звітного періоду в Банку працює близько 256 висококваліфікованих та енергійних співробітників.

Станом на кінець 2004 року в АБ „Муніципальний” налічується 16 відділень, з них 8 знаходяться в Запоріжжі, інші в межах області та представництво в м. Києві, що виконують функції залучення та обслуговування клієнтів, збільшення ресурсної бази з метою наближення банківських послуг до клієнтів та збільшення прибутку Банку. В 2004 році створено Жовтневе відділення Банку на підставі рішення Правління АБ „Муніципальний” від 23.03.2004 р.

Вимоги до територіального та функціонального розмежування загалом Банком виконуються. Так грошове сховище, необхідні касові приміщення, приміщення для прийому-передачі електронних платежів та інші приміщення обладнанні у відповідності із нормативними документами НБУ та МВС України. Банк обладнаний сучасними технічними та програмними засобами, які дають змогу забезпечити якісне обслуговування клієнтів та захист банківської інформації.

Станом на кінець 2004 року кількість клієнтів Банку складає:

01.01.2004

01.01.2005

Приріст

Фізичні особи

15,735

19,849

4,114

Приватні підприємці

1,093

1,316

223

Юридичні особи

1,825

2,005

180

Банки

148

158

10


Значну частину в кількості нових клієнтів складають фізичні особи, що говорить про наявність довіри населення до Банку як фінансової установи з стабільною добропорядною репутацією.


 1. Структура балансу Банку

Динамічну структуру балансу Банка можна представити наступним чином:


2004

2003
тис. грн.

тис. грн.

АктивиГрошові кошти та залишки в НБУ


8,843

6,336

Кошти в інших банках


15,185

19,623

Цінні папери на продаж


3,678

8,521

Кредити та заборгованість клієнтів


83,736

74,025

Цінні папери в портфелі до погашення


6,154

19,941

Основні засоби та нематеріальні активи


12,361

16,502

Нараховані доходи до отримання


6,452

2,650

Інші активи


1,859

589

Активи всього


138,268

148,187

Зобов’язання та власний капітал
Зобов’язанняКошти банків


8,400

31,417

Кошти клієнтів


92,379

80,409

Нараховані витрати до сплати


1,427

1,134

Інші зобов’язання


8,596

419

^ Зобов’язання всього

110,802

113,379

Власний капіталСтатутний капітал


16,700

16,700

Резерви та інші фонди


3,969

3,937

Резерви переоцінки необоротних активів


5,247

5,249

Нерозподілений прибуток


8,892

8,283

Прибуток звітного року до затвердження


(7,342)

639

^ Власний капітал всього

27,466

34,808

Пасиви всього

138,268

148,187Загальна сума активів Банку за 2004 рік зменшилась на 6,69% і становить 138,268 тис. грн. Зменшення відбулося, в основному за рахунок: вкладень Банку у цінні папери – 18,630 тис. грн., основних засобів та нематеріальних активів – 4,141 тис. грн., коштів в інших банках – 4,438 тис. грн.

При збільшенні кредитного портфелю на 9,711 тис. грн. Банку необхідно продовжувати роботу щодо покращення якості активів, оскільки проблемна заборгованість в загальній сумі кредитної заборгованості становить приблизно 30%.

За рахунок формування резерву під кредитну заборгованість за результатами діяльності у 2004 році Банк отримав збиток у розмірі 7,342 тис. грн.

Зобов’язання Банку, в порівнянні з минулим роком, зменшились на 2,577 тис. грн. Зменшення відбулося за рахунок операцій на міжбанківському ринку – 23,017 тис. грн. Інші зобов’язання Банку збільшились до 8,596 тис. грн., з яких 8,300 тис. грн. – це заборгованість перед акціонерами за додатковим випуском акцій, повна реєстрація якого закінчилась у 2005 році.

Залученні зобов’язання (кошти клієнтів), що забезпечують активні операції Банку, збільшились на 11,970 тис. грн. або майже на 15 % у порівнянні з попереднім роком.

Власний капітал Банку за рахунок збитку звітного року зменшився на 7,342 тис. грн. Банком плануються заходи щодо збільшення капіталу шляхом проведення додаткових емісій акцій.

У звітному році Банк здійснював управління ліквідністю для забезпечення своєчасного виконання всіх прийнятих на себе зобов’язань з урахуванням їх обсягів, строковості й валюти платежів для виконання правомірних вимог вкладників, кредиторів і всіх інших клієнтів.

 1. Аналіз доходів та витрат

Доходи та витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності доходів і витрат під час їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів та порівнюються з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів, з метою визначення фінансового результату звітного періоду.

Доходи і витрати, які визнані Банком, від здійснення банківських операцій згідно із Законом України „Про банки і банківську діяльність” та від інших операцій, що здійснюються відповідно до законодавства України, з метою відображення їх у фінансовій звітності слід розглядати як доходи і витрати, отримані в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Банку.

У результаті операційної діяльності в Банку виникають такі доходи і витрати:

 • процентні доходи і витрати

 • комісійні доходи і витрати

 • прибутки (збитки) від торговельних операцій

 • дохід у вигляді дивідендів

 • витрати на формування спеціальних резервів Банку

 • доходи від повернення раніше списаних активів

 • інші операційні доходи і витрати

 • загальні адміністративні витрати

 • податок на прибуток

 • непередбачені доходи і витрати.

До процентних відносяться доходи (витрати), які обчислюються пропорційно часу і сумі активу або зобов’язання, та є компенсацією Банку за взятий на себе кредитний ризик, а саме: доходи (витрати) за кредитами і депозитами та іншими процентними фінансовими інструментами, в тому числі за цінними паперами з фіксованими прибутком, доходи (витрати) у вигляді амортизації дисконту (премії) за цінними паперами, комісійні подібні за природою до процентів. Процентні доходи (витрати) обліковуються, відповідно, на рахунках 60,70 розділу Плану рахунків бухгалтерського обліку.

^ Комісійні доходи (витрати) – це доходи (витрати), які обчислюються пропорційно сумі активу чи зобов’язання незалежно від часу або є фіксованими, тобто комісійні – це доходи (витрати) за усіма послугами, наданими (отриманими) контрагентами Банку. До комісійних належать доходи (витрати) від операцій з: цінними паперами, за розрахунково-касове обслуговування клієнтів, з іноземною валютою, по збереженню цінностей та інші комісії за операціями, що визначаються ліцензіями Національного банку України. Комісійні доходи (витрати) обліковуються, відповідно, на рахунках 61,71 розділу Плану рахунків бухгалтерського обліку.

^ Торговельні доходи (витрати) – це чисті доходи (витрати) від операцій купівлі-продажу різних фінансових інструментів. До них належать чисті доходи (витрати) від: діяльності на валютному ринку і ринку банківських металів, операції з цінними паперами на продаж, торгівлі іншими фінансовими інструментами. Результат від торговельних операцій обліковується на рахунках 62 розділу Плану рахунків бухгалтерського обліку.

^ Дохід у вигляді дивідендів – дохід, який виникає в результаті використання Банком цінних паперів з нефіксованим прибутком

Витрати на формування спеціальних резервів банку – це витрати на покриття можливих збитків від зменшення корисності активів Банку та списання безнадійних активів.

^ Доходи від повернення раніше списаних активів – кошти, що надійшли для погашення заборгованості, яка була визнана Банком безнадійною щодо отримання.

Інші операційні доходи і витрати – доходи і витрати від операцій, що не пов’язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також ті, що не включені у вищезазначені групи операційних доходів і витрат.

^ Загальні адміністративні витрати – операційні витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності Банку. До них належать витрати на утримання персоналу (заробітна плата, витрати на соціальне забезпечення, обов’язкові нарахування, страхування, додаткові виплати, премії, навчання тощо); амортизація необоротних активів; витрати на утримання та експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів (ремонт, страхування), інші експлуатаційні витрати (комунальні послуги, охорона тощо); гонорари за професійні послуги (юридичні, медичні тощо); витрати на зв’язок (поштові, телефонні, факс тощо); сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток та інші витрати, спрямовані на обслуговування та управління Банком.

^ Податок на прибуток – операційні витрати Банку, пов’язані зі сплатою податку відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо визнання відстрочених податкових зобов’язань та податкових активів.

^ Непередбачені доходи (витрати) виникають у результаті надзвичайних подій, мають одноразовий характер, не повторюються по суті та визнаються за фактом події. До них належать утрати від стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо; суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій.

За результатами інвестиційної діяльності Банк визнає:

 • доходи (витрати) за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій в асоційовані компанії

 • доходи (витрати) за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій у дочірні установи

 • доходи (витрати) від реалізації (придбання) основних засобів та нематеріальних активів тощо

За результатами операцій, пов’язаних із фінансовою діяльністю, Банк визнає:

 • доходи (витрати) за операціями з цінними паперами власного боргу

 • доходи (витрати) за субординованим боргом

 • дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду

 • доходи, які виникають у результаті випуску інструментів власного капіталу тощо

Структура доходів станом на кінець дня 31 грудня 2004 року представлена наступним чином:

2004

2003
тис. грн.

тис. грн.

Процентний дохід


19,190

19,471

Комісійний дохід


3,863

2,938

Торговельний дохід


394

413

Інший дохід


840

107

Повернення раніше списаних доходів


17

2

Доходи всього


24,304

22,931


Доходи Банку за 2004 рік склали 24,304 тис. грн., що на 1,373 тис. грн. більше ніж за попередній період, та сформовані в основному за рахунок:

 • процентних доходів, які складають приблизно 79% від загального обсягу доходів Банку

 • комісійних доходів – 16%

Протягом 2004 року структура процентних доходів суттєво не змінилася:

2004

2003

тис. грн.

тис. грн.


Процентний дохідЗа коштами в банках


1,099

790

За кредитами клієнтам


15,741

15,912

За цінними паперами в портфелі на продаж


778

991

За цінними паперами в портфелі до погашення


1,572

1,778

Всього процентний дохід


19,190

19,471Процентний дохід Банку зменшився за звітний рік на 281 тис. грн. Зменшення відбулось за рахунок процентних доходів за цінними паперами.

Торговельний дохід від операцій з іноземною валютою в порівнянні з минулим роком збільшився на 86,6% і становить 182 тис. грн.

На балансі Банку обліковуються нараховані доходи до отримання в сумі 6,452 тис. грн., які станом на кінець 31 грудня 2004 року не були фактично отриманими.

В порівнянні з попереднім роком доходи до отримання збільшились на 3,802 тис. грн. та представлені наступним чином:


2004

2003
тис. грн.

тис. грн.

Доходи до отримання за:Коштами в інших банках


-

2

Цінними паперами в портфелі на продаж


19

-

Кредитами та заборгованістю клієнтів


6,833

2,330

Цінними паперами в портфелі до погашення


28

596

Інші


78

35

Резерви під заборгованість за нарахованими доходами


(506)

(313)

Всього нарахованих доходів до отримання


6,452

2,650Збільшення нарахованих доходів має негативний вплив на діяльність Банку, оскільки це не дає можливим в короткостроковому періоді перетворення цих активів в засоби платежу або їх використання в операціях з реальним отриманням доходів.

Для забезпечення фінансово-господарської діяльності Банк здійснював відповідні витрати:
2004

2003
тис. грн.

тис. грн.

Процентні витрати


15,123

13,462

Комісійні витрати


116

225

Інші операційні витрати


449

1,095

Загальні адміністративні витрати


8,296

8,066

Відрахування в резерви


7,636

799

Витрати на податок на прибуток


26

(1,358)

Всього витрати


31,646

22,289Витрати Банку за 2004 рік склали 31,646 тис. грн., що на 9,357 тис. грн. більше, ніж за попередній період. Збільшення відбулося загалом за рахунок відрахувань в резерви під кредитну заборгованість +6,837 тис. грн. та процентних витрат +1,661 тис. грн.

Найбільшу питому вагу витрат Банку станом на кінець дня 31 грудня 2004 року склали:

 • процентні витрати – 47,78% загальних витрат, до яких належать: процентні витрати за коштами фізичних осіб – 11,724 тис. грн., процентні витрати за коштами суб’єктів господарської діяльності – 1,416 тис. грн., процентні витрати за коштами, отриманими від інших банків –1,916 тис. грн., процентні витрати за коштами небанківських фінансових установ – 67 тис. грн.

 • загальні адміністративні витрати – 26,22% загальних витрат, до яких належать: витрати на утримання персоналу – 4,505 тис. грн., витрати на сплату податків та інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток – 488 тис. грн., витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів – 1,500 тис. грн., інші експлуатаційні та господарські витрати – 833 тис. грн., витрати на телекомунікації – 496 тис. грн., інші адміністративні витрати – 129 тис. грн., інші операційні витрати – 345 тис. грн.

 • Відрахування у резерви під кредитну заборгованість – 24,13%

Облік нарахованих доходів та витрат Банку здійснюється у відповідності до нормативних вимог Національного банку України.

З метою реальної оцінки доходів і визначення розміру регулятивного капіталу, Банк здійснює формування резерву під прострочені та сумнівні щодо отримання нараховані доходи за активними операціями.

У 2005 році Банком була проведена коригуюча проводка з ознакою „річна”, на суму доформованих резервів під кредитну заборгованість у сумі 7 363 398,30грн. і відповідно зменшився фінансовий результат за 2004 рік на зазначену суму. Збиток Банку за 2004 рік після проведення коригуючої проводки склав 7,342 тис. грн.

 1. Достатність резервів та капіталу

Наприкінці 2004 року власний капітал АБ „Муніципальний” зменшився загалом завдяки зменшенню фінансових результатів звітного року, з причини донарахування резервів за неякісними активами. Капітал зменшився на 21.09 % та становить станом на кінець дня 31 грудня 2004 року 27,466 тис. грн.

На кінець звітного періоду основний капітал Банку представлений наступним чином:

2004

2003
тис. грн.

тис. грн.


Статутний капітал

16,700

16,700

Резерви

3,969

3 ,937

Результат переоцінки необоротних активів

5,247

5 ,249

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

8,892

8,283

Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження

(7,342)

639

Всього власний капітал


27,466

34,808


Зареєстрований статутний капітал Банку, станом на кінець дня 31.12.2004 р., складає 16,700 тис. грн., статутний капітал сплачено в повному обсязі.

На кінець 2004 року частка статутного капіталу у власному капіталі Банку склала 60,80%. Збиток звітного року, що очікує затвердження становить 7,342 тис. грн., та зменшує власний капітал приблизно на 21%.

01 жовтня 2004 року Загальними Зборами акціонерів прийняте рішення про восьмий випуск простих іменних акцій АБ „Муніципальний”. Фінансові ресурси від емісії планується спрямувати на здійснення активних операцій з низьким ступенем ризику. Кошти, залучені від випуску акцій, не направлялися на покриття збитків Банку. Загальна номінальна вартість акцій 8,300,000.00 грн. Номінальна вартість однієї акції – 50 гривень. Загальна кількість акцій, що випускається – 166,000 штук простих іменних акцій.

Внесення коштів у рахунок випуску акцій відбулося до кінця звітного року, але завершення та реєстрація випуску відбулася на початку 2005 року що не знайшло відображення у складі статутного капіталу АБ „Муніципальний” станом на 31.12.2004 р.

Регулятивний капітал АБ „Муніципальний” складається з основного капіталу та додаткового капіталу. Всього регулятивний капітал за звітною формою Банку станом на 1 січня 2005 року складає 32,487 тис. грн., що становить 4,501 тис. євро та відповідає вимогам Національного банку України щодо мінімального розміру регулятивного капіталу.

Але, згідно з додатковим формуванням резервів під кредитні ризики, обсяг регулятивного капіталу фактично менший приблизно на 6,900 тис. грн.

Достатнім визначається такий обсяг капіталу Банку, який необхідний для забезпечення захисту інтересів вкладників та підтримання рівня платоспроможності.

Показники Банку щодо платоспроможності та достатності капіталу залишаються на прийнятному рівні та представлені наступним чином:

^ Назва показника

Мінімальне значення середньомісячного показника

Максимальне значення середньомісячного показника

Мінімальне дозволене значення

Адекватність регулятивного капіталу

20.53%

24.73%

10%

Адекватність основного капіталу

16.50%

19.67%

4%Менеджментом Банку проводиться активна робота щодо покращення капіталізації Банку шляхом додаткових емісій, що забезпечить достатню суму коштів, яку при необхідності можна використати для повернення депозитів та сформувати резерв для погашення непередбачених збитків.

Власний капітал Банку є також джерелом фінансування розвитку Банку, подолання негативних ситуацій, зумовлених форс-мажорними обставинами, запорукою необхідного реагування на кон’юнктуру кредитного ринку.

У капіталі Банку обліковується нерозподілений прибуток минулих років у сумі 8,892 тис. грн.

Резервний фонд створюється АБ „Муніципальний” за рахунок прибутку для покриття можливих збитків у відповідності до вимог Закону України “Про банки і банківську діяльність”. Протягом 2004 року резервний фонд Банку майже не змінився та становить на 31.12.2004 року 3,969 тис. грн.

 1. Активи та пасиви
  1   2   3   4   5   6

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты